Privacyverklaring

BVS, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 51623897 neemt uw privacy zeer serieus en zal alle informatie over u altijd op een veilige manier verwerken en gebruiken conform AVG bepalingen. Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over de n.a.w. gegevens van u of uw medewerkers. Hiertoe hebben wij deze Privacyverklaring opgesteld. BVS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Onderstaand vindt u een overzicht van de  gegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Lokatiegegevens
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken

Het afhandelen van uw betaling, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren. BVS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of Corona/covid administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

BVS neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BVS tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BVS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

BVS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BVS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt BVS uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. BVS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BVS gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BVS gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar taxi@bvs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. BVS zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen met onze Privacyverklaring

BVS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via taxi@bvs.nl.

In onze privacy verklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op hebt. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van contactmomenten of serviceverlening.

Om onze klanten van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij kennis nemen van uw naam adres en woonplaatsgegevens, soms aangevuld met een emailadres of telefoonnummer. 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens of de verwerking daarvan. Wij zijn zeer zorgvuldig met uw gegevens. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet en wij verkopen of verstrekken uw gegevens dan ook nimmer aan derden.

Wij informeren u over het gebruik van uw gegevens en bieden u simpele mogelijkheden om uw gegevens en privacy-keuzes in te zien en aan te passen. U bepaalt wat er met uw gegevens gebeurt en wij respecteren de keuzes die u over uw privacy maakt. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moeten we ons kunnen beroepen op een rechtsgrond: Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben en waarvoor we die gegevens gebruiken. Dit kunt eenvoudig doen door ons een mailtje te sturen.
Op een aantal punten geven wij u de mogelijkheid om zelf aan te geven of u wilt dat uw gegevens worden verwerkt of gebruikt, bijvoorbeeld bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële benadering, zoals aanbiedingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze niet juist zijn. U kunt hiervoor contact met ons opnemen per email of indien gewenst per post. U kunt bezwaar maken tegen benadering door BVS voor doelen die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen benadering voor verkoopactiviteiten.
U kunt los van elkaar bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:

– Schriftelijke benadering

– Benadering via SMS/e-mail

– Telemarketing

– Direct Mail        

In alle gevallen heeft u recht op verwijdering van uw persoonsgegevens en wij verwijderen deze dan.

BVS is de afkorting voor Business VIP service en Business Volume Service

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *