Straling

In Frankrijk is de verkoop van de iPhone 12 eind augustus stopgezet nadat deze een hogere elektromagnetische straling af bleek te geven dan  volgens de Europese regels is toegestaan. dit bleek uit metingen van toezichthouder ANFR. Apple krijgt een aantal weken om het probleem op te lossen  en wanneer dit niet lukt, moest de reeds verkochte toestellen terughalen als er geen oplossing kwam. Apple kwam half september met een update om het zendvermogen terug te schroeven en na de update is er geen sprake meer van een te hoog stralingsniveau en voldoet de telefoon aan Europese normen. Apple moet nu zorgen dat alle mensen met een iPhone 12 de update installeren. Zodra dat is gebeurd, heft Frankrijk het verkoopverbod op.

Sinds 2016 onderzoeken inlichtingendiensten de onverklaarde gezondheidsincidenten, ook wel het “Havana-syndroom” genoemd, waar honderden overheidsfunctionarissen in de VS de afgelopen jaren last van hebben gehad. De incidenten zouden zich over de hele wereld hebben voorgedaan, ook in Europa, Miami, Noord-Virginia en nabij het Witte Huis Deze zouden na uitgebreid ondezoek toch niet veroorzaakt zijn door een buitenlandse tegenstander. Volgens de beoordeling, samengesteld door de CIA en zes inlichtingendiensten werd geen bewijs gevonden dat de symptomen die Amerikaanse inlichtingenofficieren, diplomaten en andere overheidsmedewerkers ervaren, het gevolg waren van een opzettelijke bewapende aanval. De bevinding ondermijnt een jarenlang verhaal, ondersteund door meer dan duizend rapporten van overheidsfunctionarissen, dat een buitenlandse tegenstander, zoals Rusland, gepulseerde elektromagnetische energiegolven gebruikte om Amerikanen ziek te maken. Ze konden een buitenlandse tegenstander niet aan welk incident dan ook koppelen. Onderzoekers bestudeerden meer dan 1.500 rapporten van de hele Amerikaanse overheid waarin de symptomen werden beschreven, variërend van hoofdpijn tot duizeligheid. Slachtoffers melden symptomen die consistent zijn met de ‘Havana-syndroom’-incidenten van 2016, waarbij een aantal Amerikaanse spionnen en diplomaten last kregen van resterende hoofdpijn, verlies van evenwicht en gehoor, oorsuizen en druk in de oren, en soms langdurige hersenbloedingen. 

De functionarissen zeiden dat de meeste instanties die bij de beoordeling betrokken waren, bepaalden dat het “zeer onwaarschijnlijk” was dat er een buitenlandse tegenstander bij betrokken was. Van de zeven agentschappen hadden er twee een matig tot hoog vertrouwen in die bewering, drie hadden een matig vertrouwen en twee zeiden dat het “onwaarschijnlijk” was dat er een tegenstander bij betrokken was, maar deden dit met weinig vertrouwen, aldus de functionarissen. De functionarissen hebben de namen van deze instanties niet verstrekt. De beoordeling is niet alleen gebaseerd op een gebrek aan bewijs, maar ook op bestaand bewijsmateriaal dat er feitelijk “tegen wijst” dat er een buitenlandse speler bij betrokken is. Uit de beoordeling bleek ook dat geen enkele buitenlandse tegenstander een wapen of verzamelapparaat heeft dat de incidenten veroorzaakt. Twee instanties zeiden dat ze veel vertrouwen hadden in die vastberadenheid, drie hadden een matig vertrouwen en twee hadden weinig vertrouwen omdat ze geloven dat radiofrequentie-energie een ‘plausibele oorzaak’ is.

Er zijn door het RIVM nieuwe of veranderde bronnen van elektromagnetisch velden (straling) op het werk gevonden bij het gebruik van draadloze communicatie (5G, RFID), energieopwekking en -transport (omvormers, gelijkstroom), lassen, vervoer (elektrisch rijden, radar) en medische of wetenschappelijke technieken (medische beeldvorming zoals MRI (magnetic resonance imaging), cosmetische behandelingen, materiaalonderzoek). Bij sommige van deze bronnen kunnen mogelijk grenswaarden worden overschreden.

Op een basisschool in Amsterdam Geuzenveld werd de complete GSM antenne mast- en installatie in 2006 op verzoek van de lokale partij Leefbaar Slotermeer Geuzenveld verwijdert nadat verschillende leerkrachten en kinderen plotseling kanker bleken te hebben. Met een motie van LSG werd bewerkstelligd dat er in Amsterdam West voortaan geen zendmasten meer mochten komen op of nabij scholen en verzorgingstehuizen. Gezondheidsklachten en chronische ziektes kunnen worden veroorzaakt door straling van elektromagnetische velden (EMV) van mobiele en draadloze telefoons, zendmasten, hoogspanningslijnen, wifi en elektrische apparaten. Bij langdurige blootstelling kunnen die zelfs Alzheimer, vruchtbaarheidsproblemen en kanker veroorzaken. Dat concludeerde een internationale groep wetenschappers, die bestaat uit kankeronderzoekers, neurologen, biologen, milieu onderzoekers en ambtenaren van ministeries van gezondheid uit Duitsland, Zweden, Oostenrijk, de VS, Slowakije en Luxemburg. Zij hebben een nieuwe Europese richtlijn geschreven voor de diagnose, behandeling en preventie van EMV-gerelateerde gezondheidsproblemen, wat is gepubliceerd in het wetenschappelijk magazine ‘Reviews on Environmental Health’. Elektrohypersensitiviteit (EHS) wordt steeds vaker vaker erkend als oorzaak voor arbeidsongeschiktheid. In het onderzoek wordt benadrukt dat er steeds meer bewijs is dat EMV grote invloed hebben op nitrosative en oxidatieve stress in het lichaam, wat vaak leidt tot chronische pijn en vermoeidheid en allerlei andere kwalen. In Breda is gestart met de hoogspanningslijnen ondergronds te leggen omdat volgens de gemeente niet is uit te sluiten dat mensen leukemie kunnen krijgen doordat ze in de nabijheid van hoogspanningsleidingen wonen. Om werknemers tegen straling te beschermen heeft de overheid ongeveer tien jaar geleden wettelijke regels met grenswaarden opgesteld. Ook is er een overzicht gemaakt van werkplekken waarvoor bedrijven de risico’s van een blootstelling moeten beoordelen. Er zijn ook bij de gezondheidsraad sinds kort nieuwe inzichten, omdat er aanwijzingen zijn dat leukemie zich toch wel vaker voordoet bij volwassenen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen. Het gaat om zowel bovengrondse als ondergrondse lijnen en hoogspanningslocaties zoals transformatorhuisjes. De raad onderzocht de blootstelling aan magnetische velden bij bijvoorbeeld elektriciteitsbedrijven, waar de blootstellingsniveaus hoger kunnen zijn dan in een woonomgeving. “In onderzoek naar beroepsmatige blootstelling zijn aanwijzingen gevonden voor een verhoogd risico op ALS, alzheimer, leukemie en enkele andere vormen van kanker”, constateert de Gezondheidsraad. Omdat niet duidelijk is vanaf welk niveau het risico mogelijk verhoogd is, adviseert de raad om ‘de beroepsmatige blootstelling aan magnetische velden uit voorzorg zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden’. Ook adviseert de raad om meer onderzoek te doen naar magnetische velden, mede omdat door de energietransitie het gebruik van elektriciteit waarschijnlijk zal toenemen. In Nederland geldt een voorzorgbeleid voor de afstand tussen hoogspanningslijnen en woningen om blootstelling aan magnetische velden in de woonomgeving te beperken. “Recent wetenschappelijk onderzoek geeft een extra argument voor voorzorgbeleid rond hoogspanningslijnen”, stelt de Gezondheidsraad.

In Nederland krijgen ongeveer 135 kinderen per jaar leukemie, ofwel bloedkanker. De kans op het krijgen van kinderleukemie lijkt naar schatting met een factor 1,2 verhoogd te zijn bij kinderen die binnen ongeveer 50 meter van een bovengrondse elektriciteitslijn wonen. Volgens de Gezondheidsraad is er mogelijk ook een verband tussen magnetische velden en kinderen die een hersentumor krijgen, hoewel de aanwijzingen hiervoor minder sterk zijn. Ook zijn er aanwijzingen dat de straling uit transformatorhuisjes het risico op gezondheidsproblemen bij kinderen vergroot. Een kind per twee jaar zou leukemie, ofwel bloedkanker, ontwikkelen als gevolg van zulke elektromagnetische velden. Kinderen die CT-scans ondergaan, hebben ook een iets grotere kans op het krijgen van een hersentumor. Dat komt doordat zij worden blootgesteld aan straling op het hoofd. Het verhoogde risico komt neer op een extra hersentumor per jaar

Er is sprake van een verhoogd risico als kinderen langdurig worden blootgesteld aan straling. Het moet dan gaan om een periode van minimaal een jaar en gemiddeld 14 uur per dag. Het transformatorhuisje moet daarvoor bovendien dicht bij een school of woonhuis staan, meestal één tot zes meter. In Nederland staan naar schatting meer dan 100.000 transformatorhuisjes. Het is een feit dat elektromagnetische velden de volksgezondheid schaden. Om deze schade te voorkomen moeten alle mobiele telefoons en zendmasten in Nederland dan ook voldoen aan veiligheidseisen. De overheid werkt dan ook met zogenaamde blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden.

“Studies bij mensen en dieren hebben uitgewezen dat mmWaves veranderingen in het lichaam veroorzaakten die tot uiting kwamen in structurele veranderingen in de huid en de interne organen, kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen in de samenstelling van bloed en beenmerg en veranderingen in (…) de processen van weefselademhaling en stofwisseling. De mate van ongunstig effect van mmWaves was afhankelijk van de duur van de straling en individuele kenmerken van het organisme.” Wanneer toegepast in technologie leidt dit tot: “veranderingen van de functies van het cardiovasculaire zenuwstelsel en andere systemen van het organisme, met de ontwikkeling van een karakteristiek complex van symptomen, die het mogelijk maken te spreken van een speciale nosologische vorm van ziekte — radiostralings-ziekte.”

In Rusland, andere Oostbloklanden en in China zijn maatregelen genomen omdat men het daar wetenschappelijk bewezen acht dat niet-thermische biologische effecten schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn. Op 10 februari 2015 werd in Frankrijk een wetsvoorstel over de beperking aan elektromagnetische straling aangenomen vanwege de gezondheidsrisico’s. WiFi is verboden in ruimten waar kinderen jonger dan drie jaar verblijven. In klaslokalen waar kinderen verblijven ouder dan 3 jaar, moet apparatuur worden uitgeschakeld wanneer deze niet voor onderwijsdoeleinden wordt gebruikt. In Italië wordt al sinds 2012 (door de hoogste rechter) een verband gelegd tussen elektromagnetische straling en hersentumoren. Het parlement van Zuid-Tirol heeft de overheid in 2015 gemachtigd om draadloze netwerken op scholen, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen en andere publieke faciliteiten te vervangen door netwerken die minder straling uitzenden. De rechtbank in Florence heeft in 2017 op vordering van de ouders van een leerling de onmiddellijke ontmanteling van routers en hotspots binnen een school bevolen. De rechtbank deelde de zorg dat voortdurende blootstelling ernstige schade kan toebrengen aan de gezondheid van het kind, omdat het op school wordt blootgesteld aan een elektromagnetische soep en de bescherming van de gezondheid van een kind een grondwettelijk recht is. De Italiaanse ministeries van Milieu, Volksgezondheid en Onderwijs moesten na een vonnis van 13 november 2018 van de rechtbank Lazio binnen zes maanden een voorlichtingscampagne starten over de risico’s voor de gezondheid van mobiele en draadloze telefoons en hoe deze op een juiste manier te gebruiken. In 2018 kende de rechtbank te Ivrea aan een werknemer, die voor zijn werk vijftien jaar lang dagelijks drie tot vier uur zijn mobiele telefoon moest gebruiken, een uitkering toe van € 500,- per maand aan schadevergoeding. De hoger beroep rechter in Turijn heeft deze uitspraak inmiddels bevestigd. Veel Italiaanse gemeenten weigeren 5G uitrol in de stad vanwege de wetenschappelijke tweeslachtigheid over de hiermee gepaard gaande gezondheidsrisico’s.

De huidige richtlijnen voor EMV-straling zijn gebaseerd op opwarming van het lichaam, terwijl de biologische (niet-thermische) effecten van straling volgens de groep een minstens even belangrijk effect heeft. Zo heeft het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) elektromagnetische velden als mogelijk kankerverwekkend voor de mens geclassificeerd. Epidemiologische studies naar EMV-effecten hebben sinds 1979 een verhoogde kans op leukemie aangetoond. De Gezondheidsraad negeert alle problemen en de internationale onderzoeken. Een groot onderzoek van onderzoeksinstituut National Toxicology Program, heeft een verband gevonden tussen de straling van mobiele telefoons en kanker bij ratten. Meer dan 2.500 ratten werden twee jaar lang, elke dag negen uur aan de straling blootgesteld. Uit het onderzoek bleek dat voornamelijk mannelijke ratten door de straling een grotere kans hadden om kanker te krijgen. De mogelijke gezondheidsgevaren door langdurig gebruik van mobiele telefoons worden door de Federal Communications Commission (FCC) al sinds 2010 erkent. De commissie adviseert een headset of oortjes in te doen bij het bellen met een mobiele telefoon. Tevens wordt aanbevolen de telefoon niet bij het lichaam te houden en de speakers aan te zetten, zodat de telefoon niet bij het hoofd hoeft te worden gehouden en zoveel mogelijk te appen of te sms-en in plaats van te bellen. De FCC adviseert ook, een telefoon aan te schaffen met een lagere SAR-waarde (specific absorption rate). Ook het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2011 de zendsignalen van mobiele telefoons als ‘mogelijk kankerverwekkend’ beoordeeld. De Nederlandse Gezondheidsraad is desondanks nog niet teruggekomen op haar conclusie dat er geen oorzakelijk verband is tussen gezondheidsproblemen en blootstelling aan de elektromagnetische velden afkomstig van mobiele telefoons. Een Italiaanse werknemer die vijftien jaar lang dagelijks drie tot vier uur zijn mobiele telefoon voor zijn werk moest gebruiken, heeft volgens de rechter recht op een overheidsuitkering omdat hij een hersentumor kreeg. Op zeker moment kreeg de man het gevoel dat zijn rechteroor dicht zat, waarna in 2010 een goedaardig gezwel werd ontdekt. Doordat bij de operatie ook zijn gehoorzenuw moest worden verwijderd, kan hij met zijn rechteroor nu niets meer horen. De rechter in Ivrea oordeelde dat hij door de gedeeltelijke doofheid voor 23 procent arbeidsongeschikt is geworden wat hem recht geeft op een maandelijkse uitkering van 500 euro. Voor het eerst erkent een rechtbank met deze uitspraak het verband tussen het gebruik van een mobiele telefoon en een hersentumor.

Ruim 180 academici uit 36 landen schreven een brandbrief naar de Europese Commissie en waarschuwen dat de precieze schadelijkheid van 5G-straling ook nog onduidelijk is. In het najaar van 2019 werden de 700, 1.400 en 2.100 MHz-banden geveild. De golven op hogere frequenties kunnen veel meer data hebben, maar hebben minder bereik en dringen minder goed binnen in gebouwen. In 2017 stuurden 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen een brandbrief aan de Europese Unie. Zij menen dat de uitrol van 5G zal leiden tot een ‘enorme toename’ van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G en WiFi. Die straling is bewezen schadelijk voor mens en milieu’. De wetenschappers geven aan dat uit sommige onderzoeken blijkt dat er een verband is tussen straling en hersentumoren, Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen. Een groep Australische stralingswetenschappers legde een databank aan met studies over straling. In de 2266 onderzochte publicaties bleek in 68 procent van de gevallen ‘significante biologische of gezondheidseffecten’. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft de elektromagnetische straling van mobiele telefoons in 2011 geclassificeerd als ‘mogelijk kankerverwekkend’. De uitrol van 5G, die de Overheid een kleine miljard euro op moet leveren, zal voor heel veel meer antennes zorgen met een hogere frequentie met een korter bereik. Vanaf 2020 wordt 5G getest op verschillende plekken in Nederland. 5G gaat gebruik maken van veel nieuwe en bestaande zendmasten. Naar verwachting komen er ook veel kleine antennes bij op bushokjes en dergelijke. Doordat het bereik van (korte) radiogolven op de voor 5G bestemde (hogere) frequenties veel korter is, zullen (heel) veel meer antennes nodig zijn om een dekkend 5G veld te creëren. Dit zal leiden tot antennes op een afstand van 100 tot 150 meter van elkaar. In bebouwde binnensteden op nog kortere afstand. Vodafone startte 28 april 2020 als eerste met 5G in de Randstad en delen van Noord-Brabant. Daarna volgt de rest van Nederland. Vodafone voorkomt bezwaren tegen de plaatsing van de 5G antennes door bestaande 4G-frequenties met spectrumdelen  óók voor 5G te gebruiken. De mobiele masten waren vooraf al voorzien van  netwerkapparatuur die voorbereid is op de komst van 5G. Zo ordt voorkomen dat er tegen 5G masten bezwaren worden gemaakt.

Stichting Stop5GNL heeft op 25 februari de Nederlandse staat op 21 april gedagvaard en kreeg op 25 mei 2020 ongelijk. Stop5GNL startte het kort geding om te proberen de uitrol van 5G te stoppen, totdat er meer zekerheid was over het wel of niet schadelijke effect op de volksgezondheid. Stop5GNL verzette zich tegen de door gedaagde, de Staat, voorgenomen c.q. gefaciliteerde ‘uitrol’ van de vijfde generatie mobiele netwerken (5G), omdat door of namens de Staat onvoldoende (deugdelijk) wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de (schadelijke) gezondheidseffecten daarvan, terwijl uit (o.a.) vele onafhankelijke wetenschappelijke studies overtuigende aanwijzingen blijken voor ernstige en blijvende gezondheidsschade. Stop5GNL vordert een verbod tot – vereenvoudigd aangeduid – uitrol van 5G en medewerking daaraan totdat uit onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hiermee geen reële gezondheidsrisico’s gepaard gaan. Gezien de ‘ingewikkeldheid’ van de materie nam de Haagse kortgedingrechter extra tijd om zijn oordeel te vormen. Op maandag 25 mei was de uitspraak. De Staat baseert haar beleid op advies van veel deskundige partijen, controleert of de straling binnen de limieten blijft, grijpt in als de straling boven die limieten komt en grijpt in als er wel gezondheidsrisico’s zijn binnen de limieten die nu als veilig worden gezien. In zoverre is de bouw van het 5G-netwerk niet volstrekt onomkeerbaar, zei de rechter. En daarom besloot hij geen verbod te geven op de frequentieveiling en de uitrol van het 5G-netwerk. Stop5GNL vindt dat de overheid ‘zich verschuilt achter richtlijnen die geen bescherming bieden tegen schadelijke effecten’. De richtlijnen zijn volgens de stichting ‘verouderd’ en ze zouden geen rekening houden met effecten op middellange en lange termijn. Omdat echter de limieten die zijn vastgesteld door ICNIRP, een instituut dat gespecialiseerd is in de effecten van straling, kort geleden nog zijn aangescherpt had de rechter niet de indruk dat het slechts gaat om een papieren werkelijkheid.

Na een golf van brandstichtingen in Groot-Brittannië werd er van maart tot en met december 2020 bij tweeëndertig 5G antennes in Veldhoven, Liessel, Beesd, Rotterdam (2), Rijswijk (Gld)(3),Tilburg, Nuenen, Oudenbosch (2), Almere (2), Spijkenisse, Amsterdam, Vlissingen, Uden, Dronten, Waddinxveen, Swifterband, Groningen, Standdaarbuiten, Den Haag (2), Roermond, Maasbree, Roosendaal en Himsterfinnen brand gesticht. In Groningen en Himsterfinne (13/12) mislukte de brandstichting met aangestoken verfbussen door tijdige ontdekking. Ook in Pelt (België), Italië en in het Verenigd Koninkrijk moesten zendmasten er aan geloven.  Bij één van de brandstichtingen werd de tekst ’Fuck 5G’ op de zendkast geschreven. Voor de branden in Groningen, Dronten en Maasbree werden vijf arrestaties verricht, maar de overige brandstichtingen  bleven nog onopgelost. Op 10 april werden vier verdachten aangehouden uit Groningen, Swifterbant en Dronten die in hun eigen regio’s de branden hebben gesticht. De vijfde verdachte komt uit Veldhoven. Hij wordt verdacht van het stichten van twee branden in zijn woonplaats. Een zesde verdachte komt uit Beringe en wordt verdacht van brandstichting in Maasbree. Een Britse dader kreeg een gevangenisstraf van drie jaar. De 47-jarige man bekende een zendmast in de plaats Kirkby in brand te hebben gestoken, nadat hij op internet had gelezen dat de uitrol van het nieuwe mobiele 5G-netwerk zorgde voor verspreiding van het virus. De mast die hij in brand had gestoken, was elf dagen niet operationeel en liep een schade op van tussen de 11 en 17.000 euro. De man was al 29 keer eerder veroordeeld voor andere zaken, onder meer voor het bezit van een vuurwapen en mishandeling. In Rijswijk, in Gelderland, is begin september opnieuw brand ontstaan in een zendmast. Het is de derde keer dat dat gebeurt bij deze mast. In april en in juni, werd ook brandgesticht bij deze mast. De brandstichting volgde kort op de verklaring van de Gezondheidsraad dat het wetenschappelijk gezien niet helemaal uit te sluiten is dat de straling van het netwerk gevaarlijk is. Ruim 3,5 miljoen Fransen in de regio Marseille zaten begin december 2020 ook enige dagen zonder radio, tv en mobiele telefonie na een brandstichting in de zendmast op de top van de Grande Etoile. De aangestoken brand in de technische ruimte van de zend locatie richtte veel schade aan. de meest recente brandstichting was 21 februari 2021 in Enschede. Er zou een poging zijn gedaan om de elektronica van de zendmast aan de Thomas de Keyserstraat in brand te steken maar de brand werd al nel geblust. Tegen een 32-jarige dader uit Roggel is 10 maart 2021 een celstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk, geëist voor het in brand steken van de zendmast langs de A67 in Maasbree. maar hij werd slechts veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en een taakstraf van 240 uur. Ook moet hij een schadevergoeding betalen aan telecomproviders KPN en T-Mobile.

In januari 2021 protesteerden ruim tweehonderdvijftig mensen op de Dam in Amsterdam tegen het nieuwe 5G-netwerk. De mobiele netwerkoperators KPN, T-Mobile en Vodafone Ziggo die de plaatsing van antennes afstemt met overheden hebben te maken met militante protestgroepjes die uit alle macht proberen de plaatsing en uitvoering van 5G tegen te houden. Bij vliegbasis Leeuwarden werd een poging van een 42 jarige man om 5G netwerkpalen te verwijderen verijdelt. In januari 2020 waren er op de Dam in Amsterdam zo’n 100 betogers tegen G5 op komen dagen. In maart heeft de onderzoekscommissie van de Europese Commissie, de European Parliamentary Research Service (EPRS), in een briefing geconcludeerd dat diverse studies suggereren dat 5G de gezondheid van mensen dieren, insecten, microben en planten zal aantasten en dat een voorzichtige aanpak geboden is, aangezien 5G een niet onderzochte technologie is. Stop5GNL heeft publiekelijk afstand genomen van de brandstichtingen en in de dagvaarding van het kort geding komt het woord corona niet voor. Stop5GNL baseert zich op officiële documenten, zoals het ­Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, onderzoek van het Amerikaanse ministerie van volksgezondheid en uitingen van de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad heeft ondertussen géén bewijs gevonden dat het 5G-netwerk schadelijk is voor de gezondheid maar dat het wél waarschijnlijk dat blootstelling aan 5G-straling samenhangt met ‘veranderingen in elektrische activiteit in de hersenen en dat het niet bekend is of dat gunstig of ongunstig is voor de gezondheid’. Omdat de hoge frequenties nooit eerder zijn gebruikt is er echter geen wetenschappelijk onderzoek over beschikbaar, schrijft de Gezondheidsraad. Het valt namelijk niet uit te sluiten dat er een verband is tussen blootstelling aan deze frequenties en kanker, vruchtbaarheid bij mannen, zwangerschapsuitkomsten en geboorteafwijkingen. Toch is de kans daarop klein. Het is wetenschappelijk gezien namelijk ook niet helemaal uit te sluiten dat de straling van het netwerk gevaarlijk is, stelt de Gezondheidsraad.

 


This domain is for sale