Faillissementen

Meer blogs

Er is een ongekende kaalslag in retail, Big Bazar, Intertoys, Shoeby en Blokker zitten in de gevarenzone. BCC en Wehkamp en Score gingen failliet. Voor Big Bazar is het faillissement door veel schuldeisers aangevraagd. Ook schoenen en modezaken vallen massaal om en zijn een speelbal geworden van investeerders en bedrijvendokters die de voorraden en het vastgoed onderhands of via curatoren voor weggeefprijzen verhandelen. De gestegen huur- personeel- en energiekosten, de inflatie, belastingschulden en het teruglopende koopgedrag zijn fataal voor de meeste ondernemingen. 

Per 14 augustus 2023 bedroeg de openstaande (Corona) belastingschuld bij 226.000 ondernemers, die gebruik maken van de betalingsregeling voor het versoepelde uitstel van betaling nog ongeveer € 14,8 miljard. Dat is voor de vier grote belastingsoorten (loonheffingen, inkomensheffing en premies Zorgverzekeringswet, omzetbelasting (btw) en vennootschapsbelasting).

Ongeveer 400.000 ondernemers kregen belastinguitstel. ( € 47 miljard)  Op 1 oktober 2022 werden de 266.000 ondernemers opgenomen in een betalingsregeling van 60 maanden. Begin juli 2023 startte de Belastingdienst met het intrekken van coronabetalingsregelingen, nadat van die groep 43.000 ondernemers nog geen enkele termijn van de in totaal 1,8 miljard euro hadden betaald. Ongeveer 35.000 ondernemers met ernstige, structurele betalingsachterstanden die niet in actie zijn gekomen naar aanleiding van de verschillende campagnes en eerder verstuurde brieven en media-aandacht, hebben per brief een beschikking ontvangen waarmee de betalingsregeling wordt ingetrokken. Ongeveer 100 deurwaarders hebben in de periode van april tot half juli 2023 meer dan 5.000 ondernemers bezocht met betalingsachterstanden in deze regeling. Het gaat om zzp’ers, kleine en middelgrote ondernemingen in verschillende branches

Het aantal bedrijven dat failliet ging, kwam in januari 2023 uit op 228. In februari gingen er 277 bedrijven failliet, in maart 205, in april 231 en in mei en juni waren er beide maanden ruim 300 faillissementen, in juli 241 en in augustus 308.  Vooral in de horeca, het transport en de detailhandel gaan er meer bedrijven failliet. Het aantal failliete cafés en restaurants verdrievoudigde bijna en in de detailhandel steeg het aantal faillissementen eveneens met een factor drie.  In de handel gingen de meeste bedrijven failliet, namelijk 86. In de horeca nam het aantal faillissementen juist af ten opzichte van een maand eerder, dus het ergste leed lijkt daar geleden.

Tientallen kleine bedrijven, waaronder bakkers, groenteboeren, slagers en wasserettes, moeten sluiten vanwege hoge onbetaalbare energierekeningen. Het kabinet steunt in eerste instantie maximaal 3,1 miljard euro aan kleine en middelgrote ondernemingen die veel energie verbruiken. Het percentage dat deze ondernemers moeten uitgeven aan energiekosten zakt naar 7%. In het oorspronkelijke plan was dit nog 12,5%. Door de verlaging komen meer ondernemers in aanmerking voor energiecompensatie. Andere voorwaarden van TEK blijven van kracht. Bedrijven mogen maximaal 250 werknemers hebben en moeten meer dan 5.000 kubieke meter aardgas of 50.000 kWh elektriciteit per jaar verbruiken.

Nederlandse banken hebben sinds het begin van de corona pandemie een faillissement weten te voorkomen door voor 23,7 miljard euro aan leningen of extra kredietruimte te verstrekken aan meer dan 161.000 ondernemers. Het ging in totaal om 32.000 leningen ter waarde van 20,7 miljard euro en om 129.000 bedrijven die uitstel van betaling kregen. Met het uitstel is 3 miljard euro gemoeid. Het gaat niet goed met de grote hotels in Amsterdam door diverse restricties. Zo zijn Holiday Inn, Crowne Plaza, Postillion en QO failliet verklaard en gedeeltelijk heropend.


Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord  (WHOA)

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord maakt het voor ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met de schuldeisers en aandeelhouders over de herstructurering van schulden. Als het faillissement van een onderneming wordt aangevraagd of zijn continuïteit in gevaar komt door beslag- of executiemaatregelen van een schuldeiser, kan de ondernemer dit tegenhouden en de rechter verzoeken om betalingsuitstel. Ondernemers kunnen dan een betalingsuitstel tegen de betreffende schuldeiser(s) krijgen, met als doel hun tijdelijke liquiditeitsproblemen op te lossen en een faillissement af te wenden. WHOA is inmiddels al snel uitgegroeid tot gereedschap van faillissementsfraudeurs. 

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 1.0. die half maart vanwege de Coronapandemie in het leven werd geroepen is door veel mode- en detailhandelsbedrijven aangevraagd en soms vergeefs. De regeling bedoeld om acute liquiditeitsproblemen, bijvoorbeeld door winkelsluiting, te voorkomen is een voorschot. Modeondernemers die als gevolg van de coronacrisis met omzetdalingen kampen vanaf 20 procent konden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90 procent om massaontslagen te voorkomen. In Nederland hebben in totaal meer dan honderdduizend bedrijven een beroep gedaan op de regeling. Daaronder zijn meer dan twintigduizend winkelbedrijven, samen goed voor een bedrag van bijna 200 miljoen euro. Het aantal modewinkels in ons land is sinds de coronacrisis met 10 procent gedaald. Het gaat vooral om schoenenwinkels, damesmodezaken en kinderkleding winkels.

Wanneer een schuldenaar niet meer in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen, of (bewust) is opgehouden met het betalen van zijn schulden, dan kan een faillissement worden aangevraagd. In sommige landen is hiervoor een negatief eigen vermogen al voldoende. Bij een derde van alle faillissementen in Nederland blijkt sprake te zijn van fraude. Opvallend zijn de snel op elkaar volgende faillissementen en doorstarts in de modebranche zoals bij FNG en La Ligna. Sinds enkele jaren kennen we in sommige delen van Nederland de pre-pack. Dat is een achter gesloten deuren met één kandidaat voorbereide doorstart van een onderneming die in financiële moeilijkheden verkeert. In het geheim wordt alles klaargezet voor een overname, waarna een faillissement volgt en de curator de onderneming overdraagt aan de voorbestemde doorstarter. De merken blijven bestaan en worden steeds vaker apart verkocht. Het paraplubedrijf Senz werd bijvoorbeeld ook op eigen verzoek failliet verklaard, maar niet voordat de intellectuele eigendomsrechten nog even snel werden ondergebracht bij een nieuw bedrijfje met de naam Senz International, die nu de failliete boedel voor weinig geld zonder de torenhoge schulden kon terugkopen van de curator.

Het faillissementsrecht is hervormd en twee nieuwe wetsvoorstellen moeten de positie van werknemers bij een herstart en het voorkomen van faillissementen middels een deal met schuldeisers per 1 juli regelen. Een wet heeft vooral gevolgen voor de positie van schuldeisers en een tweede wet gaat over de positie van werknemers. Op initiatief van de ChristenUnie is een amendement aangenomen dat bepaalt dat MKB-ondernemers en natuurlijke personen protest kunnen aantekenen tegen een dwangakkoord. Wanneer zij van een reorganiseerde onderneming een bedrag aangeboden krijgen dat tachtig procent of meer lager is dan hun uitstaande vordering, kunnen zij bezwaar maken. Ook consumenten en ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid zoals zzp’ers kunnen dankzij dit amendement protesteren. De vrees dat kleine schuldeisers het afleggen tegen de belangen van banken en andere crediteuren, is hiermee deels weggenomen. De Vereniging Voor Credit Management (VVCM), de belangenorganisatie voor creditmanagers en debiteurenbeheerders, kwalificeerde de wetswijziging als een ‘aardverschuiving’ voor schuldeisers. Uit gegevens van de Raad voor de rechtspraak en faillissementsadvocaten blijkt dan ook dat steeds meer ondernemers de WHOA níet aanwenden om dwarsliggende crediteuren in het gareel te krijgen maar om aan een faillissement te ontkomen. Verwacht wordt dat het aantal zaken dit jaar ruim zal verdubbelen.

De Hoge Raad deed 1 september 2023 een belangrijke uitspraak over verrekening voor faillissement. Het wordt voor de curator minder moeilijk om een beroep door de bank op verrekening te bestrijden. Anderzijds is voor banken duidelijker wat van hen concreet wordt verwacht als zij zich met succes op verrekening willen beroepen.

Bij een kwart van de faillissementen in Nederland zou sprake zijn van fraude. De omvang van de schade door deze fraude wordt geschat van enkele honderden miljoenen euro’s tot meer dan een miljard euro.

Nog vóórdat een bedrijf in surseance of faillissement verkeerd, moeten bestuurders of andere belanghebbenden een deal kunnen maken met een meerderheid van de schuldeisers, die vervolgens door de rechter verbindend wordt verklaard, om te voorkomen dat individuele crediteuren een mogelijk akkoord door de curator frustreren.

In Nederland is de zogenaamde “opheffing faillissement wegens gebrek aan baten” de meest voorkomende beëindiging van een faillissement. Een faillissement wordt op deze wijze beëindigd wanneer de failliet zo weinig bezittingen heeft dat niet eens de faillissementskosten, salaris van curator en kosten van advertenties en boedelschulden, betaald kunnen worden. De curator stelt de Rechtbank dan voor om bij gebrek aan baten het faillissement op te heffen.  Alle schulden blijven dan openstaan. In de toekomst kunnen schuldeisers deze schulden weer proberen te innen. Wel kunnen verjaringstermijnen voor bepaalde vorderingen een rol spelen. Dan verjaart na verloop van tijd een schuld.


Surseance van betaling 

De rechter kan als aan diverse criteria wordt voldaan een beschikking afgeven, die bepaalt dat gedurende een bepaalde tijd de schuldeisers niet betaald hoeven te worden. Surseance wordt in negen van de tien gevallen echter alsnog gevolgd door een faillissement. De wetgeving schrijft voor dat alle crediteuren moeten instemmen met een eventueel akkoord over de schuldenafwikkeling. Ook loonoffers of tijdelijke aanpassing van arbeidsvoorwaarden moeten eerst in een akkoord vervat worden. Nieuwe wetgeving moest in de toekomst regelen dat voor een crediteurenakkoord slechts de instemming van meer dan de helft van de schuldeisers en de helft van het uitstaande geld nodig is. Wanneer de nieuwe wetgeving een feit is dan zouden faillissementen en doorstarts met minstens de helft kunnen verminderen.


Flits faillissement

Van een flits faillissement is sprake als een bedrijf dat over de kop dreigt te gaan – of diens schuldeisers – een rechtbank benadert met de vraag of deze, nog vóórdat het bankroet definitief is, wil helpen met het in stilte onderverdelen van de inboedel van de in nood verkerende firma. Deze praktijk hangt bij gebrek aan wetgeving af van de welwillendheid van rechtbanken. Personeel ontslaan of hun arbeidsvoorwaarden aanpassen na een flits faillissement is juridisch gesproken toegestaan zolang Nederland geen wet optuigt die dat regelt. In 2016 lag er een wet bij de Eerste Kamer: de Wet Continuïteit Ondernemingen I die moest zorgen voor de juridische inbedding van het zogenoemde ‘prepack’ of flits faillissement, het in stilte voorbereiden van een doorstart voorafgaand aan een faillissement. In 2013 onthulde Het Financieel Dagblad dat al sinds 2011 stille bewindvoerders werden aangesteld door rechters, bij bedrijven die op punt van faillissement stonden. Een uitspraak van het Europees Hof van Justitie maakte een einde aan die praktijk. In 2017 oordeelde Het Hof vervolgens dat werknemers bij een doorstart dezelfde rechten hebben als bij een gewone overname. De nieuwe eigenaar van een failliet gegaan bedrijf moet dan een economische reden hebben om ze te ontslaan op basis van algemene objectieve criteria. De werknemers kunnen ook niet gehouden worden aan een concurrentiebeding. Zo wordt de willekeur ingedamd, waar bij flitsfaillissementen vaak over werd geklaagd. Bovendien heeft de ondernemingsraad adviesrecht. Voor kopers wordt een overname duurder en risicovoller met alle gevolgen van dien.


Doorstart

Bedrijven kunnen een of meerdere malen een doorstart maken waarbij grote schulden worden doorgeschoven en verkregen Staatssteun niet hoeft te worden terugbetaald.  De bedrijven krijgen hierbij soms hulp van curatoren en notarissen. De FIOD heeft al drie notarissen, gearresteerd op verdenking van faillissementsfraude, valsheid in geschrifte en oplichting. Ze hielpen vennootschappen naar een faillissement, waardoor hun schulden niet werden betaald en uiteindelijk de leveranciers voor de schade opdraaiden. Om faillissementsfraude beter te kunnen aanpakken kwam er 1 juli een aparte strafbaarstelling van overtreding van de administratieplicht bij faillissement. Vaak wordt een doorstart gebruikt om van de overtollige ballast en schulden van het bedrijf af te komen. In veel gevallen zullen de bedrijfsactiviteiten ongewijzigd voortgezet worden met dezelfde eigenaar. Op deze manier komt de eigenaar van het bedrijf, soms met behulp van stromannen af van te dure leaseauto’s, ouder personeel, te hoge huurcontracten, etc. Via de curator wordt dan simpelweg tegen een fractie van de waarde de bestaande inventaris, machines en voorraden overgenomen. Leveranciers, banken en de Overheid blijven achter met de opgebouwde schuldenberg.

Er is een verschuiving van Retail naar online verkoop. Het aantal winkels in Nederland is de afgelopen zes jaar met een vijfde gekrompen en er zijn er nu nog grofweg 90.000 over. Circa 12% (22.000) van de winkelpanden staan leeg. 11 gemeenten krijgen financiële ondersteuning om dit aan te pakken. Gemiddeld krijgt elke gemeente een bedrag van € 2 miljoen. De beschikbare  22 miljoen euro voor deze 1e ronde is daarmee volledig toegekend. Vorig jaar is in Nederland 260.000 vierkante meter winkelvloer verdwenen. Een deel is verbouwd tot horecazaak of flitsbezorgmagazijn, of gesloopt. Bedrijven nemen concurrenten over omdat schaalvergroting de enige manier lijkt om te overleven.

Tussen de zestig en zeventig procent van de zelfstandige winkeliers of franchisers lijdt verlies en leeft onder de armoedegrens of dreigt daarin te belanden. Grote ketens met in totaal meer dan 3.000 vestigingen van onder andere Charles Vögele, The Phone House, It’s, Telstar, Ardenberg, DA, Geddes & Gillmore, House of Shoes, Mexx, Paradigit, Henk ten Hoor, Kennedy, Au Bon Marché, Siebel, HOBO, Oad Reizen, Straus Reizen, La Ligna, Prijstopper, E- Plaza, De Harense Smid, Block, Henk ten Hoor, Sabon, House of shoes, Piet Kerkhof, Sabon, Skooter, Polare, Schoenenreus, Neckerman, Klein Entink Mode, Seven Women, Seven Men, Douwe Egberts, Taft, New Store Europe, D-reizen, Halfords, Zaza, Expo, New Store Europe, Henk ten Hoor Textiel, BS Budgetstore, de Free Record Shop, Wehkamp, de Schoenenreus, Van Dalen, Dr Adams, Arpi, Bitter, V&D, McGregor, Gaastra, Men at Work, Thom Broekman, Score en zelfs filialen van Blokker zijn in korte tijd achter elkaar ten ondergegaan, doorgestart of werden opgekocht door veelal buitenlandse investeerders en bedrijvendokters, die het bedrijf leeg trokken door het onroerend goed en de merkrechten te verkopen en de opbrengsten te besteden aan bonussen of deze wegsluisden naar belastingparadijzen.


Souvereinen en autonomen

Steeds meer mensen denken zich te kunnen onttrekken aan de Nederlandse regels en wetten en weigeren bijvoorbeeld belasting, boetes of huur te betalen. Zowel deurwaarders, de Belastingdienst en de politie worden steeds opnieuw geconfronteerd met de circa 10.000 autonomen of soevereinen, die onterecht geloven of denken dat de Nederlandse wetten en regels niet voor hen gelden en daarom bijvoorbeeld geen zorgpremie of belasting meer betalen. Autonomen of soevereinen beweren dat ze geen contract hebben met bepaalde instanties en dat ze dus niet hoeven te betalen. De Autonomen organiseren zich via social-media kanalen en wisselen ervaringen en tips uit om de autoriteiten te weerstaan. Enveloppen moeten worden teruggestuurd met teksten als ’geen contract’ en verwijzingen naar allerlei wetsartikelen. Via allerlei ingewikkelde brieven vol met allerlei afkortingen en Latijnse termen wordt voorgedaan hoe je het ‘contract’ met de overheid kunt opzeggen. Zo is er zelfs een brief waarmee men 1,5 miljoen euro van de Belastingdienst kan eisen. Het idee hierachter is dat er achter de Belastingdienst een geheim ‘Trustfonds’ zou zitten waarin de Staat voor elke pasgeborene 1,5 miljoen euro plaatst. In totaal ontving de Belastingdienst zo’n 8600 brieven van mensen die dat geld opeisen én aankondigen niet meer te betalen. De keuze voor een zogenaamd autonoom leven leidt meestal tot zware financiële problemen. Autonoom zijn betekent ook dat er geen aanspraak mogelijk is op, sociale huur, kinderbijslag, huur, energie- en zorgtoeslag, ziekenhuisopname, uitkeringen,  etc.  Een groot deel van deze “beweging” gelooft dat er internationaal en in Nederland een ‘kwaadaardige elite’ aan de macht is die de bevolking zou willen onderdrukken, tot slaaf maken en deels vermoorden. Om deze bevolking angst aan te jagen, tot gehoorzaamheid te dwingen en haar eigen ‘geheime’ agenda uit te rollen zou deze ‘kwaadaardige elite’ allerlei zaken verzinnen en orkestreren. Zoals de coronapandemie, de stikstofcrisis, de oorlog in Oekraïne, de aardbevingen in Turkije en de treinontsporing in Voorschoten, etc. Ondanks dat een groep soevereinen gelooft dat zij zich ‘uitschrijft’ uit de maatschappij en zich niet langer aan Nederlandse wet- en regelgeving hoeft te houden, heeft deze overtuiging geen juridische basis. Wanneer zij dus geconfronteerd zal worden met boetes omdat zij geen belasting meer wil betalen of bijvoorbeeld uit huis wordt gezet omdat zij weigert de huur of hypotheek te betalen, zou dit tot confrontaties kunnen leiden. De AIVD acht het mogelijk dat dit soort confrontaties voor sommige personen een legitimering voor het gebruik van geweld kan vormen en in de toekomst tot gewelddadige incidenten kan leiden. De laatste trend is dat politici en overheidsinstanties niet alleen gewantrouwd worden maar ook in ernstige mate bedreigd waardoor de autonoom uiteindelijk met het strafrecht te maken krijgt.


Aangifte faillietverklaring

Om als bestuurder een faillissement aan te kunnen vragen dient een onderneming te zijn gestopt met betalen en twee of meer schulden hebben bij ten minste twee schuldeisers. Hierbij dient bij ten minste één van deze schulden de betalingstermijn verlopen te zijn, waardoor die schuld opeisbaar is (dat hoeft niet de schuld van de aanvrager te zijn). Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan het faillissement als volgt worden aangevraagd:
1. Een vertegenwoordiger van de rechtspersoon vult als zogenaamde verzoeker het formulier ‘Eigen aangifte faillietverklaring’ in op de website van de Rechtspraak. Op dit formulier vult de verzoeker gegevens in over de te failleren organisatie. Afhankelijk van de rechtsvorm van de organisatie dient het formulier door één of meerdere natuurlijke personen ondertekend te worden. In het formulier dient de verzoeker voor de behandeling van de faillissementszitting de rechtbank te selecteren in het werkgebied waar de verzoeker woont of waar de organisatie statutair gevestigd is. Het formulier dient vervolgens bij die rechtbank ingediend te worden.
2. Na het indienen van het formulier wordt de verzoeker door de rechtbank opgeroepen voor een gesloten zitting. Tijdens de zitting stelt de rechter de verzoeker mondelinge vragen om te controleren dat de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en het verzoek tot faillissement kan
worden toegewezen.
3. Vervolgens doet de rechter uitspraak in de zaak. Als de rechter akkoord gaat met een faillissement is de organisatie per direct failliet. De rechter stelt vervolgens een curator en een rechter-commissaris aan om de boedel te vereffenen respectievelijk toezicht te houden. De
griffie van de rechtbank neemt het vonnis op in het faillissementsregister van de rechtbank en in het Centraal Insolventieregister (CIR). Daarnaast wordt het vonnis bekend gemaakt in de Staatscourant.


Turboliquidaties

Veelplegers maken soms ook gebruik van turboliquidaties om ondernemingen eenvoudig en snel te ontbinden en op te heffen. Turboliquidaties zijn een legale wijze om een onderneming te beëindigen (2:19 lid4 BW).Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt momenteel aan een wijziging van de huidige wetgeving om misbruik van turboliquidaties te bestrijden. De wijzigingen betreffen de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders en de mogelijkheid om een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen in geval van misbruik


Aanvragen turboliquidatie

De turboliquidatie is vergeleken met een faillissement een snelle manier om een rechtspersoon te ontbinden en te liquideren doordat er geen vereffening nodig is. Een turboliquidatie is alleen toegestaan als de rechtspersoon geen baten heeft. Als dit wel het geval is, dan dient er een
vereffenaar aangesteld te worden om de baten te verdelen over de schuldeisers en is een turboliquidatie (nog) niet mogelijk. Als er geen baten zijn, dan kan een turboliquidatie als volgt plaatsvinden:
1. Er wordt een ontbindingsbesluit genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Het bestuur doet hier vervolgens opgaaf van bij het KVK.
2. Vervolgens vult een bestuurder (of de KVK in geval van toepassing van art. 2:19a BW) van de rechtspersoon op de website van de KVK het formulier Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap in.
3. Het besluit van de Algemene vergadering en het formulier dienen door het bestuur bij de KVK gedeponeerd te worden, waarna de KVK de rechtspersoon uitschrijft.


Bedrijvendokter

Bedrijvendoktoren of stromannen of BV-handelaren nemen noodlijdende bedrijven via notariële overdracht over voor een symbolisch bedrag om aan fraudeurs of onwetenden door te verkopen of er zelf financieel gewin te bewerkstelligen en vervolgens deze met grote schulden failliet te laten gaan. Zij nemen de onderneming in nood over van de voormalig eigenaar (al dan niet met tussenkomst van een katvanger) en ‘ontzorgen’ zo de voormalig eigenaar, vaak tegen betaling. Het betreft professionals die veelal goed op de hoogte zijn van de (zwakheden in de) wet- en regelgeving en kennis hebben van de financiële of fiscale wereld, sterfhuisconstructie en het gebruik van WHOA. De daadwerkelijke dader is de fraudeur die als feitelijk bestuurder een onderneming aanstuurt op een faillissement voor financieel gewin. De daadwerkelijke dader schuift doorgaans één of meerdere katvangers/stromannen naar voren om zelf buiten beeld van autoriteiten te blijven. Op papier is de daadwerkelijke dader daarom veelal niet de bestuurder van een onderneming maar profiteert doorgaans het meest van de fraude. Ook kan deze dader gebruik maken van de diensten van notarissen, accountants, fiscalisten en curatoren die worden ingezet bij het opzetten van complexe fraudeconstructies. Veelal zijn deze dienstverleners zich niet bewust van hun rol in het faciliteren van de fraude. Zij helpen de (veel)plegers van faillissementsfraude bij zoeken, overname en oprichting van rechtspersonen en het vinden en inschakelen van katvangers. Zij spelen willens en wetens een rol in de fraude. Onder andere notarissen, accountants en fiscalisten kunnen als facilitator optreden. In sommige gevallen kan de opkoper van een noodlijdende onderneming of de oprichter van een onderneming ook als facilitator gezien worden en wordt hij/zij aangestuurd door de daadwerkelijke dader. Katvangers worden ingezet door ze bij de overname, de oprichting of kort voor een faillissement in te schrijven als bestuurder of aandeelhouder van de desbetreffende onderneming. De katvanger functioneert niet als feitelijk bestuurder, maar schermt tegen een vergoeding de feitelijk bestuurder af van de schuldeisers, autoriteiten en andere belanghebbenden. In 2018 werden 118 faillissementen in een strafrechtelijk onderzoek nader onderzocht. 

Na de overname worden activa en liquide middelen weggesluisd en worden soms ook nepvorderingen aan bestuurders betaald, niet-opeisbare vorderingen worden betaald aan leveranciers die belangrijk zijn bij een doorstart, schulden van gelieerde derden worden voldaan of schuldenaren worden gevraagd hun schulden bij de rechtspersoon te voldoen op de privérekening van de bestuurder in plaats van op de rekening van de rechtspersoon. Het feit dat een BV al langer bestaat, wekt het vertrouwen van afnemers (die wel betalen, maar niets geleverd krijgen) en leveranciers (die wel leveren, maar niet betaald krijgen), de Belastingdienst (als het om teruggaven gaat) en banken als het om aanvragen van kredieten gaat. Hierna volgt het faillissement of de ontbinding van de rechtspersoon. De curator krijgt vervolgens geen of zeer beperkt toegang tot de administratie van het failliet. Deze werkwijze wordt met name toegepast door veelplegers die sec faillissementsfraude plegen. Zo komt het voor dat Nederlandse bedrijvendokters rechtspersonen in het buitenland oprichten. In sommige gevallen worden meerdere buitenlandse rechtspersonen opgericht om gelden heen en weer te schuiven. Curatoren schatten dat één op de drie faillissementen frauduleus is. Het Openbaar Ministerie wilde bedrijvendokter Joep van den Nieuwenhuyzen aanpakken voor ruim 111 miljoen euro voor het het Rotterdamse havenschandaal. Van den Nieuwenhuyzen werd in de jaren 80 bekend door slechtlopende bedrijven op te kopen en weer winstgevend te maken. Aan het begin van de eeuw kreeg hij als eigenaar van het Rotterdamse RDM-concern voor meer dan 180 miljoen euro aan leningen los bij banken. Andere bedrijvendoktoren zijn o.a. Jürgen Spies, Anton Wiggers, Martijn Fokke Rozenboom, Rens v.d. Schoor, Michiel Witteveen, Jos Antonissen en Lex Hes.


Sterfhuisconstructie

Bij een sterfhuisconstructie worden levensvatbare onderdelen van een onderneming verkocht. De niet levensvatbare onderdelen en personeel blijven achter in een bedrijf dat niet kan voortbestaan en uiteindelijk failliet gaat. Officieel is er sprake van een doorstart. De verkoopprijs van de onderdelen die verkocht worden mag niet lager zijn dan de werkelijke waarde, omdat dan de schuldeisers zouden worden benadeeld. De levensvatbare onderdelen worden afgesplitst en in een nieuwe onderneming ingebracht. Er wordt bijvoorbeeld een nieuwe holding opgericht die winstgevende onderdelen koopt en de bijbehorende arbeidscontracten overneemt. Hierdoor kan de ‘kern-onderneming’ voortbestaan. De achterblijvende onderdelen gaan vervolgens de faillissementsprocedure in. Het begrip werd geïntroduceerd door econoom en commissaris Lenze Koopmans tijdens het OGEM-debacle. Sterfhuisconstructies zijn toegestaan, zolang het maar niet ten koste gaat van de schuldeisers, aldus de Hoge Raad.
In de praktijk worden slecht draaiende bedrijven veelal voor 1 euro verkocht nadat eerst alle voorraad en vastgoed zijn veilig gesteld of verkocht. De koper, vaak een stroman of een zich rijk rekenende ondernemer moet vervolgens proberen om alsnog winst te maken met het bedrijf hetgeen in de praktijk feitelijk al onmogelijk is gebleken. Maar ook kopers zitten vaak in het complot en bouwen de bestaande schuldenlast op en laten belastingafdrachten achterwege. Subsidies worden aangevraagd en te gelde gemaakt waarna ze het bedrijf alsnog failliet laten gaan en zo goedkoop van het personeel afkomen. Curatoren zien het onder hun ogen gebeuren maar kunnen er meestal weinig tegen doen omdat zij hun verdienste moeten halen uit een zogenaamde “lege doos”. Curatoren zullen katvangers doorgaans dus niet aansprakelijk stellen omdat zij geen verhaalsmogelijkheden bieden, en daarvoor dus ook geen garantstelling aanvragen. Sterfhuisconstructies die in het nieuws kwamen zijn onder andere Brachium B.V., Landis, BCC, Big Bazar, Blokker, HEMA, Gsus, Irmato, FNG, Kozijnwens, Kozijnvervanger, Firisa, Polare, Volvo, Spyker, diverse bekende mode- en schoenenketens, etc. Ook merkrechten worden vaak in aparte B.V.’s weggezet en veilig gesteld of voor veel geld doorverkocht. De wet Homologatie Onderhands Akkoord  (WHOA) is ondertussen ook gereedschap geworden voor deze constructie. Crediteuren, personeel en de belastingbetaler draaien op voor de miljoenen euro’s die verdwijnen naar belastingparadijzen via beleggingsmaatschappijen en investeerders. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in september 2019 gevangenisstraffen tot 10 maanden geëist tegen vijf verdachten van stelselmatige faillissementsfraude, valsheid in geschrift en loonbelastingfraude. De hoofdverdachte was volgens het OM betrokken bij minimaal vier verschillende faillissementen, waarbij steeds dezelfde werkwijze werd toegepast. De officier van justitie sprak op zitting dan ook van een ‘sterfhuisconstructie. De scheidingslijn voor de zogenaamde bedrijvendokters is zeer dun en balanceert op het randje van wel of niet hoofdelijke en persoonlijke aansprakelijkheid en strafbaarheid. Als een leverancier kan bewijzen dat de zaakvoerders cq bestuurders/stromannen op de hoogte waren van het komend faillissement en alsnog bestellingen hebben geplaatst ,wetende dat die niet zouden betaald worden. Dan kan elke leverancier de bestuurders voor de rechter dagen.


 

Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van Faillissement (art. 2:138/248 BW)

Wettelijke grondslag en doel
De artikelen 2:138 en 2:248 BW zijn onderdeel van de zogenoemde anti-misbruikwetgeving en regelen de aansprakelijkheid van bestuurders voor het faillissementstekort. De gedachte is dat deze artikelen misbruik van rechtspersonen moet tegengaan.

Art. 2:138/248 BW bieden een aantal zeer concrete voordelen ten opzichte van een schadevergoedingsactie gegrond op de onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) die in deze situaties ook door een curator kan worden ingesteld,103 en dat is door de wetgever ook uitdrukkelijk beoogd, omdat de curator voordien een bijna onvervulbare bewijslast had. Voor invoering van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van Faillissement van de rechtspersoon (WBF) diende de curator aan te tonen dat de toestand van de rechtspersoon te wijten was aan het onbehoorlijk bestuur van de bestuurder die hij wilde aanspreken en hij diende bovendien de omvang aan te tonen van de schade, die daardoor was veroorzaakt.

Na invoering van de WBF staat het kennelijk onbehoorlijk bestuur ex art. 2:248 BW van rechtswege vast wanneer de boekhoudplicht (art. 2:10 BW) of publicatieplicht (art. 2:394 BW) is geschonden en wordt het causaal verband tussen de schade en het kennelijk onbehoorlijk bestuur van rechtswege vermoed aanwezig te zijn. Verder wordt bij een vordering ex art. 2:138/248 BW de schade gefixeerd op het boedeltekort, zodat een debat over de hoogte van de schade wordt voorkomen en het de curator gemakkelijker wordt gemaakt.109 Het bedrag kan wel door de rechter gematigd worden (zie art. 2:248 lid 4 BW).

Civielrechtelijk bestuursverbod (art. 106a Fw)
Wettelijke grondslag en doel
Met ingang van 1 juli 2016 is de Wet civielrechtelijk bestuursverbod in werking getreden en zijn de artikelen 106a-106e aan de Faillissementswet toegevoegd. Op grond van art. 106a Fw is het mogelijk om bestuurders die zich bezighouden of hebben gehouden met faillissementsfraude, of die zich schuldig hebben gemaakt aan wanbestuur in de aanloop naar een faillissement, langs civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen.


 

Curatoren

Primaire doelstelling van de curator is het afwikkelen van het faillissement en een rechtvaardige verdeling van de failliete boedel te bewerkstelligen. De curator neemt na surseance en/of faillietverklaring  de bedrijfsvoering en bevoegdheden van de rechtspersoon over. Dit houdt onder anderen in dat hij/zij het vermogen van de failliet beheert, een overzicht genereert van (in het zicht van faillissement verdwenen) bezittingen en schulden, de bezittingen beschermt, bezittingen verkoopt, administratie, kasgeld en voorraden beheert, post en e-mail opent, et cetera. De curator wordt aangesteld en staat onder toezicht van een rechter-commissaris.
De curator stelt orde op zaken en doet onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. Indien nodig, kan de curator een onderzoek instellen wanneer verdenking bestaat van fraude of wanbeleid. De curator wordt betaald uit de boedel. De rechtbank bepaalt uiteindelijk het salaris van de curator op basis van de Recofa-richtlijnen. Wanneer verdenking van faillissementsfraude bestaat, dient een curator hier melding van te maken. Soms is echter de failliete onderneming dusdanig klein of afwezig dat de kosten voor de curator hieruit niet gedekt kunnen worden. De curator kan dan gebruik maken van de garantstellingsregeling curatoren (GSR). De GSR vergoedt kosten voor bepaalde juridische acties, zoals wanneer een curator vooronderzoek wil doen of rechtsvordering wil instellen vanwege mogelijk onbehoorlijk bestuur en/of Actio Pauliana door een bestuurder. Dienst Justis beoordeelt de aanvraag voor aansprak op de GSR. . De criteria die gelden om gebruik te mogen maken van de Garantstellingsregeling zouden te streng zijn en de bijkomende administratieve handelingen en de procedures omslachtig, waardoor curatoren minder vaak actie zouden ondernemen. Wanneer in de afwikkeling van het faillissement signalen van fraude zijn dan dient de curator hiervan melding te maken bij het CMF, onderdeel van de FIOD.


Problemen bij tuinders en kwekers

Een derde van de ondernemers in glastuinbouw kunnen de rekeningen niet meer betalen. Half september ging Nell Gerberas uit Klazienaveen failliet. Deze sierteeltonderneming bestond al ruim veertig jaar en was met 35 miljoen stelen per jaar een wereldwijde speler in de handel van deze plant.  Een paar weken later besloot ook Plantise ermee te stoppen. Met vier vestigingen, tweehonderd vaste medewerkers en nog eens tweehonderd flexkrachten was Plantise qua omzet de grootste plantenkweker van Nederland.  Ook SO Natural, de grootste kwekerij van orchideeën ter wereld en Van Hoorn Orchideeën in Ter Aar stopten er mee net als Aardse orchideeën in Groningen. Glastuinbouw Nederland voorziet een ‘slachting van veertig procent’. Bijna een derde van de glastuinbouwondernemers zit nu daadwerkelijk in de liquiditeitsproblemen of dreigt daar op korte termijn in terecht te komen. Acht procent verwacht dit jaar faillissement aan te moeten vragen. Telers van potorchideeën worden het hardst getroffen. Een kwart van hun teelt areaal in Nederland is noodgedwongen uit productie genomen. Bijna driekwart van de respondenten ziet door de liquiditeitsproblemen genoodzaakt om de teeltstrategie aan te passen. Voor kleinere mkb’ers die veel energie gebruiken zijn  compensatieregelingen opgetuigd maar grotere bedrijven tasten nog altijd in het duister en weten niet hoe ze de winter moeten doorkomen. De kostenstijgingen passen in geen enkel verdienmodel.


Problemen bij deurwaarders en notariskantoren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt voor de agressieve werkwijze van de volgende incassobureaus:

 • Activa Finance / Activa Collectum
 • AMK Company
 • Be Clean
 • Co Jansen
 • Debt Pay
 • Unic Parts

De Gerechtsdeurwaarster B.V., handelend onder de naam De Gerechtsdeurwaarster, Van Beurden Incasso & Gerechtsdeurwaarder, Deurwaardersportaal, Gerechtsdeurwaardersportaal en Sterk Gerechtsdeurwaarders zijn eind juni 2017 failliet verklaard. Een besluit van de overheid om opdrachten gebundeld aan te besteden zorgde voor omzetvermindering bij een groot aantal gerechtsdeurwaarders. Vijf grote overheidsinstanties gaan met een vaste groep van 34 kantoren werken, de helft van de kantoren die tot nu toe opdrachten kreeg.

GGN

GGN het grootste deurwaardersbedrijf van Nederland, goed voor 366 voltijdsbanen en een bruto-omzet van bijna 38 miljoen euro, stond op het punt van omvallen nadat ING niet langer krediet wilde verstrekken. In 2017 leed GGN al 1,8 miljoen euro verlies en in de eerste helft van 2018 daalde de omzet opnieuw en werd uiteindelijk 24 miljoen euro verlies geleden. In totaal verloren honderd van de 700 medewerkers hun baan en het aantal kantoren werd teruggebracht van vijftien naar tien. GGN had oorspronkelijk 28 vestigingen.  In 2019 boekte GGN dankzij de ontslagen en de reorganisatie weer even een winst van 1,4 miljoen euro. In 2020 daalde de bruto-omzet echter opnieuw met 12,4 procent, tot 40,9 miljoen euro en de nettowinst daalde met bijna 29 procent, tot 1 miljoen euro. De bruto-omzet daalde in 2021 met nog eens 7,3 procent naar 37,9 miljoen euro en de nettowinst daalde tot onder het half miljoen. De nettowinstmarge daalde van 2,5 naar een schamele 1,3 procent. . Per 1 juli 2022 sloot daarop de vestiging Utrecht.

De ontstane malaise zou volgens eerdere berichten te wijten zijn geweest aan het wegvallen van de onwettige inkomsten uit e-Court-procedures, de digitale arbitragerechtbank waar tot begin dit jaar veel zorgverzekeraars en webwinkels hun incasso’s afwikkelden. Zo’n 70% van de gerechtelijke procedures ging via e-Court. Die zaken moesten toen grotendeels worden voorgelegd aan de kantonrechter. Dat bracht volgens GGN allerlei administratieve kosten met zich mee en kostte hen ongeveer een miljoen euro.  Concurrenten Flanderijn, Syncasso en LAVG zagen de omzetten en de winst juist stijgen. GGN zou echter door het  bewust kiezen voor  ‘sociaal incasseren’ de boot gemist hebben. Volgens GGN zijn de andere deurwaarderskantoren de afgelopen jaren vol blijven inzetten op het zoveel mogelijk stapelen van onkosten voor mensen met schulden ten gunste van hun eigen omzet. GGN zou juist  hebben willen verduurzamen en om het bedrijf financieel nog gezonder te maken. GGN zegt de omzet en winst dit jaar ‘geheel volgens plan’ weer te zien te zien groeien en verwacht dat de winstgevendheid net als de brutowinst dit jaar weer zal toenemen.” ING heeft de financiering stopgezet.

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) had een tuchtklacht ingediend tegen het deurwaarderskantoor nadat ze voor zo’n 33.000 zaken 100 euro aan oproepingskosten aan schuldenaars in rekening hadden gebracht terwijl dit geen wettelijke taak is en dus feitelijk niet is toegestaan.  Ook zouden opdrachtgevers ‘op grond van maatschappelijke overwegingen terughoudend zijn in het overdragen van vorderingen aan incassobureaus en gerechtsdeurwaarders.48 medewerkers die in de periode 2014 tot 2018 voor het bedrijf actief waren,  werden een maand geschorst

Problemen bij GGZ instellingen

Nog eens drie GGZ-instellingen die cliënten met ernstige psychische problemen behandelen, moeten in 2022 klinieken sluiten. Pro Persona in Lunteren is één van die instellingen. De ene na de andere instelling snijdt in de geestelijke gezondheidszorg en stopt behandelingen. Naast Pro Persona hebben ook de Amsterdamse instellingen PsyQ en i-Psy (Parnassia Groep) bekendgemaakt wellicht te moeten stoppen. PsyQ leed in 2020 een verlies van 2,8 miljoen euro. Zie onder ook Acuut Zorggroep, Virenze Riagg B.V. en Parnassia. De wachtlijsten voor beschermd wonen zijn al langer dan 2 jaar waardoor veel patiënten dakloos raken of blijven

Problemen bij energiebedrijven

Energiebedrijven kwamen in liquiditeitsproblemen door de extreme prijsstijgingen op de markt. Door de energietransitie en het opknappen van het verouderde gammele energienetwerk moet Tennet miljarden uitgeven die verhaald worden op de energieleveranciers. Ook door de invasie van Rusland in Oekraïne stegen de prijzen voor gas, stroom en olie enorm hard met grote dagelijkse koersuitslagen. Die zorgden ervoor dat bedrijven die energie inkopen en verkopen grotere risico’s lopen. Fenor, Welkom Energie, Anode Energie, Enstroga, Welkom energie, SEPA green energy en Fenor gingen achter elkaar failliet en ook Allure moest faillissement aanvragen. Ook energiegebruikers komen in financiële problemen nu de kostprijs  onevenredig verhoogd wordt door de gestegen energietarieven. DVEP die een aantal jaren geleden werd overgenomen door het Amerikaanse UGI en SHV energy is omgevallen. Rekeningen worden al maanden lang niet meer geïnd

Problemen bij voedselindustrie

Met een indringende brandbrief waarschuwt de FNLI, de brancheorganisatie voor de voedingsmiddelenindustrie, het kabinet niet alleen voor het bankroet van een reeks individuele ondernemingen maar zelfs voor het verdwijnen van ‘volledige sectoren’. Producent HAK staakte de productie omdat het wecken van groente- en peulvruchten teveel veel energie kost, De kosten van gas- en elektra zijn  ‘tien keer hoger zijn dan het afgelopen jaar’. De FNLI is een koepelorganisatie die achttien brancheorganisaties uit de foodsector vertegenwoordigt. Onder hen bevinden zich honderden bakkers, tuinders, ijsmakers, producenten van koffie, thee, zuivel, groente, fruit, vleeswaren en een scala aan andere voedingsmiddelen. De totale kostenstijging voor voedingsmiddelenbedrijven zal naar verwachting tussen de 20 en 30 procent uitkomen, met uitschieters van dertig tot veertig procent. Als die trend zich doorzet, zullen bedrijven gaan omvallen. Dat heeft veelal ook directe consequenties voor andere lokale schakels in de agrofoodketen zoals boeren en tuinders die gewassen telen voor hun afnemers. Veel producenten hebben een deel van de gestegen kosten voor hun rekening genomen, maar de uiterste grens van wat zij zelf kunnen opvangen is bereikt en meer doorberekenen is veelal niet mogelijk. Energie-intensieve sectoren zoals bakkerijen en groenteconserven worden het meest geraakt en de organisatie roept de overheid op een reeks maatregelen te nemen. Hieronder vallen compensatieregelingen voor de stijgende energieprijzen, investeringen in de energie-infrastructuur om elektrificatie en verduurzaming te faciliteren en het loskoppelen van de gasprijs en het stroomtarief.

Problemen bij producenten

Makers van toilet- en keukenpapier worstelen met de hoge gasprijs die inmiddels de helft van de kostprijs bepaalt. De grootste toiletpapierfabrikant van Duitsland kondigde onlangs al zijn faillissement aan. Wc-papier wordt gemaakt van resthout (zoals zaagsel) en oud papier vezels waar met water en chemicaliën een grote pulpmassa van wordt gemaakt. Om het water er weer uit te krijgen, wordt de pulp in een papiermachine verhit tot 350 graden. Met behulp van gas. Tot voor kort maakte gas tien tot vijftien procent van de kosten uit. Inmiddels is het gasaandeel in de prijs opgelopen tot vijftig procent.

Hakle, de grootste toiletpapierfabrikant van Duitsland, ging al failliet. Hakle was de eerste en grootste toiletpapierfabrikant van het land. Concurrentie en prijsdruk vanuit de supermarkten maakten het voor Hakle onmogelijk om de gestegen gaskosten volledig in de consumentenprijs te verwerken. Door het faillissement van Hakle zal het aanbod aan toiletpapier teruglopen. Daarnaast speelt mee dat ook de capaciteit van de overgebleven fabrikanten krimpt. Zij stellen hun machines zuiniger af zodat er minder gas wordt verbruikt; sommigen zetten de machines gedurende een week of tien dagen per maand zelfs helemaal uit.


 

Spraakmakende faillissementen van A-Z

24Man BV/Waterontharder.com

Het eigen vermogen van 24Man daalde van een kleine zeven ton naar  19.246 euro. Eigenaar Julio Rosier sloot een akkoord met een aantal leveranciers tegen finale kwijting en zette na het faillissement zijn bedrijf voort. Hij wil ook andere producten gaan verkopen. De waterontharders werden vanaf eind 2021 ook verkocht via marktplaatsen als Amazon en Bol.com. De verkoop was ondanks alle reclame op radio en tv dramatisch, vooral nadat de rechter in 2021 oordeelde dat Waterontharder.com zijn product AMFA4000 helemaal geen ‘waterontharder’ of ‘waterontkalker’ mag noemen. De rechtszaak werd aangespannen door concurrent AquaCell dat wel echte waterontharders verkoopt, met een proces dat ionenwisseling heet. De AMFA4000 van Waterontharder.com is een soort magneet die je om je waterleiding klemt. Het ding is met een prijs van een kleine €200 zo’n tien keer goedkoper. Maar het resultaat is net anders: het aantal Duitse graden wordt met exact nul teruggebracht. De waterhardheid bij gebruik van de magneet blijft gelijk. De kalk wordt niet uit het water gehaald’, De rechter tolereerde de tekst Waterontharder.com op de shirts van Vitesse. Voor dit hoofdsponsorschap werd tussen de €800.000 en 1 miljoen euro betaald. En dat terwijl de omzet in 2019 slechts €5 miljoen was. Julio Rosier focuste zich op marketing en studeerde Bedrijfskundige Informatica. Met die kennis kon hij een website bouwen voor de Amfa4000 en zich richten op online marketing. Hij zorgde ervoor dat de website boven in de zoekresultaten van Google kwam. De bekendheid die de Amfa4000 de afgelopen jaren heeft verworven, komt niet alleen door online marketing. Televisie was ook een belangrijk marketingkanaal voor het antikalksysteem. Julio Rosier verscheen in verschillende woonprogramma’s om de Amfa4000 te presenteren. En het bleek een goede keuze, want hiermee bereikte de Amfa4000 nog meer naamsbekendheid en steeg de verkoop van het antikalksysteem. De dagelijkse werkzaamheden van Julio Rosier bestonden voornamelijk uit het aansturen van de organisatie waar vijf mensen werkten, waaronder zijn broer en moeder . Julio Rosier was het gezicht van de Amfa4000 en was met regelmaat te zien in verschillende programma’s in Nederland en België om zijn door zijn vader bedachte product te presenteren. Naast de voetbalclub en enkele mediabureaus is ook zwemster Inge de Bruijn een van de schuldeisers. Zij heeft nog 75.000 euro tegoed van Waterontharder.com voor sponsorwerkzaamheden. Het bedrijf draaide 3 jaar lang 13,5 miljoen omzet en had een mediabudget van 4 miljoen euro. In 2020 kelderde de omzet naar 6,5 miljoen en in 2021 5,5 miljoen om in 2022 te zakken naar 1,5 miljoen euro. In 2021 richtte hij 24MAN USA en 24 MAN België op, maar ook hiermee komt er geen verbetering. Rosier heeft nu een nieuwe holding met de naam Ethereum HODL.

3D Fashion (DiDi)

Op 8 januari 2020 is 3D Fashion B.V. te Heerhugowaard (Noord-Holland) failliet verklaard nadat de surseance beëindigd is. Uit de jaarrekening van houdsterconcern 3D Fashion bleek dat het modebedrijf er eind 2017 al slecht voorstond. Dat jaar leed de onderneming een verlies van bijna 4,4 miljoen euro op een omzet van ruim 47 miljoen. Het jaar ervoor kwam het resultaat 1,6 miljoen euro onder nul uit. En voor 2018 verwachtte 3D Fashion een verlies van bijna 1,8 miljoen euro. De curator was mr A.G. Moeijes

123Bouwbedrijf

123Bouwbedrijf ging in december 2022 failliet en liet voor ruim 2,2 miljoen euro schuldeisers en de fiscus voor 1,1 miljoen in de kou staan. Curator is Frederik Barthel. Aanbetalingen werden door het bedrijf wel geïncasseerd maar zelden werd daadwerkelijk met de klus begonnen. Zo’n 41 particulieren eisen hun geld terug.  Ook leveranciers en het CJIB bleven achter met grote schulden. Het bedrijf was door de broers Jawid en Nawid Habib opgesplitst in meerdere ondernemingen zoals 123Dakwerken, 123Badinstallaties, Compleet Huis en als laatste Bouw10. Dit bedrijf uit Zoetermeer werd opgericht door Nawid Habib die in 2017 ook medeoprichter was van beleggingsfonds ICO Headstart en hiermee 12 miljoen euro wist op te halen. Het faillissement werd aangevraagd door vier leveranciers. Bouwmaterialenhandel BMN en Bnext hadden 270.000 euro tegoed. en BNU krijgt nog 60.000 euro van de broers. Het kantoor in Zoetermeer staat als sinds september 2022 leeg. ICO Headstart was een cryptofonds waar ook Dirk Scheringa aan meedeed. Het crypto bedrijf zou echter een piramidespel zijn en Coen Roos, een vastgoed ondernemer uit Zandvoort, die in december 2017 een principeovereenkomst afsloot voor een investering van 7,5 miljoen moest daar via de rechter vanaf komen nadat bleek dat ICO Headstart een lege huls bleek. De curator doet onderzoek naar bedrijven die verbonden zijn met 123Bouwbedrijf, zoals 123Dakwerken, 123Badinstallaties en Compleet Huis. Volgens het handelsregister is Jawid Habib de eigenaar van 123Bouwbedrijf, Compleet Huis BV en 123Badinstallaties. Zijn broer Nawid Habib richtte in september Bouw10 op, vlak nadat 123Bouwbedrijf werd overstelpt met klachten. 

ASK Romein

Midden in het bouwen van een distributiecentrum in Nieuwegein voor versproducten  voor Jumbo moest aannemer ASK  uitstel van betaling aanvragen en 10 april 2023 gingen de vestigingen in Roosendaal, Katwijk en Sluiskil van het bedrijf vervolgens failliet. 322 werknemers moeten op zoek naar ander werk wanneer er geen doorstart komt. De bouw van een nieuw Jumbo distributie centrum zat in een afrondende fase. ASK kwam in de problemen door verliezen op projecten uit het verleden en door het uitblijven van betalingen van andere partijen. Ook de juridische geschillen, een foutgelopen project in Denemarken, de coronacrisis en de vertraging bij de bouw van een fabriek in de Antwerpse have lieten de kosten hoog oplopen. Vier bedrijfsvreemde projecten waaronder de bouw van een grote chemische fabriek in Antwerpen en drie datacentra onder andere in Groningen Eemshaven en in het Deense Odenserojecten vielen zwaar omdat er eerder meestal werd gewerkt in staalbouw en bruggenbouw.  Vooral de datacenterprojecten waren een harde dobber, het verlies op de bouw van een Deens datacenter bedroeg in totaal 22,8 miljoen euro. ASK Romein bouwde  behalve voor Jumbo onder andere ook een distributiecentrum voor Albert Heijn en logistieke centra Roosendaal, Eindhoven en Waalwijk. Ook werkte ASK aan de Essent energiecentrale in Moerdijk. ASK ging kopje onder door techreuzen en wurgcontracten. Ook liet het bedrijf ‘steken vallen’ bij het afsluiten van dergelijke contracten. De curatoren Leonard Bijlsma (VDT Advocaten) en Ruud Hermsen (De Voort Advocaten) onderzoeken een mogelijke doorstart. ASK schreef in 2022 te goedkoop in, wellicht omdat ze die klussen hard nodig hadden. Dit blijkt uit de verkoop begin februari van het Zeeuwse dochterbedrijf Hillebrand.  Een conflict tussen de techbedrijven en hun hoofdaannemers, werd uitgevochten over de hoofden van de onderaannemer. De curatoren Leonard Bijlsma en Ruud Hermsen onderzoeken een doorstart. Voor de vestiging in Malle waar zo’n 135 werknemers werken zouden er al overnamekandidaten zijn.

Aardse Orchideeën

De Groningse Orchideeënkwekerij Aardse vraagt bedrijven in de regio om hun personeel over te nemen en moet na drie generaties stoppen vanwege de hoge energiekosten. Ruim twaalf hectare aan kassen vol sierplanten gaan verloren.  Aardse Orchids in het Groningse Zuidbroek kweekte jaarlijks zo’n 7 miljoen planten en was een van de grotere tuinders in het noorden. ruim 120 personeelsleden komen op straat te staan, waarvan circa de helft in vaste dienst is en de rest werkt via een uitzendbureau. Het gaat volgens het bedrijf voor het overgrote deel om arbeidsmigranten uit voornamelijk Polen en Roemenië, die zich in Nederland gevestigd hebben. De rest bestaat uit mensen uit de regio. Het bedrijf van de familie Aardse zag afgelopen najaar de bui al hangen vanwege de sterk gestegen gasprijs. In de kassen groeien jaarlijks ruim 6 miljoen vlinderorchideeën. Daarvoor is warmte (28 graden Celsius) en dus veel energie nodig, die wordt opgewekt met gasturbines. Een rendabel contract afsluiten voor de gemiddeld twaalf miljoen kubieke gas lukte niet, en dus stopt de kwekerij per 1 april 2023. Het bedrijf deed een directe oproep aan bedrijven uit Hoogezand, Veendam, Winschoten en elders in de regio voor de overname van het personeel. Het is nog onduidelijk wat er met de kassen in Zuidbroek gaat gebeuren.

Acuut Zorggroep

Zes cliënten bij Acuut zorggroep, een instelling voor begeleid en beschermd wonen in Tilburg zijn overleden, zonder dat de Gemeente ingreep. Het toezicht op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door gemeenten is belabberd, concludeerde eerder ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Sinds 2019 is het toezicht eerder verslechterd dan verbeterd. Over specifiek de veiligheid van kwetsbare mensen die op beschermd wonen zijn aangewezen, uitten de IGJ en Wmo-toezichthouders in april 2021 al hun zorgen. Naar aanleiding van onderzoeken door het Brabants Dagblad en Follow the Money wil PvdA dat minister Conny Helder (VWS, VVD) onafhankelijk onderzoek instelt en een breed onderzoek  naar het toezicht op zorgbedrijven. De instelling werd 1 februari 2021 failliet verklaard, nadat de Gemeente haar handen aftrok van de instelling na publicaties over een locatie voor begeleid wonen aan de Kwaadeindstraat in Tilburg die daar sinds maart 2019 kwetsbare personen huisvestte. Vrouwen die er – soms met kinderen – een veilige haven zochten, belanden tussen (ex-)gedetineerden, drugsgebruikers en prostituees. Na een aanvraag van surseance wilde de gemeente Eindhoven niet verder meer met Acuut Zorg. Een Eindhovense die clean en gemotiveerd binnenkwam in het huis in Tilburg overleed een half jaar later aan een overdosis. Bewoners en familie stellen dat de begeleiding tekort schoot. Acuut Zorg wijst op zijn beurt naar de gemeente(n) die niet bereid zouden zijn meer voor intensieve zorg te betalen. Floris Dix van Turnaround Advocaten te Best is als bewindvoerder aangesteld. Als er een overname komt, dan kunnen de jongeren die beschermd wonen krijgen op dezelfde plek blijven wonen, met dezelfde vertrouwde hulpverleners., maar Dix wil nu allereerst op zoek naar een oplossing voor de kwetsbare mensen die Acuut Zorg tot nu toe onder zijn hoede heeft. Acuut Zorg heeft 13 cliënten in de regio Eindhoven ambulante woonbegeleiding, en heeft daarnaast begeleid wonen voor 13 cliënten in Tilburg en beschermd wonen aan 14 cliënten in Eindhoven. Het gaat om jongeren tussen de 18 en de 30 jaar. Acuut Zorg heeft ook een project ouderenhuisvesting in Helmond, Residentie Suytkade, maar Peter Esmeijer, interim-directeur van Acuut Zorg, zegt dat de problemen bij Acuut Zorg hiervoor geen gevolgen hebben. Na het overlijden van oprichter Jordy Hollewand in april 2020 werd duidelijk dat Acuut Zorggroep al langer financiële problemen had. De gemeente Tilburg deed recent ook onderzoek naar de situatie in de woonlocatie in Tilburg en trok daar uiteindelijk de stekker uit, formeel omdat de benodigde kamervergunning ontbrak. De gemeente vorderde negen ton zorggeld terug dat onterecht zou zijn gedeclareerd. Over de hoogte van het bedrag ontstond echter onenigheid. De gemeente vist nu waarschijnlijk alsnog geheel achter het net en gaat mogelijk voor tonnen het schip in.

Adel/Impress

Het Adel management Ben Scharloo, René Spiekman en Harry Buisman heeft zich met achterlating van tientallen miljoenen schuld een jaar na dato in januari 2015 bij Impress in Woerden ingekocht. Zij deden dit via CROP corporate finance, die de voormalige aandeelhouders van Impress heeft begeleid bij de verkoop van hun aandelenpakket aan de hiervoor opgerichte houdstermaatschappij Rebehajo BV (Vijalie holding/Re(ne),Be(n)Ha(rry)Jo(op). In 1999 nam Ben Scharloo voor 51 procent (voormalig) Staatsdrukkerij Sdu Grafisch Bedrijf over. In 2008 kwamen daar Printbedrijf Almere, Adel Print en Repro Nederstigt Amersfoort bij waarmee een omzet werd behaald van 45 miljoen euro.  A-D Beheer kwam voort uit A-D Druk die in 1988 door Ben Scharloo werd opgericht vanuit de voormalige drukkerij/uitgeverij Vonk in Zeist. In 2011 werd A-D Beheer omgedoopt tot Adel Media. A-D Druk heette voortaan AD Druk en Ted Gigaprint werd Adel Print. Begin november 2011 werd ook de failliete Gravo Groep in Purmerend door Adel overgenomen, waarna Ben Scharloo werd ingewisseld voor Rimmert Sluiter, die samen met financieel directeur en aandeelhouder René Spiekman de directie over de Adel Media groep zou gaan voeren middels een buy-in. Rimmert Sluiter was onder andere werkzaam voor de Berghuizer Papierfabriek, Norske Skog, en  A0 Printmanagement en nam begin 2006 rotatiedrukkerij WebStar over die in september 2006 over de kop ging en waarbij het UWV het schip in ging voor een kleine 256 duizend euro, de belastingdienst ruim 614 duizend euro en de crediteuren voor 3,5 miljoen euro. Harry Buisman was ook werkzaam binnen Adel Media en werd belast met de leiding van Delta Hage, het grootste onderdeel van Adel Media dat in maart 2014 ook failliet ging en waarbij 100 werknemers hun baan verloren. In maart 2012 werd kunstdrukkerij Mercurius ingelijfd bij Adel Media en werden AD Druk, Gravo, Kunstdrukkerij Mercurius en Repro Nederstigt samengevoegd tot een totaalleverancier in Almere onder de naam AD Mercurius. In diezelfde maand maakt het failliete HSGB onder Adel Media met Rimmert Sluiter een doorstart maar deze ging februari 2014 opnieuw failliet. Eind februari 2014 werden de salarissen niet uitbetaald, waarna crediteuren van Sluiter op 3 maart de mededeling kregen dat er over de toekomst van AD Mercurius werd gesproken en dat er geen betalingen meer werden verricht. Adel ging met ongeveer 218 werknemers nog dezelfde maand failliet evenals dochter pensioenbeheerder Zeisterhage B.V. met 35 miljoen aan pensioengeld. Eressen, Zeisterhage, Adel media, Mercurius Art productions, AD Mercurius, Deltahage en Adel print zijn 28 februari 2014 in surseance gegaan en op 7 en 11 maart 2014 gefailleerd. Adel Print werd voor 180 duizend euro verkocht aan de voormalige eigenaren van Gigaprint. eltahage B.V. werd voor 400 duizend euro verkocht aan Digiprint B.V. en Wilco B.V. en andere delen van het bedrijf werden overgenomen door Printforce uit Alphen aan de Rijn en drukkerij Tesink uit Zutpen die voor 34 duizend euro meteen ook de activiteiten van AD Mercurius overnam. Het bericht hierover op de website van Tesink werd mede ondertekend door René Spiekman terwijl Rimmert Sluiter begin februari nog had gemeld dat Spiekman niet langer bij Adel Media werkzaam was. In de periode voorafgaand aan het faillissement werd Vijalie Holding B.V. inclusief Spiekman door middel van een buy-out via een zijdeur uit de groep geplaatst evenals Comrads Solutions B.V. en Coöperatieve P7 die binnen een jaar voorafgaand aan het faillissement is overgegaan naar Rimmert Sluiter en zijn stichting administratie kantoor, Tsuga Holding B.V en A0 Print Management B.V. De curator heeft besloten om onderzoek te doen naar mogelijk ‘paulianeus handelen’, naar aanleiding van transacties tussen papierinkoper P7 en AO Printmanagement, de BV van, de voormalige algemeen directeur en aandeelhouder van Adel Media. Het onderzoek naar paulianeus handelen wordt een van de speerpunten van het onderzoek door de curator. Het UWV schiet er 1,7 miljoen euro bij in, de belastingdienst ruim 1 miljoen, de ING 3,7 miljoen en crediteuren zo’n 10 miljoen euro.Per 1 mei 2016 werd Marcel Kranenburg als Directeur Sales & Business Development binnengehaald als verantwoordelijke voor IT, Sales & Marketing en Business Process Outsourcing (BPO). Kranenburg was voorheen werkzaam bij Ricoh,  PinkRoccade en Akzo Nobel. 4DMS uit IJsselstein, een specialist in advies en begeleiding bij de uitvoering van marketing- en communicatie opdrachten is per 25 april 2017 ook overgenomen. Beide organisaties zullen zelfstandig blijven werken, maar willen onder andere de IT-platformen bundelen. Jos van der Vorst, directeur van 4DMS blijft aan. De twee bedrijven hebben gezamenlijke een omzet van ongeveer 15 miljoen euro en nu 130 FTE’s op de loonlijst.

ADO

De ongeveer honderdveertig schuldeisers van ADO Den Haag zijn het grootste deel van het bedrag dat de club ze verschuldigd is kwijt. Het saneringsplan is vrijwel unaniem goedgekeurd. Met de steun van de crediteuren is het dreigende faillissement van ADO afgewend. Vorig jaar werd al duidelijk dat als de crediteuren allemaal hun geld zouden vorderen, de club failliet zou gaan. Eind mei 2021 werd Reiziger door de rechtbank aangesteld met de opdracht dat hij dit moet zien te voorkomen. ADO maakt daarbij gebruik van de mogelijkheden die de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt. Het voorstel van de herstructureringsdeskundige kwam er in grote lijnen op neer dat de crediteuren twintig procent ontvangen van het bedrag dat ADO ze op 25 mei vorig jaar (de ‘fixatiedatum’) moest betalen. Bij bedragen boven de 500.000 euro zakt dit naar vijftien procent, vanaf een miljoen euro bedraagt het tarief nog maar tien procent. Tot de gedupeerden behoort ook de gemeente Den Haag als eigenaar van het stadion en de parkeerterreinen: een maand geleden werd bekend dat de gemeente ruim een miljoen euro aan achterstallige huur wegstreept. Om voorbereid te zijn op eventuele onverwachte claims en discussies maakte Reiziger in december eerst een inventarisatieronde langs de schuldeisers. Van degenen die op zijn voorstel reageerden, had niemand bezwaar. Daarna volgde de officiële stemmingsronde. Alleen de stemmen die zijn uitgebracht, telden mee. Het was nu aan de rechter om te beoordelen of alles volgens de regels is verlopen. Voor de betaling aan de schuldeisers is ongeveer 1,2 miljoen euro nodig. De club komt definitief in handen van het internationale voetbalconcern Bolt Football Holdings. Dat is mogelijk nu ook de rechter het akkoord heeft goedgekeurd dat de club in januari met 140 schuldeisers heeft bereikt. Voor Bolt was dit één van de voorwaarden voor een overname van de noodlijdende voetbalclub. Een andere voorwaarde had betrekking op de licentie van de club. Omdat het ADO niet lukte om de begroting sluitend te krijgen, bestond de kans dat de KNVB die betaald-voetballicentie zou intrekken. Begin deze week werd duidelijk dat dat niet zou gebeuren. Wel zijn er bij de club zes competitiepunten in mindering gebracht, vanwege de financiële problemen. Ondanks de onrust wist ADO wel de eerste periodetitel te veroveren, waarmee de club verzekerd is voor nacompetitievoetbal. Als onderdeel van het reddingsplan krijgen de schuldeisers slechts een gedeelte van het geld terug dat ADO hen verschuldigd is. In de meeste gevallen gaat het om 20 procent van het totaalbedrag. Het meest gedupeerd zijn de Belastingdienst en de gemeente Den Haag. De gemeente wil niet zeggen hoe groot de financiële schade is. ADO was in handen van de Chinese eigenaar United Vansen Sports (UVS). Dat bedrijf werd in 2015 eigenaar van de club en heeft sinds die tijd naar schatting 20 miljoen euro in de ADO geïnvesteerd. Maar de relatie tussen de club en de Chinezen verliep moeizaam en sinds 2020 besloot het bedrijf geen geld meer in de club te steken. De Chinese grootaandeelhouder die veel in het nieuws was, kreeg niets meer voor hun aandelen. De Chinese partij was het niet eens met de gang van zaken en onthield zich van stemming, maar raakte toch haar aandelen kwijt.  Afgelopen najaar meldde Bolt Football Holdings zich als geïnteresseerde partij.

AEB

AEB verwerkt het huisvuil van Amsterdam en omstreken, bedrijfsafval en nog dagelijks 250 ton zuiveringsslib van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Daarmee levert AEB warmte voor de stadsverwarming waarop 25 duizend woningen zijn aangesloten. De gemeenteraad besloot om het zo goed als als failliete AEB te veilen. De gemeente Amsterdam verkoopt haar belang van 100 procent. Naast de AEB vuilverbrander wordt ook de nieuwe biomassacentrale verkocht. Potentiële kopers konden zich tot 17 mei 2021 melden.  Het bedrijf kwam in de problemen nadat zes verbrandingsovens wegens technische problemen werden stilgelegd. Reparatie kostte vele miljoenen, maar bovendien vielen de inkomsten weg. Het faillissement kon tot dusver voorkomen worden doordat de gemeente, de enig aandeelhouder van AEB 80 miljoen euro betaalde.

Enkele commissarissen en verantwoordelijk wethouder Udo Kock (D66) Kock moesten het veld ruimen. een plan om AEB te verkopen aan afvalondernemer Wim Beelen mislukte. De wethouders van GroenLinks, SP, en PvdA wilden het bedrijf liever verkopen aan afvalverwerker HVC maar die trok zich alweer snel vanwege de hoge risico’s.  AEB is voor zijn bedrijfsvoering voor 15% afhankelijk van Amsterdam omdat alle Amsterdamse huisvuil automatisch door hen verwerkt wordt. tot eind 2022. Na de veiling wordt dit contract voortaan openbaar aanbesteed. Wat er met de stadsverwarming moet gebeuren, is nog niet duidelijk. AEB runt dit samen met Vattenfall. Beiden hebben ze 50 procent van de aandelen Westpoort Warmte. Die aandelen wil de gemeente niet mee veilen. De gemeente Amsterdam wilde al haar aandelen aan de Rotterdamse vuilverbrander AVR verkopen voor 450 miljoen euro. AVR heeft al verbrandingslocaties in Duiven en Rozenburg. De verkoop werd echter niet goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De directie van AEB, de raad van commissarissen en de ondernemingsraad steunden de overname wel.

A.S. Adventure/Bever

A.S. Adventure heeft zo’n tweehonderd winkels in de Benelux, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Er werken ruim 3200 mensen. In Nederland heeft het concern veertig Bever-winkels en ongeveer 900 werknemers. A.S. Adventure, het moederbedrijf van Bever is voor bijna de helft in handen van twaalf banken, waaronder ING. In ruil voor 85 miljoen euro aan schulden. Door winkelsluitingen en reisbeperkingen vanwege Corona liep het concern veel omzet mis. De schuld bedroeg in februari 2021 zo’n 283 miljoen euro. Door de bankensanering is de schuld teruggebracht tot 198 miljoen euro. Het Franse investeringsfonds PAI, dat iets meer dan de heeft van de aandelen behoudt, deed een kapitaalinjectie van 25 miljoen euro. In de Mall of the Netherlands opende, ondanks de problemen in maart een nieuw Bever filiaal. De flagship store heeft een oppervlakte van 2500 vierkante meter en is daarmee de grootste tot nu toe.

Aalbregt

Rijschoolhouder Ferry Aalbregt met zijn Verkeersschool Aalbregt in Zoetermeer verkocht all you need-lespakketten. Voor 1.999 euro onbeperkt lessen en examens doen. Aalbregt bouwde zijn rijschool, die hij in september 2014 begon, uit tot de franchiseonderneming met 5 kantoormedewerkers en 95 rij-instructeurs. Bij het faillissement kreeg de politie kreeg vijfhonderd meldingen van gedupeerden en Ferry Aalbregt moest zelfs onder politiebegeleiding onderduiken. Op zijn deurmat zou hij kogels hebben gevonden. Het faillissement van Aalbregt zou vooropgezet zijn en De Telegraaf publiceerde foto’s van een villa met zwembad in Benalmádena, in het zuiden van Spanje, waar Aalbregt met zijn vrouw en jonge kinderen zou wonen. Zijn verkeersschool wilde hij vanuit Spanje runnen, maar daar zou hij het overzicht zijn kwijtgeraakt. Het laatste jaar had de rijschool nog 935 examens. De rij-instructeurs merkten twee maanden geleden dat betalingen uitbleven. Zijn zakenpartner, een oom van zijn vrouw, stuurde een bericht uit dat de zaken er slecht voorstonden.

Abel

Connexxion investeerde tussen de twee en vijf miljoen in 20 elektrische auto’s en 50 loonkrachten en trok per eind november 2017 de stekker er uit. Het concept startte in januari 2016 met straattaxi’s zonder vaste standplaatsen, die je kon delen en die door middel van een app besteld konden worden. Transdev Nederland, het moederbedrijf van Veolia en Connexxion en eigendom van het Franse investeringsvehikel CDC, startte de nieuwe taxidienst in Amsterdam en Schiphol. De bestelde rit werd goedkoper als de klant minder haast had net zoals bij de regiotaxi. Er werd alleen een stoel gereserveerd en niet de hele taxi waardoor een rit ruim 60% goedkoper was dan bij een normale taxi. Abel kreeg minimaal één jaar om te bewijzen dat het vervoersconcept werkt en moest in november 2017 in Amsterdam al stoppen. Abel kostte 2,50 euro bij instappen en daarna 1 tot 2 euro per kilometer. Abel verdiende pas met combinaties en die waren er niet voldoende. De Abel app maakte gebruikt van het onlangs vernieuwde planningsprogramma van Connexxion. Zzp-chauffeurs die een eigen elektrische taxi hebben en een ondernemers-vergunning, konden zich aanmelden. Abel rekende 25% van de ritprijs als commissie. Omdat Abel alleen via een app te bestellen is viel de dienstverlening niet onder de TTO-regels in Amsterdam. De dienst werd in juni nog uitgebreid met Amstelveen, Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel.

Abis shipping

De rechtbank Noord-Nederland heeft het zelf aangevraagde faillissement over Abis Shipping en de verschillende dochterbedrijven eind november uitgesproken. Bij het bedrijf werkten bijna honderd mensen die allen worden ontslagen. Ongeveer 75 mensen van hen werkten op de verschillende schepen en twintig man waren kantoormedewerkers. ABIS Shipping werd opgericht op 1 oktober 2007. Het bedrijf wilde binnen vijf jaar na oprichting meer dan 10 schepen in de vaart brengen voor onder meer short sea vervoer, projectlading en de riviervaart. Vanaf het opstarten van de rederij-activiteiten werd de bevrachting uitbesteed aan bevrachters. Voor het bemannen van de schepen werd voor een gedeelte van de crew samengewerkt met een Nederlandse partner. Abis was gespecialiseerd in het vervoeren van zware onderdelen voor de olie- en gasindustrie en voor windparken op zee. Snel achter elkaar gingen drie grote transportbedrijven failliet. TB Europa in Udenhout, Sintra Transport Breda en BBT Logistics. In februari 2016 ging ook het nog maar enige jaren bestaande Circle Logistix met 27 trekkers en 3 bakwagens failliet.

Acker Textiel

Johan van den Acker Textielfabriek bv in Gemert is per 22 augustus 2018 failliet. 36 medewerkers worden ontslagen. In 1807 startte de familie Van den Acker (Henricus van den Acker) met de productie en verkoop van geweven stoffen. Het bedrijf was sinds 2007 Hofleverancier. In 2017 kwam de helft van de aandelen in handen van Richard Oussoren, eigenaar van Koninklijke Textielfabriek Raymakers & Co bv in Helmond. Pieter van den Acker wilde met de gedeeltelijke overname en de kapitaalinjectie zelfstandig blijven en reorganiseren. Een doorstart of verdere overname wordt onderzocht. De textielfabriek specialiseerde in het weven, verven en veredelen van stoffen voor zowel consumenten als projectinterieurs. De panden aan de Schoolstraat waarin het bedrijf gehuisvest was, zijn eigendom van de familie Van den Acker.

Adam & Eve zie Beate Use Adam & Eve zie Beate Use

Airfeet zie Best Choice

Airopack

Vanaf begin januari 2022 was Waalwijkse spuitbussenbedrijf Airopack in financiële problemen en werd door de rechtbank van Breda surseance verleend, waarna het bedrijf in maart alsnog failliet ging. Advocaat Erik van der Kolk is door de rechtbank aangewezen als bewindvoerder. Hij onderzoekt een doorstart of dat het bedrijf kan worden verkocht. De spuitbusfabrikant maakte spuitbussen op luchtdruk in plaats van drijfgas. Er werken op dit moment nog ongeveer vijftig mensen. De rechtbank stelde een afkoelingstermijn van twee maanden vast, waarin een koper gezocht kon worden. Nu dat niet is gelukt wordt gezocht naar een koper voor de failliete boedel. Het is niet de eerste keer dat Airopack in zwaar weer verkeert. Het bedrijf dat spuitbussen produceerde voor merken als Gillette, Therme en Amando, moest drie jaar geleden al fors snijden in personeel. 82 van de 144 medewerkers verloren hun baan. De ontslagen kwamen destijds onverwacht. In 2016 en 2017 werd nog fors geïnvesteerd en investeringsfonds Apollo stapte in met 120 miljoen euro en werd grootaandeelhouder. Het van origine Langstraatse bedrijf verhuisde zijn fabriek van Zwitserland naar Waalwijk. Een jaar later werd die fabriek alweer uitgebreid. Airopack produceerde in 2017 80 miljoen spuitbussen per jaar. Eind 2018 moesten er jaarlijks 200 miljoen bussen van de band rollen, maar dat lukte niet en de omzet van het bedrijf viel tegen. Alleen al de cijfers over het eerste half jaar moesten met 4 tot 5 miljoen euro naar beneden worden bijgesteld. De aandelen van het bedrijf op de Zwitserse beurs kelderden met 60 procent. Apollo zette de ceo en oprichter van het bedrijf aan de kant en schorste een van de bestuurders.

Aktiesport zie JD en Perry Sport

Aldel zie Klesch Aluminium

Aldino Moda

Aldino Moda, een herenmodezaak aan de Smedenstraat in hartje Deventer, is failliet verklaard door de rechtbank Overijssel. Het faillissement is aangevraagd door de Belastingdienst vanwege een enorme belastingschuld. Ook een andere vennootschap op hetzelfde adres, Noord Fashion bv, is failliet. De winkel van Aldino Moda is al sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw gevestigd aan de Smedenstraat. Eigenaar Hilmi Bulbul van Aldino Moda wil het faillissement niet verder toelichten.

Alera

Thuiszorgbedrijf Alera uit Hengelo ging niet failliet door de coronapandemie, maar aan gesjoemel met declaraties, het ontbreken van een deugdelijke administratie, onbehoorlijk bestuur en vermoedelijk paulianeus handelen. Alera werd op 18 december 2020 op eigen verzoek failliet verklaard door de rechtbank in Almelo. Naar buiten toe werd gecommuniceerd dat de coronapandemie tot het bankroet had geleid. De zorg die Alera bood voldeed niet aan de vereisten gesteld door de verzekeraars. Reden: ‘Een gebrek aan kennis en deskundigheid ten aanzien van de wijkverpleging die Alera Zorg BV inzette. Nadat uit nacontrole duidelijk werd dat de door Alera gedeclareerde bedragen niet correspondeerden met de indicatiestellingen van de overheid, eisten de zorgverzekeraars een miljoen euro terug. Kort voor het faillissement deed de directie een deel van de inventaris van de hand. Toen de curator zich meldde bij het kantoor van Alera kwam hij niet meer dan ‘een bureau met stoel, kasten, een computer en overig kantoorgerief van geringe waarde’ tegen. De twee directeuren moeten voor de rechter komen nadat de curator ze privé verantwoordelijk houdt voor de financiële schade die het bankroet heeft veroorzaakt. De administratie van het bedrijf voldeed volgens de curator niet aan de wettelijke vereisten, waardoor de directeuren zich schuldig zouden hebben gemaakt aan onbehoorlijk bestuur. Ook is er sprake van onrechtmatig paulianeus handelen, waarbij selectief schuldeisers werden betaald terwijl anderen met lege handen achterbleven. De rechter zal zich binnenkort over de zaak buigen. Naast de problemen met de declaraties waren er nog meer oorzaken die tot het faillissement van Alera Zorg hebben geleid. Zo bleek er sprake te zijn van een ondeugdelijke urenadministratie en waren er meerdere procedures gaande tegen zorgorganisaties die nog geld tegoed hadden van Alera Zorg. Ook is opmerkelijk dat het bedrijf vlak voor het faillissement nog coronasteun heeft aangevraagd en ontvangen, terwijl het al in de problemen zat.

Amazing Kids

Amazing Kids begon met een webwinkel vanuit een garage en kreeg al snel  een fysiek filiaal in Anna Palowna, Schagen, Veenendaal en Hoogezand en winkels in Halle en Kulmbach, Duitsland (2015) is 15 februari 2023 failliet verklaart.  Het bedrijf werd in 2004 opgericht door Carin Kranendonk en haar echtgenoot Wim Gerssen bezat ook een herenkledingzaak die ook in Anna Palowna was gevestigd. De winkel van Kiddoos in Anna Palowna werd overgenomen in 2005 en Amenzing genoemd. Het bedrijf groeide al snel uit tot 40 medewerkers. In 2017 heeft het bedrijf al vijf loodsen die volgepakt staan met talloze dozen kleding van zo’n tachtig merken. Er waren veel klachten over het retour sturen en de afhandeling er van, maar  de kindermodezaak viel wel meerdere malen in de prijzen zoals bij de FD-Gazellenawards, een prijs die wordt uitreikt aan snelgroeiende bedrijven. De curator is mr. S.F. Coelingh Bennink. een doorstart is mislukt en de webshop is overgenomen door een investeerder.

American Apparel

De Amerikaanse kledingketen American Apparel heeft opnieuw surseance van betaling en nu ook het faillissement aangevraagd. het Canadese bedrijf Gildan Activewear neemt de intellectuele eigendomsrechten en de voorraad over voor ongeveer 66 miljoen dollar. American Apparel had twee vestigingen in Amsterdam. In september werd bekend dat CEO Paula Schneider opstapte. Ten tijde van de vorige surseance sloot American Apparel dertien vestigingen. Het plan was uiteindelijk met 212 winkels verder te gaan. American apparel is ook nog verwikkeld in een rechtszaak met de vorig jaar ontslagen CEO die 17,5 miljoen euro schadevergoeding eist.

Amstelside QO

De exploitant van het 76 meter hoge QO hotel met 23 verdiepingen ging failliet door de Coronapandemie. Het hotel is energieneutraal en duurzaam gebouwd aan de Amstelvlietstraat hoek Spaklerweg in Amsterdam en ontworpen door Paul de Ruiter samen met Mulderblauw architecten en werd gehuurd van Invesco.

Amsterdam Trade bank

De Amsterdam Trade Bank, dochter van de Russische Alfa bank verkeerde in zwaar weer en zocht naar nieuwe investeerders of kopers. De zwaar gesanctioneerde Russische oligarch Michaïl Fridman moest, samen met nog drie oligarchen, lijdzaam toezien hoe de rechtbank in Amsterdam de bank 21 april 2022 failliet verklaarde. De Amsterdam Trade Bank was een kleine bank met circa 100 medewerkers en ongeveer een miljard aan kapitaal was vooral actief in het leningensegment, aan het mkb. Ze bedienden ook een groep spaarders in Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Zo’n 23.000 spaarders, voornamelijk in Nederland zijn gedupeerd. Bedragen tot 100.00 euro zijn gegarandeerd en beleggers kunnen maximaal 20.000 euro terugkrijgen via de compensatieregeling van de Nederlandse Bank. Bij de bank die in 1994 werd opgericht viel in 2017 de FIOD binnen vanwege het overtreden van de witwasregels. Door de oorlog met de Oekraïne werd in Amerika en het Verenigd Koninkrijk de moederbank gesanctioneerd. De bank in de verkoop zetten was de enige manier voor de oligarchen om de boel nog te redden. Zo’n 10.000 gedupeerde klanten van de failliete Amsterdam Trade Bank (ATB) hebben inmiddels hun geld teruggekregen. Dat is ruim de helft van de 700 miljoen euro van 23.000 spaarders. ATB /Alfa Bank is het eerste faillissement van een bank sinds de DSB Bank in 2009. Het compenseren moet feitelijk binnen tien werkdagen. Tegen enkele eigenaren van de Russische Alfa Bank zijn na de inval van Rusland in Oekraïne sancties afgekondigd. De bank staat op de sanctielijsten van de VS en het Verenigd Koninkrijk. De software van de betaalsystemen ging op slot waardoor de bank geen betalingen meer kon doen. In het waarborgfonds zit nu drie miljard euro, van de geplande vijf miljard. Vanwege het softewareslot is het voor de curator  niet mogelijk om het faillissement af te wikkelen. Zowel Amazon als Microsoft moeten door de curator via de voorzieningenrechter gedwongen worden om de cloudservice ondanks de lopende sancties toch te openen.

ANODE energie zie FENOR

Ardenberg

Schoenenwinkelketen Ardenberg (Van Dalen) met circa veertig vestigingen 360 medewerkers is na 122 jaar failliet. Er wordt door Yari holding een doorstart gemaakt met twaalf winkels en 125 medewerkers. Ook de andere Ardenberg winkels van Dr. Adams, Bitter, Dicapolavori en Jan Jansen zijn failliet.

Armarla

Franchiser Armarla van Bath & Body Works opende in maart een winkel in Mall of the Netherlands in Leidschendam en 11 november 2022 nog een 2e winkel van 104 m2 op een dure plek in de Kalverstraat in Amsterdam. In het pand was voorheen Rituals gevestigd en is eigendom van ASR Realestate. Dat bleek toch te hoog gegrepen voor een winkel in zeepjes en 28 juli 2023 moest er surseance van betaling worden aangevraagd. Het bedrijf heeft ook een webshop. Het Amerikaanse Bath & Body Works bestaat sinds 1990 en heeft wereldwijd ruim 1800 winkels. Het voormalige zusterbedrijf van Victoria’s Secret verkoopt onder meer geuren voor lichaam en huis, zepen en kaarsen.

Art Europa

Art Europe Auctions van ex-Sotheby’s directeur Peter Paul Guthman en investeerder Roderick Preys was eind 2015 dé belofte van de Nederlandse kunstveilingwereld maar ging na anderhalf jaar eind juni 2017 failliet. De veiling haalde eind 2015 de Nederlandse én internationale pers. De twee ondernemers mikten op een jonger publiek, bijvoorbeeld door ‘pop-up’-veilingen op verschillende hippe locaties te organiseren, zoals een voormalige bagageloods in het Oostelijk Havengebied en het terrein van de Westergasfabriek. Die ‘traditionele’ zaalveilingen met hun theater en spanning combineerde het nieuwe veilinghuis met het gemak en het grote bereik van online veilingen. Daarvoor maakte Art Europe Auctions gebruik van meerdere veilingsites, zoals Invaluable en The Sale Room. Art Europe Auctions wilde met efficiënter werken substantieel lagere commissies dan de grote veilinghuizen rekenen aan kopers en verkopers. De eerste veiling trok eind 2015 veel aandacht, en vorig jaar volgden nog vier veilingen. Er werd in 2016 voor 2 miljoen euro geveild, maar de opbrengsten bleven achter bij de doelstellingen. Guthman zegt geen plannen voor een doorstart te hebben en ging vergeefs op zoek naar financierders. Een doorstart of een later nieuw begin sluit Guthman niet helemaal uit.

Asiel Almere

Het Dierenasiel Almere is zo goed als failliet en heeft een negatief eigen vermogen van 872.605 euro met een balanstotaal van 236.693 euro.

Atlantis

Atlantis, met 140 ambulante cliënten en 25 medewerkers is op eigen verzoek failliet verklaard en overgenomen door Prisma te Waaleijk. Atlantis verzorgde veelal autistische patiënten. Directeur Koos Spanbroek gaf de schuld aan De Gemeenten en de combinatie van forse eisen tegenover lage tarieven.

Auctus Capital zie mama media

Auto Binnenmaas

De autodealer ging in juni 2022 failliet en de voorraad wordt in augustus 2022 geveild via BVA. Binnenmaas was een van de oudste merkdealers in de Hoeksche Waard. In 1986 werd gestart met het merk Datsun, wat later Nissan ging heten. Maar de laatste periode werden ook Kia’s in de markt gezet. De zoon van Dick van Dijk Rogier hielp het bedrijf uiteindelijk naar de afgrond. Hij verloor twee dealerlicencies. De belastingdienst heeft ondertussen een vordering van 700.000 euro. Een beoogde doorstart mislukte en de curator zag geen andere uitweg dan de voorraad te veilen. De familie Van Dick begon meteen een nieuw garagebedrijf onder de naam Autohuis van Dijk en hoopt te hebben geleerd van de eerder gemaakte fouten

Avant

Welzijn BV wordt door curator Wouter Weenink persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement omdat het echtpaar Taytas niet voldaan heeft de boekhoudplicht. Er is inmiddels beslag gelegd op hun bezittingen. Avant Zorg en Welzijn ging failliet in mei 2016. Er werkten toen 20 mensen, die de zorg hadden voor zo’n 70 Turkse cliënten met een persoonsgebonden budget. Dat waren vooral ouderen en gehandicapte kinderen. Het faillissement werd aangevraagd door de Belastingdienst, die nog ruim 5 ton tegoed heeft. Veel van de cliënten en het personeel werden na het faillissement overgenomen door Zorgburo Maatwerk in Enschede die september 2017 ook failliet ging.

Avelon

Naast modemerken Thom Broekman, Coccinelle, Setter House en MEXX heeft ook Nederlandse modelabel Avelon, met ooit 200 verkooppunten wereldwijd, het ondanks de eerdere doorstart niet gered en ging failliet.

Avion

Ondanks overheidssteun en 30 miljoen van investeerders kreeg Avion uitstel van betaling en ging vervolgens failliet en werd verkocht aan Gen24 Flybiz in Mumbai, een onderdeel van een industrieel conglomeraat uit India. Technologiebedrijf VDL en investeerder 5Square waren de leveranciers van kennis en kapitaal. In 2019 stapte ook een investeringsfonds van de Nederlandse zakenbank Kempen & Co in als aandeelhouder en deze investeerde 11,5 miljoen dollar in het bedrijf. Dat jaar trad Erik Varwijk aan als nieuwe topman. Avion in Nieuw-Vennep werd in 2015 opgericht en ontwikkelde samen met VDL de Phantom 320, een geavanceerde simulator die de vlucht van het populaire verkeersvliegtuig Airbus 320 nabootst. Het bedrijf zei met de simulator de wereld te willen veroveren, en investeerders 5Square en Kempen Private Equity Fund staken miljoenen in die belofte. Ook ontving Avion aanzienlijke overheidssubsidies. Avion wilde met de vliegsimulator de wereld veroveren, maar nadat de markt in 2020 werd getroffen door corona, en daarna niet meer aantrok ging het bedrijf eind november 2022 failliet. De investeerders verloren 30 miljoen euro. Avion maakte tussen 2018 en 2021 in totaal bijna 22 miljoen euro verlies, op een totale omzet van 2,8 miljoen euro. In november zei curator Moeijes te verwachten vóór de Kerst een doorstart te kunnen bewerkstelligen, maar dat blijkt nog niet te zijn gelukt. 6 partijen deden een niet-bindende bieding. De curator zegt momenteel met de drie hoogste bieders te onderhandelen over een doorstart. Het investeringsfonds van zakenbank Kempen & Co kreeg in ruil voor bijna 5 miljoen euro aan leningen twee simulatoren in onderpand. Opleidingstegoeden werden in onderpand gegeven aan zowel Kempen als het Innovatiefonds Noord-Holland. Dat laatste onderpand betreft de ruim 3,6 miljoen euro die dochterbedrijf Avion Training nog tegoed heeft van piloten en studenten die in het verleden vliegopleidingen volgden.  in juli 2019, stak het Amsterdamse Kempen & Co nog eens tien miljoen euro extra in Avion zodat een Londense vliegschool met de inmiddels door Airbus gecertificeerde simulator kon worden uitgerust. Kortom, alle seinen stonden op groen en toch zag de toekomsty van het bedrijf er opeens totaal anders uit. Eind november 2022 bezweek Avion aan de gevolgen van de lockdowns en inreisverboden vanwege de Corono pandemie. Avions unieke ontwerp en de expertise van het Avion-team bieden Gen24 een mogelijkheid om snel uit te breiden in de markt voor simulatorbouw en professionele vliegtraining. Gen24 Flybiz gaf Avion meteen een order voor de bouw van acht stuks. Een trainingscentrum bij Londen Luton wordt uitgebreid. Door de doorstart, die is gerealiseerd dankzij curator Michel Moeijes van het Haarlemse Tanger Advocaten, konden de meeste banen behouden blijven.

BB Retail zie Big Bazar

BCC

In 1945 startte Herman Bakker een electronica zaak aan de Bos en Lommerweg in Amsterdam-West. Samen met zijn zoons Carel en Coos openden zij in 1962 op Tussenmeer, Amsterdam osdorp  een tweede filiaal en noemden deze Radio West. Vanaf 1969 zetten Carel en Coos Bakker het bedrijf voort onder de naam BCC (Bakker Cash & Carry). In november 2020 nam Michiel Witteveen met zijn Mirage holding het noodlijdende en verliesgevende BCC over om het om te zetten in een sterfhuisconstructie. Met name dankzij een bruidsschat van 88 miljoen euro behaalde Mirage hiermee voor 2020 eenmalig een positief bedrijfsresultaat van 60 miljoen euro. Anders had het bedrijf vorig jaar met een verlies van 35 miljoen moeten afsluiten. De bruidsschat bestond uit voorraden, vastgoed en banktegoeden. BCC een dochteronderneming van FNAC had in 2017 met een omzet van 565 miljoen euro een verlies van ruim 21 miljoen euro. Eind dat jaar had de Nederlandse winkelketen een negatief eigen vermogen van bijna 14 miljoen. Moederconcern FNAC gaf de winkelketen in februari 2018 nog een kapitaalinjectie van 80 miljoen euro om het eigen vermogen voor een mogelijke verkoop weer op peil te brengen. In 2018 kelderde de omzet met ruim 39 procent, tot 343 miljoen euro en werd er een verlies geleden van 12,5 miljoen euro. In 2019 bleek uit de halfjaarcijfers die het moederconcern eind juli bekend maakte, dat de Fransen maar liefst 42 miljoen euro hebben moeten afschrijven op de boekwaarde van BCC. FNAC gaf het bedrijf aan Michel Witteveen (Mirage) die in 3 jaar tijd het vastgoed verkocht, het bedrijf vol schulden pompte, belastinmgen niet betaalde en vervolgens failliet liet gaan. Meteen na de overname verkocht Mirage het hoofdkantoor van BCC in Schiphol-Rijk voor 28 miljoen euro aan Crossbay. Zo verzilverde Witteveen meteen een deel van de meevaller. De familie Blokker betaalde in de periode ook de laatste tranche van 72 miljoen euro uit van 250 miljoen euro. De bruto omzet steeg door ontslagen op het hoofdkantoor personeel met 45 miljoen en de verkoopkosten, die vooral uit personeelskosten bestaan, daalden 53 miljoen. Het kantoor en de klantenservice van BCC werden vanwege ondergebracht op de locatie van Mirage in Amsterdam. De gehele logistiek verhuisde naar Geldermalsen, waar zusterketen Blokker ook zit. Witteveen wilde ook af van de drieduizend vierkante meter tellende BCC zaken en naar kleinere winkels met minder assortiment. In 2021 maakte BCC een nettoverlies van 21 miljoen euro, op een omzet van 424,8 miljoen.  Vooral de hogere marge op producten van het eigen label, afkomstig uit Azië moesten zoden aan de dijk gaan zetten. De verkoop van elektronica via Wehkamp moest al weer snel van tafel gehaald worden vanwege het naderende faillissement van Wehkamp. BCC werd geheel kaalgeplukt en met schulden te koop gezet maar een potentiële koper doorzag het en haakte af. Op 14 september 2023 vroeg Mirage uitstel van betaling voor de nog overgebleven 56 winkels waar ongeveer 1000 mensen werken. Ook de zakelijke divisie viel onder de surseance. De zakelijke divisie verkocht en installeerde ict-oplossingen voor het mkb en zorg- en onderwijsinstellingen. De cijfers van boekjaar 2022 zijn nog niet bekend, maar er blijkt 30 miljoen schuld bij de fiscus vanwege uitgestelde loon – en omzetbelasting. Volgens topman Caspar Klinkhamer stond BCC onder ‘steeds zwaarder wordende druk’. BCC sloot na de bekendmaking om veiligheidsredenen tijdelijk 42 van de 55 winkels. De winkels gingen daarna geleidelijk met beveiliging weer open. Winkels moesten worden beveiligd omdat er geen retouren van klanten meer worden aangenomen. De transporteurs die zagen dat alle winkels weer open gingen en transporten in eigen beheer gewoon door gingen blokkeerden het distributiecentrum omdat zij maanden lang niet betaald werden en vier maanden aan het lijntje gehouden werden, hun tegoed was opgelopen tot 500.000 euro. Verhuisdeal24 (200.000 euro tegoed) en verhuisbedrijf Klaver werden plotseling en zonder vooraankondiging geconfronteerd met een faillissement. De curatoren Joris Lensink van De Vos & Partners advocaten en Thijs Hekman van AKD, onderzochten vergeefs de toekomstmogelijkheden en een mogelijke doorstart of verkoop. Op de website werd gedaan of er niets aan de hand is en kon je zelfs artikelen die er niet zijn gewoon bestellen en betalen. Een omissie bij de curatoren.  21 september hebben de curatoren namens BCC zelf het faillissement aangevraagd en onderzoeken ondertussen een mogelijke doorstart waarvoor diverse gegadigden zich hebben gemeld. De curatoren willen de winkels voorlopig wel open houden, zodat de kans op een doorstart of verkoop groter is. Of klanten hun bestelde producten nog geleverd krijgen, is niet duidelijk. Vakbond FNV vindt het triest en schofferend dat Michiel Witteveen de ondergang van zijn winkels ook nog eens wijdt aan de loonkosten. ‘Dat is een trap na aan de trouwe medewerkers’, zegt vakbondsbestuurder Linda Vermeulen van FNV Handel. ‘De lonen in de winkelstraat zijn zo’n beetje het laagst van heel Nederland en de rekening van het faillissement wordt nu zonder blikken of blozen bij de samenleving en de werknemers neergelegd. Dat is enorm sneu.’ Het UWV neemt nu de betalingen aan medewerkers over.  Bij een faillissement hebben werknemers geen recht op een transitievergoeding. Dat geld zouden ze wel krijgen bij een reorganisatie. Volgens de FNV ontloopt eigenaar Witteveen zijn verantwoordelijkheid naar zijn werknemers.

BCD Travel

BCD Travel, het zakenreisbedrijf van de Nederlandse miljardair John Fentener van Vlissingen, is nog niet failliet maar schrapt wereldwijd 3000 van de 15000 banen als gevolg van de coronapandemie. Maandenlang lag het vliegverkeer stil en werden zakenreizen en internationale beurzen en congressen geschrapt waardoor de omzet daalde met 75 procent en het bedrijf zwaar verlies lijd. behalve de banen krimot ook het aantal kantoren worden er geen bonussen meer uitgekeerd. De eigenaar gaat het bedrijf financieel ondersteunen, ziet af van de dividenduitkering over 2019 en laat de opbrengst van een verkocht dochterbedrijf in BCD zitten. Ook is een nieuwe kredietovereenkomst gesloten met Amerikaanse banken. Fentener Van Vlissingen startte BCD in 1975 en is is een van de grootste zakenreisbedrijven ter wereld, na American Express en Carlson Wagonlit Travel. Klanten zijn onder andere Siemens, Mondelez en uitgever RELX Van Vlissingen zelf zegt een kwart van de bedrijven uit de Fortune-500  tot zijn klanten te mogen rekenen. John Fentener van Vlissingen is een telg uit de familie die begin vorige eeuw steenrijk werd met de steenkolenhandel SHV. Zijn kinderen en hij bezitten nog steeds een flink pakket aandelen in SHV Holdings waaronder een wereldwijde LPG-handel, Makro-winkels in Zuid-Amerika, diervoedergigant Nutreco, technische groothandel Eriks, transportbedrijf Mammoet en participatiemaatschappij NPM Capital.

BDU

Koninklijke BDU heeft vanwege Corana en eerdere reorganisaties en het faillissement van BDU lokale media Noord-Holland, de aan- en verkoop van lokale nieuws- en huis-aan-huisbladen tussen BDU Media en DPG Media liquiditeitsproblemen. Algemeen directeur Heiko Imelman vraagt zich af of het aangekondigde steunpakket van de overheid voor hen nog op tijd komt. De banen van 215 medewerkers, circa 200 freelancers en zo’n 4500 bezorgers staan op het spel. Het bedrijf zoek naar steun van lezers. Half maart 2020 werden al enkele lokale titels gestopt en een deel ging afgeslankt online verder.

BPF (Bioprocess Pilot Facility B.V.)

Onderzoeksfaciliteit en biotechbedrijf BPF gevestigd op het DSM-terrein in DelftBedrijf van DSM en TU Delft is failliet. Tien jaar geleden bundelden TU Delft en voedingsbedrijven DSM en CSM hun krachten in BPF. BPF moest innovatie en verduurzaming aanwakkeren. De curator is Emile ten Berge. BPF leed miljoenenverliezen en had een kredietaanvraag van 2,5 miljoen euro uitstaan bij DSM, die nog niet was afgerond. Corbion (voorheen CSM), dat een belang van 31 procent had stapte begin 2022 uit als aandeelhouder. Bioprocess Pilot Facility (BPF) was een onderzoeksfaciliteit van 5000 vierkante meter, gevestigd op het terrein van grootaandeelhouder DSM in Delft. De faciliteiten van BPF waren ook toegankelijk voor andere bedrijven en universiteiten. Zij konden bij BPF testen of de biotechnologische processen uit het laboratorium op grotere, industriële schaal uitgevoerd kunnen worden. Daardoor speelde het bedrijf naar eigen zeggen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor een duurzamere productie van voedsel, materialen en chemicaliën. Naast aandeelhouders DSM, CSM en de TU Delft staken ook de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Delft en Den Haag geld in de onderzoeksfaciliteit. Aandeelhouders staken tientallen miljoenen in het bedrijf. Eind vorig jaar beschikte BPF nog over solide financiële buffers, met een solvabiliteit van 52 procent. Bovendien is de beursgenoteerde voedingsmiddelengigant DSM grootaandeelhouder, met een belang van bijna 50 procent. DSM splitst zich op en richt zich nog alleen op voeding en gezondheid. Ook benadrukte het bedrijf in het laatste verslag dat er geen zorgen waren over de continuïteit. “Het management heeft vertrouwen dat het bedrijf een belangrijke rol zal blijven spelen in de wereldwijde duurzaamheidsveranderingen, omdat BPF innovaties versnelt. Bij het bedrijf werken ongeveer 40 mensen.

BSO zie Stint

Bakker.com

Postorderbedrijf Bakker.com in Lisse ging in februari 2018 failliet na een van betaling. Het familiebedrijf uit Lisse had 635 werknemers in 20 landen en werd in 1945 door Piet Bakker opgericht. Jacques en Pieter Bakker waren de tweede generatie Bakkers die het bedrijf met een injectie van 30 miljoen euro van Van de Maat en Nijhofs investeringsmaatschappij Castelake hebben voortgezet. In 2014 haalden zij mededirecteur Paul Geraeds binnen om het bedrijf om te zetten naar een e-commercebedrijf. Bakker leed over 2016 een verlies van 19 miljoen euro op een omzet van 101 miljoen euro. Begin 2017 werd Geraeds ook algemeen directeur in Lisse. Eind 2017 werd hij vervangen door crisismanager Herman Hovestad, die een financiële chaos aantrof. In 2018 staken Van de Maat en Nijhof 100.000 euro in de webshop. In 2019 staken ze nog eens 20 miljoen in het bedrijf en in 2020 nog eens ruim 9 miljoen. Bakker heeft 26 januari de deuren gesloten en het personeel naar huis gestuurd. Europa’s grootste postorderbedrijf in tuinartikelen zou te laat zijn overgestapt naar online verkopen. De eigenaren hebben vergeefs meer dan 10 miljoen euro extra in het bedrijf gestoken om de verliezen over 2016 en 2017 op te vangen en zoeken tot noch toe vergeefs naar nieuw kapitaal. Ook een reorganisatie, het opheffen van banen op het hoofdkantoor en de sluiting van de vestiging in De Zilk brachten geen significante verbetering. De webshop is gesloten en 90 man personeel zijn ontslagen.

Bakker Hans

De Brabantse bakkerijketen D’n Bekker sluit de zes vestigingen en 48 mensen worden werkloos. In augustus 2022 is er nog niets aan de hand en stond  bakkerij D’n Bekker nog op de jaarmarkt van Mill met een stand waarin ‘de lekkerste aardbeienvlaaitjes, puddingbroodjes en saucijzenbroodjes’ worden aangeboden. Tien dagen later, op 22 augustus, plaatste de bakker nog een vacature op Facebook. Twee maanden later is het opeens voorbij. Niet alleen voor de nieuwe collega’s maar voor alle 48 personeelsleden. Bakker D’n Bekker is failliet. De geschiedenis van D’n Bekker (Brabants voor ‘de bakker) gaat terug tot 1923. Volgend jaar het eeuwfeest vieren zit er niet in voor eigenaar Hans van Duijvenvoorde. In de vijf plaatsen waar de winkels gevestigd zijn – Boxmeer, Cuijk, Grave, Gennep, Mill en Haps – hebben hij en zijn medewerkers in de afgelopen periode afscheid genomen van de trouwe klanten. De restvoorraad is voor scherpe prijs verkocht. Binnenkort staan er opkopers voor de deur om voor een prikkie de machines en de inventaris over te nemen. De afrekening van de energie kwam binnen. Normaal gesproken betaalde de bakker 2000 euro per maand. Ineens werd van de bankrekening  20.000 euro afgeschreven. Het faillissement heeft grote persoonlijke consequenties voor Van Duijvenvoorde: hij verwacht dat hij zijn huis zal moeten verkopen en in de schuldsanering belandt. Voor de overheid heeft hij geen goed woord over. ‘Ze laten je stikken. Pas als de energiekosten 12,5 procent van de omzet zijn, zou ik ergens volgend jaar een regeling kunnen krijgen.’ Volgens de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) zijn er tal van ambachtelijke bakkers die de drempel van 12,5 procent niet halen.

Barkmeijer

De Friese scheepswerf Barkmeijer opgericht in 1850 is 30 oktober 2018 door de rechtbank in Groningen failliet verklaard, nadat de Rabobank de kredietkraan dichtdraaide. Barkmeier kreeg in 2017 nog een opdracht van zeventig miljoen euro. De werf leed de laatste jaren verliezen van enkele miljoenen euro’s. In 1850 vestigde oprichter Gerrit Jans Barkmeijer de scheepstimmerwerf die uiteindelijk werk gaf aan 150 werknemers. De werf had nog een volle orderportefeuille, maar deze kon niet worden verwerkt zonder het noodzakelijke krediet. Barkmeijer kreeg ook te maken met de problemen uit de boedel van scheepswerf Peters uit Kampen die in april 2014 failliet ging. Barkmeijer ligt al geruime tijd in de clinch met de betaling van een overgenomen opdracht van de Kroatische eigenaar van het schip die weigert een factuur van vijf miljoen euro voor verrichte werkzaamheden te betalen. Over deze zaak lopen verschillende juridische procedures. 92 schuldeisers en huisbankier Rabobank zeggen nog 43 miljoen euro te goed te hebben van de werf in Stroobos.

Bas Groep

Bas Group van Dixons, iCentre en MyCom is failliet en zou een doorstart maken met Relevant, maar dat mislukte. Dixons gaat verder als webwinkel. De Bas Group heeft circa twaalfhonderd medewerkers en meer dan 150 winkels, waarvan Dixons de grootste is. iCentre ging in 2013 al eerder onderuit en maakte bij de Bas Group met 24 van de 34 winkels en 190 van de 400 medewerkers een doorstart. Dixons bestaat al sinds 1975 met 650 medewerkers in 88 filialen.

Bath & Body Works zie Armarla

BeekmanStaff Styling

Werkkledingbedrijf Beekman Staff Styling B.V. is 28 juni 2023 na een korte zelf aangevraagde surseance failliet verklaard door Rechtbank Midden-Nederland J. Westerhof is aangesteld als curator. Beekman Staff Styling B.V. valt onder de Beekman Group, maar de andere onderdelen zijn niet failliet. Beekman ontwikkeld en produceerde bedrijfskleding voor cateringketens, vakantieparken, retailketens, musea en gezondheidszorgbedrijven. Oprichter Dyanne Beekman probeerde zeven maanden lang een surseance te voorkomen, maar de pandemie en de oorlog waren de doodsteek voor het bedrijf. De hoge schuld bij de fiscus voor de teveel ontvangen NOW kon niet worden terugbetaald. Grondstoffen waren duur of waren er simpelweg niet, waardoor de voorraad niet op peil kon blijven. Dyanne werkt nog aan een doorstart op kleinere schaal.

Beelen groep (Automotive Lisserbroek B.V. h.o.d.n. Gogocar Company)

Twee dochterondernemingen van de Frank Beelen Beheer/groep, waaronder de  Gogocar Company, Gogo Home, Gogogreen in Lisserbroek  zijn 17 mei 2022 failliet verklaard en doorgestart. De verkregen Staatssteun en 2 ton aan Gemeentelijke subsidie hoeft hierdoor niet te worden terugbetaald. GoGoCar is een mobiliteitsconcept dat zich vanaf de start in november 2012 primair richt op de regio’s Haarlemmermeer en Groot Duin- en Bollenstreek en Amsterdam om als particuliere of zakelijke rijder tijdelijk, onregelmatig en wisselend gebruik te kunnen maken van een ‘auto op maat. In 30 jaar tijd is Autocentrum Beelen uitgegroeid tot De Beelen Groep. Sinds april 2018 is ook Ellermeyer en Athlon onderdeel van de groep. De Beelen Groep beschikt over drie werkplaatsen (Rotterdam, Almere en Lisserbroek). De vestigingen voeren onder andere werkzaamheden uit voor particulieren, bedrijven en leasemaatschappijen. Het verkoopkanaal van De Beelen Groep heet Beelen Mobility. De Beelen Groep haar eigen huurvloot die bestaat uit ruim 400 (bedrijfs-)auto’s. Deze auto’s worden ingezet als vervangend vervoer, shortlease of huur, voor zowel de particuliere als de zakelijke markt.

Bema holding

Modeketen Bema holding beter bekend als Klein Entink Mode, Seven Women en Seven Men met vestigingen in Aalten, Geldermalsen, Oosterbeek en Dinxperlo is failliet verklaard. De keten begon ooit in Klaaswaal en groeide uit tot een keten met enkele honderden mensen personeel.

Beate Use, Adam & Eve, Pabo en Christine le Duc, Ge-zed

Adrie en Patrick Boddaert startten in 1984 met de verkoop van seksartikelen en erotische lingerie. De broers verhuisden de zaak naar de Houtmarkt in de binnenstad van Hulst en maakten 87.000 gulden omzet. Twee jaar later openden ze een winkel in Sluis. Het pand aan de Houtmarkt werd verruild voor de Gentsestraat en het groeiende magazijn ging naar de Beestenmarkt. In 1989 werd de voormalige huishoudschool het nieuwe thuis en de winkels werden afgestoten. Pabo legde zich volledig toe op de verkoop via een catalogus met de hulp van 25 medewerkers. De omzet steeg naar 8 miljoen gulden. In 1992 verhuisde het bedrijf naar Walsoorden en werd een van de grootste werkgevers van Zeeuws-Vlaanderen. Ook in België, Oostenrijk, Engeland en Frankrijk werden telefonische bestellingen aangenomen en deze werden verwerkt in Walsoorden. Zeven jaar na de verhuizing, verkochten de broers het florerende bedrijf Pabo aan Beate Uhse. De omzet lag inmiddels op 80 miljoen euro. Het faillissement op 15 december 2017 van de Duitse moedermaatschappij Beate Uhse kreeg ook gevolgen voor het Nederlandse concern. Een obligatie​​lening van 30 miljoen moest voor de zomer van 2019 worden terugbetaald, maar daar was een hoge rente van 7,75 procent per jaar voor verschuldigd. De mislukte herfinanciering gaf de doorslag voor het faillissement. Er werd vergeefs opnieuw een doorstart met herstructurering in gang gezet. Oprichtster Beate Uhse was ooit kunstvliegpiloot, maar na het verbod op vliegactiviteiten na de Tweede Wereldoorlog kon ze haar beroep niet langer uitoefenen. Ze ging brochures verkopen over periodieke onthouding en dat leidde in 1951 tot de start van het postorderbedrijf Beate Uhse, waar condooms en boeken over seksuele hygiëne konden worden besteld. In 1961 werd de eerste fysieke winkel geopend. Uiteindelijk werd de postordercatalogus zo bekend dat er een omzet van 20 miljoen omzet werd gehaald. Het bedrijf draalde te lang met het openen van een webshop en zag concurrenten er uiteindelijk met een groot deel van de omzet vandoor gaan. De directie moest uiteindelijk het zinkende ship verlaten. De uiteindelijk alsnog opgezette webshop werd goed voor 55 procent van de totale omzet van 143 miljoen euro. Het bedrijf, onder leiding van de Nederlander Serge van der Hooft, sloot eerder al dertien van de zesentwintig van de Christine le Duc sexwinkels waarbij veertig van de tachtig arbeidsplaatsen verloren gingen.  Ondanks de reorganisatie en bezuinigingen stapelden de verliezen en de schulden zich op. Het bedrijf deed nog alsof het goed ging, maar leed van maart 2018 tot maart 2019 een verlies van 12,4 miljoen euro. De beurskoers zakte van ooit € 20 tot € 0,09. De Duitse beurstoezichthouder Bafin stelde het beursgenoteerde concern in augustus een dwangsom van €220.000 in het vooruitzicht als het bedrijf haar leven niet beterde omdat meermaals wettelijke termijnen van jaarrapportages werden overschreden. Beate Uhse had nog zes zelfstandige winkels onder de naam van Pabo of Beate Uhse. Pabo was in Nederland de drijvende kracht. Gerard Cok die het bedrijf ooit startte was nog steeds bestuurder en grootaandeelhouder. Cok is afkomstig uit Sluis, een dorpje met duizend inwoners maar met op een bepaald moment zelfs zeven seksshops. Na een doelgroeponderzoek in 2010 werden de winkels omgebouwd en via social media en advertenties en dure televisiereclames werd getracht de klanten vast te houden. De seksspeeltjes werden aangevuld met lingerie, mode en beautyproducten en veranderde langzaam van een seksbedrijf in een erotisch lifestylebedrijf. Het bereiken van de mannelijk doelgroep van toen nog 80 procent werd omgewisseld voor vrouwen. De holding had in totaal 345 werknemers verspreid over verschillende landen. Er waren zo’n 10 filialen in Vlaanderen, zes in Nederland en nog enkele in België en Frankrijk onder de naam Pabo of Beate Uhse. Alle winkels gingen ondanks een eerder toegezegde herfinanciering van vijf miljoen door de financiële groep Prime Capital, die in januari al 2,7 miljoen euro had gestort alsnog dicht. In de afgelopen jaren verdwenen er al tientallen banen bij Pabo in Walsoorden en het bedrijf richtte zich alleen nog op de verkoop via het internet. Pabo ging in juni 2019 opnieuw failliet. Een jaar eerder werd het bedrijf ook al failliet verklaard en maakte toen een doorstart onder de naam Pabo 4.0. Pabo vertrok toen uit Walsoorden en betrok in afgeslankte vorm een kantoorruimte in Hulst, waar zestig mensen aan het werk gingen. In december vorig jaar meldde directeur Michael Specht nog dat het bedrijf langzaam beter ging. Pabo online werd overgenomen door het Groningse EDC.  55 mensen mochten blijven. In 2020 ging opnieuw een deel van het concern failliet. De dochter Beate Uhse Licensing uit Hulst ging 16 juni 2020 failliet. nadat eind april al uitstel van betaling was verkregen.  Beate Uhse Licensing handelde ook onder de namen Adult Video Netherlands en First Kick Fetish Factory. Christine le Duc is sinds drie jaar in handen van Ge-Zed Terneuzen en Sandereijn BV. Tot slot viel 23 april 2021 door Corona definitief het doek. De 51 jarige Erwin Cok, die het bedrijf van zijn vader Gerard Cok doorstartte gooit uiteindelijk nu ook de handdoek in de ring vanwege het wegblijven van toeristen. Het moederbedrijf Sandereijn BV heeft de zaak overgedragen aan curator Ernst Jan Beerdsen die benadrukt dat Christine le Duc zelf niet failliet is. Onder het failliete moederbedrijf Sandereijn vallen onder andere Chiquita’s Seks Paradijs in de Warmoesstraat en vier vestigingen van Erotic Discount Center op de Nieuwendijk en de Oudezijds Achterburgwal. Gerard Cok werd in de jaren tachtig en negentig rijk in de seksartikelenindustrie. Nadat Beate Uhse in 2017 failliet ging nam zoon Erwin het bedrijfsonderdeel Christine le Duc over uit de boedel. Die keten was in de jaren vooruitlopend op de doorstart al flink ingekrompen. In 2015 en 2016 waren al zo’n 20 winkels gesloten. Onder leiding van Erwin Coks vriendin Audrey van Ham maakte Christine le Duc een doorstart. Sindsdien sloten nog enkele winkels hun deuren. Wel stegen de online verkopen van het bedrijf maar dat was onvoldoende. EQOM, het bedrijf achter onder andere seksspeeltjesmaker EasyToys zag zijn omzet het afgelopen jaar verdubbelen. Naast de in Nederland actieve labels als EasyToys, PABO en Beate Uhse met bijna 1,4 miljoen klanten werd ook Christine le Duc en het Noorse Kondomeriet door EQOM ingelijfd. EQOM heeft over 2021 een omzet van 212 miljoen euro gemaakt. EasyToys was vorig jaar het succesvolste merk. De omzet steeg met 56 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet van Beate Uhse en PABO ging met een derde omhoog. Volgens EQOM kwamen klanten ook steeds vaker terug voor een nieuwe bestelling. Met de hulp van investeerder Waterland werden eerder twee bedrijven in de erotieksector onder één dak samengebracht. Naast EasyToys-moeder EDC Retail ging het daarbij om groothandel Eropartner Distribution. Daarna volgde een reeks overnames. EQOM heeft als doel een wereldspeler te worden op het gebied van erotiek. EQOM had in 2021 wel te maken met verschillende tegenslagen. Vanwege corona moest onder meer de fabriek in China waar seksspeeltjes worden gemaakt tijdelijk dicht. Ook kampte het bedrijf met logistieke uitdagingen door een tekort aan containers, onder meer veroorzaakt door de stremming in het Suezkanaal waar een schip de vaarweg een aantal dagen blokkeerde. Vanwege nieuwe lockdowns in China verwacht EQOM ook de komende maanden met verstoringen te maken te hebben. Toch wordt voor heel 2022 rekening gehouden met verdere groei.

Beddenzaak Nederland

Een groot deel van de dochterondernemingen van Beddenzaak Nederland BV uit Genemuiden is in maart failliet verklaard. Het gaat om de winkels in onder andere Amsterdam, Tilburg, Den Haag, Genemuiden, Wolvega en Leeuwarden. Ook zijn de BV’s van keten Matras Direct in meerdere plaatsen failliet verklaard. Moederbedrijf Beddenzaak Nederland in Genemuiden werd enkele weken geleden al failliet verklaard, maar enkele winkels van dochterondernemingen bleven toen nog overeind. Volgens curator Van Meurs zullen de laatste winkels, die nu nog open zijn, ook omvallen.

Bellamy Galery

Het door Mireille van de Sprong en Imke Bens duurzame merk Bellamy met 13 werknemers ging in maart 2023 failliet. Het bedrijf dat in 2016 werd opgericht had 4 winkels in Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Maastricht. Een doorstart wordt onderzocht door curator E.C.N. Sweep van Oomen &Sweep. Beide oprichters kwamen uit het eveneens failliete Miss Etam. In 2019 startte het merk met agentuur Jos Bles voor de Wholesale. Anna van Toor start het bedrijf door inclusief alle activiteiten en winkels in Haarlem, Utrecht, Den Bosch en Maastricht. Ook wordt de kleding verkocht in tientallen multibrandwinkels in Nederland, België en Duitsland en via de eigen webshop. Anna van Toor had al 32 vestigingen. De dertien werknemers mochten aanblijven.

Benlig zie La Ligna

Besseling

Vrijdag 2 februari 2018 zijn vier Besseling-bedrijven failliet verklaard. Het gaat om Besseling Travel, Besseling Koeriersdiensten, Besseling Onderhoud en de overkoepelende holding. Edwin Besseling richtte tegelijkertijd een nieuwe BV op onder de naam Besseling Vervoert. Bestax van Besseling uit Amersfoort heeft 31 oktober 2017 haar faillissement al aangevraagd. De hoge eisen vanuit gemeenten en ouders enerzijds en de onder druk staande tarieven anderzijds, zorgden ervoor dat het leerlingenvervoer in de afgelopen jaren zeer verliesgevend was. Het bedrijf verloor ook een aantal grote aanbestedingen waarbij werknemers van Besseling een baanaanbod kregen. Bestax verloor afgelopen jaren een aantal belangrijke klanten, had verliesgevende projecten, een te duur wagenpark en falend interim-management door een oplichter. De taxi tak was sinds 1994 actief met onder meer ziekenvervoer en rolstoelvervoer. In 2015 werkten er nog ruim driehonderd mensen bij Bestax en had het bedrijf ruim honderdzeventig wagens. Besseling hoopte nog vergeefs dat de touringcarafdeling, koeriersafdeling en onderhoudsgarage voort konden blijven bestaan. Een medewerker van de Jan de Wit Groep zou in totaal 30.000 euro aan smeergeld hebben ontvangen van de inmiddels ontslagen interim bestuurder Hermsen van Besseling om touringcarritten in rekening te brengen voor vervangend busvervoer in opdracht van de NS dat niet is uitgevoerd. Jan de Wit Groep heeft zelf aangifte gedaan tegen de medewerker, die inmiddels ook ontslagen is. De interim bestuurder had eerder bij andere bedrijven als een bouwmarkt en het bedrijf Citytijger en ook al een spoor van vernieling achtergelaten. Het programma opsporing verzocht wijdde er 30 januari 2018 een aflevering aan. Interim bestuurder Hermsen reed op kosten van Besseling in een Porsche van rond de 180.000 euro, verdubbelde zonder enig overleg zijn eigen salaris en bracht zonder uitleg of bonnetjes enorme bedragen in rekening bij het bedrijf. Tegenspraak of kritiek zou hij niet hebben geduld. De familie Besseling schept het beeld van een waar schrikbewind dat de interim-bestuurder voerde. Ook Besseling Vervoert heeft aangifte gedaan tegen de interim bestuurder. Besseling Travel maakte een doorstart met Pouw Vervoer als zelfstandig opererend bedrijf. De naam Besseling bleef bestaan. Het familiebedrijf, dat op 17 oktober 1985 werd opgericht door Martien en Lia Besseling. Na het omvallen van de taxipoot Bestax, viel ook het doek voor de touringcar- en koeriersdivisie en de onderhoudstak van het lang toonaangevende vervoersbedrijf in de regio. Pouw Vervoer uit Vianen lijfde het touringcarbedrijf in dat zelfstandig ging opereren als Besseling Travel. Per 1 mei begint zoon Edwin Besseling bij Munckhof Groep als Senior Manager Uitvoering, verantwoordelijk voor de landelijke uitvoeringsorganisatie van taxi- en touringcar vervoerdiensten voor onder andere de zorg-, onderwijs- en recreatieve sector.Daarvoor werkte hij bij Connexxion. Ook deed hij de uitvoering van de aanbestedingen doelgroepenvervoer WMO Amstelveen en Aalsmeer waar hij voor de Maasstad Regie Centrale de implementatie verzorgde. Vrijwel onmiddellijk tijdens de implementatie werd hij weggekaapt door de Rotterdamse vervoerder Trevvel waar hij tot vrijdag 14 april 2023 werkzaam was.

Best Care

Thuiszorgorganisatie Best Care uit Heenvliet is failliet omdat er door bezuinigingen geen nieuwe klanten konden worden aangenomen. Daardoor kwam er niet genoeg geld binnen om de vaste lasten van het bedrijf te betalen. Best Care had ongeveer honderd mensen in dienst en bediende zo’n tweehonderd klanten voornamelijk op de Zuid-Hollandse eilanden.

Best Choice administraties/Airfeet/Xerof/Tijssen & van Rijthoven Sporthorses/Rijthoven en van der Kooi vastgoed 

Investeerders belegden 56 miljoen in Best Choice, Airfeet BV (Tiel) , Airfeet BV en Xerof BV. De eerste twee bedrijven zijn eenmanszaken en een holding van Corina de Jong- van der Kooi (37) die fiscale diensten aanbood, verder belegden ze in onroerend goed en handelden ze in sportpaarden. Samen met haar man en mede directeur Gerrald de Jong sponsorden ze het herenteam van volleybalvereniging Dovol uit Dodewaard via hun Best Choice Administratie kantoor in Herveld. De Fiod deed invallen in hun woningen aan de Rijsakkerweg in Tiel en aan de Lingedijk in Wadenoijen, Oosterhout en arresteerde het drietal. Er werd voor 52,3 miljoen euro beslag gelegd op paarden, cryptorekeningen, verschillende woonhuizen aan de Rijsakkerweg- en Wadenoijen, een villa in Tiel, en panden in bezit van hun makelaardij die ze samen met paardenhandelaar Rob van Rijthoven had. Daarnaast is beslag gelegd op alle bankrekeningen, luxe goederen, goud en sieraden. Corina de Jong en Rob van Rijthoven richtten Xerof in 2022 op en hadden sinds oktober 2022 ook Rijthoven & van der Kooi Vastgoed in Andelst. Hun bedrijf gaf onder meer financieel advies aan hippische bedrijven en beloofde voor beleggingen een rendement van 10 tot 12 procent per maand die kon worden behaald met de handel in koersverschillen tussen de dollar en goud. Op jaarbasis zou dat de inleg van beleggers met 200 procent kunnen laten renderen.” Corina de Jong was hier zonder vergunning zo’n twee jaar mee bezig. Het onderzoeksteam ontdekte dat een aanzienlijk deel van de beleggingsgelden vermoedelijk niet is besteed aan de beloofde investeringen, maar is gebruikt voor privébestedingen, zoals woningen, luxeauto’s, dure (sport)paarden en cryptovaluta. Volgens de FIOD zijn bij deze fraude hoogstwaarschijnlijk valse facturen opgesteld en hebben de verdachten een netwerk van vennootschappen gebruikt. De besloten vennootschap Xerof B.V. was gevestigd op Wanraaij 4 te Andelst. Bestaande en potentiële beleggers van Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV worden gewaarschuwd om niet in te stappen. Gedupeerden kunnen zich melden bij: FIOD.meldpunt.fraude@belastingdienst.nl

Better Life

Zo’n 150 mensen zijn afhankelijk van de zorg van Better Life uit Huizen. Veertig van de zeventig werknemers worden ondergebracht bij een collega-zorgaanbieder. De failliete thuiszorgorganisatie Better Life Thuiszorg leverde thuiszorg in Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden, Amsterdam, Almere, de Utrechtse Heuvelrug, Weesp en Wijdemeren. Bij de zorgonderneming werkten buiten een groot aantal zzp’ers circa 88 vaste medewerkers. 30 mensen bij Better Life Thuiszorg en 58 bij Better Life Zorg B.V.

De Betuwe Recycling

FIOD, politie en douane zijn 11 december 2018 in Tiel en Geldermalsen binnen gevallen bij recyclingbedrijf de Betuwe en twee mannen en een vrouw werden gearresteerd. Bij de arrestatie werden twee vuurwapens aangetroffen. De vorderingen van de Belastingdienst waren opgelopen tot € 191.791 en andere schuldeisers hadden nog ruim tweeëneenhalf miljoen euro tegoed. De bank kreeg nog anderhalf miljoen. De onderneming was een paar maanden voor het faillissement half november 2017 van eigenaar verwisseld. Op 20 juli 2017 maakte de 53-jarige Leo J. uit Tiel, tot dan toe via zijn vennootschap Leo Holding de enige aandeelhouder, plaats voor de 30-jarige Maikel B. uit Geldermalsen. De nieuwe eigenaar bleek een katvanger B. wilde geen medewerking verlening aan de curator en werd vergeefs een dag in verzekerde bewaring gesteld (faillissementsgijzeling). Curator Van Emstede deed daarop melding van mogelijke faillissementsfraude. Kort voor het faillissement zou 850.000 euro van de bedrijfsrekening naar een privérekening zijn overgeboekt. Naast de twee vuurwapens werden in de twee woningen en twee bedrijfspanden ook voertuigen, horloges, sieraden en stamboekpaarden in beslag genomen.

Big Bazar

Big Bazar werd in 2007 opgericht door Blokker en had 135 filialen, verspreid over Nederland en België. De keten werd verkocht aan Witteveen van Mirage en door hem in oktober 2021 per november 2021 als sterfhuisconstructie weer doorverkocht aan boedelopkoper BB Retail van Heerke Kooistra. Voor de 1.750 medewerkers zou de verkoop geen gevolgen hebben, maar uiteindelijk bleven er toch maar 1300 medewerkers over. Big Bazar had alleen fysieke winkels en werd voor de verkoop door Mirage nog uitgebreid met in totaal nog eens 25 nieuwe vestigingen in voormalige Blokker of Marskramerpanden. Consumenten vinden er 5.000 producten in 13 productcategorieën, waarvan 30% van de producten onder de 2 euro en 50% onder de 5 euro. BB Retail is een handelsorganisatie opgericht door Heerke Jerke Kooistra die een begrip is in Dokkum en omstreken. Al in 1935 trok Kooistra senior met een bakfiets, de ‘dubbeltjeskar’ langs de huizen om losse goederen te verkopen aan particulieren. Ook zoon Epie volgde al op jonge leeftijd de voetsporen van zijn vader. Heerke is in 1972 geboren in Dokkum. Vader Epie en moeder Sjoukje waren bijbels gezind. Oom Durk importeerde in de jaren negentig vanuit het voormalige Oostblok vrachtwagens vol gewatteerde legeruniformen om die in het Westen te verkopen. Vader Epie en broer Ymo handelen in restpartijen. De derde generatie, kleinzoon Ymo, kwam er bij en samen bouwden zij het familiebedrijf uit tot een groothandel met een aantal winkels. Kooistra Opkopers is gespecialiseerd in het opkopen en verkopen van schadepartijen uit een rook-, water- of transportschade. Vanuit hun vestigingsplaats Dokkum reizen zij dagelijks de gehele Benelux door om schadepartijen op te kopen. Ze verkochten aan consumenten via hun winkels en grote partijen verkochten ze via de groothandel en veilingen. Een eerdere deal met 1.4 miljoen onverkoopbare mondkapjes lijkt Heerke toch de das om te doen. Na een gerechtelijk vonnis moet de Poolse leverancier Orion Wojciech Barankiewicz alsnog nog door hem worden betaalt. Van de totale som van 634.500 had Heerke eerst 50.000 overgemaakt en later nog eens 20.000 euro, maar na het vonnis was er nog 564,500 te betalen en enkele duizenden euro aan proceskosten. Zes bestaande Big Bazar-vestigingen werden ondertussen, ondanks de slechte liquide positie en een oplopende schuld verplaatst naar grotere ‘XL-locaties’. In 2022 werd naar schatting ruim 17 miljoen euro verlies geleden en in het eerste halfjaar van 2023 werd het verlies geschat op ruim 5 miljoen euro. De liquiditeitsproblemen werden te groot en 25 filialen moesten sluiten. Er werden filialen gesloten in Rotterdam, Schagen en Wormer, waarbij een schuld achterbleef aan verhuurder Hoorne Vastgoed van 89.000 euro. Ook bij Renpart vastgoed de verhuurder van de panden in ’s Gravenzande en Vlaardingen en Ahold ontstond een behoorlijke huurachterstand. Kooistra eiste huurverlaging of anders maar sluiting in plaats van een jaarlijkse huurverhoging tot wel 14%. Alle 90 verhuurders werden daarop verzocht de huur aan te passen of het huurcontract te beëindigen.  Kooistra hoopte dat er dan in totaal twintig verlieslatende zaken zouden sluiten en dat er een huurverlaging zou komen voor nog eens twintig van de meer dan honderd zaken. BB Retail moest al gedwongen vertrekken uit de winkelpanden in Goes, Schagen en Wormer en Leeuwarden. In Leeuwarden was de huurachterstand opgelopen tot 40.000 euro. Het Invorderingsbedrijf, onderdeel van Smart Holding Group, van Joost Konings en Laurens Lemmens heeft namens de verhuurder van het winkelpand in Goes het faillissement aangevraagd. Nog tien andere schuldeisers ondersteunen de aanvraag met diverse soorten vorderingen. Alleen al de achterstallige vorderingen bedragen in totaal een kleine 30 miljoen euro en de individuele vorderingen liggen tussen de 19.000 en 106.000 euro. Twee van de leveranciers leverden voor 150.000 euro aan motorolie aan het bedrijf en een uitzendbureau vordert 30.000 euro vanwege nog niet betaalde uitzendkrachten. Verder hebben 17 schuldeisers zich gevoegd tot de faillissementsaanvraag, waaronder het reclamebureau en een vuurwerkleverancier. De zitting stond gepland voor 29 augustus, maar de rechtbank heeft besloten om het het bedrijf meer tijd te gunnen om er met de crediteuren uit te komen. Kooistra had om een afkoelingsperiode van vier maanden gevraagd.  1 september werd de aanvraag bij de rechtbank in Leeuwarden met spoed behandeld en 4 september werd er uitspraak gedaan. De rechtbank besliste dat de gevraagde vier maanden (later door Kooistra teruggebracht naar 2 weken) uitstel vanwege de snel oplopende schulden niet wordt verleend. Ook telde voor de rechter mee dat de huren in de afgelopen dagen opnieuw niet waren betaald. De reeds ingediende 29 faillissementsaanvragen werden enige tijd in de wacht gezet door een verzoek van de ondernemingsraad die snel bij de rechter in Leeuwarden een verzoek indiende voor de aanstelling van een herstructureringsdeskundige om op die manier het faillissement te voorkomen. Vrijdag 8 september besliste de rechter over de aanstelling van deze deskundige, maar besloot 13 september om het verzoek af te wijzen, nadat beloofde extra financiering opnieuw niet door ging. Vanaf woensdag 13 september om 15.00 uur konden de faillissementsaanvragen alsnog doorgang vinden. Big Bazar zei de Belgische keten te kunnen verkopen om zo de benodigde 3,5 miljoen te betalen en er zou al een potentiële koper zijn voor de 11 zaken in Vlaanderen, maar ook dat bleek slecht vertragingstactiek. Het concern zit ondertussen ook met behoorlijk lege schappen die nog deels werden gevuld met de inventarissen van de al gesloten filialen. Crediteuren durven geen krediet meer te geven met het naderende faillissement. Het grote winkelvastgoedconcern Wereldhave, dat 6 panden aan Big Bazar verhuurt heeft ook het faillissement van Big Bazar aangevraagd en ziet geen toekomst meer voor het concern. Het gaat onder meer om de 800 m2 grote winkelruimte in winkelcentrum Koningshoek in Maassluis, de winkelruimtes in De Koperwiek in Capelle aan den IJssel, winkelcentrum Presikhaaf Arnhem, Sterrenburg Dordrecht en Cityplaza in Nieuwegein.  Twee verhuurders in Drenthe hebben met een kort geding op 22 augustus al onmiddellijke ontruiming van panden in Coevorden en Assen afgedwongen vanwege een huurachterstand van 55.000 euro. Ook in Vlaardingen en Gravezande zijn er forse huurachterstanden. Panden in Malden, Alkmaar Groningen en in Goes worden of zijn, net als in Heerhugowaard eerder al ontruimd. Goes, nadat er sinds april geen huur meer werd betaald aan de pandeigenaar. De schuld was opgelopen tot 20.000 euro. Een van de vele dochterondernemingen van Kooistra North bv te Foudgum (Friesland), ging 18 januari 2023 al failliet door een belastingschuld van 28,5 miljoen en een kleine 28.000 euro aan crediteuren. Vier partijen hebben al beslag laten leggen op het woonhuis van Kooistra en zijn echtgenote. Behalve BB Retail zijn ook dochters North to South, North and South holding en Northern Blocks ingeschreven op de Terp 13 in Foudgum. Big Bazar kwam opnieuw niet opdagen bij een rechtszaak die werd aangespannen door twee verhuurders in Drenthe. Big Bazar werd veroordeeld bij verstek en moet een pand van Ahold binnen 14 dagen verlaten en een kleine kwart miljoen betalen. De oudste oninbare vorderingen zijn van 19 november en begin december 2022. Ondernemer Cor van Noordenne van Borealis Agricolum Europe B.V. uit het Belgische Essen leende in november 2021 twee miljoen euro aan BB retail met de voorraad als onderpand. Van Noordenne krijgt net als de verhuurders al een tijdje geen geld meer en eiste een overzicht van de winkel- en magazijnvoorraden zodat dit eventueel geveild kan worden. Van Noordenne wilde Kooistra nog tot 10 augustus gelegenheid geven om tot een schikking te komen, maar dat geld kwam er niet. Er waren al meerdere vergeefse pogingen gedaan om er onderling uit te komen. Daarna besloot Noordenne om nog maar eens 4 miljoen aan Kooistra te lenen om een faillissement te voorkomen waarbij ook zijn vordering kansloos zou worden. Ondertussen stagneerden behalve de huurbetalingen ook enige tijd de salarisuitbetalingen. Veel medewerkers moesten het doen met een voorschot. Een deel van de 1300 medewerkers kreeg maandag 28 en dinsdag 29 augustus wel het salaris gestort. Om alle salarissen te kunnen betalen was zo’n 3 miljoen euro nodig ex belastingen. Het personeel werkte eerder voor Blokker en indirect voor Mirage en sommigen zijn soms al 25 jaar actief in het concern. Kooistra zette maandag een paginagrote advertentie in het Financieele Dagblad waarin hij excuses aanbiedt aan de crediteuren. Schuldeisers en verhuurders werden terecht ontevreden en ongeduldig, meldt hij in de advertentie en ‘Onze excuses voor de afgelopen periode, we weten dat we veel leveranciers en anderen hebben teleurgesteld’. De advertentie kostte circa 16.000 euro. Inmiddels zijn er in korte tijd vestigingen gesloten in Rotterdam, Schagen, Wormer, Alkmaar, Goes, Malden, Alkmaar, Groningen, Coevorden, Heerhugowaard, Assen en Hoogeveen, Hoogezand, Harderwijk. De XL vestiging aan de kalverstraat 230 in Amsterdam moet voor 1 oktober ontruimd worden en ruim een kwart miljoen euro aan huurachterstand moet betaald worden aan Ahold Europe Real Estate & Construction. Snel volgen Muiden, Nieuwegein, Winterswijk, Dieren en Klazienaveen. Er zijn ook nog 11 filialen in België. Advocaat Oscar van Oorschot probeert ondertussen met de 800 crediteuren en de verhuurders alsnog tot een akkoord te komen. Discountketen Wibra wil graag de winkels van Big Bazar overnemen. “Als er dertig of veertig geschikte locaties bij zitten, dan zijn we zeer geïnteresseerd”, heeft directeur Bas Duijsens verklaart. Big Bazar wist de behandeling van de vele faillissementsaanvragen twee weken te rekken en had daarna nog 98 filialen over. Naar verwachting zou het concern 19 september failliet worden verklaart, maar alle 34 faillissementsaanvragen zijn die dag opnieuw geschorst, nadat bleek dat Noordenne opnieuw wilde investeren in de winkelketen, waardoor deze nog even verder kan. Twee van de drie schuldeisers, die in totaal een kleine 1,1 miljoen euro tegoed hebben van het bedrijf vroegen de rechter om daarom alsnog  een herstructureringsdeskundige aan te stellen. Volgens Oscar van Oorschot, advocaat van Big Bazar, zijn er ‘meerdere grote crediteuren’ die het verzoek steunen. De onbekende investeerder, genaamd BBBOR, zou 4 miljoen euro in Big Bazar zou willen steken. Daarvan zou 2 miljoen euro zijn om de voorraden aan te vullen en nog eens 2 miljoen euro om huren en salarissen te kunnen betalen, waardoor het concern  ‘in ieder geval’ weer vier weken vooruit zou kunnen. Big Bazar had echter in de zitting aangegeven dat een werkkapitaalfinanciering van ruim € 6 miljoen noodzakelijk was om de lopende verplichtingen te voldoen tijdens de periode die nodig is om dit akkoord te bereiken. Drie schuldeisers, te weten Technice B.V., Trademix B.V. en pandhof waren desondanks bereid om de faillissementsaanvragen op te schorten. Latyer volgden ook Weco Vuurwerk en Royal Home Brands. Dit was zeer tegen de zin van Witteveen van Mirage die ziet dat zijn pandrecht op de slinkende voorraad verloren gaat. Witteveen/Mirage heeft Big Bazar voor 1 euro aan Kooistra verkocht maar gaf wel een lening mee van 2 miljoen euro, met de voorraden als borg, die  nu wel afgeschreven kan worden. Er zijn ook verzoeken tot machtiging ingediend, door Noordenne  van Borealis op basis van een pandrecht op de voorraden, door Chamylinex in verband met een recht van reclame en door Mirage op grond van een pandrecht op distributiecentrum en magazijnvoorraden. BBBOR bv is niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven maar zou zijn opgericht door Noordenne. Volgens Van Oorschot komt dat doordat het bedrijf pas gisteren is opgericht. In het verzoek aan de rechtbank om 20 september alsnog een herstructureringsdeskundige te benoemen, wordt gemeld door de twee schuldeisers dat bij een faillissement met ‘aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ schuldeisers niets van hun geld zullen terug zien. Dat zou blijken uit berekeningen van Bureau Benedictus, dat schuldhulp verleent aan bedrijven. Dat Kooistra zijn voorraden blijkbaar twee maal heeft beleend maakt het voor de curatoren straks extra ingewikkeld. De totale winkelhuur van 850.000 euro per maand over september en oktober bedraagt in totaal 1,7 miljoen en naast de salarissen is een lening van 2 miljoen dus ontoereikend. Donderdag 21 september moet ook dat extra geld beschikbaar komen. De rechtbank doet dan maandag 25 september uitspraak over de benoeming van de herstructureringsdeskundige.

Biodiesel Kampen/UCO Kampen

Het bankroet van Biodiesel Kampen  en zusterbedrijf UCO Kampen BV, dat vetten inzamelt is niet het gevolg van een veroordeling van de eigenaar, maar van een nieuw en groter fraudeonderzoek van het Openbaar Ministerie. Het bedrijf kwam onder andere in de financiële problemen doordat eigenaar Cees B. en een andere betrokkene wegens die zaak lange tijd in voorlopige hechtenis zitten. De bedrijven verkeren in grote financiële problemen sinds B. eind april werd opgepakt en de certificering voor de verkoop van biodiesel werd ingetrokken. Tegen B. lopen meerdere strafzaken voor o.a. witwassen en fraude met zogeheten biotickets in de periode 2012-2015. Daarbij claimde hij  ten onrechte voor miljoenen euro’s aan biodiesel in het verkeer te hebben gebracht terwijl zijn bedrijf de duurzame brandstof in werkelijkheid nog niet eens geproduceerd had. B. wordt ook veroordeeld voor het via valse facturen en nepovereenkomsten met andere bedrijven witwassen van enkele miljoenen euro’s. In die zaak waren ook de echtgenote van B., de financieel directeur en een boekhouder betrokken. B. heeft de beschuldigingen bekend. Biodiesel Kampen, maakte uit verschillende oliesoorten biodiesel. Het bedrijf met circa 45 werknemers staat te koop. Startup Biopack in het Groningse Appingedam werd in 2017 opgezet door ondernemers Bjorn Nillson en Maarten Kimman en ontwikkelde biologisch afbreekbare verpakkingen van houtvezel, als alternatief voor plastic. Biopack richtte zich onder meer op verpakkingsbedrijven en supermarkten. Een tiental particuliere investeerders en het Groninger Economisch Investeringsfonds (Groeifonds), de regionale ontwikkelingsmaatschappij NOM en Rabobank zagen wel wat in de duurzame plannen. Eind 2019 raakte de investeringen op en kwam het bedrijf in geldnood en kon zelfs de huur niet meer betalen. Biopack vroeg uitstel van betaling aan en ging 24 februari failliet.

Bitsensor

Bitsensor van Alex Dings won twee pitchwedstrijden en werd IT-startup van het jaar. Ondanks 400.000 aan financiering ging het bedrijf toch failliet. BitSensor dat hij samen met Ruben van Vreeland oprichtte bleef bij een mooi avontuur. Vijf jaar geleden startte het bedrijf met twintig klanten en wisten vier ton los te peuteren bij een investeerder. Ze hadden technologie om hackers te bestrijden. Vergelijk het met de portier van de discotheek, die inschat of mensen naar binnen mogen. De technologie beoordeelde niet alleen wie naar binnen mocht, maar hield degene ook binnen in de gaten. Cybersecurityspecialist On2it neemt de activiteiten van het failliete BitSensor over. Bitsensor, dat in 2015 vanuit de Technische Universiteit Eindhoven werd opgericht ontwikkelde technologie om met big data-analyses en kunstmatige intelligentie cyberaanvallen te herkennen en binnen 50 milliseconden automatisch tegen te gaan. De software van het failliete bedrijf kijkt mee met het dataverkeer naar applicaties, hoe daarop wordt gereageerd en wat naar buiten gaat. Oprichter Lieuwe Jan Koning van On2it investeerde in het verleden ook al in Bitsensor en wil ook verder investeren in het team van Bitsensor en de ontwikkeling van de technologie, om deze als onderdeel van hun eigen beveiligings-software internationaal op de markt te brengen. De Bitsensor oprichters werden door ondernemersplatform Sprout uitgeroepen tot de beste ondernemers van 2017. In dat jaar kreeg het bedrijf een Computable Award voor beste Nederlandse start-up in de ict industrie. BitSensor won bovendien een wedstrijd van de gemeente Eindhoven, TU/e en VolkerWessels voor de beste internettoepassing in de openbare ruimte. On2it, met een vestiging in Plano VS, is een softwareonderneming die met zelf ontwikkelde software cybersecurity als een dienst en voor een vast bedrag per maand aanbiedt. Het bedrijf integreert hardware en software van toonaangevende internationale leveranciers van computer- en netwerkbeveiliging, en levert klanten toegang tot een ervaren team dat cyberaanvallen helpt te voorkomen, volgen, detecteren en actie kunnen ondernemen bij calamiteiten.

Bizim

De rechtbank in Groningen heeft Bizim Zorg failliet verklaard. De in Hoogezand gevestigde organisatie verleende sinds 2009 zorg op het gebied van huishoudelijke hulp, begeleiding en persoonlijke verzorging aan voornamelijk migranten.  De financiële problemen bij Bizim zouden zijn veroorzaakt door ‘discussies’ met zorgverzekeraars over betalingen van deze zorg. Ook verrichte Bizim als onderaannemer werk, maar zou hiervoor volgens de bedrijfsleiding niet altijd betaald hebben gekregen. Bizim bood zorg aan zo’n twintig cliënten in de provincie Groningen. Curator Mastenbroek onderzoekt om hoeveel cliënten het precies gaat, hoeveel personeel er in dienst is en met welke gemeenten contacten worden onderhouden. “De prioriteit is om de cliënten die zorg van Bizim krijgen, die zorg te garanderen”, aldus de curator.

Bloemenmagazijn Johan

Bloemenmagazijn Johan is met 5 winkels in het land failliet verklaard. Het bedrijf bestond al vanaf 1933 en werd opgericht door Johannes de Ruiter

Blokker’s Maxi Toys

Blokker Holding verkocht Maxi Toys in januari 2019 aan de Portugese investeerder Green Swan. Die kocht later ook de Belgische winkels van Bart Smit en de Nederlandse keten Intertoys nadat die failliet was gegaan. Michiel Witteveen kocht in september 2019 de speelgoedketens weer terug van Green Swan. Witteveen had de naam van Blokker Holding toen al in Mirage veranderd, om verwarring tussen het moederbedrijf en de huishoudketen te voorkomen. Maar Maxi Toys zat ondertussen in liquiditeitsproblemen en vroeg surseance van betaling aan, waarna de hele Belgische keten in Franse handen kwam. De familie Gueydon, hoofdaandeelhouder van speelgoedgroep King Jouet, werd de nieuwe eigenaar. De familie Gueydon nam 117 winkels over. Het ging om 95 van de 129 vestigingen in Frankrijk, 20 van de 26 filialen in België en twee stadswinkels in België (ex-Bart Smit). Daarmee werden 826 van de iets meer dan 1200 banen gered. De naam Maxi Toys bleef bestaan en het hoofdkantoor blijft in Houdeng-Goegnies. Ook het magazijn daar blijft in gebruik. Alain Hellebaut blijft aan als ceo. De ongeveer tien winkels in Zwitserland en Luxemburg werden niet overgenomen. Het Belgische deel van de Blokker filialen (Mega World) die werden overgenomen door Dirk Bron zijn in december 2020 alsnog failliet gegaan.

Boekenvoordeel

Boekwinkelketen BoekenVoordeel, met 86 filialen in Nederland, heeft faillissement aangevraagd. Verhuurders waren over het algemeen niet bereid om voldoende korting te geven. De in totaal ruim vierhonderd personeelsleden worden ontslagen. BoekenVoordeel is 37 jaar geleden opgericht in Amsterdam en heeft een hoofdkantoor in Almere. Het bedrijf verkocht behalve boeken ook wenskaarten, puzzels, hobbyartikelen, bordspellen en zelfs mondkapjes. De keten besloot een aantal jaren geleden om verder te gaan met het failliete Free Record Shop. Daardoor verkochten veel BoekenVoordeel-winkels vanaf 2014 ook artikelen die voorheen bij de FRS te koop waren. De 27 filialen in België vallen buiten het faillissement. Boekenvoordeel BV is onderdeel van de Boekenvoordeel Holding en is met meer dan 110 filialen in Nederland en België de grootste winkelketen op het gebied van  voordeelboeken. De winkelketen Boekenvoordeel heeft zich de afgelopen 35 jaar ontwikkeld tot een winkelformule die zich zowel in Nederland als België in alle A1 winkellocaties heeft gevestigd. Bijna alle Boekenvoordeel filialen hebben een FRS Shop in Shop formule.  De kracht van Boekenvoordeel is dat ze eigen producties maken, grote aantallen inkopen en speciale partijen opkopen, waardoor de klant prijsvoordeel en kortingen tot wel 50% kon krijgen. Boekenvoordeel had zich ten doel gesteld om uit te groeien in zowel fysieke winkels als een verdere ontwikkeling te maken op internet om daarmee uit te groeien tot een volwaardige e-tailer.

Boerschappen

Direct van de boer naar jou. Maaltijdboxenbedrijf Boerschappen werd in 2013 opgericht en groeide razendsnel. Vooral de laatste twee jaar, toen de omzet met 500 procent steeg naar 7,3 miljoen euro. Om verder te groeien is flink meer geld nodig, maar oprichters Stijn Markusse en Stéphanie Vellekoop hadden geen goed gevoel bij banken, impact funds en investeringsfondsen. Ze kozen voor een coöperatie, zodat klanten, medewerkers, boeren en andere geïnteresseerden mede-eigenaar konden worden. Boerschappen roept nu toch klanten op om er te bestellen en zo een faillissement te voorkomen. Het lukt eigenaar Stijn Markusse namelijk niet om voldoende nieuwe klanten te bereiken. Begin 2022 haalde Boerschappen in vier dagen tijd 4 miljoen euro op, om verder te kunnen groeien. De omzet van het in 2013 opgerichte bedrijf steeg de voorgaande jaren met 500 procent tot meer dan 7 miljoen euro.

Bon Marche

Modeketen Bonmarché met225 winkels en zo’n 1500 werknemers in het Verenigd Koninkrijk heeft 2 december 2020 surseance van betaling aangevraagd. In februari werd het modebedrijf nog overeind gehouden door Philip Day. Als beheerder is RSM Restructuring Advisory aangesteld. RSM wil geen winkels te sluiten of personeel ontslaan maar het bedrijf binnenkort te koop aanbieden. Moederbedrijf Arcadia Group, ook bekend van Topshop en Miss Selfridge, liquideerde eerder ook al warenhuisketen Debenhams. Daarmee staan er maar liefst 25.000 banen op de tocht.   Bonmarché is niet de enige keten van Philip Day die door de coronapandemie in de problemen is gekomen.

Booking.com

Booking.com is niet failliet maar slankt behoorlijk af. Het concern ontsloeg ondanks 65 miljoen euro aan Corona staatssteun zo’n 4000 werknemers. Drie topbestuurders ontvingen een bonus van bij elkaar 28 miljoen euro.  In 2018 kwam Booking.com met een winstwaarschuwing en een jaar later werd CEO Tans aan de kant gezet toen Glenn Fogel, CEO van Booking Holdings, zijn baan ging combineren met die van Tans. Het bestuur van Booking Holdings zou volgens financiële media visie en leiderschapskwaliteiten missen, terwijl de werkvloer haar onzichtbaar vond. Daarnaast zou ze lang geaarzeld hebben om in te grijpen na seksueel wangedrag van een financieel directeur. In juni 2021 maakte het bedrijf bekend de loonsteun terug te betalen. Bij het van oorsprong Nederlands bedrijf werken ruim 17.000 mensen. 5500 van hen werken op het hoofdkantoor in Amsterdam. Ook in Nederland vielen ontslagen. Bij een 2e reorganisatie werd de klantenservice grotendeels uitbesteed. Duizenden werknemers verhuisden vanaf april 2022 mee naar onderaannemer Majorel. De kantoren in Amsterdam en Manchester vallen buiten de reorganisatie. Booking noemt het klantenservicebedrijf een “belangrijke strategische partner”, met zo’n 2700 medewerkers die de reissite nu al ondersteunen. De werknemers van de klantenservice-afdelingen in Amsterdam en Manchester blijven wél in dienst. Zij gaan complexer klantenservicewerk doen. In juli 2023 zijn er opnieuw betalingsproblemen maar deze zouden volgens het bedrijf te wijten zijn aan ICT problemen die 9 augustus zouden zijn opgelost. Verhuurders van accommodaties wachten al ruim een maand op betaling van hun facturen. In de mail op 12 juni kondigde het platform onderhoud aan het financiële systeem aan, die van 1 tot 11 juli zouden duren. Tegoeden zouden 24 juli in een keer overgemaakt worden. Doorgaans duurt het al tot tien dagen na uitchecken voordat het geld bij de accommodaties binnen is. Vanaf 27 juli zou het systeem weer werkend zijn maar dat is nu opgeschoven naar 9 augustus. Booking Holdings heeft een omzet van 7 miljard en boekt recordomzetten. Booking Holdings is ook eigenaar van Rentalcars.com, priceline.com., Agoda, KAYAK en OpenTable en werkt in meer dan 220 landen en gebieden.

Bouw10 zie 123bouwbedrijf

Brabant Alucast

Metaalbedrijf Brabant Alucast uit Heijen is definitief failliet en de ruim 109 medewerkers worden ontslagen. Een beoogde doorstart is niet gelukt. De Engelse private  investeerder  zag geen heil meer in verdere financiering.

Brand Retail Group

Leveranciers en schuldeisers van Gsus, J.C. Rags en Less blijven met een miljoenenschuld achter. Varova Fashion Group veranderde haar naam in Brand Retail Group en is nu ook failliet.  In de mode portefeuille van Varova zaten Sissy Boy, Open 32, Men at Work, Gsus, Less, Mees, Silvercreek, Kings of Indigo, Tumble ‘n Dry, J.C. Rags, Miniverse en Ontour. Gsus ging medio april 2018 failliet en half juli volgden een aantal verwante vennootschappen waaronder houdstermaatschappij Gsus Clothing. In januari, vlak voor de faillissementen, werden de merknaam en de voorraden al weggesluisd voor 250.000 euro. Gsus Wholesale laat een miljoenen schuldenlast achter. Gsus werd in 1993 als rebels modemerk opgericht door ontwerpers Jan Schrijvers en Angelique Berkhout. De onderneming groeide uit tot succesvolle internationale speler. In 2010 kwam Gsus in handen van  Varova Fashion Group, die het concern doorverkocht aan Standard Investments van Marcel van Gelderen die de merken Sissy-Boy, Open32 en Tumble ‘N Dry vergeefs voortzetten. De rest van de niet interessante merken werd verkocht. Voor Gsus werd gekozen voor een sterfhuisconstructie, waarbij de waardevolle delen en het merk werden verkocht aan N5 holding van Nicolaas de Ronde Bresser/Envier Invest/Indema. De schulden bleven achter in de bedrijven, die nu dus failliet zijn gegaan. Ook winkelketen Men At Work van BRG, ging onlangs failliet. Kings of Indigo werd in 2018 doorgestart door KOI en ging in november 2022 opnieuw failliet. KOI International B.V. is 16 november failliet verklaard. Het is het bedrijf niet gelukt een nieuwe investeringsronde rond te krijgen. KOI International B.V. vroeg zelf het faillissement aan. De website van  staat al op zwart. Oprichter Tony Tonnaer onderzoekt samen met curator D. Cohen de mogelijkheden voor weer een doorstart. Het merk heeft 230 verkooppunten in totaal 10 landen. De grootste markt voor het merk is de DACH-regio. Bij het bedKings of Indigorijf zijn 16 mensen in vaste dienst.. Voor het opstarten van het merk werkte Tonnaer als directeur bij denimmerk Kuyichi. Het merk vierde dit jaar nog het tienjarige jubileum.

Brandkids

Brandkids, een online kindermodespecialist en eigendom van de investeringstak van Sanoma, dat de meerderheid van de aandelen bezit is failliet. De starre houding van het Finse bedrijf heeft geleid tot ergernis bij de oprichters. Brandkids werd in 2013 opgericht door zakenmannen Peter Sorber en Hans Lormans. Vanuit Haarlem werd een webshop en marktplaats aangestuurd waar consumenten ook eigen kleding konden verkopen. In het assortiment zaten zitten inmiddels meer dan 30 merken, waaronder Gaastra en Tommy Hilfiger en was ook actief in Duitsland en Polen. Opvallend aan het faillissement is dat het een onderneming betreft zonder fysieke winkels. Het probleem van Brandkids bleek ook niet bij sales, maar bij de aandeelhouder te liggen. SanomaVentures, de investeringstak van het Finse mediaconcern, besloot in 2013 een zak groeigeld bij Brandkids te droppen, en verwierf vorig jaar zelfs een meerderheidsbelang. Toegang tot knowhow, en de financieel zeer interessante doelgroep van jonge gezinnen speelden daarbij mee. Maar na tegenvallende resultaten besloot Sanoma om de activiteiten van haar investeringsvehikel te staken. De onderhandelingen met een nieuwe investeerder waren vergevorderd, maar die haakte af omdat Sanoma uitgekocht wilde worden. Om hoeveel geld het gaat wil Lormans niet zeggen. Door Sanoma ontstond een liquiditeitstekort. Brandkids was het jaar ervoor met 37 procent gegroeid. Locals United, een e-commerce platform voor lokale winkels, nam de webwinkel over.

Breepark

Het faillissement van Restaurant Vandaag met plaats voor 600 gasten op Breepark in Breda in februari 2022 betekende baanverlies voor 20 man personeel. De curator is Ernst Butterman van RST Advocaten . De onderneming die in 2018 openging op het evenemententerrein met eigenaren Jim en Michelle Xu ging ten onder aan de gevolgen van de coronapandemie. ,Lange tijd geen inkomsten, maar wel doorlopende kosten. De bank trok de stekker uit het bedrijf na een geconstateerde huurachterstand van een half miljoen euro voor het restaurant. En ook de Belastingdienst had nog geld tegoed. Restaurant Vandaag begon met twee andere vestigingen in Nederland, in Amsterdam en Utrecht. Die laatste is al lange tijd geleden verkocht, voor de vestiging in Amsterdam is eveneens faillissement aangevraagd. Het restaurant Vandaag in Breda opende op 24 januari 2018 de deuren in het evenementencomplex op de eerste verdieping. Restaurant Vandaag draaide met een all you can eat-concept. In het restaurant werd de wereldkeuken geserveerd; van Aziatisch tot Italiaans. Twee jaar terug begon het reatuarant de actie ‘Vandaag voor morgen’. In plaats van eten weg te gooien, werden overgebleven gerechten in een speciale koelkast bewaard om een dag later door de klanten af te laten halen. Eigenaar Jim Xu wilde zo iets doen aan de voedselverspilling. Ondanks de goede intenties waren er veel klachten over de kwaliteit en de service.

Bretoniere Groep

De moedermaatschappij van Shabbies Amsterdam en Fred de la Bretoniere schoenen is failliet. Begin maart 2019 ging eerst de groothandel failliet en vervolgens de overige bedrijfsonderdelen, waaronder de winkels en de webshop. Sinds het eind van de economische crisis zijn de omzetten tot wel een kwart gedaald. Bij Bretoniere Groep werken 115 werknemers. Een doorstart met een schone lei is in de mode- en schoenenbranche niet ongebruikelijk. De directie en aandeelhouders van Bretoniere hebben eerst nog gekeken naar een overname door een strategische partij. Nadat de overnamebesprekingen mislukte werd het faillissement aangevraagd.  Begin maart 2019 ging eerst de groothandel failliet en vervolgens de overige bedrijfsonderdelen, waaronder de winkels en de webshop. Sinds het eind van de economische crisis zijn de omzetten tot wel een kwart gedaald. Bij Bretoniere Groep werkten 115 werknemers. Nog geen twee weken na het faillissement van de Bretoniere Group is er een doorstart gerealiseerd. De eigenaren van onder andere Ferro Footwear, Ferry (Footwear) Helmer en Ron Janssen, hebben het bedrijf en de merken overgenomen. Het is onduidelijk of het gaat om de RNF Holding of dat Helmer en Janssen met een ander bedrijf de Bretoniere Group hebben overgenomen. Karmijn Kapitaal nam in 2014 een meerderheidsbelang in het Nederlandse lederwarenbedrijf Fred de la Bretonière. Dennis Mok werd destijds aangesteld als CEO, Mayra Krishnadath als CFO en international sales director Stefan van Schooten. Oprichter en naamgever Fred de la Bretonière bleef aan als ontwerper.  De Bretoniere Group is ook actief in Duitsland en België

Bricksworld (lego)

Legohandel M’Expo Bricksworld, dat ooit in Valkenburg begon, is 21 augustus 2018 failliet verklaard. Na een agressieve actie van Lego-baas Marco Capone besloot Jac Pellegrom zijn legohandel in Heerlen per 1 juli al te sluiten, om een doorstart te maken. Marco Capone, directeur van Lego Benelux wilde niet dat Bricksworld een volwaardige franchise zou worden en daarom kreeg het bedrijf geen breder assortiment wat nodig was om de omzet op peil te houden. Jac Pellegrom verplaatste eerder nog de winkel naar een duur ruimer pand aan de Van der Maessenstraat. Lego investeerde 70.000 euro in de winkel van drie verdiepingen (voorheen Meyer & Meyer), maar eind 2017 werd besloten tot een grote sanering. Marco Capone kreeg de leiding over de Benelux en zelfstandige winkels kregen vanaf december minder producten geleverd. Nederland telt achttien speciaalzaken. Brickworld was in Duitsland heel succesvol met de eigen lego-BOC-sets rond de iconische ­Kever en T1-bus. Deze werden door 4500 VW-dealers verkocht. Ook Audi en BMW tonen belangstelling. BOC staat voor Brickworlds Own Creations.De onderneming werd genomineerd voor de Parkstad Economy Award en kreeg 50.000 euro van de Gemeente voor leerwerkplaatsen.

Brink Direct mail

De Brink Direct mail is failliet en de 24 werknemers zijn ontslagen. Het mailingbedrijf was opgericht in 1986 door Roy in ’t Veld die het in 2017 verkocht aan Concurrent Wial met 100 werknemers. Acht maanden na de overname is het einde verhaal voor het bedrijf. Voor de overname werden al twintig mensen ontslagen en was het bedrijf geherstructureerd waarna er een kleine winst ontstond. Maar er was onvoldoende liquiditeit. In 2009 werd het failliete Vaardige Handen ingelijfd maar ook dat bleek op de lange termijn geen garantie voor een sluitende bedrijfsvoering. De moeizame en hals over kop verhuizing van de machines na de overname door Wiam leidde volgens ingewijden tot claims van klanten die hun projecten vertraagd zagen. Montapacking in Gorinchem heeft de fulfilment activiteiten overgenomen. Hoeveel van de 27 werknemers in dienst kunnen blijven is onduidelijk, maar Montapacking wil wel vanuit Enschede gaan werken.

Bristol

Ondanks de twee miljoen euro overheidssteun gaat Bristol gaat opnieuw zes filialen sluiten, zo maakt moederbedrijf Euro Shoe Group bekend. Het genoemde aantal is onderdeel van de in totaal zeventien geplande winkelsluitingen dit jaar. Elf Bristol-winkels hebben reeds hun deuren gesloten. Van de elf Bristol-filialen die inmiddels gesloten zijn, stonden er zeven in Nederland. Euro Shoe Group kan niet bevestigen dat de overgebleven zes vestigingen allemaal in Nederland staan, wel dat “het zwaartepunt” van de voorgenomen winkelsluitingen meer in ons land ligt dan in België. Ook kan Bristol geen uitspraak doen over wanneer de zes winkels dichtgaan. De schoenwinkelketen sloot 2019,  toen het acht filialen in Nederland sloot, af met een verlies van 6,2 miljoen euro, een daling van 3,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De omzet ging met 13,8 miljoen euro naar beneden tot 183,7 miljoen euro. CEO Elise Vanaudenhove laat weten dat er al jarenlang verlies wordt geleden en dat gedwongen sluitingen van Belgische winkels en minder klanten in Nederland hebben gezorgd voor een groot gat in de begroting.  In de periode met de lockdown maatregelen werd 5 miljoen euro per week verlies geleden. Gesprekken met banken over de financiering hebben tot nu toe niets opgeleverd en daardoor moest de vastgoedtak van de familie bijspringen. Bristol onderhandelt nog steeds met de banken. De schoenenketen hoopt ook dat verhuurders gaan inzien dat de huurprijzen in stadscentra veel te hoog zijn. Vooral de concurrentie van webwinkel Zalando en schoenenketen vanHaren spelen het bedrijf parten.

Brova zie Witteveen

Bruna

Bruna, de boekwinkel en tevens postkantoorketen van aandeelhouders PostNL en ING kreeg eerder een financiële injectie om een faillissement te voorkomen. Bruna mocht vanwege het liquiditeitsprobleem een beroep doen op de vrije kaspositie van Postkantoren BV en kreeg van ING de beschikking over een overbruggingskrediet van vijf miljoen euro. Begin dit jaar werd directeur Fred Zeegers op non-actief gesteld vanwege ‘een verschil van inzicht’ met de raad van commissarissen. Hij wilde een samenwerking aangaan met DHL en Sandd. Nadat de raad van commissarissen de topman aan de kant had geschoven en verving voor de onlangs aangetreden directeur George Steur, werd dat plan dit voorjaar weer ingetrokken. Het eigen vermogen van Bruna is sinds eind vorig jaar negatief. In 2015 sloten er zo’n 30 onrendabele vestigingen van Bruna. Bruna leed in 2014, 2015 én 2016 verlies. Uitgeverij VBK Beheer neemt het bedrijf nu over van de huidige eigenaren PostNL en ING onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). VBK Beheer verandert haar naam in Shared Stories Group waarbinnen Bruna een eigen positie krijgt samen met Bookchoice, voorheen Elly’s Choice (van Golden Sun Investment, de miljonair Boudewijn Jansen en Walvis Participaties (van John Fentener van Vlissingen). Het management van VBK-beheer bestaat sinds 2017 uit vijf man. Naast CEO Wiet de Bruijn en commissaris Theo de Raadt, maken er drie deel uit van het management van E-boeken abonnementsdienst Bookchoice. Binnen het concern vinden ook verschuivingen plaats. Geneviève Waldmann, momenteel directeur van uitgeverij Luitingh-Sijthoff, wordt vanaf 1 februari algemeen directeur en volgt Wiet de Bruijn op, die CEO wordt van VBK Beheer waar VBK Uitgeversgroep onder valt. De uitgever van Luitingh Sijthoff wordt Febe van der Wardt, die daarvoor al commercieel directeur was van Luijtingh Sijthoff. Chris Herschdorfer is aangesteld als directeur van Atlas Contact. Mizzy Van der Pluijm vertrok deze zomer omdat ze het niet eens was met de plannen van VBK-directeur Wiet de Bruijn om Bruna in te lijven. De poging van Mizzy om Atlas Contact te kopen mislukte jammerlijk. De Amsterdamse uitgeverij, huis van onder anderen Adriaan van Dis, Geert Mak, Nelleke Noordervliet Hanna Bervoets en Lieke Marsman, blijft bij VBK. Ze werd opgevolgd door Chris Herschdorfer van Ambo|Anthos en daar successen boekte met onder anderen Herman Koch en thrillerauteurs als Simone van der Vlugt en Saskia Noort die overigens vorig jaar bij Ambo|Anthos vertrokken. VBK wil zijn marktaandeel vergroten naar meer dan 20 procent vanwege de hevige concurrentie door Amazon en bol.com. Begin dit jaar lanceerde bol.com Kobo Plus, een streamingdienst waarbij lezers voor een tientje per maand onbeperkt ebooks kunnen lezen en is een geduchte concurrent van Bookchoice.

Buining Fashion

Buining Fashion in Apeldoorn is failliet. De winkels van moederbedrijf Buining Fashion en Petit Merci aan het Leienplein, Noa Noa aan de Korenstraat en Buining Fashion in Bussum zijn gesloten. Buining Fashion richt zich al 95 jaar op damesmode in het hogere segment. Een Buining-winkel in Harderwijk en de Apeldoorse Gerry Weber werden eerder al afgestoten.  De eigenaresse van Buining is Joke van Hunnik.  Formeel is het faillissement uitgesproken over holding Bumo Beheer. Voor de vennootschappen waarin de winkels zijn ondergebracht is het faillissement aangevraagd.  Van Hunnik vroeg het faillissement zelf aan en circa twintig mensen die op de loonlijst staan worden ontslagen. Voorlopig blijven alle kledingzaken dicht. tot er duidelijkheid is over de vraag van wie de voorraden zijn. De winkel van Buining Fashion in Apeldoorn gaat door als ‘Buining Fashion by Anna van Toor’. Voor Anna van Toor wordt het de 31e vestiging. Het faillissement betrof meerdere winkels: de Buining Fashion-vestigingen in Apeldoorn en Bussum en modezaken Petit Merci en Noa Noa, beiden in Apeldoorn. Anna van Toor beperkt zich bij de doorstart tot het Apeldoornse filiaal van Buining Fashion.

Buitengewone Tuinen

In 2022  besloot Martin Buijtels zijn eigen hoveniersbedrijf Buijtels Buitengewone Tuinen na 21 jaar te verlaten. Het bedrijf werd doorgezet door Niels Stilman en Caro Heuts samen met een stille vennoot. Buitengewone Tuinen ging al langere tijd niet goed en is 12 april 2023 failliet verklaard door de rechtbank  in Den Bosch. B. Arends is als curator aangesteld. Buitengewone Tuinen was gevestigd aan de Troprijt 21A in Bladel

Bulko

Bouwbedrijf Bulko van Hendrikus Wolf uit Wezep ging in 2022 failliet. Op verschillende plekken in Nederland, waaronder in Almere staan huizen die niet afgebouwd zijn of zijn opgeleverd met tal van bouwtechnische gebreken. En ook op het forum van Radar doken klachten op over het bouwbedrijf. De eigenaar liet vlak voor het faillissement de naam veranderen in Quanova.  De curator vroeg bij de rechter een bestuursverbod aan. De rechter heeft dit toegekend, maar omdat een hoger beroepsprocedure nog loopt, hoeft de eigenaar zich hier nog niet aan te houden. Acht gedupeerden hebben een vordering van 1 miljoen euro op Bulko.  Een nieuw bedrijf werd onder de naam Bouwijs en op naam van de echtgenote van eigenaar Wolf ingeschreven. Op de website van Bouwijs worden woningen aangeboden die via Google leiden naar Scandinavische en Tsjechische architecten. Er werd door deze architecten geen toestemming aan Bouwijs gegeven om hun woning aan te bieden. Eigenaar Hendrikus Wolf is vanaf februari 2021 in de problemen geraakt door wanprestatie en het faillissement van de bedrijven Timber Sales BV, Prefab Wezep BV en DH Houthandel BV. Deze vennootschappen, behorend tot de Timber Group, waren verantwoordelijk voor de bouw van de door Bulko verkochte woningen. De door Bulko uitgeleende bedragen heeft de Timber Group niet kunnen/willen terugbetalen, waardoor uiteindelijk ook Bulko zelf failliet is gegaan. Bulko heeft uitsluitend nieuwbouwwoningen verkocht en de bouw ervan uitbesteed aan de Timber vennootschappen. Mede door het faillissement van de betreffende bouwbedrijven is de door Timber geleverde kwaliteit in veel gevallen ondermaats gebleken. De Timber Group zou verantwoordelijk zijn voor het niet betalen van haar onderaannemers. De heer Wolf zou voor het faillissement geen gelden hebben onttrokken uit Bulk, maar er werd wel voor  125.000 euro aan aandelen verkocht. De heer Wolf  betwist de door de curator geuite beschuldigingen met klem. Ook deze kwestie is onderwerp van een hoger beroepsprocedure bij het gerechtshof. De heer Wolf is voor zijn levensonderhoud aangewezen op de bouwsector en heeft vanwege alle jurididche beperkingen het nieuwe bedrijf op naam van zijn echtgenote gezet Bouwijs bemiddeld in huizen en projecten van derden. De curator kost inmiddels ruim 167.000 euro waardoor er voor de schuldeisers niet veel meer overblijft.

Bouwijs zie Bulko

Bijenkorf / Selfridges

De Bijenkorf kreeg om een faillissement te voorkomen de beschikking over een extra lening van 44 miljoen van het Britse moederbedrijf Selfridges. De omzet van het vorige boekjaar (tot 1 februari 2020) steeg voor de Coronapandemie nog met 7,5 procent tot ruim 500 miljoen euro. Maar vlak daarna begon de Corona crisis en moesten de zeven winkels van De Bijenkorf zes weken hun deuren sluiten tot eind april. De Bijenkorf kreeg 9,4 miljoen euro overheidssteun in de vorm van NOW-loonsubsidies en uitstel van betaling van belastingen. In augustus moesten 225 van de 2650 banen geschrapt worden om te kunnen overleven. De Bijenkorf werd opgericht in 1870, en was met onder meer V&D en Hema jarenlang onderdeel van detailhandelsgigant Vendex KBB. Dat werd in 2004 van de beurs gehaald door investeerders, die de hele boel opsplitsten en doorverkochten. Zo kwam De Bijenkorf in 2011 in handen van het Britse warenhuis Selfridges, van de Brits-Canadese miljardairsfamilie Weston die ook Primark bezitten. Onder de nieuwe eigenaren richtte De Bijenkorf zich volledig op het hoogste marktsegment, met een zogenoemd ‘premium experience concept’. Vijf van de twaalf winkels sloten de deuren, en de overgebleven vestigingen in de Randstad, Eindhoven en Maastricht richten zich op rijke toeristen.  In april 2021 overleed eigenaar Galen Weston, op 80-jarige leeftijd. De Brits-Canadese miljardairsfamilie Weston verkocht de luxe winkelketen Selfridges Group, waaronder ook De Bijenkorf valt.  De familie is ingegaan op een overnamebod van de Thaise winkelconglomeraat Central Group en het Oostenrijkse vastgoedconcern Signa.  Er zou naar verluidt 4 miljard pond (bijna 4,7 miljard euro) voor betaald zijn. De familie Weston kocht het Londense retail-icoon Selfridges in 2003 voor 598 miljoen pond, en bracht het onder in een concern waar ook luxe warenhuizen in Ierland en Canada onder vallen. In 2011 voegden de Westons daar ook De Bijenkorf aan toe. De keten telt zeven winkels; in Amstelveen, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. Jaaromzet: 408 miljoen euro.   Het overnamebod komt op een gevoelig moment. De Westons kochten in 1951 de luxe kruidenier Fortnum & Mason. Het Ierse warenhuis Brown Thomas kocht Galen Weston in 1971, naar verluidt als cadeautje voor zijn vrouw. De familie bezit behalve luxe winkels, ook andere bedrijven. Zo is ze controlerend aandeelhouder in Primark. Selfridges beit onder meer 55.000 vierkante meter winkelruimte in de Londense winkelstraat Oxford Street. 2020 was volgens directeur Giovanni Colauto ‘een van de zwaarste jaren uit de geschiedenis van De Bijenkorf’. Uit de jaarrekening blijkt dat de omzet ruim 18 procent daalde, en er een nettoverlies van ruim 43 miljoen euro werd geleden. Het modeconcern is dus niet failliet maar het is wel alle hens aan dek. Het concern vloeide in het topmanagement in Europa vier van de zeven directeuren af, waaronder Bart Brenninkmeijer. De leiding van C&A Europe wordt sindsdien gevormd door slechts  drie bestuurders; Alain Caparros en Martijn en Tjeerd van der Zee. Bart Brenninkmeijer blijft wel zijdelings betrokken bij het bedrijf. De nieuwe topman, Alain Caparros haalde de bezem door het topmanagement. In maart 2019 stapte Caparros plotseling op, naar eigen zeggen wegens gezondheidsproblemen. Slechtlopende winkels waarvan 30 van de 160 in Frankrijk worden gesloten en de rest van de vestigingen gaat moderniseren. C&A gaat per april 2021 kleding via Zalando verkopen. In Duitsland deden ze dit al. Behalve naar Nederland breidt de keten de verkoop via Zalando ook uit naar Oostenrijk en Spanje. Later dit jaar kan er ook in Frankrijk, Polen, Zwitserland en België online met “Connected Retail”gekocht worden. Webwinkel Zalando is al enige tijd bezig om ook winkels aan zich te binden die van het platform gebruikmaken, zoals ook andere webwinkels als Amazon en bol.com doen. Reden voor de herstructurering is de dalende omzet van de retailketen. Tegen 2021 moet tachtig procent van de filialen gemoderniseerd zijn. Er wordt een miljard geïnvesteerd in het groeiplan. C&A heeft 132 filialen in Nederland en wereldwijd 1575 in twintig landen, waaronder Brazilië, Duitsland en China. C&A schrapt ook banen in de hoofdkantoren in België en Duitsland. Bij de reorganisatie worden 70 banen geschrapt op het Belgische hoofdkantoor in Vilvoorde en 160 op het Europese hoofdkantoor in Düsseldorf. Op het kantoor in Vilvoorde werken 570 mensen en in Düsseldorf 1400. Eind december besluit de directe om 100 filialen in Duitsland op te heffen en na 32 jaar wordt ook een filiaal in Bussum gesloten aan de Nieuwe Brink. In 2017 werden ook al twee filialen in Utrecht, een in Nijverdal en een in Pijnacker gesloten vanwege het slechte bedrijfseconomische resultaat. Een groot deel van de 2800 werknemers in Frankrijk moet gedwongen vertrekken.Het concern werd gered en voortgezet in 2022 door Thaise en Oostenrijkse conglomeraten. Met de overname zou ongeveer 4,73 miljard euro zijn gemoeid. Medewerkers van de Bijenkorf gaan staken tijdens het koopjesfestijn Black Friday op vrijdag 25 november 2022. Volgens vakbond FNV legt het personeel van meerdere vestigingen van de warenhuisketen dan het werk neer.

Byldis Engineering

Byldis, marktleider in integrale assemblageoplossingen binnen het Europese midden- en hoogbouwsegment heeft 13 september 2023 surseance aangevraagd. Het bedrijf dat in Rotterdam de hoogste woontoren van Nederland bouwde kreeg in 2021 nog extra krediet van de banken en om kosten te besparen werd een gereorganiseerd. Dertig van de 350 banen gingen daarbij verloren. Ook moest het bedrijf op zoek naar een nieuwe kapitaalkrachtige aandeelhouder. Ondanks de meer dan 50 jaar ervaring in engineering, prefab beton en geveltechniek is de stagnatie in de bouwsector voor het bedrijf de nekslag. 500 medewerkers verzorgen aanvraag en ontwerpen tot prefabricage en assemblage in eigen fabrieken, gevolgd door montage op de bouwplaats. Het Nederlands bedrijf dat internationaal opereert heeft het hoofdkantoor, de engineering, de prefab betonfabriek, vlechtcentrale en aluminium puienfabriek allemaal in Veldhoven en Tilburg. Ze zijn actief in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Scandinavië. Ze engineeren, produceren en monteren allerlei soorten prefab betonnen gebouwen. Van hotels tot gevangenissen, van appartementencomplexen tot kantoren en van ziekenhuizen tot uitvaartcentra. Bewindvoerder Jan Dingemans moest nadat de onderhandelingen met een nieuwe aandeelhouder strandden, uitstel van betaling bij de rechtbank in Den Bosch aanvragen. De onderhanden bouwprojecten lopen nog door en er zijn gesprekken met banken om een boedelkrediet te krijgen om de projecten verder te kunnen voortzetten. Er wordt nog gewerkt aan de bouw van twee woontorens met 735 appartementen voor studentenhuisvesting op de campus van de TU/e. Een aantal serieuze partijen zouden Byldis over willen nemen, maar er is nu al 2,5 jaar gezocht naar een potentiële kandidaat zonder resultaat. Nadat Robert van der Wallen stopte als aandeelhouder werden de aandelen geparkeerd in een stichting. Dat was van invloed op de bedrijfsvoering van het bedrijf, en kredietverzekeraars gingen hun krediet verlagen. Ook uitgestelde belastingbetalingen door de coronacrisis hadden invloed op de financiële positie van Byldis. Het bedrijf raakte in maart 2021 ook al  in de financiële problemen. De herfinanciering leidde destijds tot het vertrek van Van der Wallen. Momenteel werken er nog ongeveer 300 mensen in vaste dienst en zo’n 200 medewerkers op inleenbasis. Na de reorganisatie werd er een nieuwe orderportefeuille opgebouwd en de uitvoering van die projecten begint nu te komen. 2022 was een moeilijk jaar en vanwege de onzekerheid over de continuïteit werd er nog geen jaarrekening over het afgelopen jaar vastgesteld.  Byldis werd in 2017 opgericht als verzelfstandiging van de divisie industriële bouwcomponenten van Hurks. De investeringsmaatschappijen HB Capital en Opportunity Partners (eigendom van Van der Wallen, ook bekend als PSV-commissaris) namen het bedrijf over. HB Capital stapte later uit. Onder de vlag van Hurks werd begonnen met hoogbouwprojecten. In Rotterdam bouwde Byldis mee aan de 215 meter hoge Zalmhaventoren, de hoogste prefab woontoren ter wereld. Naast woontorens nam het bedrijf ook hotels en bedrijfsgebouwen voor zijn rekening. Het werkte bijvoorbeeld mee aan de nieuwbouw van ASML op De Run 1000 in Veldhovene en het nieuwe Efteling Grand Hotel.

C&A

CEO Ginny Boer van C&A Europe maakte de sluiting van Canda International 23 maart 2022 bekend. Door de sluiting van het bedrijf, waarvan de belangrijkste vestiging in Duitsland zit, verliezen 113 medewerkers hun baan. In 1985 verkocht C&A de Nederlandse en Belgische productie-ateliers van Canda met 650 werknemers aan de toenmalige bedrijfsleider, omdat de winkelgigant steeds meer kleding liet maken in lagelonenlanden. Canda International werd omgevormd tot een dochterbedrijf dat de externe productie van kleding ging coördineren. C en A wil nu experimenteren met eigen kledingproductie in Europa. Canda International was ooit een grote kledingproducent, maar hield zich de afgelopen decennia vooral bezig met de coördinatie van kledingproductie. Het dochterbedrijf bemiddelde tussen inkopers en kledingfabrieken elders, waarbij het zich voornamelijk richtte op ‘formal wear’, dus nette kleding. C&A heeft geen oplossing en concurrenten als H&M en Zara doen het bedrijf de das om. Canda was al heel lang verbonden met C&A, die halverwege de negentiende eeuw ontstond toen de broers Clemens en August Brenninkmeijer hun eerste kledingwinkels in Friesland en Groningen openden. Inmiddels telt C&A Europe ruim 1300 winkels in 18 Europese landen met meer dan 25.000 medewerkers. Al in het begin van de vorige eeuw ging C&A ook zelf kleding produceren, in Nederland via het dochterbedrijf Nationale Confectie Industrie, het latere Canda International. In de hoofdvestiging in de Amsterdamse Pijp werkten voor de Tweede Wereldoorlog al honderden mensen.

CE Credit Management Invest Fund 1 B.V. h.o.d.n. CE Credit Management Invest 1 zie Direct pay Services

In het kader van de uitvoering van haar toezichtstaken heeft de FSMA vastgesteld dat CECMIF1 haar wettelijke informatieverplichtingen niet, niet-tijdig of niet op de juiste wijze naleeft en dat de informatie die CECMIF1 wel verstrekt onvolledig en ontoereikend is om de obligatiehouders en het publiek toe te laten om met kennis van zaken de positie, het bedrijf en de resultaten van de vennootschap te beoordelen en dat de inhoud van de verstrekte informatie het publiek kan misleiden over de positie, het bedrijf en de resultaten van de vennootschap.

CMS

De 25 medewerkers van het bedrijf aan de Greunsweg krijgen na maanden eindelijk uitbetaling van achterstallig loon door UWV. De problemen bij de werf verergerden toen er met asbest vervuild straalgrit op het terrein werd aangetroffen en de Inspectie SZW een gebiedsverbod oplegde, waardoor er wekenlang niet gewerkt kon worden. Werfeigenaren, de gebroeders Delmer en Jelle Los probeerden vergeefs om via een kort geding van Holland Mineraal uit Deventer en importeur Eurogrit uit Dordrecht een voorlopige schadevergoeding af te dwingen. De werf zou ook kampen met een grote oude onbetaalde schuldenlast aan het pensioenfonds.

Cabs

Cabs in Eindhoven van oprichter Kees Rijnders werd door de Bossche rechtbank al weer snel failliet verklaard. Cabs staat voor ‘Clean Air Business Services’. Het bedrijf startte in december 2016. Het faillissement van het taxibedrijf werd aangevraagd door het detacheringsbedrijf Hello Flex, dat personeel leverde aan Cabs maar een rekening van ongeveer 10.000 euro niet betaald zag. ,,Bij de zitting van de rechtbank over de faillissementsaanvraag kwam Reinders niet opdagen om verweer te voeren. Eerder ontkende Rijnders het gerucht dat zijn bedrijf financieel in zwaar weer zou verkeren en dat er geen geld zou zijn om het vakantiegeld van de circa twintig medewerkers uit te betalen. ,,Onzin, absolute onzin”, zo verklaarde hij,, en “Er zit een flinke groei in” en “het is echt nog geen vetpot, maar wat wil je ook bij een beginnende onderneming. Dat we in de financiële problemen zouden zitten, dat is echt je reinste kolder.” Het bedrijf had bij aanvang al ICT problemen. Bovendien kwamen er van meet af aan klachten van andere taxi-ondernemers over al dan niet vermeende gebreken of overtreding van de regels door Cabs. Rijnders deed onlangs aangifte van bedreiging tegen een medewerkster. De Eindhovense gemeenteraad besloot in 2015 dat alle taxi’s in de stad uiterlijk in 2026 uitstootvrij moeten zijn en dat TTO’s verplicht worden. Hiervan zijn er inmiddels negen. Cabs maakt een doorstart met cibatax uit Eindhoven en Korthout uit Tilburg. Cibatax van Combinet Personenvervoer BV. en Korthout willen behalve in Eindhoven ook in Tilburg en Den Bosch hetzelfde bedrijfsmodel gaan introduceren. Cibatax (zie hieronder) werd onlangs nog failliet verklaart en de diensten werden doorgestart door Connexxion nadat voor 200 werknemers de salarissen over de maand juni niet betaald konden worden.

Cactus Oase

Anny en Bert Vermeer van de Cactusoase in Ruurlo sluit per 1 november 2022. regelmatig stonden en op zondagen grote rijen bezoekers voor de ingang van de kassen met een oppervlakte van 6000 vierkante meter. Belevingspark Cactusoase ligt in het buitengebied van Ruurlo in de Achterhoek. Het park bood naast de zelfgekweekte cactussen ook onderdak aan Spoorwegmodelbouwvereniging De Seinpaal en de Historische vereniging Old Reurle. Deze moeten op zoek naar ander onderdak. De energieprijs lag de laatste periode gemiddeld op 2,80 euro per kuub in plaats van 25 cent, dus het is nu 11 keer zo duur. Bert Vermeer kweekte cactussen voor zijn beroep en in 1981 werd in Ruurlo een professioneel bedrijf begonnen. In 2019 waren er nog 20.000 bezoekers, maar door Corona liepen die aantallen al fors terug. Naar de cactussen is veel vraag. Burgers Zoo onderzoekt of ze de eigen gekweekte cactussen bij hen in ‘de desert’ willen opnemen. Naast cactussen, spoorbanen met rijdende treintjes waren er ook duizenden oude voorwerpen en dwarsdoorsneden van vooroorlogse boerderijen en klaslokalen te zien in de kassen. De Historische Vereniging Old Reurle heeft nog tot 1 november 2023 de tijd om te beslissen over hun tentoonstelling.

Camptoo

Duizenden gedupeerden bij het in oktober 2022 failliet gegane Haagse bedrijf Camptoo kunnen hun vordering wel vergeten. Het bedrijf  dat bemiddelde via internet tussen huurders en verhuurders van campers en caravans is niet meer.  Camptoo won een paar jaar geleden nog allerlei prijzen en stond in de top 20 van snelst groeiende Europese bedrijven. Veel mensen die een aanbetaling deden of borg tegoed hebben, maar ook eigenaren van campers die de huur niet overgemaakt kregen zijn hun geld kwijt. Zo’n 30 personeelsleden werden ontslagen. De curator probeert het bedrijf nog te verkopen en een doorstart te laten maken. De kantoren in het buitenland draaien trouwens gewoon door, terwijl de Nederlandse werkmaatschappij failliet is. De vestigingen in Engeland, Denemarken en Australië zijn dus ook niet failliet. Camptoo was gevestigd aan de Binckhorstlaan in Den Haag. De curator kan  nog niet zeggen wat er precies is misgegaan. Het deelplatform voor campers en caravans werd in 2014 opgericht door Martijn Peeters, Joep Roebroek en Roel Sadza en breidde sindsdien snel uit op de Europese markt en in Australië.  Camptoo wil de komende boekingen door kunnen laten gaanen onderzoekt samen met de bewindvoerder of dit doel haalbaar is. Voor verdere informatie verwijst Camptoo naar gmw.nl. Na een goed 2021 ging het in 2021 ineens slechter en door drie extra tegenslagen moest het bedrijf na 8 jaar uiteindelijk toch surseance van betaling aanvragen. In oktober 2021 was er nog geen vuiltje aan de lucht en werd gemeld dat het goed ging bij Camptoo. Daarom werd ook de Deense concurrent Out2Camp met nog eens 400 campers overgenomen in Denemarken en Zweden. In de acht jaar van haar bestaan hebben via Camptoo meer dan 180.000 klanten uit 81 landen geboekt. Er werden 8.920 campers en caravans verhuurd.

Cardan Groep

Bijna de gehele Cardan Groep van zakenman Joost Eijkens is failliet verklaard. Er was al uitstel van betaling aan de moedermaatschappij verleend en het re-integratie onderdeel was al failliet. Het werk voor 21 medewerkers staat daarmee op de tocht, ook het kinderdagverblijf Villa Cardan valt onder het faillissement en sluit de deuren. Cardan die zich onder meer bezighield met arbeidsmobiliteit is in de problemen gekomen doordat de gemeente Tilburg het contract van 3 miljoen per jaar opzegde.

Car Driver Deals

Meer dan 2000 klanten van Car Driver Deals zijn hun geld kwijt, nu het  bedrijf vrijdag 16 juli 2021 failliet werd verklaard en de broers ook persoonlijk failliet zijn. Honderden klanten moesten in juni hun auto inleveren die ze bij Car Driver Deals (CDD) geleased hadden. De wagens bleken niet van CDD zelf te zijn, maar van autoverhuurbedrijven als Avis, Sixt, Alcredis, Autohopper, Enterprise, Multilease en Alphabet, die al maanden niet meer betaald kregen Sommige bestuurders werden zelfs door de politie van de weg gehaald, omdat de auto’s door de eigenaars als gestolen waren opgegeven. Klanten konden bij CDD voor een gereduceerd tarief een auto leasen, mits er voor een paar jaar vooruit werd betaald. Sommige klanten betaalden tot wel 60.000 euro vooruit. Medewerkers ontvingen geen salaris. De directie van CDD, dat onder de statutaire naam van het nu failliet verklaarde Atvangarde werkte  laat niets van zich horen. Curator Peter Broekmans van het Limburgse Scheers Advocaten. heeft moeite om met de eigenaren in contact te komen en liet ook GnP MaasdalConcept van de broers Golsteijn failliet verklaren. 30 medewerkers verloren hun baan. De bedrijfsvoering lijkt op een piramidespel, waarbij de inleg van nieuwkomers de tekorten van de bestaande schulden moest dekken. Gedupeerden zouden samen minstens een miljoen euro vooruit hebben betaald. De schuld zou samen met de rekening van niet betaalde autoverhuurbedrijven 30 miljoen euro bedragen. Onduidelijk is nog waar het geld is gebleven. De curator gaat onder meer uitzoeken of er sprake was van onbehoorlijk bestuur. De twee broers hadden meerdere BV’s, zo kon je bij een van hun bedrijven een lening afsluiten om daarmee weer de auto’s te kunnen leasen. De gedupeerde klanten moeten hun vordering indienen bij de curator. Ruim 880 klanten hebben zich verenigd via advocaat Olivier van Hardenbroek van advocatenkantoor Delissen Martens. Hij bestudeert de diverse contracten en bereidt naar eigen zeggen mede namens Stichting Achmea en Klaverblad Verzekeringen, waar veel klanten een rechtsbijstandverzekering hebben lopen, een gezamenlijke claim voor. Je aansluiten bij de claim via het advocatenkantoor kost 242 euro. 580 gedupeerden hebben aangifte gedaan tegen de broers Jan en Geert Golsteijn, die al anderhalf jaar zijn ondergedoken. De twee broers boden leaserijders zeer scherpe tarieven als ze (een groot deel van) het totale bedrag vooruit betaalden. Nadat het bedrijf niet meer aan zijn betalingsverplichtingen naar verhuur- en leasemaatschappijen kon voldoen, ging het failliet. Het bedrijf bleek zelf niet over eigen auto’s te beschikken maar waren zelf ook geleaset of gehuurd. Naar schatting hebben de gedupeerden zo’n 11 miljoen euro vooruit betaald. Het geld is spoorloos verdwenen, via buitenlandse rekeningen en crypto’s. Eerder eisten 2 duizend gedupeerden in totaal 25 miljoen euro van de curator in deze faillissementszaak. Daarvan hebben er nu 580 aangifte gedaan tegen de broers. De aangifte is ingediend via het Haagse advocatenkantoor Delissen Martens. De Fiod is in april 2022 een onderzoek gestart naar de broers.

Care

Care verkeerde al jaren in erg zwaar weer en het schadebedrijf, met meer dan vijftig vestigingen en 800 medewerkers een van de grootste autoschadebedrijven van Nederland, ging ten onder aan het miljoenenverlies van de afgelopen jaren. Autobedrijf Van Mossel heeft vijf van de vestigingen overgenomen. De betreffende filialen krijgen de naam Van Mossel Autoschade op de gevel. Van Mossel Automotive Groep, is het op twee na grootste autobedrijf van Nederland met zestig vestigingen in Nederland, België en Duitsland. Van Mossel verkoopt Ford, Volkswagen, Audi, Peugeot, Kia, Jaguar, Land Rover en Opel. Het bedrijf telt bijna 1100 medewerkers. Een ander groot deel van de overige Care-vestigingen werd overgenomen door Schadenet. Rabobank die niet alleen bankier, maar ook investeerder was via Rabo Investments is de grote verliezer en moet 35 tot 40 miljoen afschrijven op het faillissement. UWV en concurrente crediteuren claimen meer dan tien miljoen en ook de belastingdienst eist 5,4 miljoen euro uit de boedel. Care had een omzet van 93 miljoen euro en leed in 2016 hierop een verlies van 8 miljoen

Care Free

De twee directeuren van de omstreden zorginstelling CareFree Twente draaien op voor de financiële schade rond het faillissement van hun zorgbedrijf. De rechtbank oordeelde dat de zorgondernemers gezamenlijk 1,5 ton moeten betalen. Daarbij gaat het om een voorschot. Het uiteindelijke bedrag zal waarschijnlijk hoger uitvallen. Behalve het voorschot van 1,5 ton moeten de directeuren bovendien per persoon 16.000 euro betalen omdat ze dit bedrag ten onrechte als winstuitkering naar zichzelf hadden overgeboekt. Daarmee zijn de directeuren nog niet van alle juridische misère verlost. De twee curatoren, die het faillissement onderzoeken, hebben namelijk intussen bij het openbaar ministerie aangifte gedaan van faillissementsfraude. Daardoor lopen de zorgondernemers ook nog eens de kans strafrechtelijk te worden vervolgd.Het vonnis van de rechtbank Overijssel is het gevolg van een procedure aangespannen door Nick Leferink, een van de twee curatoren. Hij had de zorgdirecteuren Rima Lahdo en haar compagnon Kamil Yousef voor de rechter gedaagd omdat ze beiden aanzienlijke geldsommen uit hun commerciële zorgbedrijf hebben gehaald, terwijl de financiële situatie dat volgens de curator helemaal niet toeliet. Lahdo keerde zichzelf 179.383 euro uit, haar vennoot Yousef 196.383 euro. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat de directeuren zich daarmee schuldig hebben gemaakt aan onrechtmatig handelen. Als gevolg daarvan werden ze veroordeeld tot het vergoeden van het tekort in het faillissement. De twee directeuren moeten gezamenlijk een voorschot betalen van 1,5 ton. Daar bovenop komt per persoon nog eens 16.000 euro. De zorgdirecteuren hadden namelijk de eerste vier maanden van 2018 maandelijks 4.000 euro naar zichzelf overgemaakt als voorschot op de winstuitkering. Volgens curator Leferink was op dat moment echter al duidelijk dat het bedrijf dat jaar helemaal geen winst zou maken. De rechtbank stelt dat ook hier sprake is van onrechtmatig handelen en veroordeelde de directeuren tot terugbetaling van de winstuitkering. In de aanloop naar de procedure had de curator reeds beslag laten leggen op de bankrekeningen van beide directeuren en een bedrijfspand aan de Zunabrink in Enschede, waarvan directeur Rima Lahdo mede-eigenaar is.Het commerciële zorgbedrijf CareFree Twente werd medio 2019 failliet verklaard omdat het met niet-gediplomeerd personeel zou werken en zou hebben gefraudeerd met de op de declaraties ingevulde uren. Nadat zorgverzekeraar Menzis daarom zes ton terug had geëist, deed zich de opmerkelijke situatie voor dat zorgdirecteur Lahdo samen met haar medewerkers en cliënten actie voerde door de hal van Menzis te bezetten. De Twentse gemeenten hadden eerder al om dezelfde redenen de contracten met CareFree Twente beëindigd. De zorginstelling richtte zich op thuiszorg en had voornamelijk cliënten van Syrische en Irakese afkomst. Aanvankelijk had CareFree Twente overigens een VOF als rechtsvorm. Later werd ook nog eens een afzonderlijke BV opgericht, die luisterde naar dezelfde naam.Beide bedrijven zijn failliet verklaard. Daarbij onderzoekt curator Nick Leferink de VOF, de andere curator Carl Luttikhuis het bankroet van de BV. Gedurende het onderzoek naar het faillissement werd onder meer duidelijk dat de directie een constructie had opgetuigd, waarbij personeelsleden vanuit de VOF zouden worden overgeheveld naar de BV. Uit onderzoek door de fraudeafdeling van het UWV bleek echter dat dit in de praktijk nooit is gebeurd. Zo beschikte de BV niet eens over een eigen bankrekeningnummer, onontbeerlijk om de salarissen over te kunnen boeken. Waardoor het personeel officieel altijd in dienst is gebleven bij de VOF. Uit onderzoek door curator Luttikhuis wordt duidelijk dat de constructie tussen de VOF en BV vermoedelijk in het leven is geroepen in een poging bepaalde juridische aansprakelijkheden te ontlopen. “Dat neemt niet weg dat de bestuurders persoonlijk aansprakelijk blijven voor het gehele faillissementstekort”, aldus Luttikhuis daarover in een eerder verslag. Wat de totale schuldenlast betreft staat Carefree Twente nog voor ruim zes ton in het krijt bij Menzis en bijna 1,5 ton bij de gemeente Enschede. Daarnaast is er sprake van een schuld van ruim 1,3 ton bij de fiscus en ruim 60.000 euro bij het UWV. Hierover worden mogelijk later nog nieuwe procedures gevoerd. Vooruitlopend daarop zijn de zorgdirecteuren nu veroordeeld tot betaling van het voorschot van 1,5 ton en terugbetaling van hun individuele winstutkering. Los van deze procedure hangt beide zorgdirecteuren ook nog eens strafrechtelijke vervolging boven het hoofd. Beide curatoren hebben namelijk aangifte gedaan van faillissementsfraude. Het Openbaar Ministerie heeft nog geen beslissing genomen of het de twee zorgondernemers gaat vervolgen. Vlak voordat CareFree Twente op de fles ging, werd destijds een aantal cliënten ondergebracht naar een nieuw opgerichte zusterorganisatie die luistert na vrijwel dezelfde naam: CareFree. Verwarrend, erkende directeur Lahdo tegenover RTV Oost, maar de bedrijven hebben volgens haar niets met elkaar te maken. Waar Lahdo CareFree Twente samen met een externe zakenpartner bestierde, runde ze CareFree samen met haar kinderen. Dit nieuwste bedrijf heeft zich intussen laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Carnext

Autodealer Carnext eerder een onderdeel van Leasplan is niet failliet, maar wel gestopt met de verkoop aan particulieren. Het enorme pand langs de A2 bij Breukelen is plotseling dicht evenals de vestigingen in Moordrecht en Zwolle . Carnext verkocht occasions van meerdere merken. Onlangs werd al gemeld dat het internationale bedrijf stopte met alle Nederlandse activiteiten. De wettelijke garantie, de CarNext garantie of de eventuele (verlengde) ANWB garantie zijn onverminderd van kracht. Eerder al werd bekend dat de handelsactiviteiten bij zusterbedrijf BCA worden ondergebracht. De retailactiviteiten in Spanje en Portugal worden naar verluidt wel voortgezet. Carnext stopte officieel in september al zijn activiteiten in meerdere markten, waaronder Duitsland. In Nederland ging het concern wel verder, maar verviel de mogelijkheid om online een auto te kopen.  In Nederland had het bedrijf drie retailvestigingen, in Breukelen, Moordrecht en Zwolle. Het is onbekend wat er met de locaties en de medewerkers van het bedrijf in Nederland gaat gebeuren. Het bedrijf werd in 2022 overgenomen door de Constellation Group, oftewel pensioenfonds voor zorg en welzijn PGGM en TDR Capital dat ook BCA Auctions en het pas opgerichte Britse occasionplatform Cinch in portefeuille heeft. Met de vorige eigenaar Leaseplan werd nog wel samengewerkt.

Carré theater

Exploitatiemaatschappij Theater Carré van de Gemeente Amsterdam heeft te maken met gedwongen ontslagen van zo’n 15 van de 60 medewerkers en over het voortbestaan bestaat onzekerheid. Carré is hard geraakt door de coronapandemie en moest drie maanden lang de deuren sluiten. Het theater ontvangt geen exploitatiesubsidie. Carré maakte voor Corona in 2019 nog een nettowinst van een half miljoen euro op een bruto bedrijfsresultaat van 9 miljoen euro. De personeelskosten van ruim 5 miljoen euro zijn inmiddels niet meer op te brengen. Het statige theaterpand uit 1887 aan de Amstel is, net als de exploitatiemaatschappij zelf, eigendom van de Gemeente Amsterdam en kan daarom nog wel aanspraak maken op een kredietfaciliteit van 2 miljoen van de Gemeente Amsterdam. Het verlies liep in de eerste drie maanden van 2020 al op tot 1 miljoen euro. De NOW-regeling dekt slechts een deel van de kosten. Het eigen vermogen is slechts 1,1 miljoen euro, op een balanstotaal van ruim 25 miljoen euro.

Casa Klinieken

De abortusketen die de helft van alle abortussen in Nederland verzorgt, is failliet. De Casa Klinieken hadden onterecht voor miljoenen aan zorg gedeclareerd waardoor de zusterstichtingen Casa Nederland en Casa Medical al failliet gingen. De stichting met de zeven klinieken, die de eigenlijke abortuszorg verzorgen ontsprong in eerste instantie de dans. Begin oktober stapte bestuursvoorzitter Ron Leenders op en werd opgevolgd door interim-directeur Co’tje Admiraal, gynaecoloog en eerder bestuurder bij het Flevoziekenhuis. Eind oktober kwam de zorginstelling onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het grootste deel van de fraude zou hebben plaatsgevonden bij zusterstichting CASA Medical. Die specialiseerde zich in sterilisaties, soa-testen, uitstrijkjes voor baarmoederhalskanker en het zetten van spiraaltjes. De curator van de gelieerde stichtingen Marc Udink en Admiraal konden niet voorkomen dat ook de Stichting Casa Klinieken failliet ging. De schulden aan het ministerie van Volksgezondheid de banken, de curator en anderen zijn te groot. Er werd gewerkt aan een doorstart, waarbij continuïteit van de zorgverlening zou zijn gewaarborgd maar dat mislukte jammerlijk. “De mensen die nu bij de stichting betrokken zijn, onder wie Co’tje Admiraal, wilden met de klinieken doorgaan. De drie overgebleven klinieken van de failliete abortusorganisatie CASA gaan voorlopig dicht. Het gaat om de vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht.

Ceconomy en Fnac Darty (BCC)

BCC moest gered worden met een miljoeneninvestering en een overname door het Franse Fnac Darty. In België sloten zes onrendabele filialen. BCC besloot om de kosten te verlagen door samen te werken met Wehkamp, maar daaraan kwam al snel een eind doordat Wehakmp in staat van faillissement verkeerde. BCC heeft 62 winkels in Nederland. In januari 2023 ging Fnac Darty actief op zoek naar een koper voor BCC en vond deze in Mirage van Witteveen.   MediaMarkt Saturn en BCC-moeder Fnac Darty tekenden een intentieverklaring om een overkoepelende retail alliantie op te richten. Mediamarkt ontsloeg in Groningen en Leeuwarden tientallen medewerkers. De winkel in Leeuwarden ontsloeg 20 van de 57 winkelmedewerkers en in Groningen 26. Ook in Drachten, Ede en Den haag zouden ontslagen vallen. Het filiaal in Assen draaide een verlies van 696.000 euro. Bij vijf van de Noordelijke vestigingen verdwenen het afgelopen jaar geruisloos al 18 banen. Taken als beveiliging en bezorging worden voortaan uitbesteed. Mediamarkt ging samen met Saturn op in het beursgenoteerde “Ceconomy”. Pieter Haas werd benoemd tot CEO maar moest al weer snel opstappen. dr. Dieter Haag Molkenteller is benoemd tot nieuw bestuurslid voor Legal en Compliance (CLCO). Op 12 juli 2018 zijn de twee bedrijven door de rechtbank van Düsseldorf officieel als twee aparte bedrijven opgenomen in het handelsregister. Het Duitse telecombedrijf Freenet kocht voor 277 miljoen euro een belang van bijna tien procent in Ceconomy. Deze gebruikte het geld om de zwakke balans te versterken. In het afgelopen boekjaar dat eind september 2019 afliep, zag Ceconomy de omzet afzwakken naar 21,4 miljard euro, terwijl het bedrijfsresultaat daalde van 714 miljoen naar 650 miljoen euro. In oktober 2019 werd bekend dat topman Pieter Haas, per direct opstapte na verschillende winstwaarschuwingen en tegenvallende resultaten. Zijn tijdelijke opvolger Mark Frese legt eind december zijn functie neer als financieel directeur. Hij zal dan op interimbasis worden opgevolgd door Bernhard Düttmann. Directielid Dieter Haag Molkenteller geeft nu tijdelijk leiding aan het bedrijf en overweegt om 3.500 voltijdsbanen te schrappen. Er werken wereldwijd ongeveer 50.000 mensen. . Met de bezuinigingen wil Ceconomy 100 miljoen euro per jaar besparen. De plannen hangen deels samen met de teruggelopen inkomsten vanwege de coronapandemie en de daaropvolgende lockdown maatregelen. Maar ook de wens van het management om meer activiteiten centraal aan te sturen, speelt een rol. Het verdwijnen van de arbeidsplaatsen is nog niet definitief. Ceconomy is actief in dertien landen en heeft in totaal ruim duizend winkels, waarvan er ongeveer vijftig in Nederland staan. Het gaat uitsluitend om MediaMarkt-winkels. De Nederlandse vestigingen van Saturn zijn medio vorig decennium omgebouwd naar de MediaMarkt-formule.

Centurion

Centurion had drie directeuren, die van beleggersgeld een luxe leventje leidden. Beleggers werden op zeer professionele wijze verleid te investeren in niet bestaande luxe vakantiewoningen in Costa Rica. Het Arnhemse zwendelbedrijf zetelde in een kostbaar monumentaal kantoorpand en had 30 medewerkers in dienst. In 2014 ging het failliet. De twee andere voormalige directieleden De aan cocaïne verslaafde Patrick de R., voormalig directeur en oprichter van het Centurion, zit sinds juni 2018 weer in de cel. Charles van E. komt in 2019 opnieuw voor de rechter. De gedupeerde beleggers hebben ook accountantskantoor VWGNijhof aansprakelijk gesteld. Het kantoor, dat zes jaar lang nauw bij het vastgoedfonds  was betrokken, heeft volgens de tuchtrechter niet integer, deskundig, zorgvuldig en professioneel gehandeld. De aansprakelijkheidsprocedure loopt nog.

Ceress Foods Bakery

Na het faillissement en de overname van Banketfabriek Het Sluisje in oktober 2016 door Ceress Foods Bakery BV uit Harlingen, is nu ook het faillissement over de fabriek uitgesproken. Eind 2016 ging de fabriek van de derde generatie Van Zomeren failliet. Nadat de fabriek werd overgenomen door Ceress Foods Bakery BV uit Harlingen ging deze ten onder. Op 16 november werd bij de rechtbank Gelderland het faillissement uitgesproken voor Ceress Foods Bakery aan de Herderlaan. Directeur was Rint Henstra en de curator is Corinda Strijkert van OMVR advocaten te Harderwijk. De Harlinger handelsonderneming Ceress Foods, een internationale handelsonderneming maakte producten als tortilla wraps, pasteitjes, afbakproducten, snacks, broodvervangers en seizoenproducten en importeerde en leverde aan supermarkten. Het Ermelose Ceress Foods Bakery is een aparte BV van de Ceress Foods Holding en werd op 15 december 2016 opgericht.

Certitudo

Vastgoedbedrijf Certitudo, dat al enkele maanden in liquiditeitsproblemen verkeerde is 19 september 2023 bij gebrek aan extra financiering failliet verklaart. Enkele belangrijke vastgoedprojecten komen daardoor stil te liggen. In Amsterdam Zuid Oost was het concern bezig met de bouw van 1.600 woningen en het creëren van 28.000 m2 kantoorruimte. Ook ene project in Delft om een bedrijvenpark om te bouwen naar woningen ligt stil. Het faillissement zou te wijten zijn aan gestegen kosten en schaarste aan materialen mede door de oorlog in Oekraïne. Ondanks een reorganisatie, het verkopen van gebouwen, het stopzetten van projecten en het afvloeien van personeel bleek een faillissement niet te voorkomen. 18 september werd een dochtervennootschap met 95 werknemers) nog surseance verleend. Nadat de dochtervennootschap failliet ging besloot het moederbedrijf ook maar zelf faillissement aan te vragen. Het concern laat schuldeisers met zo’n 100 miljoen euro aan tegoeden achter. Het bouwbedrijf beheerde grote woningbouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten door heel Nederland en ontwikkelt Amstel III in Amsterdam, waar 1.600 woningen en 28.000 vierkante meter kantoorruimte gepland staan. De gebiedsontwikkeling aan de Delftse Schieoevers-Noord van 82.000 vierkante meter aan kantoor- en woonruimte komt stil te liggen. Ook projectontwikkelaars, architecten en toeleveranciers in de bouwsector gaven dit voorjaar al aan in moeilijkheden te verkeren. Certitudo gaf eerder al aan dat belangrijke projecten stillagen door onzekerheid over de huurregulering van demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting, CDA). Certitudo bezit het voormalige hoofdkantoor van verzekeraar Centraal Beheer, een van de architectonische hoogtepunten van de stad dat in 1972 naar ontwerp van architect Herman Hertzberger werd neergezet. Het gebouw geldt onder architectuurhistorici als internationaal toonaangevend voorbeeld van het structuralisme: een bouwstijl waarin geometrische structuren de boventoon hebben en kreeg als een van de eerste „kantoortuinen”. De zogenaamde „ Apenrots” stond na tien jaar van leegstand op de nominatie voor sloop. Het pand dat in 2015 voor 2,5 miljoen euro werd gekocht zou herontwikkeld worden en door architect Winy Maas omgezet te worden in woningen. Omdat het pand bestaat uit opeengestapelde en geschakelde kubussen van negen bij negen meter bleek dat dit geen ideale afmetingen voor woningbouw. Door onenigheid over het ontwerp met architect Hertzberger lag de uitvoering van het transformatieproject al jaren stil. De schuldeisers waaronder institutionele beleggers kunnen nu beslag leggen waardoor de woonbestemming allerminst nog zeker is. Mocht het gebouw naar een van de schuldeisers gaan, dan staat de gemeente Apeldoorn klaar om het gebouw over te nemen. De Gemeente Apeldoorn heeft een voorkeursrecht gevestigd op het gebouw, waardoor het als eerste het recht heeft om het pand op te kopen.

Charles Vögele Nederland B.V. (zie ook Witteveen en Men at Work)

Vögele werd opgericht in 1955 door autocoureur Charles Vögele en zijn vrouw Agnes Vögele in Zürich als winkel voor rollerskaters. Eind juni 2016 telde het gehele concern nog 6329 medewerkers. Het Zwitserse concern verkeerde sinds 2015 in problemen en werd eind 2016 overgenomen door het Italiaanse Sempione Retail en warenhuis operator OVS. Samen waren ze voor 35 procent eigenaar in samenwerking met twee andere partijen. Dankzij Sempione Retail verwierf OVS nu 82,62 procent van de Zwitserse keten. Sempione Retail AG, die sinds eind 2016 grootaandeelhouder was van Charles Vögele en gevestigd is in Pfäffikon in Zwitserland had in september, toen het een bod op alle aandelen van de onderneming werd uitbracht al aangekondigd dat het zich zou concentreren op de strategische markten Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Slovenië. Charles Vögele was actief met 655 winkels in Zwitserland, Duitsland, België, Oostenrijk, Slovenië en Hongarije. De keten trok zich echter eind 2016 terug uit België en vond ook voor de meeste Duitse vestigingen een nieuwe eigenaar. Kort voor het faillissement is geld overgemaakt naar Zwitserland. Er werden diverse overboekingen gedaan van de rekening van het Nederlandse bedrijf naar de Zwitserse holding Charles Vögele Holding AG en Charles Vögele Mode AG. Het gaat om ongeveer € 900.000 en € 500.000 waarvan de bestemming onbekend is. De Nederlandse tak werd gefinancierd door de Zwitserse holding. In de vorm van kapitaalstortingen en leningen is ongeveer € 60 miljoen beschikbaar gesteld. Tekorten op de rekening van de Nederlandse dochter zijn via een internationale cash pool aangezuiverd. De Zwitsers zeggen in totaal € 65 miljoen tegoed te hebben en Mode AG heeft een vordering van bijna € 1 miljoen ingediend. De Nederlandse tak met een omzet van € 60 miljoen, moest faillissement aanvragen nadat de Zwitserse holding een verstrekte lening met directe ingang had opgeëist. Charles Vögele kreeg rond de eeuwwisseling voet aan de grond in Nederland door de overnames van dertig winkels van Peek & Cloppenburg en de winkelketen Kien. De nieuw gevormde groep was van aanvang af verlieslatend. Dit had te maken met hoge personeelskosten, hoge huursommen van winkels en forse uitgaven voor marketing en logistiek. De in 2011 aangestelde directeur van de Nederlandse tak trof naar eigen zeggen diverse winkels aan met achterstallig onderhoud en een collectie die onvoldoende aansloot bij de markt. Het bedrijf moest op voorschrift van de holding een grote voorraad aanhouden die met korting moest worden verkocht. Het holdingbestuur moest vanwege de krimpende omzet en marges, waaruit de Nederlandse tak werd gefinancierd ingrijpen van de huisbank. Landenorganisaties moesten zelf winstgevend worden en mochten niet meer aankloppen bij de moedermaatschappij. Charles Vögele Nederland uit Breukelen met 95 winkels en 700 personeelsleden werd vervolgens doorgestart door de familie Hes. De verkooporganisatie van de Zwitserse modewinkelketen werd 27 januari 2017 door de rechtbank van Amsterdam failliet verklaard en de curatoren hielden de winkels open totdat overeenstemming werd bereikt met Vidrea Retail (tegenwoordig Victory and Dreams Holding) van Remt Melles (M Partners) en de familie Hes voor een doorstart. Onder leiding van Melles worden de winkels omgebouwd tot een keten van multibrandstores. Melles verkocht zijn bedrijven A&Q, Lowland Fashion, Fashion Linq en T-corporation en vertrok in 2012 bij MS Mode om in 2014 weer op te duiken samen met de huidige eigenaren Roger van Craen en Sven Lange als directie van Malu met kantoren in Leiderdorp, Duffel (Belgie) en inkoopkantoren in China, Bangladesh, India en Turkije en leverde aan grootwinkelbedrijven in vijftien landen aan onder andere Action, Coolcat en Kruidvat totdat het bedrijf in 2013 plotseling failliet ging. Het bedrijf produceerde ook onder licentie merken als Paul Frank, Betty Boop, K3, Sesamstraat en Playboy. Vidrea Retail betaalde zo’n 4,4 miljoen euro om de Nederlandse tak van Charles Vögele over te nemen. Bijna 2 miljoen was bestemd voor de inventaris en voorraad en de overige 2,4 miljoen euro was vergoeding voor de boedelkosten. De schuldoverneming bleek nihil. Vidrea Retail nam 90 procent van het winkelpersoneel over. Dit gold niet voor de filialen waarvoor geen nieuwe huurovereenkomst wordt getekend. De Nederlandse tak werd in januari failliet verklaard. Het Zwitserse moederbedrijf werd in december overgenomen door Sempione Retail, dat de focus wilde leggen op potentiële markten Zwitserland, Hongarije, Oostenrijk en Slovenië. De Oostenrijkse, Hongaarse en Sloweense Vogele gingen eind juli 2018 ook failliet en laten een schuld achter van 20 miljoen euro. C&A nam de Oostenrijkse vestigingen in december 2018 over. De nieuwe modeketen Miller & Monroe startte vanaf september in 73 panden van het voormalige Charles Vögele. Ook was een deel van de collectie van het eveneens failliete Witteveen verkrijgbaar bij Miller & Monroe van de familie Hes. Vidrea Retail, is door de Amsterdamse rechtbank inmiddels ook failliet verklaard inclusief alle 72 winkels van Miller & Monroe. Afgelopen april kreeg Vidrea vergeefs nog extra tijd van huisbankier ABN AMRO om de financiële problemen waarin het verkeerde op te lossen. Het bedrijf stelt dat het vooral in de problemen kwam door de financiële tegenslagen bij de Duitse tak, dat begin juni 170 Miller & Monroe-vestigingen moest sluiten. Witteveen was nog maar kort, net als Men at Work, in handen van Vidrea, dat later Victory and Dreams werd genoemd. In de winkels waren onder meer merken als Zerres, Cecil, Street One, Petrol en Leros te vinden. Victory & Dreams wilde geheel of gedeeltelijk naar de beurs. Volgens eigenaar Lex Hes verstrekken banken nauwelijks nog een lening en was dit de manier om geld op te halen voor investeringen. Vidrea Retail/Victory & D5reams  is ook eigenaar van modeketen Bonita. Deze werd overgenomen van Tom Tailor Group. Bonita heeft in totaal 754 winkels in Europa, waarvan 83 in Nederland. De merkwaarde van de modeformule bedroeg eind vorig jaar 184,5 miljoen euro, en had in de eerste negen maanden van het afgelopen fiscale jaar een negatief ebitda van 6,6 miljoen euro op een omzet van 172 miljoen. Tom Tailor kocht Bonita in 2012, maar in 2016 werden al eens 150 onrendabele filialen gesloten. De locaties van Charles Vögele werden door Hes omgebouwd tot Miller & Monroe, terwijl van een doorstart voor Men At Work snel werd afgezien. Ook werd voor de Duitse vestigingen van Miller & Monroe uitstel van betaling aangevraagd. Verschillende schuldeisers van Vidrea vroegen het faillissement aan voor de Nederlandse activiteiten, vanwege de maandenlange betalingsachterstanden. Vidrea besloot de uitrol van de Italiaanse modeketen OVS in Nederland helemaal te staken. De drie OVS-winkels werden gesloten. Vidrea nam in 2018 tweehonderd Duitse winkels over van Charles Vögele en bouwde deze om tot Miller & Monroe vestigingen. De winkels werden gekocht via de Zwitserse tak van OVS. Vanwege mogelijke claims uit het verleden bij Charles Vögele werd een zogenaamde balansgarantie afgegeven van 93 miljoen Zwitserse Franken (82 miljoen euro). Daarmee zou Vidrea ingedekt zijn bij onaangename verrassingen. Uiteindelijk bleek de balansgarantie helemaal niet te bestaan en de Zwitserse tak van OVS Sempione Fashion ging ondertussen failliet. Toen de oude schuldeisers aanklopten bij Miller & Monroe Duitsland, raakte dat bedrijf in de financiële problemen en moest er begin 2019 surseance van betaling worden aangevraagd. Omdat de Duitse Miller & Monroe-winkels vervolgens hun Nederlandse moeder Vidrea niet meer konden betalen, kwam ook Miller & Monroe Nederland in zwaar weer. In april moest Vidrea (Victory & Dreams) – ook in Nederland uitstel van betaling aanvragen voor de Miller & Monroe-keten met 72 winkels. Begin juli moeten de crediteuren hun akkoord geven om de voorlopige surseance om te zetten in een definitieve surseance van betaling. Sempione Fashion, gevestigd in Pfäffikon bij Zurich ging ondertussen uit de lucht. OVS is in Italië bekend van grote modewarenhuizen en heeft ook een kinderwinkelvariant OVS Kids. Het 47 jaar oude bedrijf heeft het zwaar want er zijn de afgelopen jaren honderden vestigingen gesloten. Vooral buiten Italië heeft het bedrijf grote problemen. In 2018 sloot OVS de 140 winkels in Zwitserland en de 83 winkels in Oostenrijk, twee maanden nadat ze waren geopend. In Nederland waren er vestigingen in Amersfoort, Hilversum en Hellevoetsluis. Die werden door Vidrea omgebouwd tot Witteveen-winkels. De omzet van OVS bedroeg vorig jaar 1,4 miljard euro. Dat was bijna 2 procent minder dan het jaar ervoor. Het warme weer werd daarbij door het bedrijf als belangrijke oorzaak genoemd. Dat jaar halveerde de winst. Het bedrijf is beursgenoteerd in Milaan. Het opnieuw failliete Witteveen maakt geen doorstart. Witteveen die met 28 winkels en zo’n 150 personeelsleden eind november 2019 failliet verklaard.

Chateau d’Ax

Tien filialen in Nederland van Chateau d’Ax opgericht in 1948 in de Noord-Italiaanse stad Lentate sul Seveso zijn 9 november failliet verklaart. Het familiebedrijf is actief met sofa’s en fauteuils in meer dan tachtig landen. In Italië vroeg Chateau d’Ax in oktober 2017 uitstel van betaling aan.

Christine le Duc, Beate Use, Adam & Eve en Pabo. Zie Beate Use

Cibatax zie Taxi Cibatax

Cito Plan

Het Haagse bedrijf Cito Plan is eind januari failliet verklaart en maakt een doorstart met de Amsterdamse uitgeverij Buijten & Schipperheijn die de voorraden, de bestanden, het archief en de rechten overneemt. Er is geen baangarantie voor de zes werknemers gegeven. Buijten & Schipperheijn is sinds 1987 fiets- en wandel kaartenmaker ondermeer onder de sinds 1844 bestaande naam “Smulders Kompas”. Cito Plan werd in 1912 als ‘Cartografisch Instituut Cito-Plan’ opgericht, en werd al snel bekend om zijn wand- en stadskaarten. Cito Plan had enorm veel last van concurrentie door Suurland Falkplan, maar ook door de opkomst van TomTom en Google Maps.

CityTijger Travel

Net als bij het bedrijf Besseling heeft interim bestuurder Gerard Hermsen, het snelgroeiende reisbedrijf CityTijger ten gronde gericht. De jonge oprichter Mark Leeuwesteijn, liet zich door Hermsen ompraten en nam begin november 2016 Hermsen aan om verdere groei te kunnen realiseren. Door achterstallige administratie en onrechtmatige uitgaven en vele klachten is het bedrijf negatief in de publiciteit terecht gekomen waarna Hermsen vertrok en alle financiële administratie vernietigde. Het is niet de eerste keer dat Hermsen bij een bedrijf een financiële puinhoop achterliet. Zo ging eerder al transportbedrijf Hameleers, Proline bouwmarkt, koeltransportbedrijf Frigo en taxibedrijf Besseling in Amersfoort door de oplichter failliet. Onderzocht wordt of de gedupeerde reizigers alsnog hun volledige reissom terug kunnen krijgen. Gerard Hermsen werd in 2013 veroordeeld wegens oplichting en verduistering bij het koeltransportbedrijf Frigo.

Clayre & Eef

Clayre & Eef de Giesel 46 in Haelen Gemeente Leudal en een grote vestiging op het Flora Trade Paarc in venlo ging 20 augustus 2018 failliet. In 1994 startten twee broers, in de voetsporen van hun ouders, een groothandel in woontextiel onder de naam ‘van Cleef’. De samentrekking van de twee voornamen van hun kinderen werd in 2005 voluit gewijzigd naar de huidige bedrijfs- en merknaam ‘Clayre & Eef’. Door de jaren heen kwamen vele bekenden, vrienden en familieleden Clayre & Eef versterken. Inmiddels werkten meer dan 72 medewerkers binnen dit familiebedrijf. Clayre & Eef verkocht een compleet assortiment van woonaccessoires. Vanuit het hoofdkantoor werden de Clayre & Eef designs nog voornamelijk met de hand getekend en geschilderd. Deze landelijke, nostalgische Clayre & Eef-stijl kent zijn oorsprong in het Limburgse dorpje Haelen, gelegen in het prachtige, bosrijke Leudal en onderscheidt zich door een diversiteit in herkenbare en romantische dessins.Clayre & Eef begon ooit met het verkopen van sierkussens, plaids en bedspreien. Het merk ontwikkelde jaarlijks verschillende woonaccessoires zoals wandklokken of een fotolijstjes. In de Clayre en Eef webshop van Sweetlivingshop.nl waren honderden verschillende soorten woonaccessoires te vinden. Van prachtige landelijke klokken en kamerschermen tot aan lampenvoeten en hanglampen. Daarnaast had Clayre & Eef ook nog de Tiffany collectie als submerk. De meest populaire productsoort van Clayre & Eef waren de wandklokken. Het merk had via wederverkoper sweetlivingshop.nl maar liefst honderd verschillende modellen in de collectie.

Codema Systems Group (EMEA)

Codema Systems Group in Bergschenhoek een dochter van Nordian Acquisition 15 werd 4 mei 2022 failliet verklaard. Alle 140 medewerkers zijn hun baan kwijt. Het bedirjf was actief in het ontwerpen, leveren, installeren en service verlenen aan klntspecifieke tuinbouwoplossingen. Alle opties om het bedrijf op een andere wijze voort te zetten mislukte. De curator C.F.W.A Hamm onderzoekt desalniettemin een doorstart. Door de coronapandemie en de hierdoor ingestelde reisbeperkingen werden acquisitie buiten Europa en de uitvoering van projecten in het buitenland ernstig bemoeilijkt. Grote projecten in China en Canada droegen bij een sterke omzettoename in 2018 en 2019, maar dit is tenietgedaan door grote tegenvallers in beide landen. De glastuinbouw heeft in binnen- en buitenland te maken met verslechterde marktomstandigheden. Klanten en potentiële klanten worden getroffen door prijsstijgingen van energie en materiaal. Door de recente onrust als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen is de investeringsbereidheid van telers gedaald

College Style

Na veertien jaar wordt College Style doorgestart door Omnin Investments die ruim 300.000 euro betaalde voor de inventaris, de voorraden en de immateriele activa van het concern. Directeur-eigenaar Jan Roukens heeft het faillissement 28 november 2017 aangevraagd en liet voor 1,6 miljoen euro aan crediteuren achter. Voor de 78 medewerkers van de twaalf filialen is ontslag aangevraagd. College Style werd in 1991 opgericht onder de naam Roukens Dameskleding. Dat werd twee jaar later College Style. Op het hoogtepunt had de winkel 22 vestigingen, waarvan er nu nog twaalf open waren. Vader Ger Roukens begon met zijn vrouw in Ridderkerk een zaak voor dameskleding en introduceerde een kledinglijn voor de jonge vrouw. Al snel had hij tien vestigingen door het hele land, met in totaal zo’n honderd werknemers. Zoon Jan Roukens (39) is getrouwd en vader van vijf kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Jan Roukens volgde zijn vader in 2011 op en verkocht sindsdien ook merken als Josephine Co, Mark, The Barn, Scarva, maar ook het failliete merk McGregor. De huiscollectie werd verdeeld over diverse labels. Lynde (genoemd naar het oudste dochtertje van Jan) met kleding voor bijzondere gelegenheden. College Classic was voor de wat traditionelere klant en Blue River vormde het etiket voor casual dameskleding, Kids bood casual kleding voor kinderen. In College Basic werden de basisartikelen ondergebracht. Ook werd er een nieuw label “Emma” gepresenteerd, genoemd naar het jongste dochtertje van Jan. De eigen kleding van College Style werd ontworpen op het kantoor bij het centrale magazijn in Ridderkerk door stylistes vanachter de computer. De productie vond plaats in landen als Polen, Portugal en Turkije. Het filiaal aan de Oudestraat 15 in Kampen, vierde onlangs nog het 10 jaar bestaan. Tachtig procent van de inkoop waren eigen kledinglijnen, die College Style in met name Europese landen liet produceren. Bij de reorganisatie in 2014 werden al vier vestigingen gesloten en later gingen er nog meer filialen dicht en het filiaal op Urk wed overgenomen door het personeel. Door de reorganisatie gingen veertien arbeidsplaatsen verloren. De winkelformules College Style en Sale Sisters werden ineengeschoven en de gevels van alle resterende winkels werden aangepast. De kledinglijnen van Sale Sisters werden daarna ook in de andere winkels aangeboden. De webshops van de beide formules werd uitgebreid. Ook de Sale Sisters vestiging in Middelburg ging dicht, evenals de College Stylewinkels in Middelharnis en aan de Zeugstraat in Gouda. De webshop sloot onlangs, zogenaamd vanwege updates en onderhoud. De meest recente filiaalsluiting was in Rijssen. De keten richtte zich op de consument uit de reformatorische gezindte en was dan ook op zondag gesloten, zelfs de webshop. terwijl mensen hebben juist op die dag de tijd nemen om eens rustig online te shoppen. In vier jaar tijd halveerde de omzet. Styliste Suzanna Dekker die in oktober 2015 bij het bedrijf vertrok maakte het onderscheid tussen rages, trends en mode. De kleding mocht niet bloot en uitdagend zijn. Ook werden er bijvoorbeeld geen broeken verkocht. De opvatting dat de kledingzaken van reformatorische ondernemers voor de moeder van een groot gezin en een bescheiden beurs geen aanbod hebben, noemde Jan Roukens karikaturaal. en hij gaf veel geld uit aan de reorganisatie, een nieuwe huisstijl en gevelreclame voor de filialen.

Color Coating

Het Apeldoornse Color Coating ging eind juli 2018 failliet en de vijftien medewerkers moeten op zoek naar ander werk. Het bedrijf was een doorstart van Rainbow Industrial Coating dat in 2010 failliet ging. Specialiteit van het bedrijf was het behandelen van aluminium gevelprofielen voor de bouw. Daarbij werden producten na een chemische behandeling gecoat en gebakken. Color Coating draaide de laatste vijf jaar al geen winst meer en de poedercoatingmachine waar het bedrijf op draaide is aan het eind van zijn economische bedrijfsduur en vertoonde de laatst tijd veel uitval. Ook was het ziekteverzuim erg hoog. De dure poedercoatingmachinewas voor de verhuurder van het pand bij het bankroet van Rainbow destijds reden om te investeren in een doorstart, maar nu is de machine echt op. Color Coating laat een schuld achter van ruim een half miljoen. De investeerder heeft zich teruggetrokken waarna bestuurder Dirk Verzijl besloot het faillissement dan maar aan te vragen. Oorzaak van het eerdere faillissement destijds was dat de omzet tijdens de crisis halveerde en de bank de geldkraan dichtdraaide.

Colour in Display Colour in Display

Colour in Display in Deventer is failliet en de bijna vijftig medewerkers zijn ontslagen. Er is geen concreet uitzicht op een doorstart. Het personeel kreeg al sinds 1 juli geen loon meer. Het UWV neemt de loonverplichting over. Het wegvallen van een grote buitenlandse klant, die goed was voor een kwart van de omzet betekende het einde voor Colour in Display die kleurstalen en displays produceerde. In 2012 werkte Colour in Display vanuit twee productielocaties in Wapenveld en nam Multicolor in Deventer over, inclusief de fabriekshal, de kantoren en de machines. De Multicolor-fabriek in Deventer beschikte daarmee over vier coatinglijnen en een lakdrukmachine. Ongeveer 35 werknemers van Multicolor verhuisden mee naar Colour in Display. Vanaf september 2012 was Colour in Display officieel gevestigd in Deventer.De Cora Kemperman keten is failliet. Cora Kemperman begon in 1995 samen met Gloria Kok, een van de producenten met wie Kemperman eerder veel had samengewerkt. Ze openden, met hun eigen geld, meteen drie winkels. De vaak wijde grote maten kleding collecties hadden altijd min of meer dezelfde stijl, zodat alles onderling gecombineerd kon worden. De keten had negen eigen boetieks (zes in Nederland, drie in België). Gloria Kok verliet in 2010 het bedrijf en Kemperman ging in 2012 met pensioen. Moederbedrijf Lafalda werd verkocht aan Brigitte de Wilde en Kempermans nicht Saskia Kemperman. De nicht kreeg een burn-out en stopte tijdelijk met werken. Tegelijkertijd moest er worden bezuinigd. De financiële man werd ontslagen en de schulden stapelden zich op. De omzet bedroeg ten tijde van de verkoop in 2012, ongeveer 10 miljoen euro. De winkel aan de Leidsestraat in Amsterdam ging eind mei al dicht. Cora Kemperman is nu een webwinkel. Het eerste deel van de nieuwe collectie is online te koop. De komende weken wordt het aanbod geleidelijk aan uitgebreid. De online doorstart kwam tot stand door oud-medewerkers van Kemperman en zustermerk Mac & Maggie en wordt gesteund door de oprichter en naamgever zelf. De Cora Kemperman-webshop staat onder leiding van Nicole Groeneveld, die tien jaar geleden al in beeld was om het merk over te nemen. Een doorstart, waarbij alle vijf filialen gered zouden worden, bleek niet haalbaar. In november werd bekend dat het merk toch een nieuwe start kreeg.

Commap Communicatie Apparatuur

Commap in Uden ging begin 2 maart 2023 failliet. Zij leverden allerlei communicatiehulpmiddelen aan mensen die een belemmering hadden in de communicatie. Commap communicatie apparatuur BV gaf advies bij de selectie van hulpmiddelen en begeleide het gehele traject van aanvraag en het gebruik van het hulpmiddel en werkte samen met professionals uit vrijgevestigde praktijken, zorginstellingen, ziekenhuizen, gemeenten, scholen en UWV. We hebben tevens contracten met de meeste zorgverzekeraars in Nederland. Het bedrijf leverde hulpmiddelen voor mensen met ALS, dwarslaesie, NAH, MS, Parkinson, afasie, herseninfarct, dysartrie, Syndroom van Down, aandoeningen aan slokdarm of keel, keelkanker, plots- en laatdoofheid, Locked-in syndroom, CVA, stembandproblemen etc. Een teruglopende omzet, corona en de arbeidsongeschiktheid van de eigenaar lagen hieraan ten grondslag

Compakboard

Compakboard Heerenveen, een fabriek die duurzame vezelpanelen zou gaan produceren, is al voor de start failliet gegaan. Compakboard zou op basis van restmateriaal stro op twee productielijnen bouwpanelen gaan produceren als duurzaam alternatief voor mdf en spaanplaat. Op termijn moest de Friese fabriek werk bieden aan 45 tot 50 man. Maar afgezien van een fors fabriekspand, in 2014 gebouwd door Dijkstra Draisma, laat de onderneming niets na. Ondanks miljoeneninvesteringen van ABN Amro en de provincie Friesland zijn de machines die de panelen moesten produceren en die via het leasebedrijf van ABN Amro besteld waren, nooit geleverd. Uiteindelijk was het diezelfde bank die vorige week faillissement aanvroeg. Eigenaar Soeniel Nabibaks wil daar beroep tegen aantekenen.

Compass

Het Wijchense zorgbedrijf Compass van Koos Föllings is 11 april 2022 failliet verklaard door de Rechtbank Gelderland. Compass verleende psychische zorg, met name aan jongeren. Koos Föllings noemt zich psychotherapeut maar heeft hiervoor niet de benodigde papieren. In 2017 werd hij veroordeeld wegens stalking en bedreiging. In oktober 2021 plaatste de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) Compass al onder verscherpt toezicht nadat intern toezicht ontbrak en er twijfels waren over de financiële situatie. In december 2021 zegden zeven gemeenten in de regio Nijmegen het contract met Compass op. Föllings was in het verleden gevangenisdirecteur. Hij wil ondanks alle negatieve publiciteit een doorstart maken. Curator is de Tielse advocaat Cees Klomp die nu een oplossing moet vinden voor 62 zeer kwetsbare patienten. Het liefst met hun eigen behandelaars. Föllings was eind 2021 naar eigen zeggen teruggetreden als bestuurder van Compass maar volgens de curator was hij op het moment van het faillissement nog steeds in functie. Op het moment van het faillissement werkten er 28 mensen bij Compass. Zorgverzekeraar CZ constateerde fraude en vergoedt al enige tijd geen behandelingen meer die door Compass gegeven worden. Mensen kregen de diagnose verslaving terwijl ze niet verslaafd waren. Daardoor kon Compass het geld voor de behandeling direct bij CZ innen, terwijl dat anders niet gekund had. De 65-jarige Föllings is oprichter, bestuurder en enig aandeelhouder van Compass GGZ welke een dochteronderneming is van Föllings Consultancy & Managementsupport bv. Kort nadat deze vennootschap in surseance ging, verklaarde de rechtbank Gelderland Compass GGZ failliet.

Compleet Huis zie 123bouwbedrijf

Conservatrix

DNB onteigende de aandeelhoudersfamilie van de kleine verzekeraar Conservatrix uit Baarn en de aandelen werden vervolgens voor 1 euro overgedragen aan Eli Global, een Amerikaanse investeerder. Na de overname werd via een dubbele herverzekeringsconstructie een deel van het polisgeld naar Barbados verplaatst. Familiebedrijf Conservatrix had jarenlang polissen met harde rentegaranties verkocht. Terwijl de kapitaalmarktrente vanaf 2008 fors daalde, bleef de verzekeraar relatief hoge rendementen beloven. Oprichtersfamilie Henny vond dat verantwoord omdat er tegenover de polissen een grote hypotheekportefeuille als belegging stond. Maar door invoering van een nieuw toezichtsysteem moest die portefeuille van DNB anders worden gewaardeerd, tegen marktwaarde. Dat deed de buffers in een klap verdampen. Om te voorkomen dat de verzekeraar failliet zou gaan, greep de toezichthouder in. Eli Global zou de enige geweest zijn die een aankoop wel zag zitten in 2017. Daar moest de investeerder wel contractueel voor toezeggen dat de buffers tot veilige niveaus zouden worden verhoogd. Ook beloofde het bedrijf tien jaar lang geen dividend uit de verzekeraar te trekken. Zowel de opgebouwde polisgelden van € 600 miljoen als de beloftes waren volgens DNB zeker gesteld in een “veilige haven”. Dat die haven in Barbados lag bleek later. De investeerder zou een kapitaalinjectie verstrekken van € 88 miljoen. Een ‘kapitaalversterking’ werd het genoemd maar van zo’n injectie is nooit sprake geweest. Eli Global verstrekte zijn nieuwe dochter slechts € 18,4 miljoen om de buffers te verhogen. En de rest van het bedrag? Dat geld, € 72,1 miljoen kwam van een herverzekeringsconstructie. Er werd een deal is gesloten met de eigen dochter Colorado Bankers Life (CBL) Onderdeel van deze deal is dat er € 100 miljoen aan Conservatrix-premies naar de Amerikaanse dochter zijn gestroomd waar € 150 miljoen aan verplichtingen tegenover staan. Een groot deel van de polissen van Nederlandse consumenten is dus kort na de overname door Eli Global overgegaan naar CBL, inclusief het bijbehorende polisgeld. Bestuursvoorzitter Greg Lindberg werd in 2018 gedagvaard door de FBI en op 23 januari 2019 nog eens. Uit de dagvaarding blijkt dat verschillende verzekeringsdochters van Eli Global worden onderzocht op mogelijk witwassen of andere financiële delicten. Zie ook Vivat. Aandeelhouder (Eli Global) had de verplichting om het kapitaal van Conservatrix te versterken en in stand te houden tot een afgesproken 135 procent, maar lapte dit aan haar laars. Diverse maatregelen werden vergeefs  in gang gezet om de kapitaalstorting van de aandeelhouder alsnog te realiseren, ook na afloop van de wettelijke hersteltermijn. Eli Global had Conservatrix ondertussen te koop gezet, nadat zij in de VS onder curatele zijn gesteld, omdat eigenaar Greg Lindberg is aangeklaagd voor een poging om de plaatselijke toezichthouder om te kopen. Een Luxemburgse tak van Eli Global werd recent al verkocht aan een Luxemburgse verzekeraar. De Nederlandsche Bank heeft in juli 2020 een curator aangesteld en het concern uiteiendelijk begin december 2020 failliet laten verklaren. Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) heeft DNB het recht om een curator aan te stellen bij een verzekeraar die niet aan de wettelijke kapitaaleisen voldoet. De curator ondersteunde bij haar werkzaamheden die de directie in het belang van de cira 100.000 polishouders uitoefent, maar moesten uiteinelijk toch tot een faillissement besluiten. In mei maakte Conservatrix al bekend onvoldoende buffers te hebben. In juli zei het bedrijf die buffers ook niet binnen de vereiste tijd te kunnen terugbrengen naar het verplichte niveau. Nu zijn er faillissementscuratoren aangesteld, die gaan kijken wat er met het bedrijf moet gebeuren. De curatoren onderzoeken nu of de verzekeringen kunnen worden overgedragen aan een andere verzekeraar die financieel gezond is.” Mogelijk worden polishouders dan gekort op hun verzekering.

Coolblue

Coolblue is nog niet failliet maar heeft in 2022 wel een onverwacht nettoverlies van 6,2 miljoen euro geleden. In 2021 was dat nog ruim 39 miljoen positief. De omzet was 2,35 miljard euro, 0,6 procent meer dan in 2021. Het ebitda halveerde van 88,4 naar 43,4 miljoen euro. De Duitse divisie groeide wel en dar nam de omzet zelfs enorm toe van 94 naar 174 miljoen euro met slechts twee winkels en online. Coolblue-oprichter is Pieter Zwart wil in 2023 desondanks minstens vijf nieuwe winkels openen, waarvan twee in België. Momenteel heeft het bedrijf 22 filialen.

Coolcat

Nadat Coolcat in 2017 een kleine € 10 miljoen verlies leed op een omzet van ongeveer € 121 miljoen werden de cijfers in 2018 niet beter en is het concern van Ronald Cahn nu alsnog failliet verklaart. Bij Coolcat werken 1180 werknemers. De buitenlandse activiteiten waaronder zeventien winkels in België, twee in Luxemburg en zeven in Frankrijk werden later alsnog ookt bij het faillissement betrokken. Coolcat werd doorgestart en vlak na de doorstart in mei 2019 omgezet in online retail. Ronald Kahn startte met COOLinvestments in 2012 het verliesgevende MS mode in augustus 2016 door. Er liep al enige tijd een uitstelregeling voor een lening bij de Rabobank. De Coolcat keten van Kahn stond onder toezicht van de afdeling bijzonder beheer van ING vanwege de aanhoudende verliezen. CoolCat moest een boete van 220.000 euro betalen omdat klanten niet voldoende op de hoogte werden brachten van hun rechten bij de annulering van een aankoop. Coolcat schoot niet alleen tekort op het gebied van informatieverstrekking, maar betaalde ook bezorgkosten niet, of niet altijd, terug. Uit het V&D faillissement kocht Kahn eerder dit jaar het merkenrecht van V&D, samen met Jaco Scheffers en oud Hema-topman Ronald van Zetten. Roland Kahn (65) schoof eerder zijn twee 34-jarige zoons naar voren en bouwde zijn deelneming stapsgewijs af. Op 1 januari 2021 treedt Kahn af als directievoorzitter van moederbedrijf Coolinvestments. Zijn zoons Joshua en Jonathan zijn dan al langere tijd werkzaam in het bedrijf. Joshua is tien jaar geleden, direct na het behalen van zijn diploma Fashion & Management aan mode-instituut AMFI, toegetreden. Hij is begonnen als inkoop assistent bij Coolcat, doorgegroeid tot inkoper en is nu inkoopmanager van America Today.” Zijn tweelingbroer Joshua heeft tijdens zijn studie bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam stages gelopen bij KPMG, investeerder Bencis en ING die hem een contract voor onbepaalde tijd gaf. Hij heeft er uiteindelijk 3,5 jaar gewerkt en is toen naar Amerika vertrokken.” Daar volgde Jonathan een MBA-studie (Master of Business Administration) aan de particuliere Pepperdine-universiteit in Malibu, een voorstad van Los Angeles.De verkoop vindt plaats onder leiding van een onafhankelijk curator, die op zoek gaat naar een bieder met het beste voorstel. Dat kwam van Retail Beheer, een bedrijf van de zonen van Kahn. Retail Beheer valt wel onder de holding CoolInvestements, het investeringsvehikel van vader Kahn

Cosmagiq zie Fastor holding 

Cotton Style

De Harlinger kindermodeketen Cotton Style is op verzoek van directeur-eigenaar Hakim Faber failliet verklaard. Faber was sinds begin dit jaar eigenaar van Cotton Style. Veertien medewerkers worden ontslagen. De curator is Raymond Gustenhoven. Cotton Style exploiteerde behalve een webshop winkels in Joure, Heerenveen, Sneek, Bolsward en Leeuwarden. Beide laatste vestigingen waren al eerder gesloten. Cotton Style verkocht aanvankelijk kinderkleding in het duurdere segment en later werd nog met goedkopere kleding geprobeerd het tij te keren. Crediteuren hebben 170.000 euro tegoed, de belastingdienst 40.000 euro en de Rabobank Súdwest Fryslân 70.000 euro.

Create2fit en Televisiewinkel.nl/ Koffiediscounter.nl/sneeuwkettingen.com/barbecueshop)

De rechtbank Midden-Nederland in Lelystad heeft de webwinkels van Tom Coronel 4 januari 2019 failliet verklaard. De webshops Televisiewinkel.nl, Koffiediscounter.nl en Sneeuwkettingen.com, draaiden zwaar verlies. In december 2018 ging het definitief mis met de webshops die Coronel vijftien jaar geleden samen met jeugdvriend Marc Koster was begonnen. Curator was Robert de Lauwere van Beks & Beks moest 43 full en part time medewerkers en opreopkrachten ontslaan. Amacom, de belangrijkste leverancier eiste zijn vordering op en stopte met leveren. Coronel en Koster hebben nog een crediteurenakkoord proberen te sluiten, maar dat lukte niet. Toen hebben ze zelf het faillissement aangevraagd.” Create2Fit eindigde met zo’n 2 tot 3 miljoen euro schuld. Coronel en Koster beleefden vanaf 2004 een bliksemstart: de omzet van de webshops van Create2Fit groeide in enkele jaren naar 35 tot 40 miljoen euro. Met de ambitie om door te groeien naar 100 tot 150 miljoen omzet, verkochten Coronel en Koster hun meerderheidsbelang in 2009 aan RFS Holland, de moeder van online warenhuis Wehkamp. De gedroomde groei werd juist minder. Toen Britse durfinvesteerder Apax Wehkamp in 2014 kocht, wilde het de stekker uit Create2Fit trekken. In 2016 kochten beide ondernemers hun webshops van Wehkamp terug voor slechts 1 euro. Om het tij te keren werden 32 medewerkers op straat gezet en sloot de helft van de webshops, waaronder Wasmachine.nl, Koelkast.nl en Gamediscounter.com. Wat verder slecht uitpakte voor Create2Fit was de overgang naar een nieuw ICT-platform en het feit dat een belangrijke ICT’er vertrok. ,,De overgang leidde tot een tijdelijk lagere omzet en dat kon het bedrijf niet hebben. De failliete webwinkels werden vervolgens voor een onbekend bedrag aan concurrent New Retail Company, het moederbedrijf van PlatteTV verkocht. Dat bedrijf opende in 1965 in Arnhem haar eerste elektronicawinkel. Inmiddels bestaat het uit acht winkels met 110 werknemers en webshops die barbecues, televisies en gamestoelen verkopen. Directeur Evert Meeuwissen zegt Create2fit te hebben gekocht om marktleider te kunnen worden in de verkoop van televisies en barbecues. Volgens Meeuwissen werd al vóór het faillissement tussen de bedrijven gesproken over een eventuele combinatie. “Maar dat is er niet van gekomen. Toen het in december mis ging, zagen zij een mogelijkheid om de boel voor weinig over te nemen  Barbecueshop.nl  bleek niet langer levensvatbaar. Het bedrijf werd in 2004 opgericht met de handel in radars, kinderstoeltjes en televisies. Binnen tien jaar groeide de omzet tot ruim 35 miljoen euro. In 2009 werd een meerderheidsbelang verkocht aan RFS Holland, het moederbedrijf van Wehkamp. In 2015 werd Wehkamp overgenomen door de Britse investeringsmaatschappij Apax Partners, die het zwaar verliesgevende onderdeel in 2016 weer terug verkochten aan Coronel en Koster voor een symbolisch bedrag van 1 euro. Dertig werknemers werden met een reorganisatie ontslagen en vier van de acht webwinkels werden al meteen gesloten. De omzet daalde naar 32 miljoen en er werd verlies gedraaid. Tussen juni 2016 en april 2017 bedroeg het verlies 284.000 euro met een solvabiliteit van 11,5. De genormaliseerde winst van Wehkamp/Apax steeg ondertussen met meer dan 50 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot 24 miljoen euro. De totale omzet daalde licht met 3 procent naar 640 miljoen. Ook in de eerste drie maanden van het nieuwe boekjaar zette de opwaartse trend zich voort door zich te richten op winstgevende productcategorieën zoals wonen, In juni 2020 kondigde het bedrijf plotseling aan zo’n dertig banen te schrappen op het hoofdkantoor in Zwolle, en zijn twee distributiecentra in Maurik en Zwolle samen te voegen. Wehkamp sloot boekjaar 2020/2021 af met een omzet van 766 miljoen euro, een toename van 126 miljoen euro ten opzichte van een jaar eerder. Lacent, het bedrijfsonderdeel dat financiële diensten verleent aan klanten van zowel Wehkamp als BCC, zag de omzet van de financiële dienstverlening aan klanten het afgelopen jaar met 13 procent dalen. Dat kwam vooral door de aanscherping van de interne beoordelingsregels voor nieuwe klanten. Tegelijkertijd daalde het aantal klanten met betalingsachterstanden. Voor het nieuwe boekjaar verwachtte Wehkamp opnieuw groei van de omzet en winstgevendheid, met name door de categorieën mode, living, beauty en baby, maar dat mislukte jammerlijk. In 2022 bedroeg het nettoverlies 22,7 miljoen euro, een ruime verdubbeling van het verlies ten opzichte van het jaar ervoor. Destijds bedroeg het nettoverlies 10,1 miljoen euro. Het jaar 2020-’21 was nog sprake van een nettowinst, van 250.000 euro. Het flinke verlies van afgelopen jaar is onder meer het gevolg van een verplichte afschrijving van de goodwill. Dat is het bedrag dat in het verleden bij overnames is betaald bovenop de materiële waarde van de overgenomen bedrijven. 

Apax, de Britse eigenaar van Wehkamp, dat sinds maart Seven2, heet wil het distributiecentrum in Maurik sluiten en verkopen. De 52 medewerkers verliezen hun baan. Volgens de FNV is het sociaal plan ontoereikend. Door de reorganisatie verdwijnen op het hoofdkantoor van Wehkamp in Zwolle maximaal dertig banen. Ook daar werd gestaakt. Webwinkel Wehkamp neemt kleertjes.com over, een van de grotere webwinkels voor kinderkleding in Nederland. Bij de overname, waarover een voorlopige overeenkomst is gesloten, gaan geen van de vierhonderd banen verloren. De twee locaties van kleertjes.com, het distributiecentrum in ‘s-Heerenberg en het kantoor in Hilversum, blijven alle bestaan. Het overgenomen bedrijf zal een aparte website blijven. Wel voegt Wehkamp in de toekomst eigen assortiment toe. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht. Uit de cijfers blijkt dat Wehkamp door de sterk gestegen populariteit van webwinkelen hard is gegroeid in het afgelopen boekjaar. Topman Graham Harris geeft aan te willen blijven groeien en sluit daarom andere overnames en samenwerkingen niet uit. De omzet van Wehkamp steeg het afgelopen boekjaar naar 729,5 miljoen euro. Dat is ruim een vijfde meer dan de bijna 597 miljoen euro van een jaar eerder. De brutowinst steeg naar 57 miljoen euro, van ruim 16 miljoen euro in het voorgaande jaar. De webwinkel telt inmiddels 2,5 miljoen klanten. Dat is bijna een vijfde meer dan vorig jaar. Wehkamp richt zich al enkele jaren meer op wonen en familie, vertelt topman Harris. In de categorie wonen (inclusief tuinartikelen) groeiden de inkomsten zo’n 40 procent. Bij schoonheidsproducten en kindermode ging het om bijna een verdubbeling van de omzet. En volgens de topman ging het in de maanden na het einde van het boekjaar ook goed met de verkopen. Verstoringen in de internationale scheepvaart zorgden recent wel voor vertragingen bij de levering van sommige producten, zoals tuinmeubelen. Die werden door een wereldwijd containertekort dat door de pandemie ontstond, later bezorgd. Waarschijnlijk houdt deze situatie nog even aan. Topman Harris verwacht dat de leveringsproblemen in de meubeltak tijdens de feestdagen aan het einde van het jaar nog niet opgelost zijn. De modetak, het belangrijkste onderdeel van Wehkamp, heeft geen problemen. RFS boekte voor 2016/2017 573 miljoen euro winst. het laatste jaar was er een winst van 4,2 miljoen dankzij de verkoop van Fonq aan Ad Scheepbouwer. Ook het belang in Create2fit werd afgestoten. Samen leverden de twee bedrijven 15 miljoen op min 6 miljoen aan kosten. Zonder deze verkoop zou Wehkamp een verlies van 5 miljoen euro gedraaid hebben en dat is aanleiding voor RFS om Wehkamp maar weer te koop te zetten. Het concern is gegroeid naar 2 miljoen klanten die 8 miljoen pakjes bestelden. De grootste winst zit voor Wehkamp nog steeds in de woekerwinsten op op krediet gekochte artikelen, namelijk 60 miljoen euro. Wehkamp staat op omvallen en heeft leveranciers in 2023 om een regeling gevraagd.

Crown Van Gelder

Papierfabriek Crown Van Gelder in Velsen-Noord heeft faillissement aangevraagd bij de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem maar heef een doorstart al bijna rond. Crown Van Gelder bestaat 126 jaar. Er werkten ruim 200 mensen. Algemeen directeur Miklas Dronkers heeft geen oplossing kunnen vinden voor de toegenomen liquiditeitsbehoefte. Hij voert de gestegen kosten van energie en grondstoffen in combinatie met het teruglopen van het aantal orders en onzekerheid over marktontwikkelingen aan als oorzaken. Bij een sanering vier jaar geleden verloren al vijftig van de toen 290 werknemers hun baan bij de als producent van krantenpapier begonnen fabriek. Van 1985 tot 2015 was de onderneming genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. Crown Van Gelder is sinds 2015 eigendom is van het investeringsbedrijf Andlinger & Company. De fabriek produceerde met 280 medewerkers 208.000 ton papier in 2014. Er werden papierspecialiteiten vervaardigd voor grafische en industriële toepassingen.  Van Gelder ontwikkelde en leverde gespecialiseerde producten voor velerlei toepassingen. Door houtvezels te vervangen met vezels uit agrarische reststromen werd getracht de CO2-voetafdruk van papier aanzienlijk te verkleinen. Met Crown Native suikerbietenpapier waren ze koploper op dit gebied. Het doel om voor 2030 minimaal 20% vezels van alternatieve bronnen te gaan gebruiken blijft staan voor de doorstarter. Op de plaats waar de fabriek gevestigd is, wordt sinds 1896 papier geproduceerd. De fabriek werd toen opgericht door Pieter Smidt van Gelder als courantenpapierfabriek en onderdeel van Van Gelder Zonen. In 1901 werd een celstoffabriek, in 1908 een houtstoffabriek en in 1911 een sulfiet celstoffabriek gebouwd. Na de crisis van de jaren 1930 werd in 1937 een nieuwe krantenpapiermachine in gebruik genomen. Na schade en plundering tijdens de Tweede Wereldoorlog moest de fabriek in 1945 opnieuw worden opgestart. Pas in 1948 was de aanvoer van grondstoffen weer op peil. In 1956 kwam er een nieuwe papiermachine en in 1958 sloten de cellulosefabrieken. In 1963 volgde samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Crown Zellerbach Corp. In 1974 werd een papier-recyclingfabriek geopend (Van Gelder Recycling). Er volgden talrijke herstructureringen en in 1981 ging de moedermaatschappij al eens failliet. Er werden destijds 540 mensen ontslagen. De krantenpapierproductie werd overgeplaatst naar Renkum, een papierfabriek die bezit werd van Norske Skog. Crown Van Gelder is in 1983 ontstaan vanuit de failliete boedel van Van Gelder Papier. Men ging ongestreken, houtvrij fijnpapier produceren. Aanvankelijk op één, vanaf 1987 op twee papiermachines. In 1985 werd het bedrijf genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. Als kleine producent heeft Crown Van Gelder mogelijkheden onderzocht om te gaan samenwerken met andere marktspelers. Begin oktober 2014 deed Andlinger & Company, een buitenlandse investeringsgroep, een bod van €24 miljoen op Crown Van Gelder. Tegelijk werd gemeld dat 39% van de certificaathouders van Crown Van Gelder het bod van Andlinger reeds ondersteunt. Andlinger heeft meer belangen in de papier- en kartonindustrie, het is eigenaar van Eska Graphic Board in Sappemeer. In 2015 werd de overname afgerond en werd de notering aan de beurs gestaakt.

D5Avenue zie Readen en Neckermannn.com en Kijkshop

Webwinkel D5Avenue uit Naarden is failliet. De curator is Seerp Gratama

D-rt Groep D-Reizen

D-Reizen is 6 april 2021 failliet verklaard en heeft alle vooruitbetaling van de klanten gebruikt voor het aflossen van kredieten bij aandeelhouders, aan adviseurs, de huur van panden, IT en personeelskosten. Om de financieringen rond te krijgen werden zelfs eigen vouchers uitgegeven.  Het fonds van de overheid, het voucherfonds, kwam te laat en andere steun bleek onvoldoende. Curatoren waren al sinds eind 2020 bezig met het oplossen van de liquiditeitsproblemen. Er werken circa 1.150 mensen bij de 285 reisbureau filialen. De curator onderzoekt een mogelijke doorstart. Er is voor 42 miljoen euro aan vouchers uitgegeven aan zo’n 22.000 klanten waar Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) nu voor opdraait. De stichting wil daarom samen met Prijsvrij Vakanties en Corendon een crediteurencommissie vormen om zo bovenop het dossier te zitten. Online reisbureau Prijsvrij Vakanties verwacht het bedrijf daarna over te nemen. Door de corona pandemie viel een groot deel van de omzet bij D-Reizen weg en het concern was in een juridische strijd strijd verwikkeld over de vraag wie de aanbetalingen toebehoren, die klanten vooruit hebben betaald voor reizen die vanwege corona niet zijn gemaakt. TUI Nederland, de grootste touroperator van het land, was hierover een procedure tegen wederverkoper D-reizen begonnen. Beide partijen zouden elkaar 6 april bij de rechter in Haarlem treffen. Het moederbedrijf van D-reizen (D-rt) kon de reissommen niet terugbetalen aan TUI. D-reizen heeft voor de verkochte en geschrapte reizen van touroperators eigen vouchers met een totale waarde van 40 miljoen euro uitgegeven, maar die zijn door het bankroet waardeloos geworden. TUI en Corendon hadden de agenturenovereenkomst met D-Reizen al opgeschort. D-Reizen was voor een belangrijk deel van de inkomsten afhankelijk van marktleider TUI. Jan Henne De Dijn nam D-Reizen en VakantieXperts samen met  zijn zakenpartner Marije Haeckin december 2020 over van het Duitse reisconcern RT/Raiffeisen Touristik Group. Door de fusie ontstond een bedrijf met ongeveer 500 reiswinkels en een omzet van 700 miljoen euro en werd hiermee de grootste reisretailer van Nederland. Formeel ging het om een fusie tussen D-reizen en RT/Raiffeisen Touristic Netherlands (RTN). De laatste opereert op de Nederlandse markt onder namen VakantieXperts en Thomas Cook. Will van den Hoogen, toen nog de directeur van D-reizen, werd CEO van de gecombineerde onderneming. Na de recente overname in 2013 van 80 Globe reisbureaus door D-reizen vond opnieuw een belangrijke consolidatie in de Nederlandse reisbureauwereld plaats. Alle winkels van D-reizen, VakantieXperts en Thomas Cook werden verenigd in D-RT Groep B.V.,. D-RT Groep B.V. is onderdeel van RT/Raiffeisen Touristik Group GmbH, de Duitse reisonderneming, die behalve in Nederland ook actief is in Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg met in totaal circa 7.500 reisbureaus. De VakantieXperts blijven buiten het faillissement. De vorige eigenaar van D-reizen (Familie Dirk van den Broek) bleef na de fusie als aandeelhouder betrokken bij de onderneming van D-RT Groep. Het Duitse reisbedrijf zette eind 2011 een eerste stap op de Nederlandse markt met de overname van de Thomas Cook Travelshops en verwierf in 2012 een belang van 50 procent in VakantieXperts. Hans Holterman en Diederieke Alferink verkochten hun aandelen VX (samen 37,5%) aan RTG en traden af. Ook BCD Holdings verkocht haar aandelen (12,5% aandeel in VX) aan RTG. Het hoofdkantoor van D-RT Groep B.V. is gevestigd in het originele kantoor van D-reizen te Hoofddorp. Will van den Hoogen was CEO van de gefuseerde onderneming. De winkels voerden de namen D-reizen en VakantieXperts. Zelfstandige ondernemers kregen een franchise contract. In de loop van 2014 herpositioneerde de groep haar reiswinkelformules en het aantal vestigingen.  De internetsystemen en -kennis van D-reizen.nl werden onder de eigen naam ingezet voor de andere brands van de onderneming. Hiermee werd de reeds doorgevoerde integratie van online- en winkelverkopen van vakantiereizen bij D-reizen ook bij VakantieXperts versneld uitgerold. RT / Raiffeisen Touristik Group is eigendom van miljardair Samih Sawiris, de oprichter van de Orascom Development Group. De Egyptische zakenman is wereldwijd bekend via de Orascom Development Group, een conglomeraat met bedrijven die actief zijn op verschillende gebieden, waaronder de toeristische en hospitality branche. Orascom Development Group, heeft als primaire zakelijke focus het ontwikkelen, opbouwen en beheren van toeristische bestemmingen. De RT / Raiffeisen Touristik Group, ook in het bezit van de Orascom Development Group, bestaat uit meer dan 7.000 reisbureaus die zijn aangesloten bij RT / Raiffeisen Touristik Group GmbH als eigen, franchise- of samenwerkend reisenbureau. De groep van RT / Raiffeisen Touristik Group GmbH heeft nu circa 2.000 medewerkers en genereert een omzet van 6 miljard euro.16 april startten de openbare biedingen voor de doorstart. Potentiële kandidaten zijn onder andere TUI, Prijsvrij Vakanties en Rewe Reisen. Het is nog onbekend of de gehele onderneming van D-reizen een doorstart maakt of delen daarvan. De weggesluisde merknaam van D-reizen door het moederbedrijf D-rt Groep naar het privébedrijf van de directeuren wordt via de rechter teruggevorderd. Selten BV was  illegaal in het bezit van de merknaam. 50 van de 285 voormalige D-Reizen filialen worden waarschijnlijk in de toekomst gehuurd door Franz Bergman die er Hillman Travel vestigingen van wil maken. De panden zijn eigendom van de familie Van den Broek, de oprichters van D-Reizen. De naam D-Reizen is nog in bezit van Matije Haeck en Jan Henne de Dijn die zelfs voor 500.000 euro geen afstand willen doen van de naam. Als zij dat echter niet doen, dan moeten ze van de rechter een dwangsom van 50.000 euro per dag betalen. Naast het D-reizen reisbureau op de Middenbaan in Barendrecht sloten nog ruim 250 D-reizen vestigingen in Nederland de deuren vanwege het faillissement. Zo’n 150 winkels werden overgenomen door Prijsvrij. De voormalige reiswinkel op de Middenbaan heeft echter een andere nieuwe eigenaar gekregen, eveneens een aanbieder van vakantiereizen. Reisorganisatie TUI heeft deze week intrek genomen in het winkelpand aan de Middenbaan 71. De hele achtergebleven inventaris van D-Reizen is deze week uit het pand gehaald en het nieuwe TUI logo is aan de winkel gehangen. Het is nog niet bekend wanneer het reisbureau precies de deuren gaat openen op de Middenbaan.

DSB

Dirk Scheringa betaalde 1 miljoen euro aan de curatoren en ziet af van zo’n 10 miljoen euro aan vorderingen. In 2012 werd hij door de curatoren aansprakelijk gesteld waarbij beslag werd gelegd op twee huizen. Scheringa investeerde in spelers voor voetbalclub AZ, het Dirk Scheringa museum, een schaatsploeg en twee zakenvliegtuigen. Voormalig operationeel directeur Hans van Goor heeft afstand moeten doen van zijn vordering van ruim 270.000 euro. De boedel van DSB heeft nog leningen uitstaan, onder de handelsnaam Finqus. Scheringa wil nu met zijn bedrijf CS Factoring en de lege beurshuls Lavide naar de beurs. Voormalig financieel directeur Gerrit Zalm wordt uiteindelijk toch niet aansprakelijk gesteld omdat er “geen gronden voor aansprakelijkheid” zijn van Zalm en de andere toenmalige DSB-bestuurders. Gerrit Zalm was van 2007 tot 2008 hoofdeconoom bij de nu failliete DSB. Bij de uitspraak over de Dirk Scheringa Bank was ernstige kritiek over de vergaande verwevenheid tussen DSB Bank en DSB Beheer, een opmerkelijk gebrek aan continuïteit bij de invulling van sleutelposities binnen de DSB. Accountant Ernst & Young heeft grote fouten gemaakt bij de controle en mag van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) een halfjaar lang het beroep niet meer uitoefenen omdat de accountant op meerdere punten tekort is geschoten. Door ambtenaren van Financiën en functionarissen van De Nederlandsche Bank (DNB) onder ede te laten horen, hoopt Scheringa te bewijzen dat zijn DSB negen jaar geleden doelbewust is kapotgemaakt. De Rijksrecherche concludeerde eerder in een onderzoek dat niet vast te stellen is óf, en zo ja door wie, er is gelekt aan de media. Er waren meer dan 500 mensen op de hoogte van de faillissementsaanvraag. Scheringa wil 830 miljoen euro schadevergoeding eisen wanneer blijkt dat destijds doelbewust door De Nederlandsche Bank in 2009 naar de pers gelekt is dat DSB Bank geliquideerd zou worden. De curatoren Rutger Schimmelpenninck en Ben Knüppe hebben voor 31,8 miljoen euro aan kosten gefactureerd. Andere adviseurs schreven voor nog eens 18 miljoen euro aan rekeningen. De curatoren willen de kosten verhalen op toezichthouder DNB en verwachten dat deze alle schuldeisers zal betalen. De afwikkeling duurt vijf tot tien jaar. Gerrit Zalm was financieel directeur bij DSB tussen 2007 en 2008 en probeerde de publicatie van een kritisch rapport over de ondergang van de bank en de rol die hij daarin speelde tegen te houden. In het rapport stond onder andere dat DSB de zorgplicht had geschonden. De curatoren besloten om circa 8.000 gedupeerden van het faillissement hun volledige vordering uit te keren mits ze afzien van rente en andere aanspraken. Ook 500 leveranciers van DSB en 22.000 polis klanten waarbij de bank destijds veel te veel provisie had gerekend mocht een schadeclaim indienen. De meeste schuldeisers ontvingen zo’n driekwart van hun vordering en kunnen nu de resterende 90 miljoen euro verwachten. Ruim 300 achtergestelde depositohouders krijgen ook hun geld terug. De DSB boedel heeft nog zo’n 77.000 leningen uitstaan ter waarde van ongeveer 3,9 miljard euro.  Scheringa stopte begon vervolgens met CS Factoring om het daarna naar de beurs te kunnen brengen, maar dat ging op het laatste moment niet door. Scheringa wilde daarna een politieke carrière, maar werd maart 2016 uit de Ondernemerspartij van Hero Brinkman gezet omdat hij zijn lidmaatschapsgeld niet had betaald. Daarna werd hij het gezicht van ICO Headstart, een bedrijf dat ondernemers helpt bij het lanceren van cryptocurrencies. De samenwerking tussen ICO HeadStart en Dirk Scheringa was van korte duur. Scheringa zou niet genoeg kennis hebben van de materie en ook zijn Engels was gebrekkig. In 2017 startte hij met Nationale Bedrijvencheck (NBC) waarmee hij gezondheidskeuringen zou gaan verzorgen voor werknemers van bedrijven. Door deze te laten uitvoeren door huisartsen, dacht het bedrijf de keuringen te kunnen laten vergoeden onder de basiszorgverzekering. Maar de Nederlandse Zorgautoriteit trapte daar niet in. Leverancier Convins kreeg vervolgens de rekeningen niet betaald en stapte naar de rechter. Die oordeelde dat het bedrijf van Scheringa de rekeningen van ruim 100.000 euro inderdaad moest betalen. Maar omdat dat ook na het vonnis niet gebeurde, vroeg Convins het faillissement aan. Volgens Convins-eigenaar Nikos van der Laan is het waarschijnlijk dat de curator nu de handelswijze van de voormalige bestuurders Scheringa en Paul Vlaanderen gaat onderzoeken. De curator doet onderzoek  naar de oorzaken van het faillissement en de eventuele bestuursaansprakelijkheid.

DA Retailgroep

Drogisterijketen DA Retailgroep met 212 werknemers kreeg 23 december uitstel van betaling en is zes dagen later failliet verklaard en overgenomen door De Nederlandse Drogisterij Service een dochteronderneming van Holland Pharma, een in 1971 opgerichte groothandel in drogisterij-artikelen, zelfzorgmedicatie, natuurgeneesmiddelen en aanverwante medische producten die sinds 1998 eigendom is van Mosadex een Coöperatieve Vennootschap van, voor en door apothekers. De overgenomen DA keten heeft 266 filialen waarvan 259 van franchiseondernemers en zeven in eigen beheer. In 2007 kwam DA al in de problemen en slonk van van 700 naar 430 vestigingen, waarna het bedrijf werd overgenomen door private-equityfonds Aletra Capital Partners. In 2014 kreeg het bedrijf ruzie met de franchisenemers vanwege de introductie van de nieuwe winkelformule Fris, Gezond en Mooi. In vijf maanden tijd zegden bijna zeventig franchisers de samenwerking op. Daarna was het een kwestie van tijd. De ondernemingsraad gaat de onverwachte en onaangekondigde overname door de rechter laten toetsen nu blijkt dat de arbeidsvoorwaarden behoorlijk verslechteren. De werkweek wordt 4 uur verlengd, de 13e maand verdwijnt, het aantal vrije dagen is verminderd en 55-plussers maken geen kans meer op een nieuw contract. Veel van de franchisers stapten over op Etos.

DFG

DIG

Ondanks overheidssteun, waaronder een door de overheid gegarandeerde ‘corona brugfinanciering’ van 2 miljoen euro is Digital Insurance Group vrijdag 22 april 2022 verzekeraar Fintech door de Amsterdamse rechtbank failliet verklaard. Dochteronderneming DIG BV ging al in januari failliet. Het bedrijf ontstond in 2017 uit een fusie tussen de Nederlandse leverancier van vergelijkingssoftware Komparu en de Zwitserse verzekeringsapp-bouwer Knip. Het fusiebedrijf kreeg een hoofdkantoor in Amsterdam, maar had met steun van investeerders als het Amerikaanse Route 66 Ventures wereldwijde ambities. De vooruitzichten leken uitstekend, zeker nadat de Zwitserse verzekeraar Zürich en de Nederlandse investeerder Finch Capital in de zomer van 2018 nog eens 15 miljoen euro in het bedrijf staken. Via de Spaanse bank Santander was DIG onder meer betrokken bij de lancering van een verzekeringsapp in Chili. Curator Burg, liet de inboedel van het Amsterdamse kantoor veilen. DIG BV maakte in plaats van winst in 2021 bijna 1,6 miljoen euro verlies op een omzet van ruim 1,8 miljoen. In de afgelopen vier jaar bedroeg het verlies opgeteld bijna 5,8 miljoen euro. Mede-oprichter Chris Bakker noemt corona een belangrijke oorzaak van het faillissement. Volgens hem stond Digital Insurance Group begin 2020 op het punt om enkele grote projecten binnen te halen, en een nieuwe kapitaalinjectie van 10 miljoen euro. Door de coronapandemie ging dat niet door en trokken de investeerders waaronder Route 66 Ventures zich terug. D Nederlandse investeerder Finch Capital hield de onderneming nog een poosje in stand, maar wilde uiteindelijk ook alleen maar verder als er een nieuwe geldschieter zou bijkomen. Een deel van de activiteiten van DIG is, inclusief 10 van de 14 medewerkers, inmiddels overgenomen voor 700.000 euro door verzekeraar Zürich. Met steun van investeerders en een Zwitserse verzekeringsgigant zou Digital Insurance Group (DIG) de verzekeringsmarkt flink gaan opschudden. Maar ondanks miljoeneninvesteringen en grote ambities is de onderneming er niet meer. Curator Karien Burg veilt de inboedel. Digital Insurance Group ontwikkelde software waarmee verzekeraars en banken hun bestaande automatiseringssystemen en databestanden beter konden inzetten bij de verkoop en het beheer van verzekeringspolissen.

DMK Design

DMK de eigenaar van kledingmerken Cavello en Slippely is 23 augustus 2023 failliet verklaart door de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het bedrijf had nog slechts 2 werknemers.  H.L.J.M. van Grinsven is aangesteld als curator. Cavello werd in de jaren negentig bekend van zijn trainingspakken met kleurige opdrukken en was naast Australian een geliefd merk binnen de toen opkomende gabberbeweging. Na 2008 legde Cavello zich volledig toe op het verkopen van ondergoed. Slippely afficheert zich op zijn eigen site als merk voor basisshirts. Het merk bestond sinds 1970. De onderneming had in 2020 en 2021 een negatief eigen vermogen en was niet langer levensvatbaar. Cavello underwear is een Nederlands bedrijf dat in 1992 werd opgericht. Het assortiment werd nog uitgebreid met t-shirts, bermudas, pantalons en accessoires, maar kon ondanks online verkopen niet concurreren. In 2008 is Cavello gestopt met het produceren van deze producten en is het zich volledig gaan richten op herenondergoed dat ook bij diverse winkels verkrijgbaar was. Slippely stond bekend om haar basis shirts in ‘verschillende hoogwaardige kwaliteiten’. De collecties bestaan uit verschillende basismodellen shirts die accenten bevatten zoals diverse halslijnen, mouwlengtes en tailleringen. Slippely werd door heel Nederland verkocht. 

DPS zie Direct Pay Services

DSM

DSM schrapt de komende twee jaar 900 tot 1100 banen, waarvan ongeveer de helft in Nederland.

DVEP

De Vrije Energieproducent (DVEP) uit Hengelo had al jaren grote financiële problemen en kon niet langer zelfstandig door. Op 1 januari 2023 trokt het bedrijf letterlijk de stekker eruit. Honderden gemeenten, mkb-ers en ruim zesduizend scholen moesten plotseling op zoek naar een nieuwe energieleverancier. DVEP bracht klanten per brief en online op de hoogte gebracht van de situatie. DVEP wijt de problemen aan ‘een aantal moeilijke jaren in combinatie met de onstuimige energiemarkt van de laatste tijd’. DVEP werd gefinancierd door de Amerikaanse beurgenoteerde groepsmaatschappij UGI Corporation. DVEP werd in 2003 op een zolderkamer in Borne opgericht door Twentenaar Willem Bokhove. In 2017 nam UGI het bedrijfje over nadat het bedrijf zich had opgewerkt tot de snelst groeiende energieleverancier van Nederland met een omzet van 143 miljoen euro over 2016 en was marktleider in Nederland wat levering van energie aan gemeenten en scholen betreft. Honderden gemeenten, vele mkb’ers en ruim zesduizend scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs waren plotseling stroomloos. DVEP gaf ze iets meer dan acht maanden de tijd om een andere leverancier te zoeken. Het ministerie vroeg de Landsadvocaat om advies maar daaruit bleek het Rijk geen partij. De contracten gelden tussen DVEP en haar afnemers. Scholen en gemeenten waren zelf verantwoordelijk voor hun eigen bedrijfsvoering. De sectorverenigingen voor primair en voortgezet onderwijs, de PO-Raad en de VO-raad waren ‘onaangenaam verrast’ door het onverwachte en plotselinge aangekondigde vertrek van DVEP. 

Daan Auctions

Online veilinghuis Daan Auctions is in 2018 failliet gegaan door onbehoorlijk bestuur. De oprichter en een medebestuurder moeten van de rechter de totale faillissementsschade betalen en alvast een voorschot van 700.000. Daan Auctions werd in 2003 opgericht door ondernemer Frank Oosterbeek. Vooral curatoren van failliete bedrijven gingen de veilingsite gebruiken, voor de verkoop van voorraden en inventarissen. Daan Auctions rekende 10 procent van de veilingopbrengsten aan de verkoper, en nog eens 16 procent opgeld van de koper. De veilingsite groeide ondanks oplopende verliezen en opende dochters in België en Ierland De curator ontdekte ook dat niet alleen de commissies en opgeld van de veilingopbrengsten werden geïncasseerd, maar dat zij ook de verliezen van het eigen bedrijf financierde met de veilingopbrengsten. Gedupeerden en curatoren die via de site failliete boedels hadden verkocht hebben ruim 800.000 euro van het failliete veilinghuis tegoed en ook de belastingdienst en het UWV hebben vorderingen open staan. Curator De Wit stelde Frank Oosterbeek en medebestuurder Bairbre Scallan aansprakelijk. Volgens de rechter was het faillissement inderdaad te wijten aan onbehoorlijk bestuur, mede wegens het onterechte gebruik van veilingopbrengsten van klanten en ze werden veroordeeld tot betaling van het volledige boedeltekort en een voorschot daarop van 700.000 euro. De bestuurders hadden een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid, maar de verzekeraar keert niet uit. Oosterbeek is vlak voor het faillissement van Daan Auctions begonnen met Auctionista, een nieuwe veilingsite.

Damm Deuren

Bij Damm Deuren, Damm Personeelsdienstenen Damm Rolluiken in Emmeloord staan 55 werknemers op straat. Damm begon in 1982 in Zwartsluis en verhuisde acht jaar later naar Marknesse. Het bedrijf concentreerde zich aanvankelijk op de productie van kozijnen en hang- en sluitwerk voor woningen. In 2001 namen Jaap Aardema en Mark Vroegop Damm Deuren over. Het bedrijf ontgroeide Marknesse en verhuisde in 2006 naar bedrijventerrein A6 Emmeloord. Damm Deuren telde toen 65 werknemers.

Van Deelen

Bouwbedrijf Van Deelen in Veenendaal is failliet en daarbij verliezen zo’n 48 werknemers hun baan. Zowel het bedrijf zelf als een schuldeiser hebben het faillissement aangevraagd. Curator Ron Jonker onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart, waarvoor meerdere gegadigden zich hebben gemeld. Van Deelen bouwde in 2016 meer het Stay Okay in Utrecht en renoveerde winkelcentrum ’t Rond in Houten. De Gemeente Rotterdam claimde zes miljoen nadat school Het Open Venster meteen na de bouw alweer gesloopt moest worden, vanwege de vele gebreken, met ernstige gevolgen voor de brandveiligheid, technische installaties, de akoestiek en het binnenklimaat. De houtconstructie was ernstig aangetast door vocht en schimmels en grote naden en spleten ontstonden tussen wanden en vloeren. De houtconstructie werd verkeerd gemonteerd waardoor scheuren, barsten en vlekken ontstonden. Ook zouden er op niet-zichtbare plekken goedkopere materialen zijn gebruikt.

Délifrance zie Phoenix franchise

Demiville Fashion Groep

Amsterdams modebedrijf Demiville Fashion Groep (DFG) is failliet.  Demiville werd in de jaren negentig opgericht en importeerde, met een klein team onder leiding van modeondernemer en ex-muzikant Jan Halverstad, verschillende modemerken, zoals schoenen van Ishikawa, shirts van WeekendOffender en spijkerbroeken van Met. Volgens de meest recente jaarrekening over 2016 was financieel gezond en had weinig schulden. Volgens curator Hartsuiker is het bankroet te wijten aan verslechterende marktomstandigheden en het faillissement van Italservices, het Italiaanse modehuis achter de Met-jeans, het belangrijkste merk van Demiville. Italservices groeide afgelopen jaren sterk, onder meer door overnames, maar kwam deze herfst in de problemen. “Demiville heeft nog een tijdje een eigen outletstore gehad, om de voorraden te verkopen. Maar zonder het merk Met werd het moeilijk om verder te gaan.” Curator Hartsuiker acht de kans op een doorstart, waarbij mogelijk nieuwe merken worden ingebracht, klein.

Dennis Dikken

Transportondernemer Dennis Dikken moet in totaal bijna zeventig duizend euro betalen aan acht chauffeurs die hij in juli 2018 per brief ontsloeg. In een brief schreef hij dt hij zijn bedrijf staakte omdat hij ‘meer tijd wilde steken in andere zaken. Zijn chauffeurs zouden drie weken doorbetaald krijgen, zonder te hoeven werken. Daarmee zei de transportondernemer hun opgebouwde vakantiedagen te compenseren. Meer compensatie was volgens Dikken niet nodig, omdat zijn chauffeurs makkelijk een nieuwe baan zouden kunnen vinden. “Ik hoop dat ik op jullie medewerking kan rekenen, en dat we gewoon op een nette manier afscheid van elkaar kunnen nemen”, schreef hij in zijn brief aan het personeel. Vakbond FNV en de chauffeurs vonden de wijze waarop Dikken hen aan de dijk zette niet oké en FNV diende voor de chauffeurs schadeclaims in. Volgens de vakbond was ook gebleken dat Dikken zijn personeel via een constructie had laten werken om pensioenafdrachten te omzeilen. Volgens de rechter was er inderdaad sprake van een onregelmatige opzegging van de dienstverbanden en schond Dikken het ontslagrecht, waardoor de chauffeurs recht hebben op op betaling van loon over de opzegtermijn en een schadevergoeding. Een chauffeur, die meer dan twee jaar bij het bedrijf werkte, heeft ook recht op een transitievergoeding. Tijdens de rechtszaak liet hij weten geen geld te hebben.

Diafaan

Zorgonderneming Stichting Diafaan werkzaam voor ruim 1800 cliënten in de regio De Liemers en Montferland heeft 21 april faillissement aangevraagd. Bij Diafaan werken 1250 mensen waarvan 350 vrijwilligers. De instelling wist ondanks een omzet van 41 miljoen en diverse bestuurders de stichting niet winstgevend te maken of draaiende te houden. Een curator moet uitzoeken of er geld is verdwenen.

Didi

Didi van 3D Fashion ging failliet en werd niet doorgestart, maar ging wel online verder met de merknaam. Curator Marc le Belle sloot de 81 winkels half februari waarbij 500 werknemers hun baan verloren Didi was sinds 1984 in handen van de Noord-Hollandse vastgoed- en textielfamilie Elzas. Er was wel belangstelling van kopers, maar zonder serieuze kandidaten en veelal biedingen voor de voorraad tegen 40 procent van de waarde. Dankzij de uitverkoop in de winkels na het faillissement wisten de curatoren nog een omzet van 7,5 miljoen (inclusief btw) te maken. Er lag echter een grote vordering van het UWV en de Belastingdienst zodat crediteuren weinig tot niets hiervan ontvingen. Het concern boekte jarenlang miljoenenverliezen. In de laatste drie jaar was er een verlies van ruim 11 miljoen euro. In 2017 was er een verlies van ruim 4,3 miljoen euro, in 2018 bijna 2,3 miljoen en in 2019 ruim 4,6 miljoen. De omzet daalde ondertussen enorm van 47,5 miljoen euro tot 43,1 miljoen euro, terwijl directeur Yasha Elzas begin 2019 nog beweerde dat het bedrijf erg goed ging.  De andere bedrijven van eigenaar Fred Elzas dekten de verliezen door geen huur te berekenen voor het hoofdkantoor en distributiecentrum , dat in handen was van het vastgoedbedrijf van de familie. Fred Elzas kocht het toen nog 19 winkels tellende Didi in 1984, en bouwde het modehuis uit tot ruim honderd vestigingen. Daarnaast bezat hij ook de winkelketens Forecast, Steps en Superstar, een grote vastgoedportefeuille en het merk Miss Etam. In 2010 staakte de ondernemersfamilie Forecast. Ook de ketens Steps en Superstar, die in 2014 werden verkocht aan het Belgische modeconglomeraat FNG  gingen later failliet.

Dikken Transport

Tegen voormalig transportondernemer Dennis D. uit Nieuwleusen, die is veroordeeld voor het mishandelen van een deurwaarder, is door  curator Dennis Koerselman ook aangifte gedaan van faillissementsfraude, vanwege het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen . Dennis D. had in de zomer van 2018 zijn chauffeurs ontslagen en ging failliet. De vakbonden en het pensioenfonds begonnen rechtszaken tegen D. en de kantonrechter bepaalde dat D. 2,8 ton aan achterstallige premies alsnog moest afdragen. Het pensioenfonds schakelde een deurwaarder in om dit geld daadwerkelijk te incasseren, waarbij D. samen met zijn echtgenote de deurwaarder circa anderhalf uur lang gijzelde en zwaar mishandelden met een metalen buis. De deurwaarder liep daarbij botbreuken op en raakte gewond aan het hoofd. Ook stond het echtpaar terecht voor het met de dood bedreigen van hun eigen advocaat.  D. en zijn vrouw kregen hiervoor in eerste aanleg vier jaar cel, maar dat werd uiteindelijk drie jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. D. ging in cassatie bij de Hoge Raad, maar moest al wel de opgelegde celstraf uitzitten en ging prive ook failliet. D. weigerde vrijwel alle medewerking met de curator  die de totale schade in het faillissement schat op ruim 4,5 ton. Behalve dat de fiscus en het UWV een claim van in totaal 1,2 ton indienden, hadden zich 12 schuldeisers bij de curator gemeld met een vordering van in totaal ruim 3,3 ton. Nadat onder meer de privéwoning van D. gedwongen werd verkocht, had de curator uiteindelijk ruim een ton om onder de verschillende schuldeisers te verdelen. Onder meer afkomstig uit de overwaarde van het huis van D. De officier van justitie moet uiteindelijk moet bepalen of Dennis D. zich opnieuw voor de strafrechter zal moeten verantwoorden. De curator  mr. J.G. Princen kan weinig met de warrige administratie.

Direct Pay Services

Direct Pay en gelieerde entiteiten als Debtscan en Webcasso zijn 4 april 2023 failliet verklaard. Het bedrijf lijkt nog wel zaken te doen onder de naam CECM incasso. BKR wil 21.000 consumenten die door een schuld bij de failliete Direct Pay Services (DPS) problemen hebben tijdelijk uit hun register halen. Sinds het faillissement van DPS kunnen de consumenten niet meer in contact komen met het bedrijf, ook niet als de schuld al is voldaan. Consumenten konden door hun DPS-schuld geen nieuwe financieringen of hypotheek krijgen vanwege de BKR registratie. Het BKR wil de 21.000 schulden die DPS heeft geregistreerd nu tijdelijk uit het register te halen en is daarover in gesprek met banken, de Autoriteit Financiële Markten en het ministerie van Financiën.  DPS kocht vorderingen op van telefoonbedrijven en webwinkels en probeerde hierop te verdienen door een dagvaarding te sturen en hoge rentes te berekenen. In april 2023 werd het bedrijf failliet verklaard en de administratie van het bedrijf is een puinhoop. De curator zoekt naar een partij die de schuldvorderingen wil overnemen. Slechts een klein deel van alle schulden van DPS staan daadwerkelijk in het register van BKR. In totaal had DPS 350.000 vorderingen op particulieren. Hiervoor rekende DPS veel te hoge incassokosten. De Rabobank was het bedenkelijke bedrijf ter wille en had ruim 22 miljoen euro aan DPS uitgeleend. Daarmee is de bank de grootste schuldeiser. DPS was met 42.000 dagvaardingen per jaar, een van de grootste klanten van de rechtbank in Nederland. In een opmerkelijk persbericht kondigde Direct Pay aan dat het per direct stopt met het voeren van rechtszaken. Direct Pay kreeg een boete opgelegd door de rechter van 1600 euro. De Amsterdamse kantonrechter besloot dat de schuldkoper vijfentwintig maal de proceskosten moest betalen als straf voor ‘onacceptabel gedrag’. Het verdienmodel liep spaak toen zo’n 6 jaar geleden de rechtbank besloot dat DPS niet zomaar iedereen mocht dagvaarden. Voorafgaand aan het faillissement werd een intensief WHOA traject doorlopen., waarop negatief werd beslist. Direct Pay groep is hiertegen vergeefs in beroep gegaan. Het faillissement van Direct Pay Groep is definitief. De uiteindelijke gevolgen van het faillissement van Direct Pay Groep zijn nog niet volledig bekend. Het is mogelijk dat er uit de oude onderneming een doorstart komt of dat een nieuwe Servicer als CECM deze activiteiten overneemt. Direct Pay Beheer heeft een schuld aan Zuid-net en WT Lux uit hoofde van een overeenkomst van geldlening per 1 juli 2020 van 5.8 miljoen euro (inclusief rente en kosten). Met de handelsnamen Direct Pay Services B.V. en Webcasso B.V. is de Direct Pay Beheer B.V. groep al vele jaren actief in creditmanagement, met een sterk accent op (consumenten)debiteuren. Als groep behandelt Direct Pay Beheer jaarlijks tussen de 2 à 3 miljoen facturen. Kern van de dienstverlening is het aanbieden van factordiensten en kredietinformatie met betrekking tot consumentenvorderingen. Naast het aanbieden van deze diensten neemt de Direct Pay Beheer B.V. groep ook debiteurenportefeuilles (forward flow) over om vervolgens voor eigen rekening en risico het inningstraject uit te voeren. Hierdoor heeft de groep een vaste plaats verworven in de keten van betalingsverkeer tussen bedrijven en de consument. Het management van CE Credit Management Invest 1 werd gevoerd door de heer R.H.H. (Ron) Klaassen, vanuit de Stichting CE Credit Management Invest Fund 1. In 2004 trad hij in dienst bij Direct Pay Beheer en in 2007 werd hij benoemd tot directeur. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van de IT en datasystemen, het stroomlijnen en bundelen van informatie en de aansturing van het team softwareontwikkelaars. De heer R. Klaassen moest 15 juli 2023 terugtreden als bestuurder van Stichting CE Credit Management Invest Fund 1 en trad daarmee ook terug als (indirect) bestuurder van het fonds CECMIF1. De aandelen worden gehouden door Stichting CE Credit Management Invest Fund 1. Tijdens de vergadering van Noteholders, gehouden op 23  juni 2023,was een van de besproken onderwerpen het verder oplopende tekort aan liquide middelen doordat de incasso, inclusief de rapportage, (vrijwel) stil was komen te liggen door onder meer de langdurige problemen en het uiteindelijk faillissement van de Direct Pay groep, zijnde de beheerder. De FSMA heeft vastgesteld dat CECMIF1 haar wettelijke informatieverplichtingen niet, niet-tijdig of niet op de juiste wijze naleeft en dat de informatie die CECMIF1 wel verstrekt onvolledig en ontoereikend is om de obligatiehouders en het publiek toe te laten om met kennis van zaken de positie, het bedrijf en de resultaten van de vennootschap te beoordelen en dat de inhoud van de verstrekte informatie het publiek kan misleiden over de positie, het bedrijf en de resultaten van de vennootschap.

Disq

In 2018 kwam Wendy Van Dijk in contact met sportinstructeur Robbert Boekema, de uitvinder van de Disq, waarmee je kunt trainen zonder apparatuur van een sportschool. Van Boekema gingen eerder een sportschool in Uden waarvan hij mede-aandeelhouder was en zijn eerste Disq-bedrijf al failliet. Boekema, die het patent op de Disq bezit ging zelfstandig verder maar richt niet veel later met Wendy Multimedia in september 2018 het bedrijf Disq Mobile Gym Nederland op. Ieder van de partijen investeert enkele tonnen in het bedrijf, en krijgt daarvoor de helft van de aandelen. Rondom de Disq wordt een compleet trainingsprogramma ontwikkeld, en een ledenclub. Leden van Wendy’s Disq Club ontvangen naast het apparaat telefonische en online begeleiding door trainers, toegang tot evenementen en nummers van Wendy Magazine. In de loop van 2018 en 2019 maakt Wendy van Dijk promotiefilmpjes voor social media en samen met Boekema prijsde zij de Disq aan, en demonstreerde het apparaat. En zij interviewt Boekema’s moeder, die als schaatser in 1968 goud op de Olympische Spelen won, over de voordelen van de Disq. Daarnaast organiseren Van Dijk en Boekema evenementen, waar Van Dijks echtgenoot Erland Galjaard de opzwepende muziek verzorgt. Ook zet Van Dijk voor promotie Trijntje Oosterhuis en Marco Borsato in. In de zomer van 2018 stelt Van Dijk Justine Huffmeijer aan als directeur. Er werden al snel in één weekend 1100 nieuwe aanmeldingen voor Wendy’s Disq Club binnen gehaald. Allemaal leden die een half jaar 59 euro per maand betaalden, en later een goedkoper abonnement konden nemen. Over 2018 heeft het bedrijf echter een eigen vermogen van 160.000 euro en maar liefst ruim 700.000 euro aan schulden. Begin 2019 als Van Dijk in een huwelijkscrisis zit doet ze steeds minder voor het bedrijf en groeien de twee ondernemers zakelijk uiteen. Steeds meer mensen gingen zich met het bedrijf bemoeien, maar Boekema wilde niets aan het concept veranderen. Wendy en haar mensen wilden toe naar een breed gezondheidsplatform, van yoga en mindfulness tot psychologen en erotisch koken en Boekema wilde dat Disq zich bleef richten op de doelgroep; vrouwen die graag sporten, maar weinig tijd hebben. Met een recente rechtszaak vraagt Boekema zelf vergeefs aan de rechter om alle activiteiten van Van Dijk op het gebied van gezondheid, fitness en voeding te verbieden. Van Dijks mediabedrijf kon de ambities niet waarmaken en daar daaldehet eigen vermogen van 85.000 positief naar 187.000 euro negatief. Eind 2019, anderhalf jaar na haar aantreden, vertrekt directeur Justine Huffmeijer en stapt over naar televisieproducent Tuvalu Media , waarna Wendy Multimedia stopt met de reguliere uitgave van het tijdschrift Wendy. Het blad gaat over op specials en de advertentieverkoop wordt uitbesteed. Van Dijks broer Mike geeft leiding aan Wendy Multimedia. Er ontstond ruzie ontstaat over een grote voorraad Disqs die gefinancierd werde met een lening van ruim 400.000 euro door Boekema, die niet door het fitnessbedrijf wordt afgelost. Daarop legt Boekema met toestemming van de rechter beslag op de voorraad. Die 15.000 Disqs worden in een openbare veiling verkocht aan een bedrijf van Boekema’s vader. Daarmee bezitten de Boekemas naast het intellectuele eigendom en de patenten van Disq, ook de voorraden. Van Dijk zag dat de kostbare voorraad Disqs uit het bedrijf is gehaald en stapte naar de rechter. Ze liet beslag leggen op Boekema’s villa voor 433.000 euro. Daarop volgt een dag later het faillissement van Disq Mobile Gym Nederland. De afgelopen weken onderhandelde curator Nienke Bobbert en haar kantoorgenoot Hidde Reitsma over een doorstart. Erland Galjaard zet het fitnessbedrijf voort, vooral vanwege de continuïteit van de ledenclub die haar naam draagt inclusief de maandelijkse contributiebetalingen van de 2000 leden en mogelijke reputatieschade. Boekema moet van de rechter de onterecht weggehaalde voorraad fitnessapparatuur vooralsnog teruggeven en mag ondertussen geen concurrerende activiteiten ontwikkelen. Galjaard zou voor onder meer het klantenbestand met 1.800 betalende abonnees en het trainingsprogramma 65.000 euro betalen en 335.000 euro voor de resterende voorraad van zo’n 8500 Disqs. Voorwaarde was dat de curator er voor zou zorgen dat Boekema geen concurrerende activiteiten zou ontwikkelen, en de voorraad bij hem zou terughalen. Galjaard is inmiddels daadwerkelijk actief onder de naam Wendy’s Mobile Gym en is gevestigd op de Amsterdamse Herengracht, en richt zich met een eigen website op fitnessfanaten. In het tweede faillissementsverslag dat vier maanden geleden verscheen, dacht curator Nienke Bobbert nog de afrekening snel te kunnen afwikkelen. De afrekening van een deel van de 335 duizend is echter na acht maanden nog steeds niet volledig betaald. Intussen is het geld in de boedel op en moet de curator een beroep doen op de garantstellingsregeling curatoren.

Dixons, iCentre en MyCom Bas groep,

Bas Group van Dixons, iCentre en MyCom is failliet en zou een doorstart maken met Relevant, maar dat mislukte. Dixons gaat verder als webwinkel. De Bas Group heeft circa twaalfhonderd medewerkers en meer dan 150 winkels, waarvan Dixons de grootste is. iCentre ging in 2013 al eerder onderuit en maakte bij de Bas Group met 24 van de 34 winkels en 190 van de 400 medewerkers een doorstart. Dixons bestaat al sinds 1975 met 650 medewerkers in 88 filialen

Dirkzwager zie Mitra

Doek Retail zie Posteritas Holding

Dolfinarium

Het Dolfinarium zal hoogstwaarschijnlijk surseance van betaling aan moeten vragen omdat al vanaf boekjaar 2014/2015 grote verliezen geleden worden. In 2015 boekte het Dolfinarium al een recordverlies van 3,9 miljoen euro. Negatieve publiciteit door activisten en het tv programma Rambam zouden bezoekers weghouden en sponsors doen afhaken. Het Dolfinarium zou ook bezoekers verliezen aan het vernieuwde dierenpark Wildlands in Emmen. Directeur Bert van de Hoef heeft zijn zorgen hierover naar buiten gebracht. De jaarrapportages werden al enige tijd niet meer naar buiten gebracht. Er is sinds begin 2015 een nieuwe eigenaar: Aspro Parks uit Spanje. Het zeedierenpark was van de Franse onderneming Compagnie des Alpes, ook eigenaar van onder meer de Walibi-pretparken. Aspro bezit al vijf dolfinaria in Europa, waaronder Boudewijn Seapark in België. Ook speelpark Linnaeushof (Bennebroek) en het Zeeuwse Deltapark Neeltje Jans zijn van Aspro. Het nieuwe waterpark en de missers bij het ontwerp hebben een ernstige aanslag gepleegd op de liquiditeit. Het waterpark dat wordt aangelegd op Wally’s Weide, het grasveld naast het voormalige Surfcentrum zou medio augustus open gaan, maar doordat de start van de bouw was vertraagd werd die datum niet gehaald. Een groot deel van het gebouwde park moest weer worden afgebroken en alle kleurige decoraties moesten vervangen worden. Het bouwwerk was niet getoetst aan het zogeheten beeldkwaliteitsplan en vijf omwonenden hadden bezwaar ingediend. In Mexico werden nieuwe onderdelen besteld op basis van een nieuw ontwerp dat mindere kleuren heeft en een meer natuurlijke uitstraling in houtkleuren wordt uitgevoerd.

Donar

Niet alleen bedrijven gaan failliet maar ook legio sportverenigingen. Basketbalclub Donar uit Groningen heeft een schuld van rond de 1,75 miljoen euro opgebouwd en dreigt op korte termijn failliet te worden  verklaard.  Naast deze schuld heeft Donar ook nog eens een negatief eigen vermogen van 1,3 miljoen opgebouwd in de afgelopen drie seizoenen. Inclusief een naheffing van de fiscus en 160.000 euro voor volgend seizoen dat al is opgebruikt komt de totale schuld op ruim twee miljoen. De verkeerde rapportages door de voormalig penningmeester bleken ten grondslag te liggen aan onregelmatigheden en malversaties in de financiële administratie. Er wordt nu naarstig gezocht naar investeerders voor de benodigde vijf à zes ton die nodig zijn om de club van het faillissement te behoeden. Er zou al drie ton aan toezeggingen binnen zijn gekomen, maar dat is onvoldoende zodat de club ook een beroep doet op supporters om een crowdfundings actie te beginnen.

Doniger Fashion Group zie McGregor en FNG

Douche Concurrent

Nadat het in 2009 opgerichte Douche Concurrent in 201 1,5 miljoen verlies leed werd er in 2022 nog eens een verlies van 3 miljoen geleden en ging de sanitairspecialist in februari 2023 failliet. Drie studenten begonnen het bedrijf als webshop en al snel kwam de ene naar de andere tegenslag.  Er werd veel geld gestoken in 1000 en 1500 m2 showrooms in Schiedam en Beverwijk. De 800.000 euro kostende showroom moest vanwege de Corona pandemie al snel sluiten. Ook werden de containerprijzen verhoogd en gingen er containers verloren toen containerschip Ever Given in het Suezkanaal vastliep. Er ontstond een belastingschuld van 2 miljoen die niet meer opgehoest kon worden. Ongeveer 300 klanten die via de webshop kochten zagen hun aanbetalingen in rook opgaan. Kopers die in de showroom kochten kregen van de stichting garantieregelingen CBW wel hun geld terug. Curator P.J.E.M. Nuiten uit Dordrecht  ziet een doorstart niet zitten en veilt de voorraden.

Drogisterij.net

Drogisterij.net de digitale drogist uit Stellendam is 27 mei 2022 na een korte surseance failliet verklaart. Drogisterij.net was een aanbieder van drogisterijproducten en bood klanten meer dan 90.000 artikelen van duizenden merkfabrikanten. Daarmee was Drogisterij.net de marktleider op het gebied van internetverkoop van parfum, verzorgende producten, vitaminen, snoep, afslank, sport, gezondheid, huishoudelijk en een breed assortiment drogisterijproducten. Sinds 1999 was Drogisterij.net nog een betrouwbare leverancier voor de consumentenmarkt. Klanten vonden op Drogisterij.net niet alleen de reguliere drogisterijproducten maar ook de minder bekende die niet meer elders te koop waren. Drogisterij.net bestaat al sinds 1999, lang voordat Kruidvat en Etos een webwinkel openden. Het bedrijf, had naar eigen zeggen een assortiment van ruim 70 duizend producten. In 2020 had Drogisterij.net 59 medewerkers. Een doorstart wordt onderzocht. Ondernemer Jaap Santifort richtte het bedrijf op in 1999 vanuit de kelder van de familiedrogisterij in Stellendam, op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Al snel verhuisde Drogisterij.net naar een eigen bedrijfshal in Stellendam, die werd uitgebreid tot 2000 vierkante meter. Later opende het bedrijf nog een vestiging in Rotterdam. De onderneming groeide gestaag door tot een omzet van ruim 7 miljoen euro in 2011. Maar zoals zo vaak werd de fout gemaakt om in zee te gaan met een investeerder met een eigen agenda. In 2011 investeerder BB Capital, de investeringsmaatschappij van Henk van Koeveringe, de eigenaar van de Roompot vakantieparken, die een meerderheidsbelang kreeg . Santifort bleef 35 procent van de aandelen houden. Met het geld en de expertise van BB Capital moest Drogisterij.net een nieuwe groeispurt maken. Daarvoor nam de webwinkel onder meer enkele concurrenten over, zoals Slankelijn.nl en I-drogist. Drogisterij.net draaide op het hoogtepunt een omzet van 15 miljoen euro, met zo’n honderd werknemers. De overname werd echter door BB gefinancierd met schulden, die op de schouders van het bedrijf kwamen. Daardoor moest het bedrijf zijn eigen overnameschuld aflossen. Ook moesten er allerlei management fees worden betaald. uit een rechtbankvonnis is duidelijk is dat de ambitieuze internetdrogist na vijf jaar onder de vleugels van de investeerder in 2017 al eens op de rand van een faillissement stond. Dat jaar verkocht BB Capital de webwinkel voor 1 euro aan investeerder Goeyland, dat is gelieerd aan de Noord-Hollandse drogisterijgroothandel Vriesia. Santifort werd eind 2018 ontslagen, en kreeg begin 2019 een ontslagvergoeding van 27.000 euro toegewezen. Uit de meest recente jaarrekening blijkt dat de webwinkel er eind 2020 financieel nog steeds beroerd voorstond met een negatief eigen vermogen van ruim 1 miljoen euro. Het bedrijf was toen al technisch failliet. Curator Gertjo Helmig heeft de voorraden van Drogisterij.net verkocht aan Vriesia, de groothandel die sinds 2017 indirect eigenaar was van Drogisterij.net. De andere bedrijfsonderdelen , zoals de website brachten bij elkaar ruim 650.000 euro op, wat niet genoeg is om de schuldeisers te betalen. De Belastingdienst heeft  ruim 1,2 miljoen euro tegoed. Rabobank vordert 1,8 miljoen. verder zouden er nog boetes open staan van de NVWA.

Dungelmann schoenen

Dungelmann Schoenen is door de rechtbank in Den Haag failliet verklaard. De website van de winkelketen is uit de lucht, maar de winkels blijven vooralsnog open. Als curator van Dungelmann is Rob van Seumeren aangesteld, van Van Iersel & Luchtman Advocaten. De schoenenwinkel heeft vijftien vestigingen in Nederland. In totaal werken er zo’n 180 medewerkers. Directeur Loes Lieste van de Velde staat sinds 2017 aan het roer van het bedrijf dat opgericht werd in 1900. Eind 2018 verhuisde het bedrijf zijn hoofdkantoor van Delfsgauw naar het centrum van Den Bosch. Dungelmann schoenen in het Voorburgse winkelcentrum Julianabaan was al plotseling gesloten. De laatste tijd fungeerde de zaak al als ‘outlet’. De etalage was achter een rood doek verdwenen en de inrichting was ingeruild voor een grote hoeveelheid stellingen met daarin honderden paren schoenen. De schoenen en de stellingen zijn verdwenen. Bij Dungelmann verkochten ze damesschoenen, herenschoenen, kinderschoenen en accessoires van gerenommeerde merken als: Via Vai, Paul Green, Tommy Hilfiger, Van Bommel, Van Lier, Giorgio, Develab, Giga en Dungelmann. Dungelmann Schoenen heeft winkels in Midden en Zuid Nederland, een webshop en circa 150 medewerkers.

Dutax Reizen

Dutax is gedeeltelijk failliet verklaard. Het gaat hierbij om het bedrijfsonderdeel J.D. Den Dunnen bv, dat verantwoordelijk was voor het vervoer van leerlingen in het bijzonder onderwijs in zes Brabantse en Zeeuwse gemeenten. Het vorige week uitgesproken faillissement betreft het leerlingenvervoer in de gemeenten Moerdijk, Rucphen, Steenbergen, Baarle-Nassau, Tholen en Alphen/Chaam en is door Den Dunnen zelf aangevraagd. Het bedrijf maakt wel een doorstart, maar taxibedrijven Van der Veeken en De Groen nemen het vervoer van leerlingen uit de gemeente Rucphen van hen over, nadat de Brabantse gemeente besloot om niet met hen verder te gaan vanwege de zekerheid en continuïteit. Den Dunnen is één van de veertien dochterbedrijven van Dutax uit de Brabantse plaats Hooge Zwaluwe.

Dutch aWearness

In Nijmegen ging eind 2019 Dutch aWearness failliet De kleding recycling van  eigenaar en kledingontwerper Rien Otto kreeg, ondanks veel media aandacht,onvoldoende investeerders. In 2013 startte het bedrijfje na een eerder faillissement werd met een subsidie van de Europese Commissie een methode bedacht om kleding efficiënt te kunnen recyclen. Bedrijfskleding kon door bedrijven worden geleased en aan het einde van de levensloop zou deze worden gerecycled tot nieuwe kleding of gebruiksproducten. Financieel ging het alleen niet best met de Gelderse onderneming, blijkt uit de meest recente jaarrekening in het register van de Kamer van Koophandel. Eind 2017 was Dutch aWearness met een negatief eigen vermogen van ruim een kwart miljoen euro technisch eigenlijk al failliet.  Toen de  flinke Europese subsidie op was gesoupeerd was het einde verhaal.Otto werkt nu voor een ander kledingrecyclebedrijf, CLS Tex.  Curator Reinier Pijls acht de kans op een doorstart van Dutch aWearness minimaal.

Duurzaamheidscentrum Nederland

Het in 2017 opgerichte zonnepanelenbedrijf Duurzaamheidscentrum in Terheijden van Wilco Beljaars en Andre Troost is in maart 2022 failliet verklaart en laat een schuld achter van ruim 1,2 miljoen euro. Ongeveer 70 klanten die hadden aanbetaald zijn hun geld kwijt. Boze klanten bedreigden de eigenaren en hun gezin met de dood. Nadat het bedrijf kleinschalig succesvol was ging het bij de uitbreiding en een verhuizing helemaal mis. Het bedrijf ging ook led verlichting en warmtepompen plaatsen en daarbij veroorzaakte het nieuwe personeel bij het plaatsen veel schade tot een bedrag van 140.000 euro. Daarbij hadden ze geen grip meer op de administratie en betalingen en hielden de administratie achter. Personeel zocht elders naar werk en projecten liepen vertraging op. Bij het naderende faillissement werd geprobeerd om geld en spullen veilig te stellen voor een eventuele doorstart en betalingen aan bevriende leveranciers maar dat wordt door de curator Fred Froger beschouwd als paulianeus en strafbaar handelen. De curator stelde zijn eigen 50.000 euro daarom veilig met een beslaglegging op het woonhuis van Beljaars. De fiscus eist 400.000 euro aan achterstallige betalingen omdat het bedrijf al sinds 2020 geen premie en omzetbelasting meer afdroeg. Zich bedrogen voelende klanten die duizenden euro’s hadden aanbetaald deden aangifte van oplichting.

Dynasource

De Amsterdamse it-bemiddelaar en vergelijkingssite Dynasource werd 18 november 2019 na een korte surseance van betaling failliet verklaartna een voorlopig verleende surseance van betaling die werd ingetrokken, met benoeming van mr. A.J. Tekstra tot curator en mr. M. Wouters tot rechter-commissaris. Dynasource werd in 2013 opgericht door it-ondernemers Peter-Robin Mijderwijk en Richard Bross. Het bedrijf verzamelde data en ontwikkelde een website, waarmee klanten automatiseringsbedrijven en freelancers konden selecteren voor het uitvoeren van it-projecten. De geldschieters waaronder investeringsmaatschappij Walvis van John Fentener van Vlissingen en NPM Capital waren niet langer bereid om nog meer miljoenen in een bedrijf te pompen met slechts 400 euro omzet. Afgelopen zomer kreeg voormalig Funda-directeur Marc Duijndam de leiding over het bedrijf en oud-Endemol-bestuurder Ruud Hendriks werd toezichthouder. De ruzie met mede-oprichter Peter-Robin Mijderwijk zou de investeerders ook hebben afgeschrikt. De opgestapte Mijderwijk eiste voor de Amsterdamse Ondernemingskamer een onderzoek naar de gang van zaken. omdat  in twee jaar tijd het bedrijf er 10 miljoen euro doorheen heeft gejaagd. Ondanks de betrokkenheid van media-ondernemer Ruud Hendriks als commissaris en Marc Duijndam (ex-Funda) als directeur ging Dynasource ten onder. In 2017 bedroeg het verlies bijna 2,8 miljoen euro en een jaar later ruim 7,5 miljoen euro. Dynasource meldde in 2018 dat een nieuwe klant in 2019 voor omzet zou gaan zorgen, maar dat bleek beperkt tot die 400 euro per maand. De verkoop van de failliete boedel leverde de curator maar weinig op. Alleen het IT-platform, de merknamen, de domeinnamen en de kantoorinventaris werd voor 75.000 aan  Dynasource International van ondernemer Ronald Eleveld overgedaan, die daarna het bedrijf No Ceilings in Ede oprichtte. Dat bedrijf is actief als adviesbureau, maar ook als investeerder. Onder de drie oprichters van No Ceilings zit niet geheel toevallig ook Richard Bross, de medeoprichter van het failliete bedrijf. Adnan Sawadi heeft met Richard een eigen IT investeringsmaatschappij opgezet dat Adwani Ventures heet.

e5

Shopinvest, het moederbedrijf van kledingketen e5 mode samen met het Nederlandse familiebedrijf Berden Mode & Wonen. Shopinvest heeft in België meer dan 80 winkels, voornamelijk filialen van e5 mode. E5 Mode met 55 winkels en 480 medewerkers in België kreeg surseance van betaling. Er kwamen biedingen op de keten van  de Belgische modeketens De Sutter, ZEB, JBC, Lex Hes en Martijn Rozenboom. Of Martijn Rozenboom in opdracht van R&S zijn bod heeft gedaan is onbekend. Zelf is R&S (Van de Schoor) nog verwikkeld in andere lopende faillissementen. Uiteindelijk had textielfamilie De Sutter’ de beste papieren en nam de 55 winkels over met behoud van  negentig procent van het personeel. Voor de kledingketen betaalde de familie 2,5 miljoen euro en de komende vijf jaar wordt vijf miljoen euro in de winkelketen geïnvesteerd.  Ook zouden er vijftig banen bij komen op den duur en moet de webshop goed zijn voor twintig procent van de omzet. e5 Mode stond al bijna een jaar te koop. Eind 2019 werd het bedrijf gekocht door ondernemer Frédéric Heldeweiert van de oprichtersfamilie Kaesteker. Door corona mislukte echter zijn herstelplan en hij vroeg bescherming aan tegen de schuldeisers bij de rechter.

The E-Bike Company (zie ook Go Sharing, Go Green en Greenmo)

De The E-Bike Company heeft 27 februari 2023 surseance van betaling aangevraagd. Oprichter Jelle Visser heeft 20 jaar ervaring in de fietsindustrie en meer dan 25 jaar ervaring in ondernemerschap, marketing, sales en finance. Hij wilde van E-bike-to-Go de grootste speler in e-bike sharing van Nederland maken. Jelle Visser werkte eerder voor Riese & Müller. Met zijn persoonlijke Jeviss Holding BV was hij 85% eigenaar van de onderneming. De overige 15% was in handen van N=2 Ventures BV.Bram Medema was als actieve investeerder en Marcel Dekker richtten Cycle BV op om de fietsen die werden aangekocht en gebruikt door The E-Bike Company onderpand veilig te stellen en buiten het faillissement te houden. N=2 Ventures, die  een lening aan Cycle BV verstrekte, bracht de fietsen onder in Special Purpose Vehicle, SPV B.V. Cycle BV wilde bij een doorstart eenvoudig de lopende huurcontracten overnemen. Harm Timmer van Giant was verantwoordelijk voor het account management en Rosanne Sollard deed naast online marketing ook de evenementen. Via crowdfunding werd een lening met een looptijd van 48 maanden, met een aflossingsvrije periode tot 201 bewerkstelligd. De aflossingsvrije periode geschiede jaarlijks, in 3 gelijke termijnen (2018, 2019 en 2020)met een rentepercentage van 6% per jaar. Het eerste pandrecht werd via de funding van Crown gevestigd op huidige en toekomstige vorderingen, alle roerende zaken en ook alle fietsen welke in Cycle BV werden aangehouden en toekomstige intellectuele eigendomsrechten. Het bedrijf boodt bedrijven de mogelijkheid elektrische fietsen in plaats van auto’s te leasen met een online platform, genaamd E-bike to Go The E-Bike Company verhuurde de fietsen vervolgens met 2 jarige huurcontracten aan bedrijven zoals het UWV. Na deze 2 jaar moesten de fietsen door The E-Bike Company tegen een vooraf vastgestelde prijs verplicht worden overgekocht. Investeerder Opportunity Partners B.V. van Robert van der Wallen heeft via dochteronderneming Service Course SPV B.V., zeggenschap verkregen over The E-Bike Company B.V. De bedrijven hebben op 23 februari 2023 de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

E-bon

Beide BV’s van het online-videoplatform uit Eindhoven van Created on Friday zijn failliet verklaard en ook E-bon, een digitale cadeaubon waarin zo’n 250.000 euro werd geïnvesteerd ging onlangs failliet net als de Amsterdamse muziekwinkel Fame die 9 juni een faillissement aan vroeg. In mei ging ook de Nationale Slijtersbon failliet. Beide BV’s van het online-videoplatform uit Eindhoven van Created on Friday zijn failliet verklaard en ook E-bon, een digitale cadeaubon waarin zo’n 250.000 euro werd geïnvesteerd ging onlangs failliet net als de Amsterdamse muziekwinkel Fame die 9 juni een faillissement aan vroeg. In mei ging ook de Nationale Slijtersbon failliet.

EBK (Energie Bespaar Kozijn) zie ook Kozijnwens, Profijtkozijn, Koijnexpert Twente, Regio Kozijn en Kozijn Montage Nederland

De schuldenlast van het failliet verklaarde Enschedese Energiebespaarkozijn (EBK) is circa 1 miljoen. Curator Tom Brouwer heeft becijferd dat 64 schuldeisers in totaal 980.000 euro tegoed hebben. Dat zijn over het algemeen klanten die wel hebben (aan)betaald en niet of slechts gedeeltelijk geleverd hebben gekregen. Zes zakelijke partijen hebben ruim 75.000 euro te goed. Een daarvan is het leasebedrijf van de bedrijfsbussen, dat het faillissement heeft aangevraagd. Verder vordert de Belastingdienst bijna 690.000 euro, met name aan omzetbelasting en loonheffingen. EBK heeft daartegenover ruim 430.000 euro aan vorderingen tegoed. Eigenaar Gerrit Spijkers, gaf in december aan dat de financiële schade enkele tonnen zou bedragen en er zou nog voor anderhalve ton aan werk moeten worden afgemaakt. Ook zou er nog een kleine partij timmerhout en kozijnen(onderdelen) in een opslagplaats van EBK zijn. Met uitzondering van eigenaar Gerrit Spijkers zouden er geen mensen meer in dienst zijn. De laatste twee medewerkers zouden begin vorig jaar zijn vertrokken. betrokken was bij verschillende faillissementen. Onder meer bij Profijt Kozijn, Regio Kozijn, Kozijnexpert Ditservice, Allroundpartners Nederland, Kozijnvervanger en All4you Montage. En ondertussen werd er alweer een nieuw bedrijf opgericht, dat geregistreerd staat aan de Josink Hofweg in Enschede. Zijn holding opereert nog vanuit het pand van het failliete Kozijnwens aan de Kopersteden. De 49 jarige eigenaar wist een partij gereedschap ter waarde van een kleine 8.000 euro buiten het faillissent te houden maar dit werd opgemerkt door de curator. Het gereedschap werd gevonden en geveild. In juni 2022 werd de man aangehouden door de fiod vanwege faillissementsfraude. In 2020 zou het bedrijf nog ruim 4 ton winst hebben gemaakt bij een omzet van 2,5 miljoen. Een jaar later veranderde dit plotseling in 3 ton verlies op een omzet van 5 ton.

Eblp Corporate Fashion B.V. Vught

De besloten vennootschap EBLP Corporate Fashion B.V. was gevestigd op Baarzenstraat 41 te Vught en is op papier actief in de branche Vervaardiging van overige bovenkleding. EBLP bestond uit Laverdi BV, Profit group en Profit accounts in Vught en Drunen en was officieel groothandel in bovenkleding en belastingadviseur. Het bedrijf is bij de kamer van koophandel geregistreerd onder kvk nummer 61848743 en is gelegen in Molenstraat en omgeving in de gemeente Vught. Statutair gevestigd te Vught en kantoorhoudende aan de Tennesseedreef 8A 3565 CJ Vught en Industrieweg 5B, 5262 GJ Vught. Bij EBLP Corporate Fashion B.V. waren tussen de 2 en 5 personen werkzaam. H.J. P. en zijn echtgenote L.M. P. waren officieel bestuurder en aandeelhouder van het bedrijf. De bestuurder geeft aan dat de oorzaak van het faillissement een order van Benetton is die het bedrijf misgelopen is. Hij geeft aan dat in november 2014 een “medewerker” van EBLP Group B.V. werd benaderd door een tussenpersoon, mevrouw Anneke van der Veer van Veercs B.V., om een order in de textielsector onder te brengen. Het ging om een order van Benetton te Parijs met een productiewaarde van € 1.200.000,-. Het bedrag van de order werd op 6 april 2015 bijgeschreven op de rekening van EBLP Group B.V. Van dit bedrag zouden de leveranciers in China betaald worden.

ETQ

Schoenenmerk ETQ, (soinds 2012) met Adriaan Mol en Sébastian Monteban als investeerders, en met flagshipstore en kantoor in voormalig nachtclub RoXY in  Amsterdam is failliet. ETQ wist al vroeg Adriaan Mol, oprichter van unicorns MessageBird en Mollie als investeerder binnen te halen. Eind vorig jaar kwam daar Sébastian Monteban bij, bekend van onlinejuwelier Brandfield. Met het extra kapitaal zouden Van der Woude en mede-bestuurder Hugo Castermans uitbrieden naar het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk. Er waren plannen om nieuwe producten aan de ETQ-collectie toe te voegen, naast de schoenen die het bedrijf voor een gemiddelde €250 per paar slijt. Al in 2022 moest de – niet bekendgemaakte omzet – verdubbelen. Eind 2020, had een van de drie bv’s al een negatief eigen vermogen van 3,5 ton. Bij de andere twee was dat totaal ruim zes ton positief. Met hiertegenover een schuld van afgerond €2,4 miljoen. In 2022 raakte het bedrijf in conflict met een producent vanwege ondermaatse kwaliteit van een levering.  Er ontstond een verlies van 1.15 miljoen over 2021 bij een omzet van 1,7 miljoen. In 2020 bedroeg het verlies  178.000 euro De curator regelde een gedeeltelijke online doorstart van het 12 jaar oude bedrijf dat 2,6 miljoen schuld bij de fiscus en 13 schuldeisers achterlaat. Monteban kocht de activa voor 750.000 euro.

EVT

Erik van de Vondervoort van EVT in Ittervoort is failliet verklaard door het pensioenfonds dat nog tweeduizend euro tegoed heeft en de Belastingdienst. De expediteur zou achtervolgd zijn door pech. Enkele werknemers zijn langdurig ziek geweest waardoor de exploitatie in de problemen kwam. Ex-werknemers en leveranciers hebben ook nog geld (salaris en onkostenvergoeding) tegoed. EVT heeft beroep aangetekend tegen het faillissement.

Ebcon

De curator van het failliete internetbedrijf Ebcon claimt zestien jaar na dato ongeveer 55 miljoen euro bij drie ex-bestuurders. De mannen hebben volgens de curator geld dat bestemd was voor een glasvezelverbinding in eigen zak gestoken. Het Brabantse Ebcon maakte rond de eeuwwisseling furore als aannemer van KPNQwest. Dit failliete ex-beursfonds wilde een glasvezelimperium aanleggen dat 63 Europese steden met elkaar moest verbinden. Ebcon zou het netwerk aanleggen. Voordat KPNQwest, een joint venture van het Nederlandse KPN en het Amerikaanse Qwest, failliet ging omdat het bedrijf de ambities niet waar kon maken, sloot Ebcon op 10 juli 2001 al de deuren. De Ebcon-curator deed al die jaren onderzoek naar de zaak en wijt het faillissement aan zelfverrijking. Bij de drie bestuurders wordt bij ieder voor bijna 55 miljoen euro beslag gelegd.

Eden Schwartz

Het Amsterdamse jeansmerk Eden Schwartz is failliet. Het faillissement is begin december 2019 uitgesproken. Eden Schwartz is in 2013 opgericht door Jan Willem Struiksma, die voorheen jarenlang in de financiële sector werkte. Hij zette het als premium merk voor dames in de markt. In mei kwam Eden Schwartz nog met een zogenoemde Upcycled Collection, waarbij oude of beschadigde jeans in nieuwe producten werd verwerkt. Klanten konden jeans in de webshop bestellen en kregen dan kostenloos ook een maat groter en een maat kleiner. Zo werd de juiste maat gegarandeerd. De twee broeken die niet pasten, konden kosteloos retour gezonden worden. Het bedrijf kon niet worden doorgestart en de voorraad van 7500 premium spijkerbroeken, die in de (web)winkel 140 euro kostten, werden voor 3 euro per stuk verkocht aan een opkoper. De merknaam, de website en domeinnamen en de goodwill leverden een zelfde bedrag op, waardoor het complete bedrijf voor zo’n 7500 euro van de hand ging. De broeken werden vervolgens verkocht in Groningen, Nijmegen en Maastricht voor 20 tot 30 euro per stuk. In 2016 zat Eden Schwartz ook al in de problemen zat maar werd toe nog wel geholpen door financiers en aandeelhouders. In 2017 werd zelfs  54.000 euro verlies op een omzet van ruim 166.000 euro geboekt . En in 2018 zakte de omzet compleet in. Struiksma beweerde begin 2018 nog dat hij het bedrijf ‘behoorlijk goed op de rit’ had.

Edinburgh Woollen Mill Group

In november 2020 vroegen modeketens Peacocks, Jaeger, Austin Reed en Jacques Vert surseance aan, waardoor bijna 4800 banen in gevaar kwamen. De retailers maken allemaal deel uit van de Edinburgh Woollen Mill Group van Day. Twee andere ketens die eigendom zijn van Day, Edinburgh Woollen Mill, gespecialiseerd in breigoed en mode voor 50-plussers, en Ponden Mill-huishoudartikelen, schakelden begin november beheerders in. Iets minder dan 900 mensen verloren hun baan. Nog eens 2000 banen staan op de tocht.

eLinea

Mediaconcern Audax start het failliete tijdschriftenplatform eLinea en eReaders Groep door. Bij Elinea kun je online tijdschriften voor een vast bedrag per maand onbeperkt artikelen lezen. In juli 2016 werd eLinea failliet verklaard. eLinea ging ongeveer twee maanden dicht om het platform aan te passen en te integreren binnen Audax. Rond 1 oktober 2016 ging eLinea weer online. Alle verplichtingen aan betalende abonnees worden nagekomen. Het tegoed van abonnees blijft staan tot de heropening van het platform. Audax is eigenaar van AKO en is met Betapress, Audax Logistiek en Van Ditmar bekend als distributeur van tijdschriften, buitenlandse kranten en Engelstalige boeken en uitgever van HP/De Tijd en Weekend.

Elle

De modewinkels van het merk Elle in Zwolle, Groningen, Leeuwarden en Schiphol zijn in april 2013 failliet verklaard. De EBS Groep BV, waarvan de modewinkels van Elle deel uitmaken, vroeg zelf het faillissement aan. De Elle Brand Store zou niets meer te maken hebben met het internationale modemerk dat in 2004 naar Nederland kwam onder de naam Elle Womenswear. In 2005 werd L-Unlimited failliet verklaard, de licentiehouder voor de modecollecties van Elle. Het bedrijf werd overgenomen door Fashionbrands Company BV,  opgezet door voormalig Euretco-directeur Peter Sturms. Fashionbrands kreeg daarmee de rechten in handen om de collecties te ontwerpen, te ontwikkelen en op de markt te brengen in Europa en het Midden-Oosten. De Zantman Modegroep werd wholesaleimporteur voor de Nederlandse markt. Een jaar na de doorstart opende Elle Prêt-à-Porterwinkels in Eindhoven, Den Haag, Amsterdam, Maastricht, Zwolle, Amersfoort, Groningen, Utrecht, Lelystad en Rotterdam om vier jaar later in 2009 opnieuw failliet te gaan. De huidige winkels van Elle in Zwolle, Groningen, Leeuwarden en op Schiphol vallen onder de BV EBS Groep met merken als Supertrash en Rinascimento.

Emoss

Emoss ging vlak voor kerst 2015 opnieuw failliet. Het bedrijf ontwikkelde en leverde elektrische aandrijflijnen en integratie-expertise en produceerde elektrische bussen en vrachtwagens en ondersteunende batterijsystemen. Emoss werd bekend doordat bedrijven als Heineken en Lidl de Emoss e-trucks inzetten voor de distributie van hun goederen. Onder de naam All Green Vehicles ging het bedrijf in 2011 al eerder failliet en als Emoss begin 2013 nog eens om daarna onder dezelfde naam door te starten.

Emotional Brain

Het Nederlandse farmabedrijf Emotional Brain uit Almere en ontwikkelaar van Lybrido and Lybridoseen, twee nieuwe potentiele lustpillen voor vrouwen kreeg 8 april 2021 surseance van betaling, ondanks de tientallen miljoenen aan investeringen van onder andere de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Acht jaar geleden kondigde oprichter Adriaan Tuiten vol vertrouwen aan dat hij binnen twee jaar een lustopwekkende pil op de markt kon brengen om seksuele lustgevoelens bij vrouwen te stimuleren. Eind 2015 kondigde Tuiten een grootschalige testfase 3 aan, met de verwachting dat de lustpillen eind 2017 op de markt zou komen. Eind 2016 stapte Ellard Blaauboer, de oud-topman van investeerder Nesbic en oprichter van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen in en verschenen er artikelen in de Britse media, waarin werd gesteld dat de lustpil binnen twee jaar te koop zou zijn. De ontwikkelingskosten zouden, door alle trajecten bij de European Medicines Agency en de Amerikaanse tegenhanger FDA, onzettend veel geld kosten en veel langer duren dan was voorzien. Na een laatste testfase (3)  zou de werking van de lustpillen onderzocht kunnen worden, waarna het medicijn de apotheken in zou kunnen. De lust opwekkende pillen zouden de aandeelhouders waaronder Tim en Tom Coronel, de familie Companjen van Bakker Bart, Ruud Sondag (ex-topman van afvalverwerker Van Gansewinkel), voormalig ING-topman en Ahold-commissaris Jan Hommen, Forum voor Democratie-Kamerlid Olaf Ephraim en VVD-prominent en zakenman Cees Meeuwis, componist John Ewbank en ict-miljonair Marcel Stolk miljarden aan royalities opleveren. In totaal werd door deze aandeelhouders circa 42 miljoen euro geïnvesteerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leende het bedrijf incl. rente 8,4 miljoen euro. Aandeelhouders hebben meermaals geprobeerd oprichter Tuiten als directeur af te zetten maar Tuiten is behalve directeur ook grootaandeelhouder, waardoor hij dit tegen wist te houden. De voorzitter van de raad van commissarissen, Aandeelhouder Anjo Joldersma heeft persoonlijk leningen verstrekt en veel rekeningen van het bedrijf betaald om een faillissement te voorkomen. Dit lijkt nu vergeefs.  Half april verleende de rechtbank het bedrijf en drie gerelateerde vennootschappen voorlopige uitstel van betaling. De financiële situatie is erg slecht, in 2018 bedroeg het verlies ruim 3,3 miljoen euro en in 2019 werd ruim 3,8 miljoen euro verlies geboekt. De aandeelhouders en investeerders zien minstens 42 miljoen euro dat in het bedrijf werd gestopt verdampen. Eind 2019 was er al een negatief eigen vermogen van 19 miljoen euro. Een grote schuldeiser is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die een krediet verstrekte van ruim 7,6 miljoen euro. Een poging om Emotional Brain in 2018 met hulp van de Amerikaanse zakenbank Raymond James te verkopen, mislukte. Het voortbestaan is afhankelijk van een licentiedeal of het aantrekken van nieuw kapitaal. Financieel directeur Robert Kimman verwijst voor vragen naar Mark Hendrik de Vries die door de rechtbank is aangewezen als bewindvoerder.

ENCI HeidelbergCement

Nadat eerder de groeve en de oven al sloten, ging ook de fabriek van ENCI in Maastricht dicht. De Maastrichtse cementfabriek van ENCI sloot 28 augustus 2020. Daarmee eindigt 96 jaar cementproductie bij de Sint-Pietersberg. Moederbedrijf HeidelbergCement koos er vorig jaar voor om te stoppen met de locatie en vloeide vijftig werknemers af. ENCI werd in 1826 opgericht en groeide uit tot een van de grootste werkgevers in de omgeving van Maastricht met een jaarlijkse productiecapaciteit van zo’n 900.000 ton cement. In juli 2018 is ENCI Maastricht gestopt met de commerciële kalksteenwinning en in 2019 is een definitief einde gekomen aan de productie van klinker, het halffabricaat voor de cementbereiding. Sindsdien importeerde ENCI Maastricht klinker om deze vervolgens tot diverse cementsoorten te vermalen. De jaarlijkse productiecapaciteit van ENCI Maastricht bedroeg circa 900.000 ton cement per jaar. ENCI Maastricht is uitgerust met een volledig geautomatiseerde installatie voor het laden van vrachtwagens en een opzakinstallatie voor verpakt cement. Tot 2018 won het bedrijf zelf mergel uit de Sint-Pietersberg. Maar toen dat niet meer gebeurde werd de fabriek afhankelijk van de import van grondstoffen voor de productie van cement. Daarmee werd de locatie opeens een stuk minder interessant voor HeidelbergCement. Grote zeeschepen kunnen niet in Maastricht komen en er was weinig opslagruimte, wat de aanvoer van grondstoffen bewerkelijk en de productie van cement te duur maakte. Verder waren de onderhoudskosten van de fabriek erg hoog. Ook bestond er al jaren kritiek op ENCI van mensen die de activiteiten van het bedrijf belastend vonden voor natuur en milieu. De vroegere mergelgroeve van ENCI is inmiddels overgegaan naar Natuurmonumenten. Er is daar al een modern uitkijkplatform aangelegd voor wandelaars. ENCI heeft nog twee anderen cementfabrieken in Nederland, in IJmuiden en Rotterdam. Die blijven wel open.

Enstroga zie FENOR

Esprit

Esprit vloeide veertig procent van het kantoorpersoneel af en een aantal winkels werd gesloten en ging failliet. De rechtbank in Rotterdam sprak in 2016 het faillissement uit van een groot aantal franchisevestigingen van Esprit. Esprit heeft tientallen winkels in Nederland en meer dan 760 wereldwijd. Modemerk Esprit moest een deel van de schulden kwijt laten schelden om als modemerk te kunnen overleven. Esprit moest keihard ingrijpen, bezuinigen en reorganiseren om overeind te blijven door huurverlagingen voor de winkels af te dwingen en personeel af te vloeien. In Duitsland ronde het bedrijf eind 2020 een herstructurering af. Hierbij moest de helft van de 100 Duitse winkels sluiten en moesten schuldeisers bijna 240 miljoen kwijtschelden. In 2011 werd er nog voor 3,9 miljard euro aan kleding verkocht, maar dat daalde naar 348 miljoen euro. De hoofdkantoren staan in Duitsland en Hong Kong. In Duitsland verdwenen zo’n vijfhonderd banen. Sinds 2011 heeft het bedrijf een derde van zijn locaties in Nederland gesloten. Medewerkers konden al in 2016 kiezen of ze mee wilden doen aan een vrijwillige vertrekregeling. Desondanks stonden er ook nieuwe winkelopeningen op de planning, vooral in China. In 2019 kwam het bedrijf met een nieuw concept voor z’n winkels. Arpi in Dordrecht en zusterbedrijven Lise, Jeni en Pebo zijn failliet. Dertien van de door hen geëxploiteerde twintig franchise-Esprit winkels zijn 26 januari al failliet verklaard. Ook de winkels van Gerry Weber, Betty Barclay, B&B, Street One en Sandwich (doorgestart) zijn failliet. Esprit zelf is nog niet failliet. In totaal zijn er 57 franchise-winkels van Esprit in Nederland. Webshop Brandstoreonline is uit de lucht. De winkels in Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Dordrecht, Gorinchem, Krimpen aan den IJssel, Leidschendam, Papendrecht, Rijswijk Rotterdam, Spijkenisse, Zoetermeer en Zwijndrecht en het hoofdkantoor zelf zijn nog wel open zodat een doorstart mogelijk is. Arpi Dordrecht is ook een deelneming van Yizi Dordrecht. Esprit verwacht aan de hand van voorlopige cijfers, een verlies van 425 miljoen euro) voor het lopende boekjaar. Het gaat om het grootste verlies in de geschiedenis van het bedrijf, aldus Textilwirtschaft. De huidige winst is nog steeds relatief klein (bijna 14 miljoen euro. Het Hongkongse bedrijf had na een omzetdaling met een kwart en een verlies van 120 miljoen euro weinig toekomst meer, maar sinds de aanstelling van Mark Daley en de reorganisatie maakte het bedrijf enige tijd weer enige winst: de nettowinst van 121 miljoen Hongkongse dollar over de eerste helft van het huidige boekjaar is de eerste winst die het bedrijf in vier jaar liet optekenen. Het bedrijf noemt zijn zware herstructureringen dan ook onomwonden een succes. Een nieuwe Chief Product Officer, Sang Langill, moet het bedrijf met capsulecollecties hipper in de markt zetten en een verdere focus op e-commerce bevestigen. In 2022 werd er toch weer een verlies geleden van zo’n 82 miljoen euro door de veel lagere omzet van circa 840 miljoen. Dat is 15 procent minder dan in 2021. Daarbij stegen de kosten voor energie en logistiek. Ook in 2023 gaat het nog bergafwaarts. In het 1e half jaar staat het verlies nu al op circa 84 miljoen euro en de omzet bleef steken op zo’n 300 miljoen euro. Esprit is van oorsprong een Amerikaans merk, maar het erfgoed van ‘California cool’ is door de jaren heen bijna verloren gegaan. Na een grondige hervorming van het bedrijf de afgelopen drie jaar gaat het merk dit najaar voor een grote herlancering. CEO is William Pak.

Estro

Kinderopvangorganisatie Smallsteps betaalt 11 miljoen euro voor een financiële regeling met ruim zevenhonderd oud-medewerkers die hun baan verloren na het flitsfaillissement. Estro werd overgenomen door Smallsteps. Het flitsfaillissement van Estro in 2014 werd met 250 vestigingen direct doorgestart door dezelfde eigenaar. Het Europese Hof van Justitie veroordeelde het snelle bankroet. Het kinderopvangbedrijf, dat sinds de doorstart Smallsteps heet, heeft nu een akkoord met FNV over de vergoeding aan werknemers. De zevenhonderd oud-werknemers krijgen een ontslagvergoeding volgens de oude kantonrechtersformule. Daarbij worden dienstjaren meegewogen. FNV-leden krijgen daarnaast drie jaar lidmaatschap van de vakbond vergoed. Gemiddeld is per medewerker zo’n 15.000 euro beschikbaar. De vakbond kwam in verweer tegen kinderopvangorganisatie Estro die failliet ging en onder de naam Smallsteps een snelle doorstart maakte. Bij dit door curator Wouter Jongepier voorgekookte flitsfaillissement verloren duizend medewerkers hun baan. Negentig minder renderende vestigingen werden gesloten. Jongepier en Jean-Pierre Bienfait, directievoorzitter van Estro kregen van diverse kanten het verwijt dat zij een schijn faillissement creëerden met als enig doel een afgeslankt bedrijf voor een zacht prijsje schuldenvrij te laten overnemen door de oude eigenaar, een Engelse investeringsmaatschappij. Namens vier oud-medewerksters van Estro daagde de FNV Smallsteps voor de rechter die de kwestie doorschoof naar de hoogste Europese rechter. Tot de uitspraak hadden werknemers nergens recht op als een bedrijf failliet ging. Dankzij de uitspraak van het Hof is duidelijk dat dit alleen nog geldt als een onderneming ophoudt te bestaan. Een doorstart moet wel mogelijk blijven om werkgelegenheid te behouden, zonder dat dit leidt tot afbraak van arbeidsvoorwaarden. Daarbij mag de doorstarter niet opgezadeld worden met de schulden van het failliete bedrijf en hebben werknemers recht op een echte baan. Als ontslagen door de financiële situatie van de onderneming toch noodzakelijk zijn, moet het afspiegelingsbeginsel toegepast worden. Direct na het faillissement en de doorstart van Estro op 5 juli 2014 opende de FNV een meldpunt waar honderden werknemers en andere gedupeerden met hun verhaal terecht konden voor het onderzoek dat tot de rechtszaak heeft geleid. Uit het onderzoek blijkt dat de overname onder een dekmantel van faillissement maandenlang tot in de puntjes is geregisseerd. Het faillissement was puur een middel om op een goedkope manier van personeel en kosten af te komen en de buitenlandse durfkapitalisten te pleasen. Ze hebben duidelijk misbruik gemaakt van de pre-packconstructie. Zo deden ze er alles aan om de deur gesloten te houden voor andere overnamepartijen en onderhandelden alleen met zichzelf. De Nederlandse rechter gaat de rechtszaak tegen Smallsteps nu verder behandelen. De uitspraak van het Hof betekent dat alle ontslagen medewerkers formeel nog in dienst zijn van Smallsteps. Mogelijk hebben zij nog recht op salaris of een ontslagvergoeding.

Euroland

Discountwinkel Euroland is failliet. Euroland had in Nederland 23 winkels en 87 werknemers. De winkels van Euroland blijven vooralsnog gewoon open omdat een doorstart wordt onderzocht. Euroland werd in 1997 opgericht onder de naam 2,50 Shop, waarbij alle artikelen, zoals cosmetica, tandverzorging, wasmiddelen, schoonmaakmiddelen, zeep en snoep voor 2,50 gulden werden verkocht. In 2011 nam het bedrijf de formule Knaakland over. Na de invoering van de euro in 2002 wijzigde de naam van de keten in Euroland. Euroland vroeg zelf het faillissement aan.

Eurocommerce

Bijna tien jaar na het faillissement van Eurocommerce moet verzekeraar Nationale Nederlanden (NN) 9 miljoen euro betalen aan Rabobank, vanwege fouten die de bij NN verzekerde accountant van Eurocommerce destijds maakte. Kantorenfonds Eurocommerce van oprichter en eigenaar Ger Visser ging in 2012 failliet en was destijds 650 miljoen euro aan leningen aangegaan, waaronder bij Rabobank en Bodemgoed BV, een dochter van Rabobank. In het laatste jaarverslag stond dat de vastgoedportefeuille 1 miljard euro waard was, maar uiteindelijk bleek het onroerend goed veel minder waard te zijn. Het faillissement leidde tot enkele tuchtzaken en een veroordeling van Vissers tot drie jaar cel wegens faillissementsfraude, waartegen beroep is aangetekend. De accountant, werkzaam bij Nijhof Groep uit Deventer, werd door de Accountantskamer voor 6 maanden geschrapt en de Nijhof Groep ging ten onder aan de dreiging van grote schadeclaims. Nijhof Groep had een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij NN met een jaarlimiet van ruim 9 miljoen, wat Rabobank volledig opeist. In de rechtszaak tegen NN moest Rabobank aantonen dat er een direct verband was tussen de geleden schade en de jaarrekeningen van Eurocommerce. Volgens Rabobank zaten er meerdere fouten in de jaarrekeningen over 2008, 2009 en 2010. “De schade die de banken hebben geleden doordat zij zijn afgegaan op de door de accountant goedgekeurde jaarrekeningen over 2008, 2009 en 2010 bedraagt voor ieder jaar afzonderlijk minimaal € 4.538.000. Dit betekent dat NN verplicht is de jaarlimiet van € 9.076.00 uit te keren. De rechter heeft Rabobank in het gelijk gesteld. “Naar het oordeel van de rechtbank is, gelet op de gemotiveerde stellingname van de banken, voldoende komen vast te staan dat de jaarrekeningen voor de banken van groot belang waren voor hun beslissingen over het al dan niet verstrekken van financiering, het bepalen van de voorwaarden daarvan en/of het nemen van andere maatregelen. De truc van Visser was huurders weg te halen bij een reeds ontwikkeld pans en deze dan opnieuw te regisgtreren op een nieuw project. Hij maakte een jaar lang huur over van de ene naar de andere rekening om te bank te misleiden. Toen hij doorkreeg dat ze hem door hadden probeerde hij zijn bezittingen naar zijn naaste familie over te zetten. Zijn zoon mocht de prominente paardenrenstal, waarmee hij de Olympische Spelen had gehaald, voor 7 miljoen euro overnemen. Tegelijkertijd zou Eurocommerce ook zeven jaar lang een miljoen gaan sponsoren waardoor de zoon per saldo de stal gratis kreeg. Zijn dochter gaf hij een hotel-restaurant in Gorssel en zijn vrouw een aantal auto’s. Uiteindelijk zijn deze schenkingen door de curator allemaal teruggedraaid. Het afronden van het faillissement zal volgens curator Schepel nog een aantal jaar gaan duren. Er lopen drie strafzaken tegen Visser.

Expresso Fashion  (zie ook FNG )

Expresso Fashion, het Nederlandse modemerk met een duidelijk eigen handschrift en een uitgesproken vrouwelijke signatuur, heeft winkels in Nederland en België, shop-in-shops in de Bijenkorf en een webshop. Daarnaast is Expresso verkrijgbaar bij geselecteerde dealers in Nederland, België, Duitsland en Spanje. 30 juli 2020 is Expresso Fashion B.V. in surseance gegaan. De bewindvoerder is mr. C. van de Meent. Het insolventienummer van deze zaak is S 20 16. Expresso Fashion B.V. heeft als activiteit(-en) de vervaardiging van overige bovenkleding, groothandel in bovenkleding. Er waren circa 100 t/m 199 werknemers werkzaam. Fashion hielp vrouwen om hun sterkste punten te accentueren en de zwakkere punten geraffineerd te verbloemen. De collecties beschikten over een uitstekende pasvorm en een maatvoering van maat 34 t/m 46. Elegantie, comfort, originaliteit en individualiteit stonden voorop. Er waren vier hoofdcollecties per jaar die uit meerdere thema’s bestonden. Daarnaast werd er twee keer per jaar (mei en november) een Flash collectie uitgebracht en was de Business Suits collectie (NOOS) doorlopend verkrijgbaar. De collecties werden aangeboden vanuit de showroom in Diemen. De FNG-merken Expresso en Claudia Sträter kwamen in 2020 handen van Van Uffelen Groep vanuit het FNG faillissement. Van Uffelen nam de merken over van “bedrijvendokter” Martijn Rozenboom (NXT)  Het is opvallend dat het overnamenieuws amper een paar dagen komt na een herstructureringsaankondiging, waarbij Rozenboom liet weten dat de helft van alle Expresso-winkels zouden moeten sluiten en ook vijf winkels van Claudia Sträter dicht gaan. Van Uffelen ging door met een afgeslankte versie van de ketens.  Minimaal 30 winkels zouden “structureel open kunnen blijven” en dus ook minimum 175 medewerkers actief. Rozenbooms NXT Holding concentreerde zich vervolgens op de formules van Miss Etam en Steps en zusterlabel Promiss. Curator Nils Reerink noemt het handelen van Martijn Rozenboom, die de winkelketens in 2020 overnam onrechtmatig. Rozenboom kocht na het faillissement van FNG enkele Nederlandse activiteiten, waaronder Miss Etam en Steps. Die bracht hij onder bij NXT Fashion. Daarbij bracht hij de loonkosten voor zo’n zeshonderd medewerkers onder bij bedrijven die later failliet gingen terwijl de opbrengsten apart werden gezet bij niet-failliete onderdelen. Deze wijze van handelen acht de curator onrechtmatig en daarom houdt hij de bestuurders van NXT Fashion Group aansprakelijk voor de faillissementstekorten met een totaal van ongeveer 4,5 miljoen euro.  Eerder beklaagde vakbond AVV zich al over het opknippen van zijn bedrijf in allerlei bv’s, om vervolgens het deel met personeel failliet te laten gaan.

F&L Publishing Group

De F&L Publishing Group uit Nijmegen is 23 november 2017 failliet verklaard door de rechtbank in Gelderland. De uitgeverij van Wien Feitz en Paul Lemmens gaf ruim 15 bladen uit, waaronder iCreate Magazine, Koken en Genieten, Gardeners World en Chip Fotomagazine. Het faillissement kost tachtig mensen hun baan.

FNG Zie ook FNG blog

Eenentwintig Belgische vennootschappen van FNG zijn failliet verklaard en aan acht Nederlandse FNG-vennootschappen is ondanks 4 miljoen euro staatssteun surseance verleend. Het gaat om Miss Etam Operations B.V., Theo Henkelman Schoenen B.V., Expresso Fashion B.V., New Fashions B.V., Expresso Fashion Web B.V., Modehuizen Claudia-Strater B.V., FNG Retail Services B.V. en Steps Retail B.V.  Voor FNG NV, de overkoepelende holding van alle Nederlandse, Belgische en Zweedse activiteiten, is nog geen faillissement of surseance aangevraagd. De Zweedse activiteiten vallen ook niet onder de aanvragen. De merken werden door NXT van Martijn Roozenboom van de curator overgenomen en deels binnen drie weken doorverkocht aan de Van Uffelen Groep. In februari 2022 ging uiteindelijk de rest van het concern en Ella failliet.

FNV

FNV draait door daling van het aantal leden en de bijbehorende contributies ook al twee jaar een verlies van bijna drie miljoen euro. Eind 2016 zou er nog maar 23 miljoen aan reserves overblijven. Begin 2015 was dit nog 77 miljoen. Bij de bouwmarkten daalde de omzet in 2015 met 1,6 procent. Sinds 2007 is de omzet met 23 procent gedaald. het aantal bouwmarkten en doe-het-zelf bedrijven nam met 16 procent af, van 2230 naar 1960 bedrijven.

FST Logistics (zie ook Kool)

Door de rechtbank van Midden-Nederland is  op 13 december 2022 FST Logistics uit Amersfoort failliet verklaard. Het bedrijf veranderde enkele weken voor het faillissement de bedrijfsnaam in Transport Employment Agency [TEA] BV zodat het faillissement onder de radar leek te blijven. Ook voor Kool Transport werd bij de rechtbank van Midden-Nederland op donderdag 12 januari Kool Transport BV het faillissement uitgesproken. Het faillissement hing al enige tijd in de lucht. Volgens de directeur, Gert Bras, lag het aan een hoog ziekteverzuim en een aantal ‘dwarsliggers’, zo gaf hij eerder aan in een e-mail aan de chauffeurs. Enigzins onverwacht want eerder werd aangegeven dat het faillissement pas 24 januari bij de rechtbank zou dienen. Kool Transport werd op 15 april 2022 overgenomen door FST, maar dat zou zijn teruggedraaid. Deze werknemers ontvingen geen loon en er werd beslag gelegd op zo’n 65 vrachtwagens van het bedrijf en ook trailers van het terrein werden weggesleept Voor de rechtbank van Gelderland is op dinsdag 17 januari 2023 ook dochteronderneming Pijtra Logistics failliet verklaard. Pijtra werd opgericht in 2014 en in juni 2020 overgenomen door FST.  De overname van HCR Groep door deze FST Group is dinsdag 27 december, teruggedraaid. Dat meldt eigenaar van HCR Groep, Hans Kroon dinsdag aan de redactie van Transport Online. In onderling overleg hebben Hans Kroon (oprichter van HCR Groep en huidig commercieel Manager) en Gert Bras (eigenaar van FST Groep) besloten de overname ongedaan te maken. Volgens Bras is de  situatie verder verslechterd nadat hij vanuit de politie de melding heeft gekregen dat er serieuze signalen zijn “dat mensen plannen hebben om de directie dood te schieten”.

Factory Zero AM BV

17 mei 2023 is het faillissement van Factory Zero , Factort Zero Am B.V.  en Factory Zero works uitgesproken. Met haar eerste product, de iCEM (intergrated climate and energy module), beloofde Factory Zero een gezond en comfortabel binnenklimaat te garanderen die volledig voldeed aan de voorwaarden van de wet Energie Prestatie Vergoeding. De eerste serie van vier modules werd begin juli 2022 geleverd aan bouwbedrijf de Vree en Sliepen uit Tiel. Factory Zero was een startup, voortgekomen uit Dura Vermeer en werd gefinancierd door ASVB.  Factory Zero, was volledig gespecialiseerd in het leveren van industrieel vervaardigde bouwelementen voor Nul op de Meter-woningen. Na een turbulente fase als startend bedrijf, is het bedrijf in mei 2023 failliet verklaart. De focus lag opnovatie, verkoop en productie. Installatie en beheer belegden ze bij partners zoals bouwers en installateurs. Factory Zero bood totaaloplossingen aan voor verduurzaming van huurwoningen inclusief isolatie en de binnenhuisinstallatie.Voor de bouwkundige uitvoering werkten ze samen met bouwers en vastgoedonderhoud partijen. Neem contact op voor de mogelijkheden in jouw regio. Dura Vermeer koos voor het toepassen van de iCEM, de Energie- en Klimaatmodule die door Factory Zero is ontwikkeld en recent in productie is genomen. Het ging in eerste instantie om ruim 100 energiemodules voor één van de Nul-Op-De-Meter renovatieprojecten die in toenemende mate de orderportefeuille van Dura Vermeer vullen. Factory Zero was de eerste start-up die zich volledig richt op de ontwikkeling van Nul-Op-De-Meter concepten in combinatie met vergaande industrialisatie. Zij werkte daarvoor samen met grote industriële partijen als Mitsubishi, BASF en ABB. Met haar eerste product, de iCEM (intergrated climate and energy module), beloofd Factory Zero in juli 2022 een gezond en comfortabel binnenklimaat te garanderen die volledig voldeed aan de voorwaarden van de wet Energie Prestatie Vergoeding. Van de overheid ontving het consortium een subsidie van 15 miljoen Euro, een trendbreuk met het subsidiebeleid van de afgelopen decennia.

Fadello

Het logistieke bedrijf Fadello uit Amersfoort is failliet. Het personeel heeft het faillissement aangevraagd omdat de lonen niet werden uitbetaald. Fadello begon drie jaar geleden in Amersfoort. Daarna sloten enkele grotere retailers, waaronder Expert, zich aan. Vervolgens kwam de nadruk te liggen op same day delivery door heel Nederland. Dit jaar zou er uitbreiding komen naar België en andere landen. Er was al een samenwerking met het Belgische Bubble Post en met het Nederlandse Paazl. Fadello verkeerde al langer in problemen, zo blijkt uit het faillissementsverslag van partner PNA Transport van december 2016. In de zomer van 2015 ging beide bedrijven een samenwerking aan. Dat liep in het begin goed, maar vanaf december van dat jaar stokten de betalingen van de kant van Fadello en ontstonden er ‘grote achterstanden’. In mei werd de samenwerking opgezegd. De schuld bedroeg toen zo’n 20.000 euro.

Fashion House

Outletwinkel Fashion Factory Outlet had bij het faillissement in 2017 een huurschuld van ruim 2,5 miljoen euro bij Icon, de eigenaar van het Haagse winkelcentrum New Babylon. De winkel was vanaf de start niet winstgevend. Over 2016 stonden ze 1,3 miljoen euro in het rood, tegenover nog geen achthonderdduizend euro omzet. De winkel zat in eerste instantie op de eerste verdieping van winkelcentrum New Babylon, maar verhuisde al snel naar de begane grond waar het werd opgedeeld in kleinere units in de hoop dat de outlet succesvoller werd.

Fastor holding (Vitasup en Cosmagiq, Maatje minder.com, Afslankkringen)

Fastor holding in Hengelo aan de Welbergweg 41 handelde sinds 2016 in afslankpillen en ging na klachten van kopers, door negatieve media aandacht failliet. De pillen werden onder andere verkocht door dochterondernemingen Vitasup (2018) en Cosmagiq (2019) ook handelend onder de namen Maatjeminder en Afslankkringen. In 2017 kreeg het bedrijf een berisping van de reclamecodecommissie voor de misleidende promotie van Garcinia Cambogiapillen. De 36 jarige ondernemer Ruben van Diermen wordt gezocht door de curator Arco Blankestijn. De privewoning van Ruben werd inmiddeld geveild. De onderneming laat 1,5 ton aan schulden achter bij de crediteuren buiten de fiscus (63.000) en het UWV (8.000). Drie werknemers maakten een omzet van 780.000 euro. Na klachten via consumentenprogramma Kassa, Radar en Boos ging het al snel bergafwaarts. Holding Fastor zou 2,4 ton moeten betalen aan de dochteronderneming . Een Audi SQ8 bedrijfsauto werd prive ten gelde gemaakt en ook prive is de ondernemer dus nog 41.000 euro schuldig aan het faillissement. 15.000 euro aan onverkochte en niet betaalde pillen moesten worden door het faillissement worden vernietigd.

Feeture Voetzorg

Feeture Voetzorg heeft 1 maart 2023 surseance van betaling gekregen. Het bedrijf dat nu op omvallen staat nam in juni 2022 nog OIM Voetzorg over. De NZa keurde de overname op 23 februari 2022 goed en de ACM keurde deze overname op 10 juni 2022 goed. Het bedrijf levert orthopedisch schoeisel en was via zusteronderneming Choose Your Shoes B.V. ook actief als producent van orthopedische schoenen. In vijf regio’s in het oosten en zuiden van het land heeft het bedrijf locaties waar zij orthopedisch schoeisel aan patiënten leveren. Feeture is een dochteronderneming van FC Feeture B.V. (“FC Feeture”). FC Feeture is een groep ondernemingen die actief is op het gebied van orthopedisch schoeisel en aanverwante diensten. De Feeture Groep bestaat uit Penders Voetzorg (hangend onder Feeture) en CYS. Penders Voetzorg richt zich op voetproblemen en voet gerelateerde beperkingen. Naast het verkopen van voetproducten zoals orthopedische schoenen en steunzolen, verleent Penders Voetzorg ook orthopedische diensten zoals podotherapie en medische pedicures. CYS is een producent van (maatwerk) orthopedische schoenen en semi-orthopedische schoenen. CYS is geen zorgverlener in de zin van de Wmg. Het beleid van een aantal verzekeraars, die, ondanks brandbrieven van brancheorganisaties en het verzoek van VWS volharden in het niet indexeren van de vergoedingen in deze branche, heeft er toe geleid dat deze grootste leverancier van orthopedische schoenen surseance van betaling moest aanvragen. Hierdoor worden vele duizenden patiënten de hulpmiddelenzorg onthouden en staan de banen van 240 werknemers van Penders Voetzorg en OIM Voetzorg op de tocht. Penders Voetzorg is een onderneming actief in de orthopedische zorg en die zich sinds de jaren ’70 richt op orthopedische schoentechniek.

FENOR (zie ook SEPA Green Energy)

Budget Energie neemt de klanten en het personeel over van energieleverancier FENOR, die in de problemen raakte door de snel gestegen energieprijzen. Het bedrijf was goed voor de levering van energie aan 36.000 huishoudens en kleinzakelijke gebruikers. De overname van FENOR door Budget Energie wordt op 30 december effectief. Klanten die overgaan naar Budget Energie krijgen in eerste instantie een variabel contract. Door afspraken met de gasleverancier ontvangen klanten met een vast contract voor gas een voordeliger gastarief dan op dit moment in de markt beschikbaar is, verduidelijkt Budget Energie. Budget Energie levert samen met NLE, dat ook onderdeel is van Budget Thuis, momenteel energie aan zo’n 700.000 klanten. Daarmee is het naar eigen zeggen de vierde energieleverancier van Nederland. Bovendien heeft Budget Thuis nog ongeveer 300.000 klanten met een abonnement voor internet, tv of mobiele telefonie. FENOR was een van de energiebedrijven die omvielen door de gestegen prijzen voor gas en elektriciteit, net als Welkom Energie, Enstroga en SEPA Green Energy. Anode Energie bezweek ook, maar dat had slechts zijdelings met de hoge energieprijzen te maken. Toen een leverancier van dat bedrijf de verplichtingen niet na kon komen was er niet genoeg geld om op de huidige markt alsnog energie in te kopen. De prijzen van gas en elektra zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. Dat komt door een late, strenge winter afgelopen jaar en relatief lege gasreserves daarna. Vooral kleinere energieleveranciers, die minder middelen hebben om de risico’s op prijsstijgingen af te dekken, komen daardoor in de problemen. Ze moeten nu vaak energie inkopen die duurder is dan wat hun klanten ervoor betalen. Fenor uit Heerenveen is voor 3,6 miljoen euro verkocht aan Budget Energie uit Amsterdam.

Fietsuniek

Fietsuniek in de Arnoudstraat 10 in Hillegom heeft surseance van betaling gekregen en staat op het punt om failliet te gaan. FietsUniek opende eerst een fysieke winkel in 2015 en vervolgens het kostbare en ambitieuze “experiencecenter” in 2017. De winkel van 1200 vierkante meter beschikt over een fiets testparcours, een servicecenter en een “bikes & beans” koffiecorner. Ook het hoofdkantoor van Fietsgroep is er gevestigd. Onder Fietsgroep bv. handelt het bedrijf ook onder de namen Bikedata Omafiets.nl, Fietsuniek, Juniorfiets,Voorrek.nl, Eigenfiets.nl, Directfiets.nl, Zuignapje.nl, Bakfietsweb.nl, Bikeaffiliate en Shopmarkt. Het bedrijf werd in 2011 in de eerste instantie opgezet als webwinkel door de toen twintigjarige Edwin de Jong. Op zijn 21e werd Edwin de Jong als oprichter van FietsUniek al onderscheiden als beste jonge ondernemer van het jaar. Edwin komt uit een marktkoopmansgezin. Zijn vader had een marktstal met sloffen en schoenen op de Amsterdamse Dappermarkt. Op zijn 15e kreeg hij een stuk van de marktstal naast hem en verhandelde daar allerhande 2e hands spullen. Later verhandelde hij de tweedehandsspulletjes ook via marktplaats. Al snel werden de 2e handspullen 2e hands fietsen. Via de winkel en de website werden gemiddeld veertig tot zestig fietsen per dag verkocht en dankzij de webshop 365 dagen per jaar. Hij kreeg een Krediet bij de Rabobank van 550.000 euro met een staatsgarantie. Daarnaast werd 0private equity binnengehaald en Sociaal investeringsbedrijf Katapult nam een belang van 25 procent in het bedrijf. Kataput is een collectief van ondernemers in Den Haag, die participeren in Startups, Scale-ups en MKB-bedrijven met een netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Katapult wilde snel groeien, en de omzet binnen vier jaar laten groeien van 2,5 miljoen naar 20 miljoen, terwijl Edwin het juist behoedzaam wilde opbouwen en uitbreiden. Vanwege de onenigheid kocht Edwin in 2018 de aandelen van Katapult weer terug. En de twee bestuurders van Katapult traden weer af, in een tijd dat het bedrijf een moeilijke periode meemaakte. Vanaf dat moment ging het bergafwaarts. Het bedrijf wordt wellicht doorgestart door de eerdere investeerders.

Fifteen Amsterdam

Het restaurant van Jamie Oliver is failliet. Fifteen Amsterdam vroeg het faillissement zelf aan nadat er niet genoeg liquide middelen waren om de huur van €25.000 per maand te kunnen voldoen. De huurachterstand is 2 ton. Alle leerlingen van het bedrijf moeten naar andere restaurants als ze hun opleiding willen afronden.

Finles Capital Management

De Utrechtse vermogensbeheerder waar oud-minister Ben Bot jarenlang als president-commissaris functioneerde, heeft surseance van betaling aangevraagd en hiermee zijn vrijwel alle fondsen in liquidatie gegaan. Op 9 januari deed de FIOD een inval bij Finles wegens verdenking van betrokkenheid bij een omvangrijke belastingfraude.

Fixables

Fixables van René Smit en Ferry Timmer is in 2012 begonnen met iPhone, Samsung, Huawei, Macbook & iPad reparaties en breidden in 2014 uit naar Utrecht, Bussum en in december 2014 ook in Rotterdam. Het filiaal in Rotterdam werd eerder al gesloten, naar eigen zeggen vanwege personeelstekort. In maart 2020 moest ook het filiaal in Bussum dicht vanwege ziekte en afwezigheid van personeel. Op een reparatie kon in de winkel gewacht worden. In 2019 startten ze met subsidie van “Wij techniek”een inhouse-opleiding om mensen op te leiden tot smart device-reparateur. Deze subsidie bracht zo’n 4.000 euro per leerling op. De academy bestond uit twee dagen in de week theorieles en twee dagen een meeloop stage in een van de filialen. Er werd ook geleerd hoe je goed met klanten moest omgaan in de winkel, via de mail of via de telefoon. Het bedrijf was geautoriseerd als Apple Independent Repair Provider. 18 juli 2023 viel het doek en ging het bedrijf met filialen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Bussum failliet. Meer dan 65.000 klanten lieten hun apparaat repareren. Ze bedienden ook B2B-klanten waarvoor ze smart device reparaties op lokatie verzorgden en wilden net als het eerder ook failliet gegane Fixers de grootste nationale reparatie retailer van Nederland worden en hadden het voornemen om de diensten uit te breiden met 25 filialen over heel Europa.

Fixers

Fixers het in 2017 opgerichte telefoonreparatiebedrijf van Michiel Mol verkreeg surseance van betaling, maar ging 2 dagen later alsnog failliet. Fixers leed over de afgelopen drie jaar een verlies van bijna 3 miljoen euro. Op 3 mei 2023 zou de crediteurenvergadering met akkoordbehandeling op 7 augustus 2023 voor Fixers Holding B.V. h.o.d.n. Fixer aan de Torenlaan 9 te Blaricum en Haverstraat 39, 2153 GB Nieuw-Vennep zijn. Bewindvoerder mr. V.H.B. Kruit had 15 tot 20 gegadigden zijn om het concern over te nemen en door te starten, echter wel met de domeinnaam. Deze was echter geregistreerd op naam van Stefan Nuyten die samen met Mol investeerde in het bedrijf. Hij eiste 25.000 euro voor het domein, die feitelijk 5.000 euro waard is, maar kreeg uiteindelijk toch 20.000,00 . Mol startte samen met Nuyten in 2-17 een investeringsmaatschappij Oyster Ventures genaamd. Hiermee staken ze zowel geld in Fixers als in online marketingbedrijf Fightclub. Fightclub verzorgde de marketingdiensten voor Fixers waardoor ook de naam door Nuyten gedeponeerd werd.  De surseance werd doro directeur Marcel Honsbeek niet gecommuniceerd met de NPEX en ook beleggers waren niet op de hoogte van de ontwikkelingen. De (hoofd)activiteit van Fixers Holding B.V. is reparatie en installatie van machines en apparaten, telefoons en dergelijke. Mol nam in november 2018 een deel van de boedel over van het failliete Smartrepair BV in Den Bosch. Smartrepair groeide van 1 miljoen euro omzet in 2015 naar 12 miljoen in 2017, maar kwam in liquiditeitsproblemen. Eind 2018 werden ook de fysieke vestigingen van de failliete refurbished-Apple-apparatenverkoper Swoop overgenomen.  Eerder nam Fixers ook reparatiebedrijf PCService over. In februari werd al gemeld dat het bedrijf last had van de inflatie en gedaalde uitgaven van consumenten. In de laatste zes maanden van 2022 had het bedrijf een omzet van 1,2 miljoen euro en had het een ebitdaverlies van 935.100 euro. Fixers zou 13 vestigingen hebben in onder meer Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, Breda en Nieuw-Vennep, waar ook het hoofdkantoor is gevestigd. Het plan was om het aantal locaties verder uit te bouwen naar in totaal 35 locaties. Fixers Holding wist via mkb-financieringsplatform NPEX van beleggers 1,8 miljoen euro los te krijgen tegen een jaarlijkse rente van 8%. De 5-jarige converteerbare obligatielening kreeg in december 2022 een notering op het beursplatform van de NPEX-Effectenbeurs. De maximale opbrengst had 3 miljoen euro moeten zijn en die zou gebruikt worden om uit te breiden van 13 naar 35 filialen. Hoe meer effecten ad 1.000 euro werden aangekocht, des te hoger zouden de kortingen bij reparaties zijn. Michiel Mol had de ambitie om eind 2024 het toonaangevende merk en reparatienetwerk gerealiseerd te hebben in zowel Nederland als België. De Ebitda over de 2e helft van 2022 kwam uit op een negatief bedrag van euro 935.100. De omzet was slechts 1,2 miljoen euro.  In oktober 2021 volgde Marcel Honsbeek directeur Pieter Leeuw op, die aandeelhouder en medeoprichter was. Fixers haalde veel grote zakelijke klanten binnen, waaronder Detron, LeasePlan, Picnic en Mobiel.nl en richtte voor deze klanten een Business Centre in Nieuw-Vennep op. Met 6.000 kleine reparateurs en een partnership met Apple en Samsung moet het bedrijf uitgroeien tot de belangrijkste reparateur van de Benelux. In februari 2019 werd de Stichting Administratiekantoor Fixers Holding opgericht als aandeelhouder met Maarten Elshove als bestuurder. Er stond op dat moment circa 1 miljoen euro aan leningen uit bij Rabobank, de aandeelhouders en Fightclub Holding. De 7 grootste aandeelhouders hadden ook geld geleend, tot 2021 zo’n 500.000 euro en in 2022 nog eens 1,4 miljoen euro. De Luxemburgse aandeelhouder Brown River Sarl bezat een meerderheid van 56 procent en is gevestigd in Curacao. Recentelijk werd ook aandeelhouder  Brown River van Sit Vis Vobiscum BV in Blaricum ingeschreven. Bestuurders  Michiel Mol Beheer (Breda) en John Dercksen hadden in 2021 het vermogen opgehoogd van 1,3 naar 6,8 miljoen euro. Michiel Mol is bekend van de Formule 1, Lost Boys, Media Republic, Guerilla Games en ruimtevaartbedrijf Space Expedition. Mol investeert met MM Ventures, samen met partner Maarten Elshove die tevens bestuurder van Fixers Holding was.  In november 2022 kocht Fixers ter promotie voor 15.000 euro reclame zendtijd bij Business Class van Harry Mens. Ook ging er ten tijde van  Corona veel geld overboord naar een haal- en brengservice. Samen met een sterke logistieke partij boden ze een thuisservice aan middels een netwerk van 40 busjes. Nadat de obligatielening niet goed op gang kwam werd met Rabo&Crowd en NXchange toch gezamenlijk vastgesteld dat er een blijvend vertrouwen was is in de onderliggende business case en  werd de inschrijfperiode verlengd. Het faillissement betrof acht vestigingen in het westen van Nederland: Amsterdam Centrum en IJburg, Utrecht, Haarlem, Leiden, Amstelveen, Nieuw-Vennep en Blaricum. Blaricum is de statutaire vestigingsplaats van Fixers Holding BV. Bij de emissie zou er sprake zijn van 13 bestaande filialen, maar dat bleken er in werkelijkheid maar acht te zijn. De formele aansprakelijkheid van NPEX is wettelijk beperkt. NPEX in Den Haag is slechts het platform dat mkb-bedrijven koppelt aan investeerders. De uitgifte bleef onder de vrijstelling voor prospectussen van 5 miljoen euro en werd aangemeld bij de AFM. Stephan van de Vusse, bestuurslid van de Stichting Obligatiehouders belangen constateert dat Mol kennelijk tot de conclusie was gekomen dat ze beter konden stoppen. De aandeelhouders zijn ook grote obligatiehouders en zijn dus ook gedupeerd. Het bedrijf werd 2 juni 2023 doorgestart door Benjamin Albers van “Monteur aan Huis, cq MAH bv. Zij hielpen tot dusver klanten met ict-problemen op afstand, of kwamen bij hen voorrijden. Dankzij de overname kunnen deze klanten nu ook bij hen in de winkel terecht. Met het bestaande concept kan het nieuwe bedrijf nu ook bij de klanten van Fixers langs. Fixers werd incl. de naam voor 175.000 euro overgenomen voor de goodwill, de voorraden en de inventaris. Omdat kredietverlener Rabobank het pandrecht op de voorraden had, ging 40.000 euro naar hen. Van de winkels blijven er minstens vijf open. Albers moest nog wel apart 20.000 euro betalen voor de domeinnaam. Mitchell van Wieren is in dienst gekomen bij MAH.

Flevo Invest

Grontmij (In 2015 overgenomen door Sweco), eigenaar van golfbaan Naarderbos, heeft de verkoopovereenkomst met Flevo Invest ontbonden. Grontmij werd eigenaar van de golfbaan toen Golf Goed failliet ging die de baan overnamen van het failliete Golf Management Group (GMG). In juli 2013 kocht Floor Mouthaan van Flevo Invest de golfbaan voor 5,8 miljoen euro van Grontmij, maar investeerders haakten af en betaling bleef uit. Grontmij ging naar de rechter en die veroordeelde Flevo Invest om alsnog de koopsom van 4,5 miljoen euro over te maken en legde totdat er betaald zou worden een dwangsom van 10.000 euro per dag op. Grontmij constateerde dat Flevo Invest toch niet betaalde en zegde de overeenkomst op en vroeg het faillissement van Flevo Invest aan die in 2015 failliet werd verklaart. Flevo Invest B.V. werd 17 juli 2013 opgericht. Middellijk bestuurder (via Heerenlogement B.V. te Soest) was F. Mouthaan. De aandelen werden gehouden door Heerenlogement B.V. voornoemd, Visschersteeg Beheer B.V. te De Bilt en Naardenbos Beleggingen B.V. te Almere. Een Pauliana onderzoek loopt nog. De jaarrekening 2013 werd niet tijdig gedeponeerd waardoor het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en de curator vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Daarnaast is door het bestuur een onvoorwaardelijke koopovereenkomst afgesloten voor de golfbaan Naarderbos via aandelen in een tweetal vennootschappen waarin dit werd ingebracht. Omdat failliet zelf niet beschikte over voldoende liquiditeiten was zij voor de nakoming van de koopovereenkomst volledig afhankelijk van externe financiering. Op het moment van afsluiten van de koopovereenkomst was de financiering echter nog niet rond. Door op dit punt geen voorbehoud te maken en een onvoorwaardelijke koopovereenkomst af te sluiten, heeft het bestuur naar mening van de curator een onverantwoord risico genomen. De curator is van mening dat het bestuur hiervan een ernstig verwijt kan worden gemaakt en is door de curator op de hiervoor genoemde gronden aansprakelijk gesteld voor het volledige tekort in het faillissement.

Flinter

Rederij Flinter Groep uit Barendrecht is begin november 2016 failliet verklaard, nadat een voorafgaande surseance van betaling niet had geholpen. Bij Flinter werkten ongeveer 415 medewerkers. ING weigerde de financiering voor negen van de schepen van Flinter te verlengen en eiste dat ze worden verkocht. Verschillende bedrijven hebben zich gemeld voor een doorstart, maar volgens de curator zit een doorstart er niet in.

Flyer (Biketec/ZEG/EGS Beteiligungen AG )

Tijdens Corona werden de fabrieken van Flyer stilgelegd waardoor de productiecapaciteit beperkt was en die zou hebben geleid tot maandenlange leveringsvertragingen. Daarop volgden gestegen energieprijzen, hogere huren en vervolgens door inflatie onverkoopbare overschotten. De elektrische fietspionier Biketec werd opgericht in 2001 en door investeringsmaatschappij EGS in 2017 verkocht aan ZEG. De hoofdlocatie bevindt zich sinds 2009 in Huttwil. Bij Biketec werkten ongeveer 200 mensen. Nog eens 50 medewerkers zijn werkzaam bij dochterondernemingen in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. De “Flyer” van Biketec kende jarenlang fantastische groeicijfers. Biketec GmbH (CH) en Biketec Europe GmbH (DE)/Flyer werd halverwege de jaren 90 opgericht en kwam in 2003 als eerste Europese fabrikant met een elektrische fiets met een lithium-ion batterij. In juli werden er al ontslagen aangekondigd bij Flyer, die sinds 2017 onderdeel is van de Duitse retailorganisatie ZEG. Er dreigt nu een massale ontslaggolf voor ongeveer 80 medewerkers. Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG (ZEG) uit Keulen, de grootste fietsdetailhandelsvereniging van Europa is een inkoopsamenwerking van zo’n 960 zelfstandige rijwielhandelaren in Duitsland. De fusie van zes bedrijven tot de Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG) in 1966 resulteerde in Europa’s grootste netwerk van onafhankelijke fietsspecialisten met meer dan 1.000 aangesloten bedrijven. Met merken als Pegasus, Bulls, Kettler, Hercules, i:SY, Zemo, Wanderer etc heeft ZEG maximale variatie op het gebied van fietsen, e-bikes, accessoires en kleding. Daarnaast biedt eurorad Bikeleasing innovatieve oplossingen voor toekomstgerichte mobiliteit. Onder leiding van CEO Georg Honkomp werd ook “KETTLER in Hanweiler overgenomen, in 2014 Hercules en in 2013 het merk Wanderer. Als pionier had FLYER oorspronkelijk een zeer sterke marktpositie. Maar de modellen in 2012 waren oubollig. De onderneming was ook niet voorbereid op de strijd in een sterk concurrerende markt. Daarvoor waren aansprekende ontwerpen en korte levertijden nodig. Het absolute dieptepunt was toen in 2013 hele scheepscontainers vol aan onderdelen zich in het magazijn hadden opgestapeld die niet meer op nieuwe fietsen konden worden gemonteerd omdat klanten inmiddels wat anders wilden. Door zich consequent te richten op duidelijk afgebakende marktsegmenten en door standaardisatie van de gemonteerde componenten heeft de onderneming later weer de weg naar boven gevonden. De fietsen werden zichtbaar moderner, dealers konden pre-orders plaatsen en de productie kon beter worden gepland. FLYER Benelux nam Amazing Wheels in Beverwijk over. Voor de overname door Biketec, werden bij Amazing Wheels diverse andere merken in de markt vertegenwoordigd, waaronder My First Bike en Dutch ID. Sinds de overname in februari 2016 is dat niet meer het geval en is alles op de verkoop en distributie van FLYER gericht. De groei ontwikkeling bereikte zijn top toen dealers en klanten in 2017-2018 met grote bestellingen voor de Upstreet- en Uproc-modellen bevestigden dat FLYER de aansluiting met het heden had hervonden en weer een sterke positie had opgebouwd. Met de Zwitserse kwaliteit, functionaliteit, technologie en design wist Flyer zich te onderscheiden waardoor klanten graag bereid wat meer te betalen. In 2017 was de onderneming nog goed gepositioneerd maar alleen met fabriceren en leveren van grote aantallen kon het bedrijf overleven  Dankzij de grotere verkooporganisatie ZEG was dit mogelijk. De overname door meerderheidsaandeelhouder EGS Beteiligungen AG werd op 25 juli 2017 gedaan en werd goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten. Het management van Biketec had zich met hulp van investeerder EGS Beteiligungen AG kunnen ontwikkelen en een prominente plaats in de e-bikemarkt veroverd. De omzet en bestellingen van Flyer zijn de afgelopen twee jaar echter ongeveer gehalveerd en de stijgende bedrijfskosten en dalende marges resulteren nu in ontslagen en reorganisatie waarbij de focus weer moet gaan liggen op de kernactiviteiten. De grote Europese e-bike-fabrikant het Zwitserse Flyer moet reorganiseren en 80 van de ruim 300 medewerkers afvloeien om niet failliet te gaan. De omzet over 2021 en 2022 zou nog maar de helft zijn van wat er werd verwacht. Flyer werd in 2017 overgenomen en is onderdeel van het Duitse ZEG. Doordat er grote concurrentie is moeten er hoge kortingen gegeven worden om van de grote voorraden af te komen. Flyer wordt ook in Nederland verkocht en staat op de twaalfde plaats van E-bike verkopers als Amslod, Koga, QWIC en Trek. Het Zwitserse Flyer heeft in Nederland ongeveer honderd dealers.
Aan het einde van het seizoen wordt de verhuurafdeling gesloten en gaat het bedrijf stoppen met begeleide tours door de regio voor groepen vanaf zes personen. De vijf getroffen werknemers zouden intern overgeplaatst worden. De werknemers zijn begin september geïnformeerd over de drastische omzetdaling in een brief die persoonlijk aan hen werd overhandigd of per post met elektronische tracking werd verzonden. In het plaatsje Huttwil waren in januari nog 334 Flyer-medewerkers werkzaam. Tijdens de Zwitserse surseance wordt nu gestart met een consultatieprocedure waarbij het personeel twee weken de tijd heeft om alternatieven voor ontslag te ontwikkelen. Na afloop van dit proces zal het bedrijfsmanagement op 28 september de resultaten van de consultatie bekendmaken. Op dat moment zal het definitieve aantal ontslagen bekend worden. De betreffende medewerkers krijgen dan tot 13 oktober de tijd om te vertrekken. 

FlyOrange

De directeur van FlyOrange vraagt faillissement aan voor zijn reisorganisatie vanwege een betalingsachterstand van partner Aviatrade, die voor FlyOrange de vluchten uitvoert. Het bedrijf is niet aangesloten bij een garantiefonds. FlyOrange heeft nog 400.000 euro tegoed van Aviatrade en wil lopende boekingen van reizigers hiermee compenseren. Aviatrade stelt echter dat zij juist nog geld moeten krijgen van FlyOrange voor nog niet-betaalde vluchten. Alle vluchten van FlyOrange zijn geannuleerd. Het gaat om tientallen vluchten vanaf Rotterdam/The Hague Airport en Brussel naar bestemmingen in Marokko.

Food Equipment Group

Food Equipment Groep (FEG), gevestigd aan de Pasmaatweg in Hengelo leverde hoogwaardige keukenapparatuur, waaronder steamers en ovens, aan professionele keukens van onder meer restaurants. De onderneming werd acht jaar geleden opgericht door twee compagnons, maar werd de laatste jaren gerund door één bestuurder, die al enkele decennia in de branche actief is. FEG bood met kwaliteitsmerken als Hobart-Gazi, Cookinox, Walo, Foster en Alpfrigo hoogwaardige duurzame grootkeukenapparatuur en beschikte over een eigen ontwerp en advies bureau en zorge voor de project coördinatie, tekenwerkzaamheden, inmeten en controle van de bouwlocatie, levering & plaatsing van de apparatuur en het ingebruik stellen. Het bedrijf schreef al jaren rode cijfers. Volgens curator Arco Blankestijn is er sprake van een schuldenlast van circa 8 ton, waarvan 175.000 euro aan coronasteun die nog moet worden terugbetaald. Er waren nog twee personeelsleden in dienst. Een doorstart zou er volgens de curator niet in zitten. De bestuurder heeft zelf het faillissement aangevraagd.

Forever 21

Het Amerikaanse concern Forever 21 vroeg in haar eigen staat (Delaware) surseance van betaling (chapter 11 procedure) aan. Het in Los Angeles gevestigde concern kan dan voortbestaan tijdens een reorganisatie werkend aan een plan om zijn schulden af te lossen. Zo kunnen onrendabele filialen makkelijker worden gesloten en personeel worden afgevloeid. 178 onrendabele filialen van de ruim 800 zullen waarschijnlijk sluiten of grondig reorganiseren. De reorganisatie wordt onder andere gefinancierd door JPMorgan Chase. Eerder waren er nog plannen om samen met Amazon het failliete American Apparel over te nemen. Forever 21 werd opgericht in 1984 en heeft achthonderd winkels in de Verenigde Staten, Europa, Azië en Latijns-Amerika. In Nederland had de keten één winkel in de Kalverstraat die al op de nominatie stond om te worden gesloten. In 2020 werd Forever21 overgenomen door Authentic Brands Group. Sinds kort doet het zaken met Shein, de firma die het textiel goedkoop laat fabriceren door Oeigoeren om zo het hoofd nog boven water te houden. (Zie ook Shein)

Foto Klein

De veertig jaar oude elektronicaketen Foto Klein met het hoofdkantoor in Barendrecht is 2 februari failliet verklaard. Alle 34 winkels van de keten zijn gesloten. Naast fotocamera’s werden computers en muziekinstallaties verkocht. De meeste winkels zitten in de regio Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven. Het bedrijf zat al enige tijd in zwaar weer.

Frank

De stad-Groninger webshop Frank is failliet. Zeker dertig medewerkers verliezen hun baan. Curator is Jasper Gevers (De Haan Advocaten). Onder Frank hangen tientallen websites: één voor elk product. Variërend van pedaalemmers en verrekijkers tot aan kachels en kapstokken. Frank B.V. werd in 2008 met een paar honderd euro startkapitaal opgericht door ondernemer Reinier de Jonge uit Veendam onder de naam Expert-shops. In 2012 kwam de Groninger Benjamin Derksen bij het bedrijf. In april 2021 is het bedrijf verkocht aan Jeffcommerce. Op het hoogtepunt had Frank 450 webshops in vijftien landen en werkten er 175 mensen. De stad-Groninger handelsfirma Frank B.V. is 2 mei 2023 failliet verklaart. De Curatoronderzoekt een doorstart. Eerder was al personeel afgevloeid. Frank B.V. werd in 2008 met een paar honderd euro startkapitaal opgericht door ondernemer Reinier de Jonge uit Veendam onder de naam Expert-shops. In 2012 kwam de Groninger Benjamin Derksen bij het bedrijf. De onderneming beleefde een onstuimige groei en stond een aantal keer achtereen in de Deloitte Fast 50 van snelgroeiende bedrijven. Derksen liet een paar jaar geleden weten te streven naar 2.500 webshops en een omzet van ongeveer honderd miljoen euro. Derksen, de voormalig eigenaar heeft op het hoogtepunt naar eigen zeggen 450 webshops in vijftien landen. Bij Frank werkten 175 mensen. In 2021 verkochten Derksen en De Jonge Frank aan Jeffcommerce in Capelle aan den IJssel en ze weten niet wat er onder de nieuwe eigenaar niet goed is gegaan.

Fred en Ginger zie blog FNG

Free Record Shop

Free Record Shop, dat in 1971 werd opgericht door Hans Breukhoven, raakte door de teruglopende verkoop van cd’s en dvd’s steeds dieper in de problemen. In de zomer van 2012 bleek een derde saneringsronde nodig. Breukhoven vond zichzelf daarvoor niet geschikt en droeg de dagelijkse leiding over aan interim-ceo Herman Hovestad. Herman met een dagsalaris van 2500 euro stelde direct zijn vriendje Cees van Wijngaarden aan om voor 1250 euro per dag als cfo te fungeren. Reorganisaties konden niet voorkomen dat het bedrijf met zo’n 250 Nederlandse en Belgische muziek-, film- en gameswinkels in mei 2013 voor de eerste keer failliet ging. Vlak voor het bankroet kochten bedrijvendokters Dullaert en Dumas en Maurits Regenboog met hun Gooise investeringsmaatschappij Procures, één maand voor het faillissement voor één euro de Belgische dochters en de Game Mania-winkels. De verkochte dochterbedrijven waren relatief veel waard. Een van de bedrijven werd eind 2012 nog gewaardeerd op 12,5 miljoen euro. Twee andere dochters bezaten een eigen vermogen van samen ruim 20 miljoen. Samen hadden alle Belgische dochters nog 7 miljoen in kas. Na faillissement deden de curatoren er alles aan om de omstreden transactie terug te draaien en na dreiging met een rechtszaak lukte het eind juni om de verkoop ongedaan te maken. Procures had echter ondertussen alweer, in de twee maanden dat het eigenaar was geweest, ruim 1,2 miljoen euro aan de Belgische bedrijven onttrokken. De curatoren wilden een onderzoek instellen naar het verdwenen geld. Maar uiteindelijk bleek Procures de enige partij die een serieus bod op een deel van de failliete boedel wilde doen. Als ‘nadrukkelijke, niet-onderhandelbare voorwaarde’ daarvoor stelde Procures dat de curatoren zouden afzien van hun vorderingen rondom de omstreden transactie vóór het faillissement. De curatoren gingen met deze chantage uiteindelijk akkoord, mede om de doorstart van Free Record Shop een kans te geven en een deel van de werkgelegenheid te behouden. Na betaling van 150.000 euro aan de curatoren maakte Procures een doorstart met 47 Nederlandse winkels en 68 Belgische winkels. Oprichter Breukhoven kreeg een kwart van de aandelen in het doorgestarte bedrijf. In november ging de Belgische tak van de doorstart al weer failliet en vervolgens ook de Nederlandse tak van de doorgestarte Free Record Shop. De curatoren lieten het er bij zitten en ondernamen niet alsnog juridische stappen, omdat de onttrekkingen plaats vonden bij de Belgische vennootschappen, die in november alsnog failliet gingen.

Friesland Campina

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina sluit in maart 2019 haar Duitse fabriek in Gütersloh om de winstgevendheid in Duitsland te verbeteren. Door de sluiting verliezen 231 werknemers hun baan.

Fundum

Het Amsterdamse cryptovastgoedbedrijf Fundum Capital werd anderhalf jaar geleden opgericht en wilde internationaal marktleider worden. In septmber 2022 ging het bedrijfje failliet. Curator Daphne Beunk is door de rechtbank  benoemd om het faillissement af te wikkelen. Fundum Capital werd in april 2021 opgericht, en werd geleid door de 61-jarige Willem Wolffgramm. Hij kwam van incassobureau Intrum Justitia, en werd daarna actief in de sector van bedrijfsovernames en -financieringen en zou medeoprichter zijn geweest van een cryptobedrijf, Fairsquare. Beleggers zouden bij Fundum kunnen investeren in cryptomunten, die gekoppeld werden aan de solide inkomstenstroom van vastgoedobjecten. Het is niet bekend hoeveel investeerders zijn ingestapt bij Fundum Capital, en hoeveel geld zij hebben ingelegd. De aandelen van Fundum waren in handen zijn van een administratiekantoor in de Amsterdamse Apollobuurt.

G3 Presents en G3 Events

G3 Presents en G3 Events zijn 9 mei 2018 failliet verklaard door de Amsterdamse rechtbank. De leverancier van tenten, cabines en toiletten voor popfestivals had een negatief eigen vermogen van ruim € 372.000, bij een schuld van € 1,5 miljoen. Er werkten 18 mensen zo weet curator Nils Reerink van Davids Advocaten, die een doorstart onderzoekt. Het bedrijf heeft drie jaar geleden de focus verlegd van campingaccommodaties naar festivals in Europa en leverde Amsterdam Open Air, Pinkpop en Mysteryland. Het had kantoren in Amsterdam, Denver (VS) en Kaapstad (Zuid-Afrika) en was actief in tien landen voor 35 klanten.  G3 Presents en events van oprichter Chris Dijk begon in 2011 en ging begin mei 2018 failliet. 3 Presents verzorgde voor zo’n 30 festivals in Europa tijdelijke accommodatie voor de organisaties en de bezoekers. G3 leverde onder andere aan Amsterdam Open Air, Pinkpop, Defqon1, Mysteryland en Rock Werchter, Tomorrowland en Roskilde. Verschillende activiteiten zijn ondergebracht in dochtervennootschappen. Daarvan zijn G3 Presents en G3 Events failliet. Daar werkten 22 werknemers. G3 ging binnen één jaar ten onder nadat ING de financiering beeindigde vanwege een ‘ernstige vertrouwensbreuk’. owland. G3 leed in 2015 al een verlies van een half miljoen, in 2016 werd dat anderhalf miljoen en in 2017 bijna 2,7 miljoen euro. ING Bank financierde 4,5 miljoen euro, Schroder Securitisation 5 miljoen, FundIQ 2,5 miljoen en Valuas 1,5 miljoen. Uitbreiding naar Groot-Brittannië werd ondanks een vijfjarig contract met de Britse festivalorganisator Live Nation een fiasco en door aanzienlijke investeringen de nekslag voor het bedrijfsonderdeel. ING die eerst nog méér geld wilde financieren en aandeelhouder wilde worden trok zich terug nadat het festivalseizoen in het Verenigd Koninkrijk door regenval een fiasco werd. Er ontstonden logistieke problemen met Britse partners, waardoor de kosten aanmerkelijk stegen dan eerder was begroot. In oktober 2017 herriep ING de intentie om aandeelhouder te willen worden en enkele maanden later werd ook de financiering stopgezet. GS 3 moest binnen vier maanden de financiering inlossen. Curator Nils Reerink heeft inmiddels een doorstart gerealiseerd met Camp Solutions en White Dragon. Investeerders ING, Schroder, FundIQ en Valuas zijn het grootste deel van hun investering kwijt.

GPS(Gecombineerde Pluimvee Slachterijen)

De Nunspeetse vleeskuikenslachterij GPS ging 1d november 2020 failliet. De Harderwijkse curator Frans van Oss onderhandelde vergeefs over een gehele of gedeeltelijke overname van  deGecombineerde Pluimvee Slachterijen. die met 300 werknemers een van de grootste pluimveeslachterijen van Nederland was. De coronacrisis was de ondergang van het bedrijf, omdat leveringen voornamelijk gingen naar de horeca en cateringbedrijven, in binnen- en buitenland. Maar er was ook grote concurrentie van branchegenoten. De kosten van personeel, beveiliging, verzekering en onderhoud lopen nog door. zodat verkoop van vastgoed, inventaris, vorkheftrucks, de nieuwe productielijnen en vrachtauto’s noodzakelijk zijn. GPS had een schuld van circa 50 miljoen euro met ABN Amro en de Belastingdienst als belangrijkste schuldeisers, naast tientallen crediteuren die ook nog circa 9 miljoen euro tegoed hebben. 150 van de 300 werknemers waren in vaste dienst. De overige 150 waren uitzendkrachten en flexwerkers, voornamelijk Poolse en Roemeense arbeidsmigranten. Het faillissement heeft ernstige consequenties voor toeleveranciers, vervoerders, koelhuizen, en uitzendbureaus. GPS was in 2018 nog winstgevend en had een omzet van 205 miljoen euro. Het bedrijf werd in 2018 verzelfstandigd en was daarvoor onderdeel van familiebedrijf Remkes The Poultry Family met vestigingen in Barneveld, Epe, Nunspeet en Deventer. Bart Remkes kocht het bedrijf in 2018 van Huib van de Vecht, maar moest surseance van betaling aanvragen vanwege de tweede coronagolf.

Gaïa Gaïa zie Karsen

Ge-Zez zie Christine le Duc

Gerlon

Gerlon werd in 1964 opgericht door de familie Bisschops. Het bedrijf ontwierp, produceerde en leverde tricot damesmode aan verschillende grote retailketens en aan nationale en internationale merken. Gerlon is gevestigd in Uden en heeft een eigen productiefaciliteit in het Turkse Izmir. De familie Bisschops werd in 2005 ondernemer van het jaar tijdens het Business Gala in Uden.   De doorstart van het Udense modebedrijf is mislukt en ging nu voor de tweede keer in het bijna 60-jarig bestaan failliet. Nog een doorstart ligt niet in het verschiet. Curator is Jan Dingemans. De Bossche rechtbank verklaarde moederbedrijf Confectie Atelier Gerlon (C.A.G), dat internationaal opereerde onder de naam Gerlon in augustus 2023 op eigen verzoek opnieuw failliet. De 22 medewerkers zijn ontslagen.

Gerlon werd opgericht door de ouders van Léon Bisschops.  In 2009 werd het Eindhovense Line Fashion van Michiel Dreesmann overgenomen en het concern werd daarmee de grootste producent van tricot en geweven damesmode in de Benelux. The Line Fashion bestond sinds 1986 en leverde dameskleding aan grote nationale en internationale retailketens en produceerde tevens voor merken. The Line Fashion was gevestigd in Eindhoven en had productiefaciliteiten in Belarus (Wit-Rusland), in Polen, Turkije en Roemenië. Gerlon had geen eigen merken, maar produceerde private labels voor de grootwinkelbedrijven.  Het bedrijf behaalde in 2008 een omzet van 25 miljoen en had 45 werknemers in Nederland en 300 in Belarus. C.A.G. werd hierdoor in 2009 marktleider in de Benelux met een gezamenlijke omzet van 50 miljoen euro. Doel van de overname was dat Gerlon International de volledige markt voor damesbovenkleding zou kunnen bedienen. Het bedrijf zou verder beiden onder hun eigen naam uitbreiden in Europa en zich ook op herenmode en kinderkleding gaan richten en streefde naar een omzet van 100 miljoen euro. Het nieuwe hoofdkantoor van Gerlon International zou op termijn worden gevestigd in de driehoek Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Nijmegen. De directie van de nieuwe combinatie bestond uit Michiel Dreesmann (CEO), Léon Bisschops (COO) en Etienne Nagtzaam (CFO). E.A.P.M. Nagtzaam was tevens de bestuurder van E&M.  Het concern ging ten onder de investeringen in een nieuwe fabriek in Turkije waarvoor 3,25 miljoen was begroot, maar die het dubbele bleek te gaan kosten (6,1 miljoen).  De totale overschrijding kwam  op ruim EUR 2.400.000 en ook de verkoop van de oude fabriek viel tegen waardoor er een tekort van 4,6 miljoen euro ontstond. De fabriek van Kapadokya Tekstil Konfeksiyon Diş Ticaret ve San. Ltd. Şti. (Kapadokya) van de heer Uzeyir Adigüzel, wonende te lzmir met een oppervlakte van bijna twee hectare werd aan het concern toegevoegd. Gerlon had nog zes dochterondernemingen : The Line Fashion B.V. (TLF), Confectie Atelier Gerlon B.V. (CAG), Yvonne Select Mode B.V., The Circle Fashion B.V., Breva B.V., Confectie industrie Bartelle B.V. en Egale BV. Het hoofdkantoor zou naar Den Bosch verhuizen om verdere groei te bewerkstelligen. Ten tijde van het eerste faillissement in 2012 werd voor 875.000  euro gefraudeerd met valse facturen aan kredietverstrekker en Rabodochter De Lage Landen. Bij een onderzoek van DLL bleek later dat er in totaal voor 3.895.000,00 euro gefraudeerd was. Ook de belastingdienst werd voor 1,5 miljoen euro benadeeld en opgelicht. Bij het bedrijf op het Udense Vluchtoord werkten toen negentig mensen. De Rabobank draaide de kredietkraan van maximaal 5 miljoen euro dicht toen het gesjoemel uit kwam. Curator werd Jan Stadig. In plaats daarvan ging het bedrijf failliet en kwamen de fraudeurs voor de rechter. Op naam van zijn echtgenote startte Léon na het faillissement het bedrijf door, maar hij werd ondertussen door justitie vervolgd. Bisschops was naast eigenaar van Gerlon Confectie en Tricotage ook eigenaar van de luxe beddenzaak Romantovich en mede investeerder in het project De Vrije Teugel. De bestuurders ontsprongen deels de justitiële dans door hun straf af te kopen. De 52-jarige Léon Bisschops, grootaandeelhouder en directeur/eigenaar van Gerlon verdronk 28 juli 2018, nadat hij met iemand was gaan zwemmen in de Mookerplas. Hij ging kopje onder en kwam niet meer boven. De brandweer werd rond de klok van half één ’s nachts gealarmeerd dat er een persoon te water was geraakt in de jachthaven El Dorado. Met een boot en duikers werd een grote zoekactie opgezet in de plas. Het lichaam van het slachtoffer werd na zo’n anderhalf uur zoeken gevonden. Hij liet een echtgenote en jonge kinderen achter. Angelique Bisschops – van Uden was sinds 2012 managing director.

Gerrit Spijkers zie Kozijnwens en Kozijnvervanger en EBK

Gewoon Doen

Tegen een van de twee bestuurders van de Stichting Gewoon, Doen! in Hengelo is door curator Carl Luttikhuis aangifte bij de FIOD gedaan wegens fraude. Met de tweede bestuurder van de stichting werd een schikking van 28.000 euro getroffen. De zorgondernemer zou voor het faillissement nog ruim drie ton aan contanten hebben opgenomen, voor 50.000 euro aan laptops, mobieltjes en meubels hebben aangeschaft en ook nog eens voor ruim een ton aan coronasteun hebben aangevraagd en gekregen,  terwijl het zorgbedrijf op dat moment niet eens personeel in dienst had.. De totale schuld  is hierdoor opgelopen tot ruim 1,3 miljoen euro. Ook heeft de curator aangifte gedaan van paulianeus handelen. De stichting kwam in problemen nadat zorgverzekeraar Menzis 850.000 euro terug had geëist nadat uit controle bleek dat Gewoon, Doen! gebruik had gemaakt van ongekwalificeerd personeel, terwijl ook de administratie niet meer was te achterhalen. De stichting had al sinds 2018 geen jaarstukken meer ingeleverd.  Ook het UWV heeft ruim 6.500 euro tegoed van de stichting. Vijf schuldeisers hebben  een kleine twee ton tegoed en een voormalig werknemer claimt 5.700 euro aan achterstallig salaris. Daarmee is er al ruim een half miljoen euro aan schulden, waar de vordering van Menzis van 8,5 ton nog eens bovenop komt. Gewoon, Doen! werkte samen Thuiszorg Longlife, dat in het verleden meermaals in het nieuws kwam. De bestuurder en oud-bestuurder van Gewoon, Doen! – broers van elkaar – waren onder meer als directeur betrokken bij Longlife. Deze zorginstelling kwam in het nieuws toen twee vroegere hartsvriendinnen, die met elkaar in zaken waren gegaan, elkaar de tent uitvochten. Gewoon, Doen! was gevestigd op hetzelfde adres als Longlife. Nadat Longlife op de fles ging, werd een aantal cliënten overgeheveld naar Gewoon, Doen! Ook Longlife had voor het faillissement nog 8.190 euro coronasteun ontvangen,

Gibson Innovations Netherlands

Gibson Innovations, het Nederlandse dochterbedrijf van het Amerikaanse gitaarmerk, is failliet verklaard. De zestig medewerkers worden ontslagen. Gibson Innovations is een voormalig onderdeel van Philips. Sinds juni 2014 is het bedrijf in handen van Gibson Brands. Gibson Innovations was verantwoordelijk van de ontwikkeling en distributie van bijvoorbeeld koptelefoons, audiosystemen en soundbars onder het merk Philips.

Giga Bikes zie Tom webshop

Gstar

Het was al langer duidelijk dat de coronacrisis Gstar hard raakte: begin deze week ging de Zweedse tak kopje onder en vroeg de Amerikaanse tak uitstel van betaling aan, een voorstadium van een faillissement. G-Star deed in mei al hetzelfde. De online verkopen gingen in coronatijd omhoog, maar konden het gebrek aan winkelverkopen niet goedmaken. 210 van de in totaal 2.100 banen bij het modemerk worden geschrapt waarvan 150 in Nederland. G-Star werd begin september 2023 gered door de Amerikaanse investeerder WHP

Gogreen (zie ook Greenmo en E-Bike company)

Go Green haalde in 2021 nog een omzet van €31,5 miljoen maar daar had een verlies van 12,7 miljoen euro. In datzelfde jaar kreeg het nog een 50 miljoen extra kapitaal van investeerder  Robert van der Wallen.

Go Sharing 

Het deelfietsenbedrijf Go Sharing werd opgericht door Raymon Pouwels, Doeke Boersma en Donny van den Oever en gefinancierd door Greenmo. Het bedrijf begon in september 2019 met de verhuur van deelscooters in Eindhoven. Go Sharing kondigde in november vorig jaar al aan dat het zich zou terugtrekken uit 17 minder rendabele steden. Het gebruik van de scooters en fietsen was daar beneden verwachting. De service zou wel beschikbaar blijven in 13 andere steden als Rotterdam, Den Haag, Breda, Den Bosch, Tilburg en Leeuwarden. Go Sharing werd in februari 2023 gekocht en doorgestart door de Turkse branchegenoot BinBin.

Golfplaza

Golfplaza is begin februari 2023 failliet verklaard door een schuld van 800.000,- euro die eigenaar Edwin Dirne via een ander bedrijf van hem had uitstaan en door een beslaglegging door Notarishuys. . De filialen in Eindhoven, Rijswijk, Nieuwerkerk aan den IJssel en Vianen zijn gesloten. Het faillissement is door eigenaar Edwin Dirne zelf aangevraagd. Hij had geld achterovergedrukt bij zijn opdrachtgever Notarishuys, die daarna voor 3 miljoen euro beslag op de voorraden van Golfplaza legde.  Bij Golfplaza werkten 44 mensen. Op zijn prive woning in Nuenen ligt sinds een paar maanden een tweede hypotheekrecht met het Veldhovense notariskantoor Notarishuys als hypotheekhouder. Curator Ben Arends doet onderzoek naar de vordering, omdat de Notarishuys een vordering heeft op het administratiekanoor Adminstratiekantoor AB+, die is gevestigd boven de Eindhovense golfwinkel AB+ en op Dirne, en niet op de golfwinkel.  De woning in Nuenen is inmiddels onder voorbehoud verkocht. Golfplaza begon in Eindhoven in 1993 als ‘Habbekrats’. De toenmalige oprichters kochten partijen parfum, cd’s en kleding op van failliete bedrijven en verkocht deze weer voor door. Toen ze later dat jaar de inboedel van een omgevallen golfwinkel o p de kop tikten, ging het bedrijf zich steeds meer richten op golfspullen. En kwamen er steeds meer filialen bij. Net voor de coronapandemie uitbrak, verkochten de oprichters hun zaak aan Dirne, die zeventien jaar lang de financieel adviseur was van Golfplaza. De man uit Nuenen had als boekhouder bij het notariskantoor Notarishuys in Veldhovenmeer dan drie miljoen euro doorgesluisd van een derdenrekening van het Notarishuys naar zijn eigen rekeningen. In totaal drukte Dirne 3,1 miljoen euro achterover, over een periode van veertien jaar en reed daarvan in Porsches en nam hij Golfplaza over. Hij misbruikte daarbij de derdengeldenrekening van het notariskantoor. In de zomer van 2022 trok de Rabobank aan de bel vanwege een verdachte transactie. De man had geprobeerd geld naar zijn eigen zakelijke rekening over te maken, maar had daarbij ‘de Belastingdienst’ opgegeven als ontvanger, in de hoop te verhullen waar het geld daadwerkelijk naartoe zou gaan. Alleen bleek het rekeningnummer van een van zijn bedrijven. Volgens het ED vroeg de notaris om opheldering, waarna de boekhouder de fraude bekende. Het Notarishuys eist nu bijna 3,7 miljoen aan schadevergoeding van de man. Ook de echtgenote van de man werkte bij het notariskantoor. In maart werden de filialen  Rijswijk en Nieuwerkerk aan den IJssel overgenomen door Jumbo Sports. Golfplaza begon in Eindhoven in 1993 onder de naam ‘Habbekrats’. De toenmalige oprichters kochten partijen goederen op van failliete bedrijven en verkochten parfums, cd’s en kleding weer voor een habbekrats door. Toen ze later dat jaar de inboedel van een omgevallen golfwinkel op de kop tikten, ging het bedrijf zich steeds meer richten op golfspullen. En kwamen er steeds meer filialen bij. Net voor de coronapandemie uitbrak, verkochten de oprichters hun zaak aan Edwin Dirne, die daarvoor al zeventien jaar lang de financieel adviseur was van Golfplaza. Na het faillissement gingen twee vestigingen door onder de naam Jumbo Sports. Die formule komt daarmee op veertien vestigingen. In Rijswijk en Nieuwerkerk aan den IJssel kwamen Jumbo Sports-locaties. Jumbo Golf Hockey & Wintersport. focust zich van huis uit vooral op de verkoop van golfartikelen. De afgelopen jaren zijn hier producten voor hockey en wintersport aan toegevoegd. De hockeyproducten worden sinds kort ook in de vestiging van Rijswijk verkocht.

Goodhout

Het Rotterdamse Goodhout werd jarenlang beschouwd als veelbelovende ontwikkelaar van een duurzaam alternatief voor hardhout, maar ging in december 2021 failliet. Het bijkt dat er in 2020 slechts één houtplaat werd verkocht en een omzet van 326 euro boekte. Het verlies bedroeg 1,7 miljoen euro. Curator is Vincent van den Bos. Goodhout werd in 2014 opgericht door onderneemster Silvia ten Houten, die platen van geperste kokosnootvezel wilde gaan maken. Op talloze optredens, congressen en in de media manifesteerde het bedrijf zich als duurzaam innoverend en het bedrijf zou in 2020 twee tot drie fabrieken in Azië hebben, die van kokosnootafval platen voor de bouw en meubelindustrie zouden maken. De winsten zouden deels ten goede komen aan scholing en gezondheidszorg voor de lokale bevolking. Goodhout wilde een ‘revolutie teweegbrengen in de wereldwijde houtindustrie’ en uitgroeien tot de ‘meest commercieel succesvolle sociale onderneming ooit’. In november zei Ten Houten dat het bedrijf dure machines nodig had om grote platen te produceren. Ontwikkelbedrijf Goodhout BV en octrooihouder Goodhout Holding konden geen extra financieringen krijgen vanwege verschillen van mening tussen de aandeelhouders. Het verlies van ruim 310.000 euro liep op naar ruim 400.000 euro. Moederbedrijf Goodhout Holding, waarin het octrooi op de productiewijze is ondergebracht, boekte in 2020 een verlies van 1,7 miljoen euro. Volgens de curator is het verlies van 4 ton van het dochterbedrijf daarbij inbegrepen.

Goosecraft/Smashbox Retail

Modemerk Goosecraft heeft 23 februari 2023 haar eigen faillissement aangevraagd bij de Rechtbank in Amsterdam. De dalende omzet van 2022 en de stijgende kosten hebben gezorgd dat het faillissement onafwendbaar was en dat de schuldenaren met 4,9 miljoen euro schuld achterbleven inclusief 1,1 miljoen bij de belastingdienst. Het bedrijf slankte in 2022 nog vergeefs af van 44 naar 25 medewerkers. Het verlies bedroeg in 2022 ongeveer 1,6 miljoen euro bij een omzet van 5,1 miljoen. Vanaf eind 2022 werd het kledingmerk onder toezicht gesteld door de bank en werd er gezocht naar een kapitaalverstrekker. Toen dit niet lukte is de financiering stopgezet en heeft het Goosecraft faillissement aangevraagd. Goosecraft grossierde maar had ook twee winkels in Amsterdam en Batavia Stad en een webshop. 24 medewerkers verloren hiermee hun baan. Dick Hauber, CEO van Netraco Group.  Goosecraft was een dochteronderneming van Netraco Group, een private label-bedrijf voor nationale en internationale retailers en merken. De andere dochterondernemingen zijn niet failliet. Goosecraft werd in 2006 opgericht en verkocht lederwaren aan onder meer Wehkamp, de Bijenkorf, Zalando en About You. Brandfarm startte Goosecraft eind april 2023 door. De resterende voorraden, die voor een deel uit lopende orders bestaan, zijn nog goed voor een half miljoen euro. Goosecraft grossierde maar had ook twee winkels in Amsterdam en Batavia Stad en een webshop. 24 medewerkers verloren hiermee hun baan. Dick Hauber, CEO van Netraco Group. Goosecraft gaat voor een doorstart zodra de Rechtbank Amsterdam een curator heeft aangewezen. Goosecraft was een dochteronderneming van Netraco Group, een private label-bedrijf voor nationale en internationale retailers en merken. De andere dochterondernemingen zijn niet failliet. Goosecraft werd in 2006 opgericht en verkocht lederwaren aan onder meer Wehkamp, de Bijenkorf, Zalando en About You. De merknaam werd doorgestart door Brandfarm, de eigenaar van onder andere schoenenmerk Tango. Het is nog niet bekend of de winkels en de webshop op korte termijn weer zullen openen. Brandfarm is eigenaar van schoenenmerken Tango, Grotesque, Yellow Cab en Original Bufflox. Wanneer en of Brandfarm (web)winkels opent en wat er gebeurt met de 24 personeelsleden is onbekend.

Grossa Moda

Groothandel Grosso Moda in Doorn is op 8 augustus 2023 failliet verklaard door de rechtbank in Rotterdam. De grossier  had eigen en externe productielocaties in Europa (Belarus, Litouwen, Oekraïne en Turkije) en Azië (Vietnam). Alleen het Nederlandse kantoor is getroffen door het faillissement, zegt curator L.C. de Jong maar de kans op een doorstart is klein. Grosso Moda werd in 1992 opgericht en is gespecialiseerd in design, ontwikkeling en productie van kleding(onderdelen) voor merken en multibrandretailers. Het bedrijf was actief in Europa, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika.  

Gsus zie ook Brand retail Group

Gsus ging medio april 2018 failliet en in juli volgden een aantal verwante vennootschappen waaronder houdstermaatschappij Gsus Clothing. Gsus was verantwoordelijk voor het ontwerp en de productie van de kleding, en de verkoop aan kledinghandelaren.  In januari, vlak voor de faillissementen, werden de merknaam en de voorraden al weggesluisd voor 250.000 euro. Die partij is inmiddels weer actief onder het merk Gsus, met een eigen webwinkel. Gsus Wholesale laat een miljoenen schuldenlast achter Gsus werd in 1993 als rebels modemerk opgericht door ontwerpers Jan Schrijvers en Angelique Berkhout. De onderneming groeide uit tot succesvolle internationale speler. In 2010 kwam Gsus in handen van  Varova Fashion Group, die het concern doorsluisde naar Standard Investments en textielondernemer Marcel van Gelderen die de merken Sissy-Boy, Open32 en Tumble ‘N Dry voortzetten. De rest van de niet interessante merken werd verkocht. Voor Gsus werd gekozen voor een sterfhuisconstructie, waarbij de waardevolle delen werden verkocht aan een anonieme partij. De schulden bleven achter in de bedrijven, die nu dus failliet zijn gegaan. Ook winkelketen Men At Work, ging onlangs failliet. In de mode portefeuille van Varova zaten Sissy Boy, Open 32, Men at Work, Gsus, Less, Mees, Silvercreek, Kings of Indigo, Tumble ‘n Dry, J.C. Rags, Miniverse en Ontour. Varova Fashion Group veranderde haar naam in Brand Retail Group.

Go Lemon

Apple-leasebedrijf Go Lemon uit Laren is failliet. De komst van de nieuwe iPhone 7 in september 2016 was de aanleiding van de oprichter Bas van der Putten om een crowdfundactie te starten voor een bedrijf dat voor iPhones abonnementen.  Op 1 februari 2017 ging het bedrijf van start met abonnementen voor de iPhone X dankzij de opbrengst van een crowdfundingronde waarmee binnen tien dagen 250.000 euro opgehaald werd. Ook investeerders zagen wel brood in zijn verhaal en ambities. In 2019 haalde het jonge bedrijf nog eens 700.000 euro op. De dikke miljoen ging echter maar drie jaar mee. Sinds 2018 leverde Go Lemon ook abonnementen voor iPads en Apple Watches en was ook in Spanje actief en werd in 2019 2e bij de prestigieuze Shopping Awards in de categorie Beste Starter.

Golf Development The Netherlands (Golfcentrum Weesp)

Vorig jaar stapte de exploitant van Golfcentrum Weesp onverwacht op en de baan is nu failliet verklaard. De rechtbank in Lelystad heeft eind juni 2017 het faillissement uitgesproken nadat de exploitant in de zomer van 2016 zonder bericht opstapte. De club op de baan, Golfvereniging Weesp, zorgt sindsdien zelf voor het reilen en zeilen op de baan, maar het clubhuis moest al die tijd gesloten blijven en dat verandert voorlopig nog niet. De curator heeft overleg met het bestuur van de vereniging voor een mogelijke doorstart. Golfleraar Van der Horst houdt samen met het bestuur en de vrijwilligers het golfcentrum zo goed mogelijk draaiend. Het onderhoud gebeurt deels door Van der Horst en vrijwilligers, deels door door aannemer AHA de Man. ‘Het grote onderhoud zoals prikken en bezanden gebeurt door AHA de Man en wordt betaald met bijdrages van leden en gasten. Leden betalen nu elk kwartaal een bedrag aan de club. De gemeente is eigenaar van de grond en stelt zich coöperatief op.Het onderhoud gebeurt deels door Van der Horst en vrijwilligers, deels door door aannemer AHA de Man. ‘Het grote onderhoud zoals prikken en bezanden gebeurt door AHA de Man en wordt betaald met bijdrages van leden en gasten. Leden betalen nu elk kwartaal een bedrag aan de club. De gemeente is eigenaar van de grond en stelt zich coöperatief op.

De Greef

Geen doorstart, maar een faillissement voor het Stiphoutse stoffenbedrijf De Greef. De vijf winkels sluiten en 64 mensen verliezen hun baan. De gordijnen, stoffen en garen worden met vijftig procent korting uitverkocht. De Greef had last van concurrentie door confectiekleding, goedkope stoffen uit het buitenland en veranderende trends. Meer dan vijftien partijen klopten vergeefs aan bij curator Reinoud van Oeijen. „Het gat tussen wat zij boden en wat alles waard is, was uiteindelijk te groot. Toen eenmaal duidelijk werd dat de doorstart niet door ging werden de winkels in Tilburg en Venray gesloten. In de drie overgebleven winkels, waarvan de panden eigendom van De Greef zijn, wordt alles uitverkocht. De enorme collectie carnavalskleding is echter seizoensgebonden en nu nog onverkoopbaar.

Greenmo

GreenMo, verhuurder van elektrische scooters en e-bikes, is eind januari 2023 failliet verklaard. Greenmo Rent, een van de vijf andere dochterondernemingen van de Greenmo Group, verantwoordelijk voor de contracten met alle B2B klanten volgde in februari. Onder andere een aantal franchisenemers van Domino’s Pizza en Van Straaten Post zijn onderdeel van Greenmo Rent’s klantenbestand. GreenMo haalde recent vergeefs nog een aanzienlijk bedrag op. GreenMo, opgericht in 2013, was vooral bekend van de elektrische fietsen voor Thuisbezorgd-koeriers.  GreenMo had een vloot van ongeveer 35.000 elektrische voertuigen waarvan een groot deel werd verhuurd en was marktleider in de verhuur van elektrische voertuigen, onder meer aan Domino’s Pizza en de politie. Greenmo nam in mei 2021 het toen 126 jaar oude onderhoudsbedrijf Helmstadt over. Dat was een specialist in het leveren en onderhouden van elektrische voertuigen voor onder meer Defensie en de gemeente Amsterdam.   Tot de klantenkring van GreenMo, gevestigd in het Gelderse Waardenburg, behoorden onder meer Thuisbezorgd, Domino’s Pizza, verschillende flitsbezorgers (Getir, Gorillas) en zelfs de politie. In totaal reden er door heel Europa 35.000 scooters van het bedrijf.

Het ook failliete GO Sharing werd opgericht door Raymon Pouwels, Doeke Boersma en Donny van den Oever. Het bedrijf begon in september 2019 met de verhuur van deelscooters in Eindhoven en kondigde al in november 2022 aan dat het zich zou terugtrekken uit 17 minder rendabele steden. Het gebruik van de scooters en fietsen was daar beneden verwachting. De service zou wel beschikbaar blijven in 13 andere steden zoals in Rotterdam, Den Haag, Breda, Den Bosch, Tilburg en Leeuwarden. Go Green haalde in 2021 nog een omzet van €31,5 miljoen maar daar had een verlies van 12,7 miljoen euro. GreenMo Rent was marktleider in de verhuur van (elektrische) voertuigen. Waaronder elektrische scooters, elektrische bakscooters, elektrische vans en elektrische fietsen, voor maaltijd- en postbezorging in Nederland, België, Duitsland en Engeland. GreenMo Rent’s full-service verhuurconcept bestond uit voertuigen, mobiliteitsgarantie, preventief periodiek onderhoud en een all-risk verzekering. GreenMo Rent was official verkooppartner van Thuisbezorgd.nl. Vanuit centrale locaties in het midden van het land leverde GreenMo Rent 24 uurs (wissel)service in alle uithoeken van het land, van Maastricht tot Groningen, van Den Helder tot aan Goes, maar ook in Engeland, Duitsland en België. GreenMo, E-biketoGo en Helmstadt, zullen worden doorgestart door  Van der Wallen en de managementleden. Na de doorstart zal de focus van GreenMo volgens curator Udink weer terug komen te liggen op de kernactiviteiten: de verhuur, service en onderhoud van elektrische fietsen en scooters voor de zakelijke markt. Investeerder Opportunity Partners B.V. nam, via haar dochteronderneming Service Course SPV B.V. onderdelen van de GreenMo groep over  (Mechs). Deze onderdelen waren The E-Bike Company B.V., Helmstadt B.V., Greenmo ApS, Move Sp. Z.O.O. en bepaalde activa van GreenMo Rent B.V. en GreenMo Services B.V. Opportunity Partners (OPP)  investeerde in The E-bike Company maar ook 50 miljoen euro in GreenMo. Alle activiteiten inclusief 30.000 scooters kwamen onder de vlag van Robert van der Wallen’s Mechs BV, maar begin augustus ging ook deze BV ten onder aan een faillissement. Curator Udink is nu op zoek naar een nieuwe opvolger.

HCN

HCN Internationaal Transport uit Klazienaveen is door de rechtbank van Noord-Nederland failliet verklaard. De transportonderneming aan de Rigel 30 in Klazienaveen (nabij Emmen) werd door eigenaresse Martina Valke in 2011 van de grond getild. HCN was een doorstart van Hovotrans, een naam die door HCN ook nog steeds werd gebruikt. HCN Internationaal nam het oude Hovotrans destijds formeel over. De transportonderneming aan de Rigel 30 in Klazienaveen (nabij Emmen) werd door eigenaresse Martina Valke in 2011 gestart en zij deed bij Hovotrans destijds de boekhouding.

H&M

De Zweedse H&M Group is nog niet failliet maar gaat in 2022 circa 240 winkels sluiten. De sluitingen zullen plaatsvinden in gevestigde markten. Naast het sluiten van 240 winkels, zal de groep in 2022 ook 95 nieuwe winkels openen. Dit zal voornamelijk gebeuren in de groeimarkten van de groep. Hierdoor zal H&M Group aan het einde van 2022 netto 145 winkels minder hebben in het netwerk. H&M Group boekte in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een winst van 21 miljoen euro. Een flinke verbetering ten opzichte van het verlies van 137 miljoen euro een jaar eerder.

Hagu

De in 1979 opgerichte horecagroothandel Hagu uit Best is half augustus 2023 failliet verklaard. De ING-bank stopte de financiering. De curator is Jeroen Tulfer. De omzet is sinds Corona gedaald, van 20 naar zo’n 13 miljoen euro. Ondanks de ruim 600.000 euro NOW-steun is het concern niet levensvatbaar gebleken. In 2019, nam Hagu nog Adriaans Horeca Slagerij uit Geldrop over en juist die investering bleek de doodsteek voor het familiebedrijf. Leijtens Horecagrootverbruik uit Reusel, een ander onderdeel van het bedrijf is eveneens failliet verklaard. Leijtens wilde onlangs nog naar Best verhuizen in een poging kosten te besparen, maar dat mislukte. Er hebben zich diverse partijen gemeld voor een doorstart. Van de in totaal meer dan 80 werknemers van het bedrijf was een aantal nog op vakantie toen het faillissement werd uitgesproken. Door de plotselinge actie van ING, werd de bedrijfsvoering in een klap compleet lamgelegd. Hagu B.V werd opgericht door Hans Kerkhof en breidde al snel na de oprichting uit. In 2016 gaf Hans het stokje door aan zijn zoons Niels Kerkhof en Rob Kerkhof. Zij produceerden en distribueerden eten, drinken en aanverwanten voor horeca, catering, bedrijven, scholen en sport en recreatie. Hagu was lid van Horesca Nederland en leverde dagverse producten op het gebied van vlees, vis, salades en AGF (Aardappelen Groenten Fruit). Hagu B.V. was dé horecagroothandel voor lokale ondernemers in de fastfood, restaurants, sport, recreatie scholen en bedrijven. Sinds enige tijd  was er een samenwerking aangegaan met Meat District uit Elst.

Hans Struijk en Fietsenwinkel.nl

Winkelketen Hans Struijk Fietsen is failliet en 112 mensen raakten hun baan kwijt. Begin juni bleek al dat Hans Struijk Fietsen vier van de zestien winkels wilde sluiten. Hans Struijk Fietsen werd opgericht in 2009 door ondernemers Bastiaan Hagenouw en Timon Rutten en werd gefinancierd door NPM Capital Zij namen twee Haagse fietsenwinkels over en bouwden het uit tot een landelijke keten met zelfstandige fietsenwinkels en enkele franchiseketens, als BikeTotaal en Profile. Onder de paraplu van hun International Bike Group (IBG) bouwden de ondernemers een keten van zestien grote Hans Struijk-winkels op. In 2012 kocht het bedrijf ook webshop Fietsenwinkel.nl. In 2015 werden vijftien winkels met 150 werknemers en een omzet van 22 miljoen euro verkocht aan het Belgische Fiets! om daarna op goedkopere locaties met meer ruimte en parkeergelegenheid opnieuw een winkelketen op te bouwen. IBG verkocht de vijftien Struijk-winkels waar het bedrijf vanaf wilde. Oprichter Hendrik Winkelmans moest vertrekken als topman en eigenaar. Na een noodzakelijke kapitaalinjectie kwam een meerderheidsbelang in handen van ondernemersfamilie Verhaeren. Maar in 2020 gaat het opnieuw hard mis. Begin april kondigde de International Bike Group aan te willen reorganiseren. IBG splitst zich in drie delen en sluit het hoofdkantoor, het magazijn, vier Nederlandse en vier Belgische winkels. Ruim twee derde van het huidige aantal banen verdwijnt. Van de 220 werknemers gaan er slechts 70 over naar de afgesplitste bedrijven. Voor 85 mensen is ontslag aangevraagd. 65 arbeidsplaatsen vervallen door tijdelijke contracten niet te verlengen. Het aantal winkels krimpt van 19 naar 11. Het netwerk van ruim 200 zelfstandige servicepunten blijft intact. Volgens IBG zijn de ‘drastische afslanking’ en de ‘pijnlijke maatregelen’ noodzakelijk geworden omdat het bedrijf al jarenlang verlies lijdt. Uit de jaarrekeningen van Ellida, de houdstermaatschappij boven IBG en Fietsenwinkel.nl, blijkt dat het verlies in 2017 bijna 17 miljoen euro bedroeg. In 2018 werd er bijna 12 miljoen verloren. De resultaten over 2019 geven een verlies van 21 miljoen euro aan. Totaal 50 miljoen verlies in drie jaar tijd. Investeringsmaatschappij NPM Capital, is sinds 2012 grootaandeelhouder van IBG/ Fietsenwinkel.nl. Fietsenwinkel.nl begon in 2009 met Bastiaan Hagenouw (1978) die met een partner twee fietsenwinkels koopt. Hagenouw werkte eerder kort bij adviesbureau McKinsey en bij Lehman Brothers. In het jaar dat de zakenbank failliet gaat, kiest de dan 30-jarige bankier voor het ondernemerschap. Drie jaar na de start weten ze NPM Capital als grootaandeelhouder te krijgen. Dat jaar wordt ook de webwinkel Fietsenwinkel.nl overgenomen. NPM Capital is de investeringsdochter van SHV Holdings van de ondernemersfamilie Fentener van Vlissingen. In 2013 verkocht NPM-moeder SHV haar 58 Thaise Makro-winkels met een boekwinst van 3 miljard euro.  De fietsenhandel is de tweede zakelijke misser van NPM Capital. Ook Dynasource bleek er voor haar faillissement 10 miljoen euro doorheen te hebben gejaagd. Na afsplitsing van IBG Fietsenwinkel.nl gaat zich voortaan volledig richten op verkoop en onderhoud van elektrische fietsen.

Happy rijschool

Branchevereniging voor rijscholen VRB bevestigd dat al drie keer erder klachten binnen kwamen over de rijschoolhouder. In Facebookgroep ‘Gedupeerden rijschool Happy’ staan tientallen klachten van cliënten die honderden euro’s hebben betaald, zonder er lessen voor te krijgen. De groep heeft inmiddels meer dan 170 leden.  De website en de Facebookpagina staan op zwart en de rijschool, die op 20 januari ingeschreven werd bij de Kamer van Koophandel, werd op 21 augustus uitgeschreven. De rijschoolhouder word nu bedreigd en durft de straat niet meer op. Hij heeft een depressie door zijn scheiding, een eerder faillissement en ziekte. Haussmanne opening van warenhuis Haussmann in Amsterdam is stopgezet en de medewerkers zijn van het project gehaald. Haussmann zou in september een vestiging openen aan het Rokin. later werd de datum al opgeschoven naar februari volgend jaar. Haussmann was een initiatief van een groep Nederlandse ondernemers en investeerders, waaronder Frans van der Kraan.

Hartmankassen

Bij het faillissement van glasgroentenbedrijf Hartman BV in 2019 verloor de Rabobank 14,2 miljoen euro. In eerste instantie, in 2019 vlak na het faillissement, bedroeg de vordering van de bank zelfs 20,5 miljoen euro. Een reden voor de wijziging van het bedrag wordt niet gegeven. Uit het inmiddels zestiende verslag blijkt dat het rechtmatigheidsonderzoek nog altijd loopt. Hiervoor zijn aan de voormalig bestuurders vragen gesteld. De curator is in afwachting van een zitting bij de Raad van State over een claim van de Nederlandse Emissieautoriteit. Van 1 januari 2019 tot 12 februari 2019 nam Hartman deel aan het Europese systeem van emissiehandel (ETS) en zijn er broeikasgassen uitgestoten. De autoriteit wil dat de curator vanuit de boedel 4.162 emissierechten inlevert op straffe van een bestuurlijke boete van 416.000 euro. De curator heeft hier bezwaar tegen gemaakt. Een laatste update uit het verslag gaat over het mogelijk vrijkomen van een bepaalde waarde uit een levensverzekering. Het boekenonderzoek van de Belastingdienst werd afgebroken zonder vervolgstappen. Twee jaar na het faillissement meldde de Belastingdienst zich bij curator Hillie Lunter van Yspeert Advocaten. Lunter zette haar eigen rechtmatigheidsonderzoek op een lager pitje toen de Belastingdienst zich mengde in de zaak. Het onderzoek van de Belastingdienst werd echter gestopt zonder vervolgstappen of conclusies. De Belastingdienst heeft enkele dagen op het kantoor van de curator de administratie onderzocht. Of het onderzoek zich richtte op de vermeende zwarte handel in groenten, is niet duidelijk. Naast de afwikkeling van het faillissement loopt ook nog een rechtszaak tussen de voormalige eigenaar van het teeltbedrijf en de erven Hartman. Ook daar speelt de vermeende zwarte handel een grote rol. Of het stoppen van het onderzoek van de Belastingdienst de rechtszaak zal beïnvloeden, is onduidelijk. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) verplicht de curator om 4.162 emissierechten in te leveren. Glasgroentebedrijf Hartman uit Sexbierum was tot 2019 actief op het Europese systeem van emissiehandel (ETS). De curator beschikt niet over de emissierechten en riskeert daarmee een bestuurlijke boete van € 416.200. Afgelopen december 2021 heeft de curator beroep ingesteld bij de Raad van State tegen het besluit van de NEa van oktober 2021. De afwikkeling van het faillissement is in een gevorderd stadium. De curator besteedt minder uren aan de afwikkeling nadat hij besloot niet verder te procederen met de erven Hartman. Uit het verslag van de curator blijkt dat hij nog achter de betaling aan zit voor in 2017 geleverde tomaten en paprika’s. Daarvoor staat nog ruim € 200.000 aan facturen open. Die opbrengst komt Rabobank als eerste toe. De curator maakte bekend dat het vorderen van onbetaalde facturen bij Duitse klanten is mislukt. De kassen zijn na het faillissement twee keer verkocht en worden gebruikt voor experimentele teelten. De opbrengst van de verkoop van de kassen (aan Best Fresh Group) kwam toe aan de Rabobank, waardoor de oorspronkelijke claim daalde van € 20,5 naar € 12,5 miljoen. De curator voert met de oud-bestuurders overleg over de rechtmatigheid van het faillissement. Het kassencomplex in Sexbierum is recent overgenomen door het bedrijf DSG uit het Brabantse Bladel. Dat bedrijf wil een deel van de kassen beleggen met zonnepanelen en starten met klimaatcellen, waarin kruiden en groenten verticaal geteeld gaan worden. In de andere helft zou een kweker van zaad zich vestigen en wordt een combinatieteelt van viskweek met zeewier voorzien. Het 43 hectare grote complex aan de Juckemaleane en de Waltaleane, waarvan zo’n 27 hectare glasopstand, stond sinds vorig jaar november voor bijna 9 miljoen euro te koop. De eerste koper bio-teler Quality Life Produce (QLP) de groenteproductie stopte vanwege de hoge energiekosten. Het moederbedrijf van QLP –  de Best Fresh Group – had de kassen in 2021 voor 8 miljoen euro van de curator overgenomen.

Havi

Touroperator Havi ging 2019 failliet. De twee directeuren van Havi krijgen een claim van ruim 20 miljoen euro bovenop de vordering van ruim 1 miljoen euro van het UWV. De curator heeft een conceptdagvaarding opgesteld en biedt de directie nu de kans om te reageren. De discussie over de administratie loopt al jaren. Zowel voormalig curator Eric Poelenije als zijn opvolger Manon Egberink zijn van mening dat de administraties van Havi Beheer en dochters Havi Reizen en Havi Travel niet op orde waren en dat  jaarrekeningen niet op tijd zijn ingeleverd. De directie vind dat er sprake was van overmacht, onder andere doordat er geen zicht was op geldstromen vanuit China, waardoor het niet mogelijk was om de jaarstukken op tijd in te leveren.

Heesen Yachts

Jachtenbouwer Heesen Yachts uit het Brabantse Oss, is door de sancties tegen Rusland zo goed als failliet. Een vriend van Poetin die het bedrijf van Heessen overnam staat met zijn rug tegen de muur. Heesen bestaat al veertig jaar en er gaan zo’n duizend banen verloren. De onderneming heeft een gedegen reputatie opgebouwd al bouwer van zeer luxe jachten en won hiermee veel prijzen. In 2008 verkocht Frans Heesen het bedrijf aan de Russische zakenman Vagit Alekperov voor zo’n 150 miljoen euro. Alekperov is eigenaar van het gas- en oliebedrijf Lukoil met een vermogen van negentien miljard. De afgelopen vijftien jaar lang werd het bedrijf door de nu 71-jarige Rus gerund. Alekperov stond al op de sanctielijst van het VK en de EU zal dit voorbeeld volgen. Alekperov wilde het bedrijf vanwege de sancties op afstand zetten door zijn aandelen onder te brengen in een nieuwe stichting, maarde rechtbank in Amsterdam accepteerde dit niet. Omdat de notaris ook weigerde mee te werken, werd er een kort geding aangespannen. Maar de rechtbank gaf de notaris gelijk omdat de aandelenoverdracht zou kunnen worden uitgelegd als het ontwijken van de sanctieregels. De rechter erkende dat Heesen zich met reden ernstige zorgen maakt over het voortbestaan van het bedrijf.

Heiploeg

Garnalenbedrijf Heiploeg ging eind januari 2014 failliet en maakte een doorstart met visserijbedrijf Parlevliet & Van der Plas. Negentig werknemers verloren hun baan en 210 werknemers mochten blijven, echter met slechtere arbeidsvoorwaarden. Hendrik Nienhuis, de 83-jarige ex-directeur moet curatoren een boete van dertien miljoen euro betalen. De rechtbank heeft hem het bedrag opgelegd als boete voor zijn dubieuze rol in aanloop naar het faillissement van het bedrijf in 2014.  Op de dag van het faillissement werd Heiploeg overgenomen door de Katwijkse haring- en makreelvisser Parlevliet & Van der Plas. Met negentig banen minder werd een doorstart gemaakt. Curatoren Gerard Breuker en Pieter Lettinga van Groningse Dorhout Advocaten lieten het er niet bij zitten. De schuldenlast van Heiploeg bedroeg namelijk 130 miljoen euro, veel meer dan de 44 miljoen die Parlevliet & Van der Plas naar verluidt voor de overname betaalde. Er bleek een duidelijke reden waarom het toch al niet lekker draaiende Heiploeg het uiteindelijk niet had weten te bolwerken. In 2013 had de Europese Commissie het bedrijf een boete van 27 miljoen euro opgelegd wegens het maken van illegale prijsafspraken. In de afgelopen jaren hebben de curatoren dit garnalenkartel verder in kaart weten te brengen. Hendrik Nienhuis en zijn grote concurrent, de Volendamse firma Klaas Puul werden hiervan verdacht. Onder meer in een hotel in Wieringerwerf vond er tussen 2000 tot 2009 geheim overleg plaats tussen deze partijen die samen tachtig procent van de West-Europese markt beheersten. Klaas Puul biechtte de bijeenkomsten op aan de instanties en ging vrijuit: het visbedrijf kreeg een ‘clementiekorting’ van honderd procent. Heiploeg en nog acht voormalige bestuurders en commissarissen werden aansprakelijk gesteld. Nienhuis was tot 2004 officieel in functie als Heiploeg-directeur. Hij wordt door Breuker en Lettinga gezien als meesterbrein achter het kartel. Omdat Nienhuis weigerde een schikking te treffen, stapten de curatoren naar de rechter om succesvol betaling van 13 miljoen juridisch af te dwingen. De oud-topman gaat in beroep tegen het vonnis.

Hengst Footwear

Familiebedrijf Hengst Footwear werd opgericht in 1901 en ging in 2022 failliet om te worden doorgestart door Hengst Groep. Na reorganisatie ging ook deze onderneming in september 2023 failliet. Hengst Footwear begon bij een brugwachter uit Parrega (Friesland) die rond 1900 de schoenen van voorbijvarende schippers repareerde. Schoenen die niet werden opgehaald, vonden hun weg naar boeren in de omgeving. Uiteindelijk resulteerde dat in 1901 in de opening van een eerste winkel met op de gevel ‘De kleine winst’. In de jaren dertig floreerde deze winkel tot een brand in 1937 letterlijk roet in het eten gooide. Een nieuwe winkel werd geopend.Na de Tweede Wereldoorlog werden een tweede en derde winkel geopend. Een eigen fabriek leek een logische volgende stap, maar deze werd rond 1960 verkocht. De focus kwam volledig op de groothandel te liggen, welke in 1967 werd ondergebracht in een oude melkfabriek in Oldemarkt. Twee jaar later besloot Hengst als eerste Nederlands bedrijf te pionieren in het verre China. Taiwan en Korea volgden snel, een hele nieuwe wereld van mogelijkheden ging open. De groothandel groeide al snel uit z’n jasje, wat Hengst deed besluiten om rond 1975 in Steenwijk te gaan bouwen. Eind jaren tachtig telde Hengst de huidige zesduizend vierkante meter magazijnruimte. Daarmee nam ook de ambitie in het buitenland toe. Wat in 1976 begon met een beurs in Italië groeide uit tot meerdere vestigingen in Europa en Azië. Alleen de winstmarge bleef al die jaren gelijk waardoor het schoenenbedrijf uiteindelijk toch ten onder ging.

Herman Jansen en Zonen B.V.

Transportbedrijf Herman Jansen en Zonen B.V. uit Rheden is 29 augustus 2018 failliet verklaard na een week van surseance. Het transportbedrijf bestond al sinds februari 1920 en had 30 werknemers. Het bedrijf vervoerde veelal brandstoffen en zaden. Het bedrijf werd opgericht door Herman Jansen.

Hertz

Internationaal autoverhuurbedrijf Hertz, een van de grootste autoverhuurders ter wereld, heeft 22 mei 2020 haar faillissement aangevraagd in de Verenigde Staten en Canada. De autoverhuurder kampte al lange tijd met hoge schulden mede door de coronacrisis. De faillissementsaanvraag geldt alleen voor Noord-Amerika en niet de belangrijkste markten in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. Hertz onderhandeld met banken en schuldeisers om te kijken of er een regeling kan worden getroffen. Hertz kan de financiële verplichtingen ten aanzien van de operationele lease van de vloot niet meer opbrengen. Op de beurs in New York werd de handel in het  Hertz aandelen tijdelijk stilgelegd. De aandelen gingen maandag 4 mei nabeurs bijna 24 procent lager nadat het bedrijf een extra adviseur had ingehuurd om een faillissementsaanvraag te helpen opstellen. Het aandeel Hertz heeft sinds februari 80 procent van zijn waarde verloren. Hertz heeft advocaten en investeringsbankiers als adviseurs ingehuurd en probeert een schuld van 19 miljard dollar te heronderhandelen. Een eerste wanbetaling op een deel van die schuld is ondertussen een feit. Hertz had net als Avis Budget Group al loonsverlagingen doorgevoerd onder het management. In april werden bij Hertz in Noord-Amerika ook al 10.000 werknemers ontslagen. De aviseurs behaalden een succesje en in oktober 2020 kreeg het bedrijf debtor-in-possession-financing, een speciale vorm van financiering voor bedrijven die faillissement hebben aangevraagd. Deze lening van 1,65 miljard moet eerder dan alle andere schulden moeten worden afgelost. In Nederland is de autoverhuurder niet failliet. Na het bekend worden schoten de aandelen van het concern omhoog. De directie gokte op een surseance die bescherming moetb bieden tegen de vele ongeduldige schuldeisers en daarmee tijd en rust brengen om de financiën te kunnen herstructureren. Er zit een miljard dollar in kas, er moet nog negentien miljard worden betaald. Met deze slechte vooruitzichten starten de Hertz-bestuurders met een reorganisatie en de verkoop van de 700.000 huurauto’s die op de parkeerplaatsen op betere tijden wachten. Door het tekort aan halfgeleiders zien autofabrikanten zich genoodzaakt hun productie te onderbreken waardoor de prijzen voor de tweedehands auto’s omhoog schoten tot wel 50%. In de VS ontstaat zelfs een stormloop op gebruikte auto’s. ndsautomarkt. Twee New Yorkse vermogensfondsen, Knighthead Capital Management en Certares Management namen het verleisgevende bedrijf over en er werd vier miljard aan nieuwe leningen aangetrokken. Naar verwachting wikkelt Hertz binnen afzienbare tijd de Chapter-11 procedure af.

HES Hartel Tank terminal

De nog in aanbouw zijnde HES Hartel Tank Terminal in de Rotterdamse haven is 9 januari 2023 failliet verklaard na  een jaren durende opeen­stapeling van tegenslagen. Sinds december 2022 was het bedrijf in surseance. De coronapandemie en een brand vertraagden de bouw en de kosten hierdoor. Het bedrijf kondigde de aanleg van de nieuwe terminal op de Maasvlakte in 2017 aan. Op het terrein van 27 hectare hadden 52 tanks moeten verrijzen voor de overslag van olieproducten en biobrandstoffen. Daarmee was een investering gemoeid zijn van enkele honderden miljoenen euro’s. Eigenlijk had de terminal eind 2019 al klaar moeten zijn. Olie- en gasconcern BP, eigenaar van een nabijgelegen raffinaderij had al een langjarig contract gesloten voor het gebruik van de terminal.  Ruim zestig medewerkers verliezen hun baan. De terminal  stond los van andere activiteiten, waardoor het faillissement geen gevolgen heeft voor medewerkers die elders bij HES werken. Het bedrijf liet ING bank en Rabobank en andere schuldenaren achter met ongeveer 800 miljoen euro schuld. Naast een bedrag van 78 miljoen euro voor ‘concurrente’ crediteuren zal een consortium van banken zich voor 300 miljoen euro als schuldeiser melden. Aandeelhouder HES International zal ongeveer 400 miljoen euro claimen. HES International en het Rotterdamse Havenbedrijf maakten in 2017 bekend dat op de Eerste Maasvlakte een nieuwe terminal zou worden gebouwd voor de op- en overslag van olieproducten en biobrandstoffen. Een deel van de haven zou zeeschepen ontvangen, met BP als voornaamste klant die over een periode van 15 jaar haar producten daar zou opslaan voor een investering van 450 miljoen euro. Er werd een erfpachtovereenkomst gesloten met het Rotterdamse Havenbedrijf, dat hiervoor investeerde in een 1.100 meter lange kade en ligplaatsen voor binnenvaarttankers. De opening in 2019 liep door de coronapandemie en een brand in een controlestation ernstige vertraging op, waarna BP afhaakte. Over 2021 rapporteerde HES een verlies van ruim 187 miljoen euro. De eerste rechtszaak is al geweest. Randridge  die voor HWS International de elektrische installaties voor de terminal zou aanleggen had een bankgarantie van 2 miljoen afgegeven aan HES en ING. Randridge voegde zich voor een bedrag van 35 miljoen euro in de rij van schuldeisers, maar het bankenconsortium en HES Hartel houden het Ierse bedrijf juist medeverantwoordelijk voor de vertraging van de bouw van de terminal. Daarom eiste ING de bankgarantie van 2 miljoen euro op en claimde daar bovenop nog eens 10,6 miljoen euro. Bij Pricewaterhouse Coopers hebben tientallen partijen zich gemeld om de failliete terminal over te nemen. Curator Hamm denkt dat de verkoop drie tot zes maanden in beslag zal nemen.

Van der Heijden

Van der Heyden Motors in Den Bosch, één van de grotere motordealers van meerdere grote merken in Nederland is failliet. In 2014 verhuisde Van der Heyden Motors naar een nieuwe locatie op de Rietveldenweg 39 in Den Bosch, het familiebedrijf bestond toen al 110 jaar en was één van de oudste en grootste motorzaken van Nederland. Behalve Yamaha, Kawasaki, Aprilia, Indian, Piaggio werden ook een aantal scootermerken verkocht zoals: Peugeot, Sym, Kymco, Tomos en Vespa. Van der Heijden Motors B.V., handelend onder de naam V/d Heijden Motors, is op 31 oktober 2017 per 1 november failliet verklaard door Rechter-commissaris mr. S.J.O. de Vries. Curator is mr. W.J.B. Berendsen van LXA uit Den Bosch. Eigenaar Marcel van der Heijden bracht zelf het bericht naar buiten. Een doorstart mislukte. Klanten met fabrieksgarantie worden verwezen naar andere officiële dealers.

High End Nutrition

High End Nutrition, het bedrijf achter voedingssupplementenlijn Rico Verhoeven, ging 2 mei 2023 failliet. Personal trainer en bodybuilder Tibor Koppers (31) wilde met zijn High End Nutrition voedingssupplement en performance food’, de markt veroveren. Rico Verhoeven werd businesspartner en samen lanceerden zij het product ook in Dubai. In december 2022 lanceerde Verhoeven nog zijn eigen “Ricoded” lijn bij High End Nutrition. De reden van het faillissement is onbekend. Wiert Jan Berghuis van advocatenkantoor Van Diepen Van der Kroef is de curator

HOBO HIFI (HIFI TEAM/Hifi Studio City)

HOBO hifi ging in oktober 2014 failliet en werd doorgestart in zwaar afgeslankte vorm, door de voormalige bestuurders Menno en Rogier Gulicher en hun Hifi Nederhold B.V. en Savor Audio te Geldermalsen. Zij namen vijf van de vijftien audiospeciaalzaken ( Amersfoort, Arnhem, Apeldoorn, Den Bosch en Den Haag) en vijftien van de vijftig medewerkers over. De vijftien Nederlandse winkels van de keten werden in de eerste instantie gesloten en meer dan zestig medewerkers konden vertrekken. HOBO was een van de grootste zelfstandige specialisten in audio- en videoapparatuur in Nederland met een omzet van ruim 7,5 miljoen euro en startte in 1975 startte met één winkel, waarna het al snel uitbreidde met vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Arnhem, Haarlem, Den Bosch, Breda en Nijmegen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Geldermalsen. Alle artikelen werden al snel vanwege het pandrecht van de bank uit alle vestigingen weggehaald en geveild. Crediteuren bleven achter met een schuld van ruim 2 miljoen.  In 2009 nam de keten nog de vestiging van RAF Kampen over. De eigenaar diende een claim in bij de rechter en stelt de Rabobank vergeefs aansprakelijk voor circa 8 miljoen euro aan geleden schade die werd veroorzaakt door de eenzijdige opzegging van het krediet destijds. HOBO hifi noemde de handelswijze van Rabobank onaanvaardbaar en onrechtmatig, omdat er  op het moment van opzegging geen sprake was van een betalingsachterstand op de lening van circa 1,6 miljoen en de onderneming nog met de bank in gesprek was over een reorganisatie. Eind 2017 gebood de rechtbank de curator om de vorderingen op Rabobank over te dragen aan de eigenaar van HOBO hifi, zodat deze een gerechtelijke procedure tegen Rabobank kon starten.

Holland Norway Lines

Op 30 augustus 2023 heeft Holland Norway Lines surseance van betaling gekregen en zijn de afvaarten gestaakt en kaartverkoop gestopt. 4 dagen later is het bedrijf al definitief failliet verklaart. Aandeelhouders en financierders hebben het afgelopen half jaar tot drie keer toe Holland Norway Lines met extra middelen overeind gehouden. Zonder de extra miljoenen was de veerdienst vanuit de Eemshaven naar het Noorse Kristiansand waarschijnlijk al uit de vaart geweest. HNL is een Nederlandse rederij die in 2020 is opgericht. De rederij pacht het 193 meter lange RoRo-schip MS Romantikahet van de eigenaar in Estland. De rederij onderhoudt een veerdienst tussen het Duitse Emden en Kristiansand in Noorwegen. Sinds april 2022 werd er op dinsdag, donderdag en zaterdag nog vanuit de Eemshaven naar Noorwegen gevaren, en op woensdag, vrijdag en zondag werd er van Noorwegen naar de Eemshaven gevaren. Het schip heeft ruimte voor 1500 passagiers, auto’s, caravans, campers, motoren, fietsen en vrachtwagens. De reis tussen de Eemshaven en Kristiansand duurde 18 uur in beide richtingen). Het schip heeft verschillende restaurants en bars, een theater en zelfs een casino. Financieel directeur Wilbert Boneschansker en directeur Morten Aggvin konden de financierders geen 4e keer bewegen om bij te storten.  In de Eemshaven had de rederij geen eigen aanlegkade en was er niet altijd plek. Vanaf oktober 2022 gold het beleid dat de schepen die het eerst bij de kade waren, daar konden aanleggen, wat leidde tot geannuleerde afvaarten. Er ontstond een gat tussen inkomsten en uitgaven door het annuleren van die tientallen afvaarten. Uit ticketverkopen kwam daardoor regelmatig niks binnen terwijl de kosten zoals bijvoorbeeld de huur van het schip van de eigenaar Talink in Estland en de erfpacht van de grond in de Eemshaven doorliepen. Het bedrijf koos er daarna voor de veerdiensten te laten vertrekken uit Duitsland,  eerst vanuit Cuxhaven en sinds 1 juni vanuit Emden. Die havens liggen op respectievelijk tweeënhalf en anderhalf uur rijden vanuit de Eemshaven.  De rederij zocht ondertussen vergeefs naar een tijdelijke huurder voor het 2,2 hectare grote terrein en maakte kosten om de  passagiersterminal op het haventerrein af te breken. Tot oktober 2022 kon de rederij nog gegarandeerd gebruikmaken van een aanlegkade van Groningen Seaports. HNL had gepland vóór die tijd een eigen aanlegkade te realiseren. De rederij heeft met Groningen Seaports een erfpachtovereenkomst voor vijftig jaar voor het haventerrein in de Eemshaven, waarbij Holland Norway Lines de inspanningsverplichting heeft een eigen kade te bouwen. De rederij betaalt bijna twee ton per maand aan pacht voor het ongebruikte terrein. Uitgangspunt was dat ze terug zouden komen in de Eemshaven en hierover was overleg met Groningen Seaports en de overheid. In augustus moesten de aandeelhouders een beslissing nemen over de bouwplannen in de Eemshaven waarna de bouw kon beginnen. Ondertussen werd de oude passagiersterminal ontmanteld. Ook zijn er oplopende kosten vanwege de verhuizing naar eerst Cuxhaven en later Emden waar wel een gegarandeerde aanlegplek was. De aandeelhouders waren aanvankelijk investeerders uit de zakenkring rond de oprichters Bart Cunnen uit Den Haag en de Limburger Patrick America. Eind februari moesten de aandeelhouders ook al bijpassen. Na annuleringen van afvaarten moesten geboekte tickets worden terug betaald. Betalingsdiensten Adyen en Mollie stelden een onderzoek in naar het risicoprofiel van HNL en hielden geld dat voor nieuwe tickets werd overgemaakt vast. Zij hielden daarvoor enkele miljoenen in deposito. Pas na het vertrekken wordt er gestort, waardoor er niet genoeg geld in kas is voor brandstof en loodsen. Holland Norway Lines zag zich genoodzaakt om de leveranciers per brief te informeren dat het bedrijf niet meer aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen. Onder die leveranciers zijn veel bedrijven in de Eemshaven of de haven van Delfzijl. Ze leveren brandstof, verrichten sleep- of loodsdiensten of ze regelen bevoorrading of personeel aan boord. De leveranciers ontvingen pas geld nadat de aandeelhouders bij stortten. In november 2022 bleek er al geen bank bereid om de benodigde miljoenen te financieren. De rederij had grote moeite om het sowieso verliesgevende winterseizoen te overbruggen, het bedrijf uit te bouwen en nieuw personeel aan te trekken. Er was acuut tussen de tien en vijftien miljoen euro nodig voor de bouw van de afmeerfaciliteit in de Eemshaven. Zonder die kade, wisten ze bij HNL ook, zouden afvaarten in gevaar komen. Boneschansker, die eerder werkte als financieel directeur bij Groningen Seaports, werd eind 2022 aangetrokken om het bedrijf vlot te trekken. Kort erop trad ook de Noor Morten Aggvin tot het management toe. De enige mogelijkheid bleek herfinanciering met eigen geld. Dat lukte doordat van de twaalf aandeelhouders er vijf bereid waren uit eigen zak extra geld bij te passen. Boneschansker zegt dat Cunnen weliswaar de functie van commercieel directeur heeft, maar weinig activiteiten verricht. Wat de werkzaamheden van America voor HNL zijn geweest, dat blijft ook voor Boneschansker vaag. Hij is volgens Boneschansker ook niet meer betrokken. Van de banken en ook van andere investeringsfondsen hoefde de rederij al die tijd weinig te verwachten. Zij zagen Holland Norway Lines als een te risicovolle startup. Ook heeft HNL gesproken met de provincie Groningen en de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noorden (NOM) over leningen of andere financiële ondersteuning, onder meer om de bouw van de kade in de Beatrixhaven in de Eemshaven te betalen. Zowel de NOM als de provincie wilde HNL op alle mogelijke manieren ondersteunen, onder de voorwaarde dat de rederij de garantie gaf langjarig vanuit de Eemshaven te blijven varen. HNL kwam echter maar niet met een plan en een financiële onderbouwing. Holland Norway Lines heeft een vijftigjarig pachtcontract met Groningen Seaports voor zes hectare grond. Maar daar zit een inspanningsverplichting voor HNL aan vast voor de kadebouw. HNL had financieel de zaak enige tijd op orde en er werd gerekend op 250.000 passagiers voor dit jaar. De bijna 400 medewerkers zijn op non actief gesteld, 75.000 passagiers werden afgezegd en de kaartverkoop  is stilgelegd. Passagiers die zijn afgezegd worden doorverwezen naar hun verzekeraar en wordt aangeraden om naar andere veerdiensten of vliegtuigmaatschappijen te gaan. In 2022 vervoerde HNL nog 186.000 passagiers terwijl op 150.000 was gerekend. Inmiddels is dat aantal opgelopen tot 400 duizend. De rederij heeft 10 tot 15 miljoen euro nodig om de beoogde eigen aanlegkade in de Eemshaven te bouwen.  Holland Norway Lines B.V., KvK-nummer: 78705908, Vestigingsadres: Laan Corpus den Hoorn 108 9728JR Groningen.Correspondentieadres: Laan Corpus den Hoorn 108 9728JR Groningen. Curator mr J.C.M. Silvius, Postbus 723, 9700 AS Groningen

Homestock

Eind juni 2022 moesten de zes filialen van woonwinkelketen Homestock de deuren sluiten. Door inflatie en leveringsproblemen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne kampte het bedrijf met tegenvallende resultaten.

Home Studio B.V. zie Unique Lifestyle

De Hoop

De in Tolkamer gevestigde Scheepswerf De Hoop is in oktober 2021 failliet verklaard. De in 1889 opgerichte scheepswerf bouwde de laatste jaren vooral riviercruiseschepen en voor de offshore-industrie, ondanks de terugkeer naar de binnenvaartmarkt. 97 mensen verloren hun baan. Volgens curator Jongerius was de werf net een grote order misgelopen. Die had het voortbestaan van de werf kunnen redden, maar begin deze maand trok de opdrachtgever echter de stekker uit de deal. Was die opdracht doorgegaan, dan was er gegarandeerd werk voor vier maanden. Het is het tweede faillissement van de afgelopen decennia, want ook op 13 november 1987 ging de werf al failliet. Ondanks 7 miljoen euro aan NOW-voorschotten was de werf niet te redden. Op basis van het daadwerkelijke omzetverlies had De Hoop nog recht op een nabetaling van zo’n 600.000 euro aan NOW-steun. Deze staatssteun eiste ABN AMRO bij voorbaat op.  Een deel van het personeel zat al sinds de feestdagen eind vorig jaar thuis. Directeur Patrick Janssens zag na mislopen van een nieuwe order geen andere optie dan de werf in Foxhol, die sinds 2007 in zijn bezit was, te sluiten. Zo kan hij de deuren van de werf in Lobith openhouden waar ook grotere schepen kunnen worden gebouwd.

Van der Hoorn Orchideëen B.V.

Het familiebedrijf aan de Paradijsweg 49 startte 40 jaar geleden en had als bestuurder de 3e generatie Maurice van der Hoorn aan het roer. De kwekerij was een van de eerste Phalaenopsiskwekers in Nederland met 15.000 m2 kassen voor de teelt van de kwaliteitslabels Amore Mio en Amore Mio Excellent. In 2006 had het bedrijf de eerste kas zonder gas. De orchideenkweker kreeg vele certificatenvanwege deduurzame manier van kweken en waren MPS-GAP, MPS SQ en MPS A+ gecertificeerd met de hoogst mogelijke score! Het certificaat MPS-ProductProof toonde aan dat bepaalde (schadelijke)gewasbeschermingsproducten niet werden gebruikt. Het bedrijf was lid van Fair Flora, hét bloemen- en plantenlabel dat transparantie biedt over de ecologische footprint en aangesloten bij Benefits of Nature, die deze footprint van bedrijven en producten onafhankelijk berekent, inzichtelijk maakt en zo verbetering stimuleert. De kweker zou 6 t/m 8 november op de Trade Fair in Aalsmeer staan maar ging vlak daarvoor op 30 augustus 2022 failliet. So Natureal een andere orchideenkweker stopte in austus 2022 met de kweek

Hotel de Wereld

Hotel De Wereld in Wageningen ging in 2017 failliet. Behalve het hotel vielen ook de restaurants O Mundo, DrinksandBites, Kelly’s en Eat Cetera binnen het faillissement. In Ede vallen Hotel PTC+ en restaurant Eat Cetera Ede onder het faillissement van de Jaap Venendaal groep. De Edese Jaap Venendaal Groep (7Habits BV) nam Hotel de Wereld in 2013 over van Addie Roelofsen. Het pand zelf is eigendom van de stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld, dat het aankocht met financiële steun van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. In het historische hotel vonden in 1945 de onderhandelingen plaats voor de capitulatie van de Duitsers. De Canadese generaal Foulkes voerde die besprekingen met de Duitse generaal Blaskowitz op 5 mei, dat sindsdien Bevrijdingsdag is. Het gebouw raakte na de Tweede Wereldoorlog in verval, en in de jaren 60 werd sloop overwogen. In 1994 werd de Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld opgericht, die na een restauratie het pand in 2004 weer volledig inrichtte als hotel-restaurant. Hotel de Wereld en sterrestaurant O Mundo in Wageningen werden na het faillissement overgenomen door Landgoed Groot Warnsborn uit Arnhem.  In 2020 ziet ook de opvolger het niet meer zitten.  Woensdag 29 juli 2020 tekenden de eigenaar van het rijksmonument en de huidige exploitant Lammert de Vries een ’afscheidsovereenkomst’. De Vries is tevens eigenaar van onder meer het lommerrijke landgoedhotel Groot Warnsborn in Arnhem en vindt het niet langer rendabel om in Wageningen door te gaan. De Vries stelde na de overname van De Wereld in 2018 zijn toen pas 26-jarige zoon Wiebe aan als bedrijfsleider die wilde de zogeheten capitulatiezaal voorzien van wassen beelden van de Canadese generaal Foulkes en de Duitse bevelhebber generaal Blaskowitz. Het overige personeel van De Wereld blijft voorlopig aan het werk in afwachting van opvolging. Het restaurant en de kamerverhuur draaien vooralsnog door, zo is afgesproken met de beherende Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld. Nu zelfs een zeer ervaren exploitant de boel niet rendabel weet te maken, rijst de vraag of er snel een opvolger kan worden gevonden.

Hotelveilingen.nl BV

Hotelhouder Klaas Stekelenburg en zijn twee zoons Matthijs en Jasper zijn met hun sinds 2008 bestaande website hotelkamerveiling.nl failliet verklaard.  Klanten die nog een voucher of coupon hebben krijgen mogelijk hun geld niet terug.  Op de site konden hotels hun kamers die nog niet geboekt waren op het laatste moment veilen. Later breidde de Haagse veilingsite ook uit naar aanbiedingen voor sauna’s. Naar eigen zeggen had de site honderdduizenden leden en verwerkte het bedrijf meer dan 5 miljoen boekingen. Het bedrijf besteedde veel geld aan juridische procedures en conflicten met Hotelveiling.nl en het moederbedrijf Hotels.nl. In 2011 eiste Hotelkamerveiling.nl vergeefs dat de concurrent de naam zou veranderen. Later tikte de rechter Hotelkamerveiling.nl wel op de vingers na klachten van Hotels.nl over misleidende advertenties. De curator Erick Quaars van Boersadvocaten onderzoekt of er nog geld overblijft voor de vooruitbetaalde reserveringen. Vrijdag 8 oktober van 12.00 tot 14.00 uur werd nog een z.g. flitsveiling gehouden, hoewel het bedrijf wist dat ze failliet zouden worden verklaard. Vrijdag 8 oktober 15.00 uur werd Hotelkamerveiling.nl failliet verklaard. Het concept: verkopen van leegstaande kamers van  meer dan 1000 hotels verspreid over heel Europa sloeg aan. Het bedrijf had zo’n 20 medewerkers en is gevestigd in Veenendaal. Sinds 1983 had Stekelenburg met zijn echtgenote Greetje een viersterrenhotel op de Grebbeberg bij Rhenen, Hotel ’t Paviljoen. Ze waren in 1989 al bezig met hotelautomatisering en hadden in 1997 een eigen website, als een van de eerste hotels in Nederland. In 2007 kwam Stekelenburg op het idee om onbezette kamers online te veilen en startte samen met zijn twee zonen Matthijs en Jasper de site hotelkamerveiling.nl. Toen zij in 2010 doorbraken werd personeel aangenomen. Consumenten konden meebieden mee vanaf € 1,- en bepaalden zelf de prijs. In eerste instantie was het een uitdaging met hoteliers een samenwerking aan te gaan, maar door zijn ervaring als hoteleigenaar, kon hij een goed inzicht geven in het concept. Voor consumenten was het aantrekkelijk en had de veiling ook een spelelement. We hebben inmiddels ruim 760.000 leden en meer dan een miljoen bezoekers per maand. Er liepen gemiddeld 1.000 veilingaanbiedingen per dag. Er waren 760.000 leden en meer dan een miljoen bezoekers per maand.  Met veel hotels werkten ze ook al vijf, zes jaar samen. Er werden nog nieuwe markten aangeboord met  hotelroomauction.com en hotelroomauction.co.uk met hetzelfde concept, maar dan voor de internationale en Engelse markt. Er werd veel geld gestoken in de automatisering en nieuwe software Automatiseringsbedrijf BIT werd ingeschakeld voor een virtueel platform.

Houtbrox

Directeur Pieter Cox van Van Uffelen heeft in 2016 elf filialen overgenomen van het failliete HoutBrox. (Zie ook Witteveen en Piet Zoomers) In 1945 startte van Uffelen zijn eerste dames- en herenmodezaak in Delft. Zo’n 70 jaar verder zijn er 28 winkels verspreid door heel het land. Vanaf 2012 heeft Van Uffelen ook een webshop. In eerste instantie waren alleen de dames- en herencollecties online verkrijgbaar. Sinds begin 2014 werd het assortiment verder uitgebreid met de kids collecties.

Ten Hove Holding

Vijf BV’s van de Ten Hove Holding zijn inmiddels failliet en voor nog twee bv’s heeft het personeel een faillissementsaanvraag in voorbereiding omdat salarissen niet worden betaald. Het gaat om Eemsmond Digitalisering & Postscanning en een assurantietak van Ten Hove. Een eerder plan voor voortzetting van Digitalisering & Postscanning is gestrand. De curator is Jan van der Molen. De dochterbedrijven deden behalve betalingen aan het moederbedrijf ook betalingen aan elkaar en administratief zijn die betalingen ook niet goed bijgehouden. De oorzaak van het faillissement van de holding kwam voornamelijk vanwege de hoge huisvestingskosten. De energierekening voor het pand aan de Hogelandsterweg in Farmsum was hoog, maar ook de financieringskosten waren onbetaalbaar. Ten Hove vroeg begin december uitstel van betaling aan en half december volgde op eigen verzoek van Ten Hove het faillissement van zowel de holding als de dochters Financieel Maatwerk, Eemsmond Office Facilities, Assurantiekantoor Bert Ten Hove, Ten Hove Detachering en Bel Groep Groningen. De activiteiten van Bel Groep Groningen worden vooralsnog voortgezet door het Amsterdamse MobileCare. Bel Groep Groningen deed voor MobileCare het telefoonverkeer voor een thuiszorg-op-afstand-project in de regio Delfzijl. Directeur Patrick Landsman van MobileCare laat weten een aantal medewerkers van BGG te hebben overgenomen om de virtuele thuiszorgactiviteiten te continueren. De Economic Board Groningen verstrekte via het Groeifonds juli in 2017 nog een lening aan EOF Assurantiën en in maart werd een financiering verstrekt aan Bel Groep Groningen. Directeur-eigenaar Bert ten Hove zou grote bedragen hebben overgemaakt vanuit de holding naar zichzelf. Assurantiekantoor VPZ van Ten Hove sponsorde van 2000 tot 2010 ook een schaatsploeg.

Hudson’s Bay (HBC)

De Nederlandse warenhuizen van Hudson’s Bay sloten 2019 af met een verlies van bijna 74 miljoen euro. De winkels van Saks Off 5th in Amsterdam en Rotterdam werden gesloten en leegverkocht. Behalve in Nederland werden ook de winkels gesloten in het Duitse Düsseldorf, Frankfurt, Bonn, Stuttgart, Wiesbaden, Heidelberg. Saks Off 5th opende september 2017 in Rotterdam zijn eerste winkel in Nederland, in de kelder van Hudson’s Bay. Later volgde het tweede filiaal in Amsterdam. Recent maakte Hudson’s Bay bekend dat het in de Verenigde Staten 20 zaken van Saks Off 5th sluit. Hudson’s Bay Nederland is uiteindelijk na een surseance op 31 december 2019 failliet verklaard met een schuld van 86 miljoen euro. 1100 schuldeisers hebben nog zo’n 50 miljoen euro open staan.  Hudson betaalde maandelijks meer dan 4,7 miljoen euro aan huur. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield heeft Hudson’s en de Canadese moeder Hudson’s Bay Company (HBC) gedagvaard en CBRE wil dat Hudson’s Bay zich aan de huurovereenkomst houdt.  De huur voor februari werd hierdoor alsnog betaald van de opbrengst van de winkel- en kantoorinventaris die voor 3,3 miljoen werd verkocht aan Kaufhof GmbH. Het gaat onder andere om eigen voorraad en om consignatiegoederen. De executieverkoop eind 2019 leverde 22,7 miljoen euro op. Voor de langdurige huurcontracten in Nederland werden door HBC Canada  garanties afgegeven voor circa 280 miljoen euro. Het is onbekend of de verhuurders al contact hebben met HBC Canada over de huur in maart of de maanden daarna. HBC Netherlands (Hudson’s Bay Company) huurde 22 panden, onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Den Bosch. De vestiging van Hudson’s Bay in Utrecht was op 31 december al aan de verhuurder opgeleverd en valt hier dus buiten. De Catalyst Capital Group heeft een rivaliserend overnamebod van bijna 1,4 miljard euro geboden. Catalyst is al een van de grotere aandeelhouders van HBC, met een belang van 17,5 procent. Nu wil het 11 Canadese dollar in contanten per aandeel betalen voor het resterende belang. Een groep aandeelhouders onder leiding van HBC-voorzitter Richard Baker bracht recent al een bod van 10,30 Canadese dollar per aandeel uit op HBC. Het bod van Catalyst zou niet uitvoerbaar zijn omdat de financiering volgens Baker niet volledig rond is. Hij beschuldigde de investeerder er woensdag van dat die de aandeelhouders zou misleiden. De Canadese warenhuisketen Hudson’s Bay Company (HBC) maakte half september bekend voor het einde van het jaar uit Nederland te vertrekken. Hudson’s Bay had vijftien winkels in Nederland en circa 1400 mensen in dienst. Het van oorsprong Canadese Hudson’s Bay hoopte de plek van het failliete V&D in het Nederlandse winkellandschap te kunnen overnemen. Na het omvallen van V&D werden in de zomer van 2017 de eerste filialen geopend. De warenhuisketen had aanvankelijk het plan om twintig winkels te openen, maar toen de geluiden over lage bezoekersaantallen en rode cijfers al flink de ronde deden, werd dat aantal teruggeschroefd en verkondigde het bedrijf zich te willen ‘concentreren op de vijftien steden’.  In 2017 draaide het concern een verlies van 28,6 miljoen euro,  in 2018 meer dan 81,4 miljoen euro en in 2019  een verlies van 73,8 miljoen euro. In totaal kostte het avontuur  in Nederland dus 183,8 miljoen euro. Het eerste filiaal van Hudson’s Bay werd ruim een jaar geleden geopend in Amsterdam. In de maand die volgde, werden er nog eens negen filialen vestigingen geopend. Het Canadese Hudson’s Bay huurde of kocht veel van de voormalige V&D-panden in onder andere Amersfoort, Den Bosch, Den Haag, Enschede, Haarlem, Leiden en Zwolle om deze in te richten als Galeria Inno filialen. Hudson kocht het bedrijf voor zo’n 2,8 miljard euro. Moederbedrijf Hudson’s Bay wilde onder 280 miljoen aan huurgaranties uit en de vastgoedeigenaren van de winkelpanden en beleggers als pensioenfondsen en verzekeraars, moesten daarom naar de rechter stappen om de gegarandeerde huurpenningen te innen.  Het Zwitserse verzekeringsbedrijf Zurich, wil dat Hudson de kosten die zijn gemaakt om het pand opnieuw te kunnen verhuren vergoed. Zurich vond in april 2020 Adyen als nieuwe huurder voor het pand, maar daarvoor wel voor tientallen miljoenen aan lokkertjes moest geven. Adyen hoefde bijna twee jaar geen huur te betalen en een 20 miljoen euro kostende verbouwing nam Zurich ook voor haar rekening, naast ook nog 2 miljoen euro aan inrichtingskosten. Volgens Zurich waren de kosten noodzakelijk om het gebouw opnieuw te kunnen verhuren, zodat Hudson de Canadese winkelgigant de tienjarige huurgarantie niet hoefde na te komen. Volgens Zurich zouden zij in plaats daarvan wel de kosten voor herontwikkeling en huurvrije periode voor haar rekening moeten nemen. In totaal werd zo’n 42 miljoen euro van Hudson’s Bay geëist. De miljoenenclaim werd door de rechter grotendeels afgewezen. Alleen voor de korte periode waarin de Canadezen geen huur meer betaalden en Adyen nog geen huurcontract had getekend, moeten Hudson’s Bay betalen.

Hulp Middelen Centrum HMC

Het Rotterdamse Hulp Middelen Centrum (HMC) maakte jarenlang onvoorstelbaar hoge verliezen, ging begin april 2020 failliet en startte in juni door. Van 2016 tot 2019 bleek er na een overname een totaalverlies van 24 miljoen euro te zijn geleden. Het Hulpmiddelencentrum bestond al sinds 1937, toen de Rotterdamse fietsenmaker Dirk Beenhakker invalidenwagens en aangepaste fietsen ging maken. Zijn bekendste klant was Rigardus Rijnhout, de ‘Reus van Rotterdam’. In 2014 fuseert het bedrijf met een aantal branchegenoten tot JenS Beenhakker en kwam in handen van zorgondernemer Stefan van Bloemendaal die wilde uitgroeien tot een landelijke speler. In 2016 neemt hij de hulpmiddelenbedrijven van de Friese zorggroep Kwadrant uit Drachten over. Kwadrant was een grote ouderen- en thuiszorginstelling, met een omzet van 221 miljoen euro, aar wel met een verlies van 1,3 miljoen euro, vanwege een aantal moeizaam draaiende dochterondernemingen waaronder Hulpmiddelencentrum Friesland, Lammert de Vries Revalidatietechniek, Revatech Jissink en de Groene Kruis Winkel. In totaal werkten er zo’n 200 mensen. Kwadrant wilde deze dochters wel kwijt en schakelt Boer & Croon Corporate Finance in als verkoopadviseur. Van Bloemendaal van JenS Beenhakker kochten met financiële steun van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) in 2016 de bedrijven voor het symbolische bedrag van 1 euro, maar inclusief de enorme schuldenlast. De 200 werknemers van de overgenomen bedrijven moesten verhuizen van een veilige, grotendeels publiek gefinancierde zorginstelling naar een commercieel bedrijf in een extreem concurrerende sector. Verhuizende werknemers waren al onzeker over hun toekomst onder de nieuwe commerciele eigenaar. Door de overname zijn er op dat moment in totaaal 500 werknemers, in 11 vestigingen door Nederland met een omzet van 58 miljoen euro. Daarmee werd HMC de derde grote speler in de markt, na Medux (Medipoint) en Welzorg die eigendom zijn van de zeer kapitaalkrachtige eigenaren NPM Capital en Louwman. De hulpmiddelen worden vanwege liquiditeitsproblemen geleaset van Econocom Healthcare. Voor de overname in 2014 maakte HMC al een verlies van 8,6 miljoen euro en in 2015 nog eens 1,7 miljoen euro. Eind 2015 is het eigen vermogen bijna 5 miljoen euro negatief. De overnamepartner was van die verliezen niet op de hoogte. In het overnamejaar blijkt dat de combinatie in 2016 dan opnieuw een verlies boekt. dit keer van 2 miljoen euro. Vanwege deze cijfers trad Van Bloemendaal in oktober 2017, terug als topman, maar bleef wel aandeelhouder. Zijn plaats werd ingenomen door Gerrit van Deutekom, voorheen directeur van de Kwadrant-bedrijven. Financiële topman werd Barry van ’t Hull, afkomstig van adviseur Boer & Croon CF. Uit een eigen analyse bleek dat de financieringslasten van de leaseconstructie met Econocom te hoog waren, die niet bereid was om op de eigen winst in te leveren, waarna ook de twee nieuwe topmannen opstapten. Vlak voor zijn vertrek, begin 2018 werd de bedrijfsnaam door Van Deutekom JenS Beenhakker gewijzigd in HMC (Hulpmiddelencentrum). Na het opstappen van de twee interimbestuurders keert Van Bloemendaal in stilte terug als bestuurder. In het rampjaar 2017 werd nog eens een verlies van ruim 10 miljoen euro geboekt en in 2018 is het verlies zelfs ruim 11 miljoen. Het eigen vermogen is dan al gedaald tot bijna 60 miljoen euro negatief. Begin 2019 treedt een nieuw directieteam aan. Algemeen directeur Ernst Dijkstra en financieel directeur Cornee van der Spoel voeren een nieuw kostbaar automatiseringssysteem in, waarmee alle dochterbedrijven op dezelfde manier moesten gaan werken. Al een paar maanden na de invoering, in de zomer van 2019, gaat het mis en leveringen van nieuwe rolstoelen en scootmobiels laten op zich wachten, onderdelen raken zoek en reparaties blijven uit. Dijkstra ontkent de problemen en stelt zelfs dat de weg omhoog weer is ingezet, maar daar hing opnieuw een prijskaartje aan. Ondertussen weigeren sommige gemeenten vanwege de te late leveringen en de slechte service de facturen te betalen en leggen boetes op. Eind 2019 schrijft Dijkstra een brandbrief aan zijn afnemers en geeft de gemeenten de schuld. De curatoren forceerden een doorstart met eigenaar Value8 voor elkaar te krijgen zodat voortzetting van de dienstverlening aan 50.000 kwetsbare klanten gewaarborgd bleef en dat lukte. Het duurde wel wat langer dan gedacht, maar branchegenoot Kersten heeft, met financiële steun van de beursgenoteerde investeerder Value8, de boedel toch overgenomen.  Van de 370 werknemers behouden er slechts 150 hun baan. Marktleiders Medux (Medipoint) en Welzorg gaven aan interesse te hebben gehad in de overname van delen van het Hulpmiddelencentrum. Maar nu blijkt de beoogd doorstarter Kersten te zijn, een van de kleinere spelers in de markt voor medische hulpmiddelen die worden geleverd onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Humanoid (Alex Holding)

Het moederbedrijf achter het Arnhemse damesmodemerk Humanoid is 9 maart 2021 de 1e keer failliet verklaart en werd destijds meteen doorgestart met de oorspronkelijke oprichtster Sandra Harmsen, die in 2017 het bedrijf enige tijd verliet. Zes jaar geleden investeerde Vendis en was het de bedoeling om ook onder meer Scandinavië, de VS en Italië te bedienen, maar door de coronapandemie kwamen die plannen tot stilstand.  Alux Holding had  in 2019 al een negatief eigen vermogen en in 2020 trok de bank de stekker er uit toen het bedrijf niet meer aan de voorwaarden voldeed. Later dat jaar wilde Vendis echter zijn eerste fonds ten gelde maken maar zag daar van af en de bank zegde het krediet  op. Er werd een taxateur aangesteld om de activa te verkopen hetgeen er toe leidde tot het faillissement van zowel Humanoid, AteliersH, als Alux . Als curator is Carla Nijhuis aangesteld. Het verkopen van de activa zorgde ervoor dat het merk Humanoid zelf een doorstart kon realiseren onder financieel directeur Maikel van den Dungen en oprichtster Sandra Harmsen, die in 2017 bij het modemerk vertrok. Helaas was dit geen lang leven beschoren, want in juli moest er uitstel van betaling worden aangevraagd en ging het concern 7 juli 2023 opnieuw failliet. Het surseance uitstel liep nog tot 29 augustus. De curator is Eric Looijen. Humanoid werd opnieuw doorgestart, dit keer door drie voormalige werknemers die met het bedrijf een nieuwe koers zullen varen onder de naam Humanoid Collective BV. Humanoid werd door Daan Berkhoff, Janneke van Lieshout en Charlotte Verdegaal doorgestart.

ICI Paris XL zie A.S. Watson

IQ Creative

I.Q. Creative van eigenaar Bert van der Leden is failliet. In 2018 bezat het bedrijf nog twaalf clubs en restaurants in Amsterdam zoals de Supperclub en Happyhappyjoyjoy. De Curator is Krijn Hoogenboezem. I.Q. Creative ontstond in 1999 toen de Amsterdamse horecatycoon Bert van der Leden de bekende nachtclub Supperclub in het Odeon-gebouw aan het Amsterdamse Singel overnam. Onder de paraplu van I.Q. Creative ging de ondernemer vervolgens ook andere succesvolle horecaformules ontwikkelen, zoals de restaurantketens Happyhappyjoyjoy en Envy. Ook nam het bedrijf belangen in gevestigde formules, zoals in 2012 in café de Heineken Hoek aan het Leidseplein. 13 juli 2022 kreeg het bedrijf uitstel van betaling en binnen een week werd het faillissemnt uitgesproken. volgens de curator vallen enkele vroegere formules en deelnemingen van het horecabedrijf niet in het faillissement. Eind 2020 verkocht I.Q. Creative al de formules Supperclub, Supperclub Cruise en Bar Rouge aan een andere ondernemer.Dat geldt ook voor het restaurant Wolf Atelier, waarin het bedrijf een deelneming heeft. En de vestiging van Happyhappyjoyjoy aan de Zuidas, dat van een franchisenemer is. Wel vallen de andere restaurants van Happyhappyjoyjoy en het onlangs heropende Envy in de failliete boedel. Het horecabedrijf stond er eind 2020 financieel al niet best voor en was met een negatief eigen vermogen van bijna 650.000 euro toen al technisch failliet. In de zomer van 2020 ging de vestiging van Happyhappyjoyjoy in Amsterdam Oost al failliet.Eind 2019 was het eigen vermogen van I.Q. Creative al bijna een half miljoen euro negatief

ICI Paris zie A.S. Watson

IFK Opleidingsinstituut

De besloten vennootschap IFK Opleidingen B.V. i.o. gevestigd op Marten Meesweg 8-10 te Rotterdam was actief in de branche Studiebegeleiding, vorming en onderwijs n.e.g. Een financieel planner/trainer vroeg eind oktober 2017 het faillissement van het Instituut voor Financiële Kennisontwikkeling (IFK) aan nadat deze zijn achterstallige vordering van € 24.000 niet kon voldoen. De docent, trainer en ontwikkelaar van studiemateriaal dacht hij op steunvorderingen van twee mede-schuldeisers kon rekenen maar zij trokken die na de zitting alsnog in. Het instituut had in 2012 nog een eigen vermogen van € 263.589 maar eind 2015 was dit gedaald tot € -96.586. met een schuld van ruim € 632.000. Steven Gill was sinds 2014 de bestuurder bij het opleidingsbedrijf. Steven van Eijck, oud-staatssecretaris van Financiën namens de LPF in het eerste kabinet Balkenende was sinds de oprichting als aandeelhouder bij het instituut betrokken.Het opleidingsinstituut is overgenomen door opleidings- en exameninstituut Lindenhaeghe uit Bilthoven. Het personeel is niet overgegaan naar Lindenhaeghe.

IHC Merwede

Bij de scheepswerf IHC Merwede verdwijnen circa 1.000 banen omdat er nauwelijks nieuw werk binnen komt. Het gaat voor twee derde om inleenkrachten en zzp’ers.

ISS zie Osius Impress zie Adel

Infact Clothing

Het duurzame kledingmerk uit Amsterdam, dat bedrijfs- en promotiekleding maakt van biologische katoen, is failliet. Infact Clothing hield het nog twee maanden vol nadat zusterbedrijf People’s Avenue, begin februari failliet ging. Infact Clothing werd in 2011 opgericht door de Roland Wiechert (1983) die onder meer promo T-shirts maakte voor de populaire DJ Martin Garrix en modeblad Vogue. Vier jaar later richtte hij met People’s Avenue ook een duurzaam consumentenmerk op en opende een aantal winkels. Crowdfunding mislukte waarna eerst People’s Avenue failliet ging en nu dus ook Infact Clothing. Curator Jurriaan Ypma, die ook het faillissement van People’s Avenue afwikkelt, is benoemd tot curator.

InnoGenerics

InnoGenerics in Leiden, een belangrijke fabrikant van geneesmiddelen waar geen patent meer op rust, is failliet verklaard en doorgestart. Het bedrijf, dat eerder nog failliet werd verklaard, wordt overgenomen door Ofichem Groep, een leverancier van grondstoffen voor medicijnen die in Ter Apel is gevestigd. De deal is 19 januari 2023.  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat InnoGenerics de afgelopen jaren financieel bijstond, ondersteunt de overname met een bijdrage van 150.000 euro.  Volgens minister Kuipers was er van de meeste geneesmiddelen nog voldoende voorraad of zijn er alternatieven beschikbaar, maar kon niet uitgesloten worden dat er binnen enkele maanden toch tekorten zouden ontstaan.  De fabriek was oorspronkelijk eigendom van een Indiaas farmacieconcern. Dat wilde in 2019 de fabriek sluiten omdat die niet rendabel was, maar met Overheidssteun werd het bedrijf overgenomen door twee Nederlandse ondernemers. Ook in de jaren daarna werd InnoGenerics ondersteund door de Overheid. Maar in oktober 2022 was extra steun nodig maar dat werd door de financierders en de Overheid afgewezen. omdat er op de lange termijn geen bestaanszekerheid was. Farmaceutische bedrijf Innogenerics ging in december 2022 failliet en Nederland zit nu zonder de essentiële productie van generieke medicijnen tegen hart- en vaatziekten, epilepsie, diabetes en ook pijnstillers, bloedverdunners en antibiotica. De naam Innogenerics bestaat pas een paar jaar, Hiervoor heette het bedrijf Aurobindo en tot 2020 was het een dochteronderneming van het gelijknamige Indiase bedrijf, dat de productie wilde overhevelen van Leiden naar India. Door ingrijpen van Lucas-Jan Wiarda, de huidige grootaandeelhouder en directeur en met steun, ook financiële, van de regering, met name van minister Tamara van Ark (VVD en econoom), werd dit voorkomen. Ook al omdat Innogenerics de enige grote fabrikant van generieke medicijnen in Nederland was. Toen in de loop van 2022 de financiele situatie opnieuw kritiek werd, weigerde minister Ernst Kuipers dit voorbeeld te volgen. Innogenerics produceerde vooral voor de Nederlandse markt en daar bepalen zorgverzekeraars wat er gebeurd. Achmea/Zilveren Kruis, CZ, Menzis en VGZ maken met een marktaandeel van 85 procent samen de dienst uit.

InnovioPapers BV

De maker van grafisch papier en karton is 10 augustus failliet verklaard. Er werkten circa 100 tot 199 werknemers.

Instabox /Instabee

Red je Pakketje en Instabox Nederland van Sam Rohn zijn in november 2022 failliet verklaart. Instabox Nederland was zelf ook verliesgevend. Instabox fuseerde in september met Budbee, waardoor het bedrijf InstaBee ontstond. Een maand later werden de twee Nederlandse dochterbedrijven failliet verklaard. Volgens InstaBee heeft het faillissement niets met de fusie te maken. Bol.com en de Bijenkorf waren de grootste klanten van het bedrijf. Redjepakketje werd in 2021 overgenomen met 11 miljoen euro schuld. Even voor de overname regelde het nog een investering van 7,5 miljoen voor de aanschaf van ruim honderd duurzame voertuigen. De Belastingdienst heeft ruim 7 miljoen euro tegoed van Red je Pakketje en Instabox Nederland. Ook het UWV heeft ongeveer 4 miljoen tegoed. Boekingsplatform Sneleentaxi kreeg van hen 2,1 miljoen euro als investering terwijl ze zelf al dik verlies draaiden. Sneleentaxi begon zeven jaar geleden als een platform voor de particuliere en zakelijke reiziger, maar sinds de coronapandemie biedt het Utrechtse taxibedrijf ook zorgvervoer aan.

In 2016 begon bezorgdienst Red Je Pakketje na een succesvol proefproject in Amsterdam. De destijds 23-jarige ondernemer Sam Rohn wist vier jaar op rij jaarlijks de omzet te verdubbelen. Zo groeide de Arnhemse startup in 2019 uit tot een omzet van zo’n 7 miljoen euro en 350 medewerkers. Het voornemen om op termijn alleen met elektrische bezorgbusjes te gaan rijden, leverde een plaats op in de Challenger50, de lijst van de vijftig meest uitdagende, innovatieve en snelgroeiende bedrijven van Nederland. De eerste vier jaar werden flinke aanloopverliezen gemaakt, maar dankzij een kapitaalinjectie door investeerders bracht het bedrijf in 2019 zijn financiële buffers op orde. Het eigen vermogen kwam daardoor iets boven nul uit, op een plus van 1,2 miljoen. De omzet verdubbelde tot 12 miljoen euro en het aantal medewerkers steeg tot zo’n 700. Eind 2020 behoorde de bezorgdienst tot de twaalf halve finalisten van de Young Business Award, de wedstrijd voor de meest veelbelovende jonge ondernemingen in Nederland terwijl dat jaar mede als gevolg van de snelle groei een recordverlies van zo’n 6 miljoen euro geleden werd. Samen met adviesbureau Deloitte ging het bedrijf in 2020  op zoek naar nieuw kapitaal om de lopende verplichtingen te kunnen inlopen. Omdat investeerders in de onzekere coronaperiode op de rem gingen staan, mislukte de poging om in 2020 nieuw eigen vermogen aan te trekken. Door de verliezen en de uitgebleven kapitaalinjectie verdampte de financiële buffer van de bezorgdienst volledig en kwam het eigen vermogen eind 2020 op 5,4 miljoen euro negatief uit. Oprichter Rohn gaf aan dat het bedrijf door de gestegen kosten van extra personeel en bezorgbusjes en het uitblijven van nieuw groeikapitaal bijna kapot ging. Toch wist Rohn het hoofd boven water te houden, dankzij een corona-overbruggingslening van het ministerie van Economische Zaken en de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Volgens investment-manager Gijs Luesken van Oost NL betrof het een relatief groot noodkrediet, met een omvang tussen een half en 2 miljoen euro. In mei van 2021 werd Red Je Pakketje overgenomen door Instabox, de Zweedse bezorgdienst van ondernemer Alexis Priftis. De Zweden waren wel succesvol geweest met het aantrekken van nieuw kapitaal. Drie maanden eerder ontving Instabox maar liefst 75 miljoen euro van een groep investeerders. Red Je Pakketje, dat 2020 had afgesloten met een zwaar negatief eigen vermogen, leek door de overname gered. Rohn werd zelf directeur Benelux en sprak de verwachting uit de omzet in 2021 zou verdrievoudigen, tot 35 miljoen euro en dat er er in 2021 winst zou zijn. In de nieuwste jaarrekening veranderde dit in op langere termijn winst en een positieve cashflow. In januari werd Red Je Pakketje formeel Instabox Nederland. En in april staken investeerders nog eens 190 miljoen euro in het bedrijf.  Over het eigen voortbestaan bestond op het hoofdkantoor van Instabox Nederland in Arnhem geen enkele twijfel meer. Uit de laatste jaarrekening bleek dat ze in 2021 niet alleen geen winst draaiden, maar dat de verliezen met 11 miljoen euro groter waren dan ooit. En ook voor 2022 werd een  verlies gedraaid van 24,3 miljoen euro. Ook de bij de overname nog voorspelde omzet van 35 miljoen euro steken op ruim 20 miljoen euro. De kosten bleken dus zelfs hoger dan de omzet. Rohn kondigde in september aan bij Instabox te vertrekken. Zijn vertrek stond volgens Rohn los van de fusie van Instabox met branchegenoot Budbee in september die ook activiteiten in Nederland heeft. Nog geen twee maanden na de aankondiging van het vertrek van Rohn trok Instabox de stekker uit het Nederlandse bedrijf. Op 8 november werden Red Je Pakketje en drie gelieerde vennootschappen door de rechtbank Amsterdam failliet verklaard. Curator Stephan Voermans moet de faillissementen afwikkelen. Naast de eigen werknemers werden ook onderaannemers en zzp’ers getroffen. In totaal gaat het om zo’n 1300 mensen.  Volgens hoofd communicatie van Instabox Victor Melander waren de verliezen bij het Nederlandse dochterbedrijf simpelweg te groot, en het uitzicht op winst binnen een afzienbare tijd te gering en was het faillissement onvermijdelijk. Volgens Melander heeft Instabox niet zomaar de stekker uit de Nederlandse dochterbedrijven getrokken. “Wij hebben er alles aan gedaan om de problemen op te lossen, waaronder een investering van tientallen miljoenen euro om het bedrijf te steunen. DHL nam voor ruim 5,5 miljoen euro alle pakketkluizen, rolcontainers, computers en sorteermachines over. Ook wil DHL zich inspannen om ‘zoveel mogelijk’ oud-medewerkers aan een nieuwe baan te helpen. Curator Voermans is blij met DHL als koper maar de verkoopprijs van 5,5 miljoen euro is lang niet genoeg om alle 325 schuldeisers schadeloos te stellen.  Hun totale vordering is 11,4 miljoen euro.

Intercarpet

Intercarpet in Aalten werd opgericht in 1959 en ging 28 juli 2023 failliet. Twee dochterondernemingen Intercarpet Productie en dochter Hartex zijn eveneens failliet. De tapijtleverancier voor het midden en top segment leverde via groothandelaren wereldwijd en maakte daarbij voornamelijk tapijt van natuurlijke materialen als zuiver scheerwol en sisal, maar ook synthetic naturals. De vloerbedekkingen werden in twee fabrieken in Nederland met verschillende technieken op traditionele wijze geweven, gebreid en getuft met een ‘backing’-straat om het tapijt te voorzien van de gewenste rug. Intercarpet verkocht begin 2010 de bekende Osse tapijtfabrikant Van Besouw Tapijt aan de eigenaren van Hillfloor uit Genemuiden. Intercarpet had Van Besouw in 2003 overgenomen, nadat dit bedrijf al sinds begin jaren tachtig in problemen verkeerde. Van Besouw – waar onder ook Therdex pvc-vloeren en Jabo Carpets vallen is  geen onderdeel van Intercarpet en is 100% zelfstandig. Intercarpet was ook loonproducent van kunstgras voor diverse toepassingen: sport (voetbal, hockey en tennis) en landscaping (tuinen, terrassen en openbare ruimte). Hartex werd opgericht in 1865. In 2022 werd nog een financiering verkregen bij Oost NL en de Rabobank vanuit het Participatiefonds Oost NL om een eigen ontwikkelde circulaire productiemethode in de fabriek in Blokzijl door te kunnen voeren. Van oud tapijt zou dan weer nieuw tapijt gemaakt gaan worden, hetgeen een doorbraak was in de tapijtindustrie. Curator is de heer mr. E.H. Steentjes

Internationale Meubel Groep (IMG)

IN.HOUSE het huismerk van de Internationale Meubel groep (Superkeukens, Pronto Wonen, Profijt Meubel, House of Dutchz en Keuken Depot) is failliet. Met ruim 100 ondernemers en 6 formules was IMG in Etten Leur een full service organisatie met ruim 150 aangesloten winkels. Zes winkels van IMG in de Woondome en in DoeMere in Almere zijn failliet verklaard. In Woondome gaat het om Practica wonen, Pronto Wonen, Keukendepot Almere en Kopenhagen Living. In Doemere gaat het om Superkeukens Almere en Profijt Meubel. Kopenhagen Living, Superkeukens Almere, Keukendepot AImere en Profijt Meubel worden doorgestart door Next Living Holding. Met dat concern is afgesproken dat klanten hun bestelde spullen alsnog geleverd krijgen. Pronto wonen blift gesloten. De twee failliete winkels in de WoonDôme blijven dicht. Het gaat om Practica Wonen en Pronto Wonen. Gedupeerden kunnen via het CBW hun bestelling krijgen. Beide zaken waren CBW-erkend, waardoor klanten gebruik kunnen maken van de garantieregeling.

Internos

Internos die actief was in in Dordrecht en omgeving is met de 350 medewerkers in afwachting van een mogelijke doorstart of overname. Directeur Gerard Mulders bevestigt de aanstaand faillissementsaanvraag. De organisatie heet onvoldoende cliënten sinds de thuiszorg van het Rijk naar de gemeenten is gegaan. Het personeelsbestand hebben ze daar niet meer op tijd op aan kunnen aanpassen.

Intertoys

De in 1976 opgerichte Speelgoedwinkelketen Intertoys van de Britse investeringsmaatschappij Alteri werd na een surseance van betaling al snel een van de meest spraakmakende faillissementen en werd snel overgenomen door de Portugese investeerder Green Swan. Green Swan zette met ongeveer tweehonderd winkels en de webwinkel de keten door. Naast de 134 winkels die door Intertoys zelf worden gerund hebben zich ongeveer tachtig franchisers aangesloten. Een groot deel van de 3200 medewerkers behielden hun baan. Intertoys had 286 eigen vestigingen en 100 van franchisers. 91 Intertoys-winkels gingen half mei 2019 dicht. De acties tijdens de feestdagen bij de ALDI, Lidl en Kruidvat zouden doorslaggevend geweest zijn voor het faillissement. In juni 2016 maakte Blokker bekend dat Bart Smit en Toys XL verder zouden gaan als Intertoys. Het Londense Alterie kocht de speelgoedketen met filialen in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg in oktober 2017 van Blokker Holding voor een onbekend bedrag. Intertoys had 286 winkels en nog eens 100 franchisenemers. De hoofdkantoren van Intertoys en Bart Smit werden samengevoegd. Alterie verstrekte een lening aan Intertoys in ruil voor het pandrecht, zodat ze nu beslag kunnen leggen op de voorraad en inventaris, met voorrang op andere schuldeisers. Klanten mochten cadeaubonnen nog wel inleveren maar dit werd door een ddos aanval en een daaropvolgende netwerkstoring vrijwel onmogelijk waardoor gedupeerde klanten in enkele filialen de boel op stelten zette. De 39 Belgische Bart Smit winkels worden overgenomen door Maxi Toys. Maxi Toys was voorheen onderdeel van Blokker Holding die de 170 winkels in Frankrijk, België, Zwitserland en Luxemburg doorverkocht aan Green Swan. Het heeft 1.100 werknemers. Alle Belgische Bart Smit-winkels kregen de naam Maxi Toys op de voorgevel. Al tijdens de doorstart kampte Green Swan met problemen in de bevoorrading. Leveranciers en banken staan na het laatste faillissement niet te popelen om krediet te vertrekken. Om de schappen toch maar enigszins gevuld te krijgen kochten franchisers zelf speelgoed in. Green Swan verkocht Intertoys weer terug aan Mirage (Blokker)

Inverko

Afvalverwerker Inverko heeft uitstel van betaling gekregen en dochteronderneming Inverko Polymers is failliet en wordt geliquideerd. Inverko houdt 10 oktober een buitengewone aandeelhoudersvergadering die in het teken staat van de onlangs aangekondigde herstructureringen. Inverko wil nieuwe aandelen uitgeven aan Kuikens en MountainShield Capital Fund om zo een doorstart te maken en de beursnotering te behouden. In de buitengewone vergadering zal aan aandeelhouders worden gevraagd om in te stemmen met een aandelenuitgifte en met de benoeming van een nieuw bestuur. Ook zal de nominale waarde van alle 995.515 geplaatste aandelen moeten worden verlaagd van elk 2,00 naar 0,10 euro per aandeel. Het aandeel Inverko noteerde 1,8 procent hoger op 0,58 euro op een rood Damrak. Inverko bestond uit drie delen: Inverko Polymers in Leek, Equipe/Inverko Compounding in Emmen en Synaplast in het Duitse Niederlingen. Recycle bedrijf Inverko uit Leek werd door de oprichter in 2012 ingebracht in de lege beursonderneming Vivenda en kreeg op die manier haar beursnotering. Een faillissement van Vivenda werd voorkomen door privébetalingen van CEO Van Veldhoven die later in bonusvorm werd terugbetaald door de NV. Inverko nam in 2014 de Duitse branchegenoot Synaplast over. Er speelde 17 augustus een financiële herstructurering en een overdracht van 15 miljoen aandelen die werden ingezet voor versterking van het werkkapitaal tegen levering van aandelen aan een externe onbekende investeerder. De werkmaatschappij van Inverko werd losgekoppeld uit de totaalfinanciering van de vorige eigenaar. ABN AMRO stelde extra financiering beschikbaar in de vorm van een rekening courant. Het bedrijf schrijft rode cijfers en zag de omzet met 3 miljoen euro dalen. Het eerste halfjaar van 2015 werd al een verlies geleden van 3,1 miljoen euro. De omzet bedroeg 4,8 miljoen euro door liquiditeitskrapte. Bij de publicatie van de resultaten over 2015 werd al gewaarschuwd voor het voortbestaan van de onderneming. Bestuursvoorzitter Henk Alssema gaf aan dat de continuïteit niet kan worden gegarandeerd als er niets verandert. Werkmaatschappijen Inverko Polymers Leek, Equipe/Inverko Compounding in Emmen en Synaplast in het Duitse Niederlingen blijven operationeel actief. Er werken circa 65 personen. Er werd overeenstemming bereikt over de verkoop van de twee nog actieve dochterondernemingen, waarvoor de aandeelhouders nog wel goedkeuring moeten geven. Er worden momenteel ook nog gesprekken gevoerd over de toekomst van het beursfonds zelf. De deelneming van 50 procent in Equipe/Inverko Compounding wordt verkocht aan de medeaandeelhouder, investeringsmaatschappij Sequoia. Inverko Compounding gaat zich in de toekomst exclusief richten op de verwerking van huishoudelijke afvalstromen naar hoogwaardige grondstoffen onder de naam Tandem Circular Solutions (TCS). Tussen Equipe/Inverko Compounding en de van Gansewinkel groep is een principe akkoord voor de overname van de recyclingactiviteiten van WEEE kunststoffen (Waste Electrical an Electronic Equipement) op de locatie Emmen. Dochteronderneming Synaplast in Duitsland wordt verkocht aan de huidige directeur en voormalig eigenaar. Inverko werd in juni 2014 eigenaar van 100 procent van de aandelen Synaplast. In deze vennootschap zullen na de verkoop van Synaplast en Equipe geen operationele activiteiten meer zitten en worden alle recyclingactiviteiten beëindigd. In een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden de aandeelhouders geïnformeerd over de stand van zaken en wordt toestemming gevraagd voor de voorgenomen transacties. Het aandeel Inverko staat op 0,91 euro.

Invito/Unlimited Footwear Group

De twee schoenen- en kledingwinkels van Invito in Arnhem en Nijmegen die sinds 2019 eigendom waren van Peter van den Hurk zijn begin mei 2023 opnieuw failliet verklaart. Invito maakte na het eerdere faillissement onder de Macintosh Retail Group in 2016 een doorstart onder Unlimited Footwear Group, de eigenaar van Le Ballon.De winkels zijn nu blijven gesloten.

Irmato

Irmato is in maart 2016 doorgestart door FMI. Irmato werd in 2003 opgericht door de Limburgse ondernemer Vitor Moonen gestart als ingenieursbureau in Stramproy. Het bedrijf groeide snel, met name door de acquisitie van een elftal bedrijven verspreid over Nederland, België en Duitsland. De twaalf bedrijven werden omgevormd tot één Irmato met in 2013 een omzet van 19 miljoen euro en 260 voltijds werknemers. Uit het jaarverslag van houdstermaatschappij Madagascar Ibis Holding over 2014 bleek dat het bedrijf dat jaar een verlies van ruim 2,3 miljoen euro had gemaakt. Technisch ict-dienstverlener Nspyre nam de winstgevende activiteiten Engineering Services en Information Services van Irmato over. Het betrof de verkoop van de activiteiten Engineering Services en Information Services. Vijftig medewerkers van Irmato verhuisden mee en kwamen in dienst bij Nspyre waar al zeshonderd mensen werkten verdeeld over vestigingen in Utrecht, Eindhoven, Zwolle en Leek (Groningen). Het bedrijf heeft ook een vestiging in Roemenië met dertig werknemers. Grote klanten van Nspyre zijn ASML en Philips. Irmato had op dat moment nog zeven vestigingen. De vijftig medewerkers van de activiteiten die verkocht zijn, werkten voornamelijk vanuit de vestigingen in Groningen en Veghel. Na een reorganisatie in 2015 draaide het overgebleven deel opnieuw een verlies van bijna 2,6 miljoen euro en werd het afgeslankte bedrijf door Moonen het bedrijf als sterfhuisconstructie overgedaan aan de Utrechtse investeringsmaatschappij Strong Root Capital die in 2011 werd opgericht. Na reorganisatie bleven er bij Irmato 135 medewerkers over, verspreid over vestigingen in Veghel, Veldhoven en Drachten. Er kwam een nieuw logo, een nieuwe website, een nieuw telefoonnummer en een nieuwe samenstelling van de directie in de persoon van Henny van Doorne en Martin F. Wieffering en Moonen bleef aan als “adviseur”. Van Doorne was daarvoor 10 jaar managing director van CCM in Nuenen. Het laatste jaar was hij directielid van Sioux – sinds eind 2014 de eigenaar van CCM – en actief in product en internationale business development. Daarvoor werkte Van Doorne onder meer voor Daf Trucks, Stork en Toolex. Binnen een jaar ging het bedrijf begin maart 2017 na een surseance van drie dagen failliet. De drie fabrieken worden doorgestart onder de vleugels van FMI. Deze branchegenoot exploiteert acht vestigingen in Brabant en Zuid-Holland.

JD zie Perry Sport

Jaeger

Jaeger, beter bekend als de maker van de lange wollen onderbroeken van de Britse soldaten in de Eerste Wereldoorlog ging in april 2017 failliet. Zevenhonderd banen gingen verloren. Pogingen van Jon Moulton met zijn private equity-bedrijf Better Capital zijn op niets uitgelopen. Met het 133 jaar oude modemerk Jaeger ging een icoon van de Britse mode verloren De Londense accountant Lewis Tomalin opende in 1884 de eerste winkel die uiteindelijk uitgroeide tot een internationale keten. Vooral het wollen lange ondergoed was populair. Na 1918 werd het assortiment uitgebreid. De kleding, waaronder de klassieke twinset, werd vervaardigd van natuurlijke materialen zoals wol, flanel, katoen en het kamelenhaar van de beroemde cashmere jassen. In de jaren negentig zette de neergang in. Vijf jaar lang trachtte Colin Henry, de door investeerder Better Capital aangestelde ceo met miljoenen vergeefs het bedrijf te redden.

Jamie Oliver

Jamie’s Italian in Rotterdam en Den Haag van tv-chef Jamie Oliver en zijn Italian Food Concepts Netherlands  zijn per 1 april 2020 definitief gesloten.  Het uitblijven van omzet door de coronacrisis en het uitblijven van voldoende omzet in de komende weken mogelijk zelfs maanden, in combinatie met het doorlopen van de vaste lasten, bovenop de reeds ontstane tekorten hebben geleid tot het besluit voor de definitieve sluiting. Jamie Oliver werd in de jaren negentig bekend door zijn tv-show The Naked Chef. Naast zijn kookboeken opende hij wereldwijd restaurants waarvan een deel , vooral in Groot-Brittannië al snel failliet gingen. Ook zijn restaurant Fifteen in Amsterdam, een franchise van de Londense variant, ging in 2016 failliet.

Jan Duurzaam

Jan Duurzaam in Enschede van eigenaren Tom Oude Luttikhuis en Rob Leenders, handelaar en leverancier van kunststof kozijnen en schuifpuien is failliet. De curator veilde 22 en 23 augustus 2023 ruim veertig kavels van de failliete boedel. Onder de bieders zitten ook gedupeerden, die opnieuw moeten betalen voor hun al betaalde (niet meer zo duurzame) kozijnen. Jan Duurzaam opgericht in 2017 had Kroon Kozijn overgenomen, maar ging al snel daarna zelf failliet. In totaal hebben zich tot op heden negentig gedupeerden gemeld bij curator Nick Leferink, zowel particulieren als gedupeerde leveranciers. De totale schuld van Jan Duurzaam is circa 2 miljoen euro. Het klantenbestand werd voor 10.000 euro verkocht.  De door de Rabobank gefinancierde en gepromote onderneming was gespecialiseerd in de montage van warmtepompen, zonnepanelen en kunststofkozijnen en hielp bij het isoleren van huizen, maar kwam in de problemen door een aanslag van 929.000 euro van de Belastingdienst, terwijl de twee directeuren-bestuurders bovendien een onderling geschil hadden. Daarop werd het bedrijf in juli failliet verklaard. Circa 150 klanten hadden een aanbetaling gedaan en zijn hun geld kwijt. Sommigen zijn er duizenden tot tienduizenden euro’s bij in geschoten. 90 schuldeisers hebben zich gemeld, zo valt te lezen in het faillisementsverslag. Met merendeel ervan bestaat uit particuliere klanten. Ook particulieren die wachten op service of reparatie van reeds geleverde apparatuur. Daarnaast zijn er crediteuren, onder wie leveranciers en onderaannemers. Samen met de claim van 1,1 miljoen van particulieren komt de totale schuldenlast op ruim 2 miljoen euro. Het UWV heeft zich overigens nog niet gemeld met een vordering. Jan Duurzaam werd kort geleden overgenomen door het bedrijf Duurkracht uit Enter. Uit het faillissementsverslag blijkt dat er 10.000 euro met de overname is gemoeid. Daarbij ging het eigenlijk vooral om de handelsnaam die is overgenomen. De website met de oude naam is nog steeds in de lucht, dus ook die lijkt overgenomen te zijn. Al met al een dubieuze overname. Meerdere mensen hebben melding hebben gemaakt van onbehoorlijk bestuur. „Ze geven onder andere aan dat er nog werd aangedrongen op betaling, terwijl het bedrijf op dat moment al wist dat het de schulden niet zou kunnen betalen., Op 19 juni heeft de eigenaar zelf het faillissement aangevraagd. Er waren dertien geïnteresseerden voor een doorstart. Sommige gedupeerden ontvingen van Jan Duurzaam een alternatieve oplossing. Tegen een extra betaling zou een ander bedrijf alsnog de kozijnen of ramen komen plaatsen. Niet alleen Rabobank maar ook de gemeente Enschede was een partner van Jan Duurzaam. Op de website van het energieloket van de gemeente Enschede, waar inwoners informatie over verduurzamingsmaatregelen kunnen vinden, stond de naam van Jan Duurzaam. Het partnerschap zou zijn voortgekomen uit een eenmalige samenwerking. “Hierdoor werden zij in 2020/2021 als partner op het Energieloket Enschede gezet. Ook het Nationaal Warmtefonds was partner, hetgeen nu wordt ontkent. ‘Het Warmtefonds zou geen partnerrelatie met aannemers en installateurs hebben maar liet wel toe dat ze op de website prominent vermeld werden.  Drie jaar geleden startten Tom en Rob met Jan Duurzaam. In mei 2020 werd nog een huurovereenkomst getekend voor een nieuw bedrijfspand in Enschede aan de Wethouder Beversstraat 189 in Enschede. Het bedrijfspand van circa 1.630 m² werd geheel gerestyled aan de buitenzijde en is voorzien van 200 PV panelen en een warmtepomp waardoor het volledig gasloos en energieneutraal is. Het is gelegen op een toplocatie aan de Zuiderval.

Jawbone

Bij Jawbone werden al geen fitnesswearables meer gemaakt en het bedrijf zou zijn speakertechniek willen verkopen aan een ander bedrijf. Het bedrijf zou daarnaast als reddingsplan medische producten direct aan organisaties willen verkopen maar dit mislukte. Het bedrijf is officieel failliet, en investeerders zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

Jo Hurkmans

Jo Hurkmans Transport aan De Amert 212 in Veghel is door de rechtbank in Oost-Brabant failliet verklaard. Bij het bedrijf werkten zo’n 28 werknemers. In augustus 2016 vond er bij dit bedrijf door de politie en de fiod een grote controle plaats op het rijdend materieel.

Jobbird

Vacaturesite Jobbird is 5 december 2018 failliet gegaan. Oprichter Jan-Peter Cruiming had ambitieuze groeiplannen maar curator Angelina Bakker en interim-directeur Matthijs Jorissen werken nu aan een doorstart. Jobbird werd in 2011 opgericht nadat hij zeven jaar eerder zijn Nationale Vacaturebank voor 28 miljoen euro had verkocht aan VNU. Op de vacaturesite konden bedrijven gratis vacatures plaatsen; bij belangrijke concurrenten als Monsterboard moeten zij daarvoor betalen. De winst zat hem in de extra diensten, waarmee een vacature bijvoorbeeld beter gevonden kan worden. In de zomer van 2015 benoemde de toen 50-jarige Cruiming zijn 24 jaar jongere vrouw Marlot Cruiming, een voormalige modefotografe, tot chief executive officer, die in het geheel geen ervaring had met het runnen van een dergelijk bedrijf. Jobbird maakte al sinds de oprichting verliezen waarna met een sanering het personeelsbestand werd gehalveerd van zo’n 24 tot 12 mensen.  Het huis en de boot van Ben Kolff, van het failliete McGregor werden desondanks door Jan Peter voor zo’n 4 miljoen euro gekocht en het bedrijf verhuisde van Laren naar een veel te duur pand in de Gouden Bocht van de Amsterdamse Herengracht. Directeur technologie en marketing Matthijs Jorissen, die sinds oktober bij Jobbird werkte was niet op de hoogte van het op handen faillissement. De curator stond ineens op de stoep nadat al geruime tijd schulden waren opgebouwd en zware verliezen werden geleden. Uitzendbureau YoungCapital nam de failliete boedel over. Jan-Peter Cruiming is zelf niet bij de doorstart van zijn bedrijf betrokken Mede-oprichter Rogier Thewessen van YoungCapital, dat sinds 2000 bestaat wil bezuinigen en de overgebleven werknemers van Jobbird verhuizen naar het hoofdkantoor van YoungCapital in Hoofddorp. Young Capita; heeft een omzet van ruim 450 miljoen euro en wil de overname uit eigen middelen financieren. De omzet van YoungCapital bestaat vooral uit de tarieven die het bedrijf in rekening brengt voor de 25.000 mensen die via de uitzendtak en de detacheerder bij klanten aan de slag zijn, aangevuld met de inkomsten uit de niche-vacaturesites.

Jonker bakkerij

Bakkerij Jonker, is failliet. De bakkerij had zeven filialen in de regio Alkmaar, Schagen en Purmerend, Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude en twee in Heerhugowaard. Jonker is niet de eerste bakker die dit jaar noodgedwongen moest stoppen. Ruim een maand geleden meldde Bakkerij Bakker, met winkels in Schoorl, Groet en Noord-Scharwoude, al dat ze gaan sluiten evenals bakkerij Baas uit Hoogwoud die na 30 jaar moest stoppen, omdat de kosten 80% duurder uit vielen

Jonkers Autobedrijven (Mercedes)

Jonkers Autobedrijven in Valkenswaard ging 19 april 2023 failliet en werd niet doorgestart. Eigenaar was Max Jonkers een Mercedes-specialist. De curator is Dagmar Dielissen van Boskamp Willems Advocaten. Het bedrijf had circa 2 miljoen euro schuld opgebouwd en er waren 14 medewerkers. In 2018 was er een brand in net bedrijf en de herstelkosten waren hoog. Jonkers was lid van de MBSG, de Mercedes-Benz Specialisten Groep en begon in 1921 als Eerste Meijerijsche Autobusdienst (EMA). De EMA groeide uit tot een keten van Mercedes-dealers rond Eindhoven. In 2010 werd het bedrijf in Valkenswaard afgestoten, waarna het weer als zelfstandig autobedrijf verder ging. Vier jaar later ging EMA failliet. Jonkers was lid van de MBSG, de Mercedes-Benz Specialisten Groep en begon in 1921 als Eerste Meijerijsche Autobusdienst (EMA). De EMA groeide uit tot een keten van Mercedes-dealers rond Eindhoven. In 2010 werd het bedrijf in Valkenswaard afgestoten, waarna het weer als zelfstandig autobedrijf Jonkers verder ging. Het nam toen ook afscheid van de importeur. Vier jaar later ging EMA failliet.

Jora Vision

Decoratiebedrijf Jora Vision met 85 werknemers, bekend van topattracties in Walibi, Slagharen, Madurodam,het Zuiderzeemuseum, het Nationaal Militair Museum, het Spoorwegmuseum, Dierenpark Amersfoort, het Dolfinarium, Center Parcs, dancefestival Tomorrowland en Drievliet heeft surseance van betaling aangevraagd omdat hoofdaannemer VolkerWessels niet wil betalen voor meerwerk bij de bouw van een nieuwe dierentuin in Emmen. Het bedrijf werkt aan een doorstart.

Joop van den Ende

Het musicalbedrijf van Joop van den Ende moet van de nieuwe investeerders reorganiseren vanwege een verlies van 19,1 miljoen euro. Er staan circa 350 banen op de tocht.

Joyne

Joyne begon in de zomer van 2017 als prijsvechter met een satellietpakket voor de Nederlandse markt en introduceerde het idee van prepaidtelevisie. Een jaar later werd een Belgisch Vlaams zenderpakket geïntroduceerd. De ongelijke strijd met M7 Group, tegenwoordig Canal+ Luxembourg is na bijna vier jaar geeindigd in een onverwacht faillissement. In 2018 werd meteen al een verlies gedraaid van 1,54 miljoen euro en in 2019 circa 1,5 miljoen euro. Er ontstond een negatief eigen vermogen van 3,8 miljoen euro. Voor de aandeelhouders Jur Bron, Peter van der Meer, Hans Schellingerhout, Rolf Edens en Hans Brunaseen  kwam  de faillissementsaanvraag vanuit Eutelsat toch nog onverwacht. Via de rechter waren nog diverse ontsnappingsroutes geprobeerd maar de grootste crediteur Eutelsat zag geen andere uitweg dan een faillissement die op 9 april 2021 werd uitgesproken.  Jur Bron is mede-oprichter van zenders als TV Oranje, Schlager TV, Nashville, Brava HDTV (verkocht aan Stingray) en Djazz TV (aan Stingray verkocht). Joyne heeft circa 30.000 betalende abonnees waarvan en circa 18.000 zakelijke klanten zijn. Daarnaast zijn er enkele duizenden Vlaamse abonnees. De consumentenklanten bevinden zich voornamelijk buiten Nederland. Satellietbedrijf Eutelsat vroeg het faillissement aan. De curator Robert Verdonk van Verdonk Advocaten uit Heerenveen onderzoekt een doorstart. De satellietverspreiding van het zenderaanbod van Joyne is voorlopig veiliggesteld omdat Eutelsat de curator de nodige tijd heeft gegeven om te onderzoeken of een doorstart of overname mogelijk is.  Alle huidige contracten lopen ondertusen gewoon door en worden overgenomen door een mogelijke overnamekandidaat zoals M7 Group/Canal+ Luxembourg. Nederlanders die met camper of caravan in binnen- en buitenland voor langere tijd op vakantie zijn hebben ene probleem. Voor het bekijken van Nederlandse zenders – uitgezonderd het ongecodeerd uitzendend BVN – via de satelliet in het buitenland kan na het eventueel wegvallen van Joyne alleen via Canal Digitaal gekeken worden. Hiervoor is dan wel een andere CI+ module met bijbehorend abonnement nodig. Wie met camper of caravan alleen in Nederland vertoeft, kan naast Canal Digitaal ook voor Digitenne van KPN kiezen als mogelijke vervanger voor Joyne.

Just Care

Zorginstelling Just Care in Den Haag is failliet. Dat bevestigt curator Amos Kroll. De zorginstelling kwam in financiële problemen na een conflict met een zorgverzekeraar. Vorige maand kreeg Just Care uitstel van betaling. Volgens de curator was het niet mogelijk om tot een akkoord te komen met schuldeisers. Just Care was een stichting voor ambulante geestelijke gezondheidszorg. De zorgverzekeraar zegt onvolkomenheden in de declaraties te hebben gevonden, waarna die niet werden uitbetaald. Just Care kon hierop de rekeningen niet meer betalen. Volgens curator Amos Kroll blijft Just Care wel gewoon doorgaan met behandelingen. Op termijn wordt de zorg dan overgedragen aan een ander zorgaanbieder. Er worden gesprekken gevoerd met mogelijke overnamekandidaten, zegt de curator.

Justnuts

Justnuts werd in 2011 opgericht door Erik van Gangelen en Thijs van den Munckhof. Het bedrijf verkocht zakjes biologisch geteelde noten en notenrepen via Jumbo en Albert Heijn en wist onlangs nog een half miljoen euro op te halen bij investeerders. De onderneming draaide echter sinds de oprichting aanhoudende en oplopende verliezen en maakte in de zes jaar van het bestaan een verlies van ruim één miljoen euro. Toen de Duitse hoofdleverancier Schock niet meer betaald kon worden ging het bedrijf in mei 2017 failliet. De leverancier heeft de failliete boedel overgenomen en een doorstart gemaakt. Het klantenbestand en de daarbij horende omzet werd overgenomen voor 40.000 euro.

Just Wellness

Just Wellness  met  het hoofdkantoor in Valkenswaard en zeven vestigingen in Alkmaar, Amsterdam, Breda, Den Bosch, Eindhoven (2) en Tilburg is failliet. Uit de jaarrekening van het bedrijf blijkt dat het bedrijf in 2018 nog een eigen vermogen had van ruim 580.000 euro. Eind 2019 sloten plotseling de vestigingen, na een reeks  klachten over ineffectieve en zelfs schadelijke behandelingen. Just Wellness werd in 2010 in Amsterdam opgericht en was gespecialiseerd in goedkope ipl (lichtflits) ontharing. Duizenden klanten zijn hun vooruitbetalingen kwijt en het personeel heeft al sinds november geen salaris meer ontvangen. Zo’n 17.500 klanten doen hun beklag op Facebook. Directeur Paul Lefering is onbereikbaar en alleen curator Flip Schreurs is beschikbaar voor claims en klachten. Er zijn ook klanten die ernstige brandwonden, schimmelinfectie of pigmentvlekken opliepen tijdens hun behandeling. De behandelingen werden vooral aangeboden via aanbiedingssite Social Deal. Ex-medewerkers hebben aan Omroep Brabant verklaart dat ze al na een hele korte cursus aan de slag konden mits ze er ook nog goed uitzagen. De directeur liet het personeel een keer met een limousine ophalen en naar een sterrenrestaurant brengen waar zij een envelop kregen met 250 euro. ook ontvingen ze bonussen tot 800 euro en flessen drank. ”Hij zou veel meisjes geld hebben aangeboden om met hem naar bed te gaan. Ook zouden meisjes worden gepromoveerd tot managers als ze met hem naar bed zouden gaan. En daar kon je niets tegen beginnen. Hij zei regelmatig dat hij altijd een veel duurdere advocaat kon betalen dan wij.” Aldus verklaringen van personeel. Het bedrijf laat een miljoenenschuld achter. Alleen al de Belastingdienst heeft bijna 4 ton tegoed  en 4.039 schuldeisers hebben 1,3 miljoen euro aan vorderingen ingediend. Een financier, die overigens ook aandeelhouder was, vordert 1,4 miljoen euro. Ook het UWV heeft een aanzienlijke claim. 22 van de schuldeisers zijn leveranciers en andere crediteuren.

KGN zie Kozijnwens Kozijnvervanger GHS

KHRKTR

Het casual tailoring-merk voor mannen is na drie seizoenen gestopt. KHRKTR-oprichters Melvin Spaargaren en Stefan Compeer besloten dat ze niet verder gaan met hun mannenmodemerk omdat “niet werd voldaan aan de doelstellingen, ondanks positieve feedback vanuit de markt. De wintercollectie voor 2018-2019 zal in augustus 2018 worden uitgeleverd en ondersteund, ‘conform de bevestiging aan de klanten in Nederland, België en Duitsland’. Over de zomercollectie zegt het bedrijf: “De verkoop van het nieuwe SS19-collectie zal niet verder plaatsvinden. Zowel de afwikkeling met klanten, partners en fabrikanten zullen uiterst correct afgerond worden. KHRKTR werd in juli 2017 gelanceerd als mannenmodemerk voor het midden-hoogsegment, gericht op ‘casual tailoring’; netjes en stijlvol, maar niet in pak. Later werd er een denim-programma aan toegevoegd en kwam er een variant op het pak in de collectie.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel leed een recordverlies van 63 miljoen euro. De organisatie is technisch failliet en moest het ministerie van Economische Zaken om hulp vragen. Negen ex-directeuren kregen vervolgens vorig jaar bijna anderhalf miljoen euro aan salarissen doorbetaald omdat ze recht hebben op salarisdoorbetaling tot hun pensioen. Van midden 2013 tot april 2015 werd René van de Kieft tot interim financieel bestuurder benoemd. In 2014 ontving hij bijna 220.000 euro en in 2015 voor vier maanden ruim 88.000 euro. Daarbovenop ontving hij een gouden handdruk van ruim 72.000 euro. Van de Kieft vertrok naar pensioenuitvoerder MN. De komende jaren verdwijnen nog enkele honderden banen ten gevolge van de verdergaande digitalisering en reorganisatie. Voor de periode 2017-2019 staan tussen de 200 en 300 fulltime arbeidsplaatsen op de tocht. De afgelopen jaren werden bij de KvK al 900 arbeidsplaatsen geschrapt. Het ministerie van Economische Zaken heeft de Kamer van Koophandel een bezuiniging opgelegd van € 80 mln. Eind 2016 moesten nog 193 ex werknemers (fte’s) van werk naar werk begeleid worden door het in januari 2014 opgerichte mobiliteitscentrum. De twaalf regionale Kamers van Koophandel, KvK Nederland en het innovatienetwerk Syntens zijn samengevoegd. Medewerkers van de KvK hebben sinds 1 juli 2016 dezelfde status als rijksambtenaren. De KvK is een Zelfstandig Bestuurs Orgaan) waar gemiddeld 1.445 fte’s werkzaam zijn. 1.227 zijn vaste medewerkers en 218 zijn ingehuurd.

Karen Millen

De Britse moedermaatschappij laat de Nederlandse divisie van modehuis Karen Millen vallen en failliet verklaren. 80 werknemers moeten vertrekken laat curator Jos Borsboom weten. Karen Millen werd in 1981 opgezet door de gelijknamige Britse ontwerpster en onderneemster. In Nederland was Karen Millen actief met enkele eigen winkels en met shop-in-shops, onder meer in de Bijenkorf, de P.C. Hooftstraat die in 2018 al sloot en in Den Haag.

Quince en Zoe Karssen

Wederom is een bedrijf van het echtpaar Quince en Zoe Karssen failliet. In 2010 richtten ze het modebedrijf Zoe Karssen op, dat met spreuken en illustraties bedrukte t-shirts en sweaters voor vrouwen ging verkopen. Later werd de collectie uitgebreid en kreeg het merk internationale bekendheid toen bloggers en sterren als Rihanna en Beyoncé de ontwerpen gingen dragen. Tussen 2015 en 2017 boekten ze jaaromzetten van ruim 5 miljoen euro. Het jaar daarna viel de omzet terug tot 4 miljoen en begin 2019 ging Zoe Karssen failliet. Het bedrijf en het merk werden uit de failliete boedel overgenomen door investeerder Fashion Invest van Franklin Thielsch en Bjorn Hoejenbos. De nieuwe eigenaren trokken in 2021 modeontwerper Erik Frenken aan als nieuwe creatief directeur. Na het faillissement maakte het echtpaar zelf in 2020 een herstart met hun modemerk Gaïa Gaïa met bedrukte T-shirts en sweaters voor welgestelde vrouwen tussen de 20 en 40 met prijzen vanaf 70 euro voor een t shirt en 250 euro voor een sweater. Nu is ook Gaïa Gaïa failliet na een conflict met de leverancier die beslag bij het bedrijf legde. Curator Bianca Brand werkt aan een doorstart.

Kasteel Slangenburg

Kasteel Slangenburg en het landgoed is gelegen in de bossen van Doetinchem (provincie Gelderland), ongeveer vier kilometer van de stad Doetinchem. Op het bijna 600 ha grote landgoed tussen Doetinchem en Westendorp is de Sint-Willibrordsabdij van de kloosterorde der benedictijnen gevestigd. Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in 1354 als eigendom van Maes (Thomas) van Baer. In 1585 werd het door het Staatse leger verwoest waarna het pas tijdens het Twaalfjarig Bestand herbouwd kon worden. In de 17de eeuw werd het kasteel eigendom van de veldheer Frederik Johan van Baer (1645-1713), die het verbouwde om er te kunnen wonen. Het kwam in de 18e eeuw in het bezit van de familie Steengracht en vererfde in 1781 op de familie Van der Goltz, in welke laatste familie het tot 1863 bleef waarna de erven-Van der Goltz het in 1895 verkochten. De laatste particuliere eigenaren, sinds 1895 de familie Passmann, waren Duitsers. Leden van deze familie liggen begraven op de bijzondere begraafplaats achter de parkeerplaats. Na de oorlog werden alle Duitse bezittingen verbeurd verklaard en zo werden het kasteel en de gebouwen binnen de buitengracht eigendom van de Nederlandse staat en maakten vanaf toen onderdeel uit van de portefeuille van de Rijksgebouwendienst. Het kasteel en de gebouwen binnen de buitengracht zijn op 15 januari 2016 samen met 28 andere monumenten overgedragen aan de Nationale Monumentenorganisatie omdat het object voor het Rijk geen functie heeft en onbetaalbaar is qua onderhoud. Het kasteel staat in de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg van 1990 en werd gebouwd in 1354 en heeft dus een lange en boeiende geschiedenis. Sindsdien hebben verschillende kasteelheren uit het geslacht Van Baer het kasteel bewoond en verbouwd. Het zeventiende-eeuwse interieur en het omliggende landschap hebben de tijd goed overleefd. In het kasteel zijn sierlijke wandbetimmeringen, schouwen en stucplafonds. Schilder Gerard Hoet bracht een groot deel van de allegorische en mythologische wand- en plafondschilderingen aan, waaronder een zaal met scenes uit Vergilius’ Aeneas en Dido. Het was tot juli 2023 mogelijk om in het kasteel te overnachten en daar zalen te huren of bruiloften te vieren in de stijlkamers, torenkamers en suites met muur- en plafondschilderingen, ornamenten en stucwerk van hoog historisch niveau. Logeren was ook mogelijk in één van de twee vier persoons kasteelhuisjes bij het Kasteel en de Orangerie aan de binnengracht van het kasteel. Aan de overzijde van het voorplein, was een terras. Beide huisjes zijn geschikt voor vier gasten met eigen sanitair, een keuken, wifi en televisie. Ook was er een vrij toegankelijke galerie in het Koetshuis met een selectie van hedendaagse kunst. De laatste bewoner in een lange reeks kasteelheren sinds de veertiende eeuw uit het geslacht Van Baer, luitenant-generaal Frederik Johan baron van Baer van Slangenburgh (1645-1713), verrijkte Kasteel Slangenburg met schilderingen die hem constant herinnerden aan zijn geliefde vrouw. Schilder Gerard Hoet voorzag de wanden en plafonds van het kasteel van mythologische voorstellingen. In de tijd van Van Baer lag het kasteel in een eenzame streek temidden van heidevlaktes en bossen. Hij kocht de “Doetinchemse Heide” en legde over het terrein een lanenstelsel aan dat nog steeds in zijn originele vorm bestaat. In 1679 legde hij het park rondom het kasteel aan. Van Baer bouwde de voorvaderlijke havezate, die slechts bestond uit de westelijke toren met aangrenzend bouwwerk, uit tot nu het U-vormige slot. Sinds Frederik Johan baron van Baer van Slangenburgh is de Slangenburg vele malen van eigenaar veranderd. In 1895 kocht de Duitse houthandelaar Arnold Passmann het kasteel. De oudste zoon, Hermann Passmann, nam het beheer van de Slangenburg over. Hij was geliefd bij de pachters., echter werd de Slangenburg hem na de oorlog als “vijandelijk vermogen” ontnomen. Veel leden van de familie Passmann hebben een rustplaats op de begraafplaats bij het kasteel, ontworpen door Arnold Passmann en tot 1990 in erfpacht van de familie.Sinds de 2e wereldoorlog beheerden de monniken van de nabijgelegen St. Willibrords Abdij het kasteel als gastenhuis en is het landgoed in handen van Staatsbosbeheer en is Stichting Monumentenbezit verantwoordelijk voor het onderhoud van het kasteel. De laatste pachter, Stichting Gastenhuis Kasteel Slangenburgvan de horeca ging in 2023 failliet. De meeste (parttime) medewerkers werden ontslagen.

Kattenburg Corporate Clothing

Ruim honderd crowdfunders die in 2013 via het platform GeldVoorElkaar voor vier jaar in totaal 129.000 euro leenden (tegen een rentevergoeding van 8 procent) aan kledingbedrijf Kattenburg Corporate Clothing zijn hun investering kwijt. Kattenburg Corporate Clothing dat in 2006 werd opgericht door textielondernemer Rob Kattenburg, een bekende naam op de markt voor bedrijfskleding is failliet. De inleg varieerde van 100 euro tot 5000 euro. Kattenburg Uniforce had na een fusie met de bedrijfskledingtak van PTT in 1999 een omzet van 32 miljoen en was marktleider in bedrijfskleding.

Kelly fashion Oostland B.V.

Kellyjeans Fashion Store van Eastland holding (voorheen Oostland) uit Hoorn is failliet en wordt door dezelfde eigenaar doorgestart. Kelly Fashion heeft momenteel acht winkels, in Amsterdam-Noord, Heerhugowaard, Lelystad, Purmerend, Hoorn, Hoofddorp en Schagen en 25 mensen werknemers. Zeven winkels in Amsterdam-Noord, Hoorn, Purmerend, Heerhugowaard en Hoofddorp, zijn inmiddels weer open. Rob Oostland, de voormalig eigenaar vroeg begin augustus het faillissement voor Kelly Fashion aan vanwege een teruglopende omzet doordat enkele winkels minder goed presteerden. In 2014 werd nog het 25-jarig bestaan extravagant gevierd op de Supperclub boot in Amsterdam. Oostland wil nu afgeslankt verder met de winkels in Hoorn, Purmerend en Heerhugowaard. In 1990 opende het eerste filiaal in Hoorn. Kelly Fashion verkoopt heren- en dameskleding van onder andere Diesel, Maison Scotch, Drykorn en G-Star Raw.

Kengen-Verbeek

Bakkerijketen Kengen-Verbeek met zeven filialen in onder andere Kerkrade, Heerlen, Landgraaf en Brunssum is door de Rechtbank in Limburg dinsdag 28 augustus failliet verklaard. Er werkten circa veertig medewerkers voor de bakkerijketen. Directeur Kengen heeft zelf het faillissement aangevraagd in de hoop op een doorstart of overname. De eerste generatie Kengen startte rond 1935 met een bakkerij aan de Heksenberg in Heerlen. In 1964 opende zoon John Kengen een bakkerij aan de Akerstraat in Heerlen en in 1974 aan de Saroleastraat. Sinds 2000 staat kleinzoon Eugène Kengen aan het roer. Door de overname van Bakkerij Verbeek in 2004 ontstond uiteindelijk Kengen & Verbeek waarmee in 2006 nog een filiaal aan de Hertogenlaan in Kerkrade werd geopend.

Kens Shoes

Schoenenwinkelketen Ardenberg (Van Dalen) met circa veertig vestigingen 360 medewerkers is na 122 jaar failliet. Nadat daarna eind 2018 het Brabantse Bovendeert failliet ging, ging in januari 2019 ook Leemens Schoenen failliet, een keten met zestien winkels in het westen van het land. Van beiden nam Nelson een deel van de vestigingen over. In februari  2019 ging ook Kens Shoes failliet met vier vestigingen in de provincie Noord-Brabant. De winkels in Breda, Tilburg, Eindhoven en Roosendaal zijn inmiddels gesloten en de website is uit de lucht.

Keola

Behave Fietsuniek (zie boven) ging ook elektrische fietsenfabriek Keola failliet. Keola werd in 2008 opgericht De e-bikes werden geproduceerd in een eigen fabriek in China, tot er in 2017 plannen waren om de productiecapaciteit in een nieuwe fabricagehal in Roosendaal uit te breiden. De productiecapaciteit werd hiermee verhoogd tot 60.000 elektrische fietsen per jaar. Er werd een premium e-bike onder de naam VanDijck ontwikkeld. Eigenaar Victor Weng wilde de Nederlandse fietsen zelfs exporteren naar China, Japan en de VS en er ware plannenj voor een beursgang. 30 werknemers worden ontslagen bij het plotselinge faillissement welke werd veroorzaakt door een conflict met de investeerders. De manager van de Chinese fabriek Steve Zhu liet beslag leggen op de voorraden in Nederland waarna Weng gedwongen was om uitstel van betaling te moeten aanvragen.

Keroasie

Zorginstelling Keroasie is begin augustus 2021 op eigen verzoek failliet verklaart. 60 medewerkers verloren hun baan. Keroasie had meerdere locaties in Groningen en Noord en Midden Drenthe. In totaal waren er 50 clienten aan de instellinmg toevertrouwd.

Keukenspecialist Zwolle

De oud eigenaar, een tandarts met praktijken in Heino en Lemelerveld is samen met zijn opvolger in 2020 enkele dagen gegijzeld op verzoek van de curator in het kader van een onderzoek naar het faillissement van zijn keukenzaak in Zwolle. curator verwijt de tandarts, die eigenaar van de keukenzaak was, onbehoorlijk bestuur, paulianeus handelen en is er bovendien van overtuigd dat er een katvanger is gebruikt om andere mensen buiten schot van de afhandeling van het faillissement te houden. KeukenSpecialist Zwolle (handelsnaam van ClickConcepts BV) ging in januari 2020 failliet en 44 schuldeisersbleven met  een kwart miljoen euro aan onbetaalde rekeningen achter. Eind 2020 vorderde de curator bij de rechtbank 19.000 euro. In het zicht van het faillissement waren er twee betalingen van de rekening van de keukenzaak aan de holding van de tandarts verricht. Na een tip wist de curator een deel van de voorraad showroomkeukens op te sporen, die waren elders ondergebracht. Zo stelt de curator onder meer dat de tandarts de keukenzaak aan een oom heeft overdragen, toen al duidelijk was dat het de verkeerde kant op ging met het bedrijf. Een maand voor het faillissement trad opnieuw een andere bestuurder aan. Die laatste is volgens curator Samsen een katvanger geweest. “Deze meneer verklaarde dat hij nog nooit van dit bedrijf of de andere bestuurders had gehoord. De administratie werd pas negen maanden na het faillissement onder druk aan de curator afgestaan. In 2019 waren er keukens aan de eigen tandartspraktijk geleverd, zonder dat daarvoor betaald was. De curator heeft de tandarts gevraagd om op zijn aantijging van onbehoorlijk bestuur en de onregelmatigheden in de administratie te reageren.

Keymusic

Keymusic die in 2019 nog een doorstart maakte is failliet. Keymusic in Eindhoven, voorheen de Feedback moesten een groeiende en in België en Nederland opererende winkelketen worden, waar muziekliefhebbers terechtkonden voor hun gitaar, keyboard of luidspreker. Maar drie jaar na de doorstart heeft de rechtbank in Amsterdam half september 2022 het faillissement uitgesproken over de Nederlandse activiteiten die nog over waren. In augustus werden de Belgische activiteiten al onder ‘gerechtelijke reorganisatie’ geplaatst door de rechtbank in Antwerpen. Jan ’t Hoen nam Keymusic Nederland in de zomer van 2019 over en verwierf daarnaast de aandelen in de Belgische tak en draaide vorig jaar in België en Nederland nog een omzet van 20,3 miljoen euro met zeventig man personeel en een aantal franchisers. Er zijn opnieuw meerdere partijen geïnteresseerd in een doorstart. Een halfjaar na ded doorstart kwam corona. Het eerste anderhalf jaar lukte het goed de crisis uit te zingen dankzij het uitstel van belastingen en de loonsteun van de overheid. In België bleven de winkels te lang dicht. Daar kwam bij dat veel leveranciers na de moeilijkheden eind 2021 geen orders op krediet meer accepteerden van Keymusic. Omdat er weinig cash binnenkwam, was het moeilijk om voldoende voorraad aan te houden. Bij orders die wel konden worden geplaatst, duurde het door een algemene crisis in de toeleveringsketen vervolgens weer lang voordat er kon worden geleverd. „Er was veel vraag naar muziekinstrumenten, maar wij konden vaak niet uit onze voorraad aan die vraag voldoen”, aldus ’t Hoen.Van het plan om door te groeien naar veertig winkels kwam door alle cashflow- en omzetproblemen uiteindelijk niks terecht. Private-equitypartijen die geïnteresseerd waren om de groei te financieren, haakten daardoor af, aldus de inmiddels voormalig eigenaar. De lockdown eind vorig jaar heeft Keymusic de nek omgedraaid, aldus ’t Hoen. In eerste instantie is nog geprobeerd om sterk afgeslankt door te gaan. De keten ging van 27 eigen en franchisewinkels in België en Nederland vorig jaar naar drie eigen winkels in België en drie eigen winkels in Nederland deze zomer. Sommige van die muziekwinkels gingen onder een andere naam verder, de meeste sloten echter definitief de deuren. De omzet van wat overbleef onder de vlag van Keymusic bleef te laag om de schulden af te betalen, waarna ’t Hoen uiteindelijk zelf het faillissement heeft aangevraagd. 

Kinderkleding Groep B.V.

Kinderkleding Groep BV, Kinderkledingtekoop.nl, Happybee.nl, Babyenkids.nl en Kinderkleding.nl, van Erik Mulder zijn 4 juli 2023 failliet verklaard. Kinderkleding Groep was een van de grootste kinderkledingverkopers van Nederland. Het faillissement werd door het bedrijf zelf aangevraagd omdat tientallen leveranciers niet langer betaald konden worden. De curator Steven van Kerkhof onderzocht vergeefs de mogelijkheid tot een doorstart, waarbij ‘zoveel mogelijk werkgelegenheid zou worden behouden voor de ongeveer 35 personeelsleden. Eerder had het bedrijf ook  ook twee fysieke winkels, waaronder ’t Elfje in Tilburg maar deze sloot al in 2018. In 2017 opende kort The Kids Republic in Bilthoven, destijds de grootste fysieke kinderkledingwinkel van Nederland, maar ook deze winkel sloot in 2020. Het faillissement komt na ‘tegenvallende omzetten’ en ‘lage winstmarges’, waarna de bank het krediet introk, schrijft het advocatenkantoor MannaertsAppels

Kings of Indigo (zie Brand retail Group)

Kings of Indigo en Labfresh hebben samen denimproducten ontwikkeld die vuil- en geurafstotend zijn. Het gaat om limited edition items. Kings of Indigo en Labfresh wilden het belang tonen van minder wassen en minder kopen. Het denim overhemd en jack uit de samenwerking waren bedoeld om levenslang mee te gaan. De items zijn gemaakt van biologisch katoen, hebben een relaxte fit, de labels zijn van gerecycled polyester en de Corozo knopen zijn gemaakt van noten van de Tagua-boom, zo is te lezen. Het overhemd kost 99 euro en de denimjas 119 euro. Innovator Labfresh veroverde eerder al de markt met de vuil- en geurafstotende overhemden. Het merk heeft eerder dit jaar een winkel geopend in Amsterdam. Kings of Indigo ging in november 2022 failliet. Het merk had 230 verkooppunten in totaal 10 landen. De grootste markt voor het merk is de DACH-regio. Bij het bedrijf waren 16 mensen in vaste dienst.

Klesch/Aldel/Damco

Aluminiumsmelter Aldel is voor de 3e keer failliet. De fabriek in Delfzijl is 27 oktobetr 2022 opnieuw failliet verklaard door de rechtbank in Groningen. Deze onderneming is al twee keer eerder failliet gegaan en doorgestart. Het eerste faillissement was in 2013. Dat gebeurde toen ook al omdat de energieprijs te hoog was. Duitse concurrenten produceerden beduidend goedkoper dan Aldel, door de veel lagere prijs voor grootverbruikers in Duitsland. Volgens de curator ging het destijds om een schuldenlast van ongeveer 25 miljoen euro. en dit keer blijft er een schuld van 10 miljoen euro achter. Om een faillissement te voorkomen en tijd te kopen hadden Provincie en Rijk destijds vergeefs een overbruggingskrediet van 8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Door het faillissement verloren toen ook al 400 mensen hun baan bij Aldel en gingen nog eens 400 indirecte banen verloren in Noord-Oost-Groningen. Uiteindelijk maakte het bedrijf in afgeslankte vorm een doorstart. Investeerder Gary Klesch blies nieuw leven in het bedrijf en veranderde de naam van het bedrijf in Klesch Aluminium Delfzijl, maar in 2017 volgde weer een faillissement. Eigenaar Klesch Metals, onderzocht of hij een kabel naar Emden in Duitsland kon aanleggen voor de import van goedkope stroom uit Duitsland. Het ministerie van Economische Zaken en de provincie Groningen zagen dat wel zitten ,,Als er een voorstel komt, zullen we daar goed naar kijken”, aldus een woordvoerder van minister Henk Kamp van Economische Zaken. En zo geschiedde, totdat voor de tweede keer in 3,5 jaar de aluminiumfabriek in Delfzijl failliet ging. Nu onder de naam Klesch Aluminium van eigenaar Gary Klesch. De fabriek telde 175 vaste medewerkers en ongeveer 100 inleenkrachten. Karsten Pronk werd door de investeerders aan de kant geschoven en vervangen door de 39-jarige Australiër Chris McNamee. Pronk was al eens eerder de directeur van Aldel. De grootste schuldeisers waren de dochteronderneming van Klesch Group, Lassan die 17 miljoen euro aan hypotheekrechten had uitstaan, afnemer Noble met een vordering van 1,5 tot 2 miljoen euro en grondeigenaar Groningen Seaports. Eigenaar York Capital ging met een doorstart zelf de directie voeren. York Capital was sinds oktober 2017 eigenaar van Aldel, dat sinds die tijd formeel DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. heette. Aldel werd vervolgens gekocht door de huidige directeur Chris McNamee. Door de overname was het bedrijf voorlopig gered en de schulden werden kwijtgescholden , maar 120 medewerkers verloren wel hun baan. Voor hen kwam een sociaal plan. Aldel kwam in 2021 opnieuw in grote problemen, dit keer door de hoge energieprijzen. De aluminiumsmelterij legde in oktober 2021 al een groot deel van de productie stil, omdat het vanwege de hoge gasprijzen niet rendabel was om op dezelfde voet door te gaan. Er moest 4500 euro elektriciteitskosten per ton aluminium worden betaald en de verkoopprijs is 2500 per ton. Aldel is een van de grootste stroomgebruikers in Nederland. Het bedrijf verbruikt op vol vermogen 200 megawattuur, net zoveel als de hele stad Groningen. Bij de overname door McNamee werd een groot deel van de schulden die het bedrijf had weggestreept. Door het kwijtschelden van de schulden was er geld voor het sociaal plan voor de mensen die hun werk kwijtraakten. Met de bonden werd een principeakkoord gesloten over een sociaal plan. Er werd voortaan geen aluminium meer geproduceerd in de fabriek, het bedrijf kocht op de markt aluminium in. Zo’n 175 van de 200 medewerkers zijn ontslagen. De metaalfabriek ligt sinds begin september grotendeels stil omdat het met de hoge energieprijzen onmogelijk is geworden om rendabel te blijven produceren. Zo’n 25 medewerkers houden het bedrijf in een zogenoemde waakvlamstand in afwachting van nogmaals Staatssteun of een nieuwe overname. Sinds 23 oktober 2021 produceerde het bedrijf vanwege de hoge gasprijzen nog maar eenderde van de gebruikelijke hoeveelheid. De prijs voor een megawattuur gas is 300 euro volgens financieel directeur Eric Wildschut en voor de coronacrisis was dat nog 20 euro. De productie is nu ‘gecontroleerd stil gelegd’ Hoeveel geld Aldel inmiddels verloren heeft, is onbekend. 25 oktober 2022 verkreeg het bedrijf surseance van betaling. Maar er bestaat voor Aldel onvoldoende publiek belang om individuele overheidssteun te verlenen. De curator is opnieuw mr. Erik Eshuis van Trip Advocaten. Hij onderzoekt opnieuw een doorstart die nog dit jaar moet worden afgerond wil het bedrijf niet voorgoed verloren gaan.. De afgelopen weken zijn er al wel met meerdere partijen gesprekken geweest, maar die zijn allemaal afgeketst.

Kluitmans

10 december 2019 is Kluitmans Trailers, Cranes & Equipment BV failliet verklaard evenals drie bv’s uit dezelfde groep,  Cranes & Supplies Holding BV, Grab & Lift BV en KHC BV.  De curator is  mr. T. Schravers. er werkten in totaal bij alle bv’s circa 35 werknemers. Kluitmans Trailers, Cranes & Equipment BV oftewel TCE Is ontstaan uit het samengaan van Kluitmans Haaren en Kluitmans Budel. Het bedrijf werd in 1986 opgericht door Theo en Karin Kluitmans. De klanten, hoofdzakelijk bouwmaterialenvervoerders, konden vanaf het begin terecht voor de reparatie aan hun oplegger, kranen, klemmen en pallethaken. Al vrij snel na de oprichting begon Kluitmans met de productie van de Kluitmans gevelstenentang. Steeds meer klanten wisten door met name deze gevelstenentang hun weg te vinden naar het Brabantse Haaren. Ook in het buitenland werd Kluitmans een begrip. Kluitmans groeide hierdoor al snel uit tot een toonaangevend bedrijf op het gebied van verkoop en reparatie van transportmiddelen voor het vervoer van bouwmaterialen.

Het Koetshuis

Nadat eerder ook andere restaurants van John Spruit failliet gingen is nu ook het Koetshuis in Enschede failliet. Het Koetshuis was eerder van Fred Bohnke en werd sinds 2016 door John Spruit en zijn echtgenote Wendy uitgebaat. Zij namen de helft van de aandelen over van oud-ondernemer Jan Zantinge, die zelf in Nice en Monaco woont.  In april kondigde Spruit aan de bistro te willen verkopen, maar 1 juli sloot de zaak voortijdig nadat verhuurder Ten Cate het huurcontract met financierder Jan Zantinge plotseling ontbond.  Het is niet de eerste keer dat het echtpaar Spruit met een horeca zaak failliet gaat. Zij exploiteerden in het verleden restaurant Het Glas/hotel (Rodenbach) aan de Parkweg dat in 2015 ook eindigde met een faillissement en tonnen schuld. Het zelf aangevraagde faillissement van Rodenbach dat op naam stond van Wendy Spruit werd veroorzaakt door tegenvallende omzetten in combinatie met hoge kosten. Spruit had een te groot (21) en te duur team van het gerenommeerde hotel De Wiemsel uit Ootmarsum aangetrokken en de aanbiedingsacties, onder andere met Groupon-kortingsbonnen voor met meergangen menu’s voor de helft van de prijs waren geen succes. Ook Cafe 21 en Restaurant 21 van Spruit gingen failliet. Grand cafe- en restaurant 21 waren twee voor 35.000 euro gesubsidieerde re-integratieprojecten die door Spruit samen met Paul van der Laan opgezet werden. Het failliete restaurant Oud Utreg aan de Voorstraat in Utrecht wilde met crowdfunding via het platform CrowdAboutNow door gasten, de nodige vernieuwingen realiseren. Met hulp van Herman den Blijker heropenden John Spruit en Erik de Krosse het horeca etablissement in maart 2012. De lening zou binnen 3 jaar worden terugbetaald met een rente van 13 procent. De investering moest binnen 3 maanden bij elkaar worden gebracht maar strandde. Nadat interventie van Herman den Blijker met het programma HerrieXXL in voormalig restaurant ‘De Ommekeer’ liep het dankzij de publiciteit nog even goed met de Frans-georiënteerde horeca-zaak, maar binnen een jaar ging het steeds slechter en was ook daar een faillissement, net als bij drie andere restaurants die aan het programma van Den Blijker meededen, onafwendbaar. De Rotterdamse John Spruit (49) bezoekt met zijn oudste zoon graag sterrenrestaurants, organiseerde wijnreizen en kocht zijn eigen Oostenrijkse wijnlabel van wijnhuis Krug, de “Chateau Twente Chardonnay by Wendy”. De familie Spruit woont in Vriezenveen en John heeft ruim 30 jaar ervaring in de horeca. Hij volgde een koksopleiding en werkte kort bij de ABN-AMRO bank. Op negentien jarige leeftijd vertrok hij naar Arizona, Amerika om daar als hotelkok aan de slag te gaan. In 2016 is hij afgestudeerd als Internationaal erkend Gastronoom/Sommelier en kreeg de tweede plaats bij de Grand Prix du Caviar 2016. John Spruit won het kampioenschap stamppot koken met een pastinaak-stamppot met in Oloroso sherry gewelde rozijnen geserveerd in schelpen. Spruit kreeg naar eigen zeggen daarna aanbiedingen van twee grote supermarktketens, waaronder Jumbo om zijn stamppot in hun schappen te krijgen, maar dat mislukte door gezondsheidsredenen. Ook het voorzitterschap van de afdeling twente van horecaorganisatie Slow Food ging vanwege tijdgebrek en zijn slechte gezondheid niet door. Spruit wil bestuurslid worden van Euros-Toques Nederland, maar de aanstellingsprocedure loopt nog tot eind 2018. Wendy Spruit hield zich bezig met het opleiden en begeleiden van de zwarte brigade, party management, marketing en de inrichting en uitstraling van het Koetshuis. Het Koetshuis was vroeger de stalhouderij van villa Het Schuttersveld. Op de zolder werd destijds ruwe katoen te drogen gehangen. Rondom Bistro Het Koetshuis ligt een schitterende tuin die op de Nederlandse monumentenlijst staat.

Kool (zie ook FST)

Voor Kool Transport zou een een faillissement zijn aangevraagd. Veel chauffeurs melden dat zij al vele jaren met veel plezier voor Kool Transport werkten tot het bedrijf werd overgenomen. “Een mooi transportbedrijf is in zes maanden tijd helemaal naar de klote geholpen”, aldus een boze vrachtwagenchauffeur. Ook Stichting VNB, onderdeel van vakbond FNV, heeft inmiddels een brandbrief gestuurd naar de eigenaren van Kool Transport. In de brief roept VNB Kool Transport op om met de chauffeurs in gesprek te gaan en hen te informeren over de ontstane situatie bij het bedrijf en wat de gevolgen zijn voor de chauffeurs. Volgens de brief van Stichting VNB is er behoorlijk wat mis bij het bedrijf zo blijkt uit een opsomming in de brief:

 • Voorschotten die niet of te laat betaald worden
 • Tolkastjes die niet werden betaald waardoor de tol door chauffeurs moest worden voorgeschoten
 • Maandlonen worden te laat betaald en de chauffeurs ontvangen te laat, of helemaal niet, hun loonstrook
 • Zieke werknemers krijgen bericht dat zij een eindafrekening krijgen terwijl zij nog in dienst van het bedrijf zijn
 • Er is beslag gelegd op leasevoertuigen waardoor de werkzaamheden simpelweg niet meer kunnen worden uitgevoerd. De eigenaar van de HCR Groep, Hans Kroon, neldde eerder dat de overname van de HCR Groep door de FST Groep met onmiddellijke ingang was teruggedraaid. Wat de reden is voor de financiële problemen bij FST is op dit moment niet bekend. Het is op dit moment eveneens niet bekend hoeveel werknemers door dit faillissement worden geraakt.  Bij Kool Transport werkten tussen de 70 en 80 chauffeurs. Het ruim 100 jaar oude Kool Transport werd op 15 april 2022 overgenomen door de FST Group. Volgens Bras is de  situatie verder verslechterd nadat hij vanuit de politie de melding heeft gekregen dat er serieuze signalen zijn “dat mensen plannen hebben om de directie dood te schieten”. Onze namen en adressen worden vrijelijk via facebook en andere media gedeeld, mijn huisadres staat onder verscherpte surveillance en er wordt onderzoek gedaan naar de herkomst van deze signalen. Het is gewoon tè bizar voor woorden!”, aldus Bras in de brief van vrijdag 6 januari 2023.

Het doel van de overname was een aantal grote klanten onder te brengen bij Kool Transport en zo gebruik te maken van de (verwachte) expertise en ervaring. Zo zou Kool Transport een boost krijgen qua omzet en resultaat. Er was afgesproken dat gedurende de eerste 6 maanden na de overname sprake zou zijn van overdracht van kennis, ervaring en werkzaamheden. Die afspraak is echter nimmer nagekomen.” “Helaas bleek ook een aantal mensen niet gecharmeerd te zijn van onze plannen en ideeën. Vanaf het allereerste ogenblik werden we geconfronteerd met onrust, praatjes over betalingsmoraal en zelfs actieve vormen van obstructie. Dat veroorzaakte veel onrust bij klanten en leveranciers. En in een markt van hard werken en weinig marge is dit een onheilspellende cocktail”, aldus Bras. “Medio oktober 2022 heeft een aantal raddraaiers besloten zich massaal ‘ziek’ te melden. Bovendien werden de praatjes over de ‘slechte betalingsmoraal’ ook verspreid bij leveranciers en relaties. Hierdoor kwamen onze klanten in problemen met hun transporten en werden leveranciers huiverig om nog zaken te doen met Kool Transport. Het gaat zelfs zover dat een aantal ‘boze chauffeurs’ zegt geen loon te hebben gehad en hebben dit onzin-verhaal ook neergelegd bij de media, zoals Transport Online”, vervolgt Bras. “Jullie weten allemaal dat zowel voorschot als loon altijd netjes en op tijd zijn betaald. Zelfs de kerstpakketten zijn bezorgd bij de mensen die niet ‘ziek’ waren! Maar je kunt je nou eenmaal niet verdedigen tegen dit soort roddelpraat en achterklap”, verdedigt Bras zich. Bras is er tevens van overtuigd dat het ophalen van de leasevoertuigen een vooropgezet plan was: “Iemand moet hulp hebben geboden, toegang hebben verschaft en het heft in eigen hand hebben genomen. Waarmee de indruk van een ‘voor opgezet plan’ overigens steeds aannemelijker is.”

Koops

Koops Transport in Almere ging in november 2016 failliet. Het bedrijf heeft nog een vestiging in Rotterdam, maar die ging pas 21 februari 2017 officieel failliet. Het bedrijf dacht erover na om de vestiging in Almere te verhuizen naar Rotterdam en beide vestigingen samen te voegen, maar dat is vorig jaar niet doorgegaan.

Krommenacker

Modeontwerper Addy Krommenacker en zijn twee winkels in Den Bosch en Heusden zijn failliet. Van den Krommenacker, ontwierp voor talloze bekende Nederlanders en had al langer geldproblemen. In 2015 werd bekend dat hij problemen had met een oude schuld bij de Belastingdienst vanwege tegenslagen in landen als Kazachstan en Rusland. De couturier, die in oktober 2019 het faillissement aanvroeg, bereikte in december een akkoord met de curator. Zijn winkels in Den Bosch blijven dicht en  Addy gaat zich weer volledig storten op het ontwerpen van kleding.

Kroon kozijn zie Jan Duurzaam

Kruidvat zie AS. Watson

De Kijkshop

Kijkshop.nl, DirectSale, Lumi Plaza en PlazaSale van Konrad van den Bosch werden door de rechtbank in Den Haag failliet verklaard. Kijkshop.nl keerde eind 2019 na een faillissement weer terug als webshop met als eigenaar Konrad van den Bosch die de naam Kijkshop na de sluiting van de laatste winkels kocht. De eigenaar van Automated DirectShipping Auction Marketplace (A.D.A.M.) Leidenaar Konrad van den Bosch gaf al leiding aan online platforms DirectSale.nl en PlazaSale.nl. Het goedkopere segment maakte al snel plaats voor dure tv’s, het gehele Apple-assortiment en zelfs flessen whiskey van dik honderd euro en meer dan 3.000 flessen drank in het assortiment, waaronder een fles cognac van 5.400 euro. In navolging van 7 Ditches TV en de oprichter van Dekbed Discounter die koopjedeal.nl overnam richtte hij zich op de verkoop van luxe artikelen, zoals grote tv’s van A-merken en MacBooks. Via zijn DirectSale had hij directe toegang tot al die grote merken. De orderwaarde groeide in van 30 naar 140 euro en al snel volgden exclusieve beautyproducten en outdoorspullen, webcams, monitoren en dockingstations voor laptops. Zonder voorraad of magazijn gingen bestelde artikelen van de officiële importeur of distributeur direct naar de klanten in de vorm van dropshipping. Toen bekend werd dat de kappers dichtgingen, verkochten ze 600 tondeuses op een dag en door vakanties in eigen land, schoot ook de verkoop van outdoorspullen omhoog. Toen het mooi weer werd, verkochten ze tientallen zwembaden tussen de 3.000 en 10.000 euro. En toen de kinderen vanwege Corona niet meer naar school mochten, schoot de verkoop van chromebooks omhoog.  Hij ging in zee met Nice to Meat, dat topvlees verkoopt en wilde zelfs vis verkopen. In 2018 was de omzet van A.D.A.M. 5,4 miljoen euro, een jaar later was dat 10,9 miljoen. In 2020 schoot het omhoog naar 27,5 miljoen. Die enorme stijging kwam vooral door het succes van Kijkshop.nl. En de eerste twee maanden van 2021 was er weer een verdubbeling van de omzet zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bij Van den Bosch werkten eenentwintig mensen en er werden kapitalen uitgegeven aan automatisering. De hele backoffice werd opnieuw ingericht en het retourproces moest verbeterd worden. De studio van zijn vrouw moest vanwege Corona sluiten en de liquiditeitsproblemen stapelden zich op. In maart 2021 ging het mis, en ook met webwinkel Directsale.nl. Konrad van den Bosch meldde dat er een buitengewone aandeelhoudersvergadering plaats zou vinden en al snel daarna volgde de faillissmentsaanvraag. Wie contact probeert op te nemen met de klantenservice krijgt de mededeling dat de bedrijven door omstandigheden niet bereikbaar zijn. Op trustpilot.com, een site voor consumentenrecensies, regent het inmiddels klachten over de webshops die onder meer elektronica, parfum, drank en bloemen verkopen. In 2018 was er een miljoenenverlies en ruim elfhonderd schuldeisers hadden vorderingen voor in totaal 3 miljoen euro. De Kijkshop van de Zweedse investeerder The One werd 22 januari 2018 voor de eerste keer failliet verklaart, ruim veertig jaar nadat de eerste winkel de deuren opende. De zeventig winkels die nog met man en macht probeerden te concurreren met onlinegiganten als MediaMarkt, Bol.com en Coolblue, sloten de deuren. Over de periode van mei 2014 tot en met december 2015 was er al een verlies van 20 miljoen euro en ook over 2016 werd zwaar verlies geleden. De Kijkshop sloot in maart 2017 daarom nog eens 17 van de 84 overgebleven filialen. En later nog eens drie. Zo’n vierhonderd mensen verloren hun baan. De Zweedse investeerder Listérus & Partners Capital Advisors nam het platform waarop particuliere consumenten elkaar aankoopadvies geven over producten over. De particuliere verkopers kregen een commissie als een advies leidde tot aankoop van een product. De app voor het platform werd ruim honderdduizend keer gedownload. De Kijkshop-formule bestond sinds 1973, was innovatief en ooit een groot succes. De producten werden achter glas getoond. De Kijkshop kwam in maart 2015 in handen van de Axcent Netherlands, onderdeel van de Zweedse KIN Group die de winkelketen op haar beurt weer doorverkocht aan het Zweedse LPCA Kijk Holding, een onderdeel van private equity firma listérus & partners Capital Advisors (LPCA). De Zweedse topman Björn Serving en zijn investeringsmaatschappij Listérus & Partners Capital Advisors kocht het bedrijf in 2015. Kijkshop bezette de 50e plek in de Twinkle100. Kijkshop haalde toen nog het nieuws met een same day delivery service en bezorgde online orders binnen twee uur thuis bij consumenten in Amsterdam en Utrecht, in samenwerking met Pluplus. De winkels werden daarmee kleine distributiecentra. In de lijst van de grootste webwinkels in Nederland stond de Kijkshop op de 78e plaats. (in 2013 was dat nog de 50e plaats) Kijkshop opende in 2013 een ‘cross-channel store’ in het voormalige Expo-pand aan de Heuvelstraat in Tilburg waar een deel van de bekende vitrines met producten werden vervangen door touchscreens waarop vanuit de winkel ook artikelen uit de webshop konden worden gekocht. De koopbon, waarop voorheen de gewenste artikelen werden opgeschreven, werd vervangen door een koopkaart. Deze kaart kon bij elk touchscreenscherm gescand worden, waarna producten uit de offline en online shop aan de wenslijst op de kaart konden worden toegevoegd waarna deze vervolgens werden uitgelezen bij de fysieke kassa. In januari 2016 werd onder de noemer van ‘een strategisch besluit ter verbetering van de omnichannel retailformule’ al afscheid genomen van de winkels in Amsterdam, Almelo, Delft, Dordrecht, Ede, Emmen, Meppel en Zutphen. Deze 8 van de toen nog 100 vestigingen werden verkocht aan Readen Retail B.V, de eigenaar van online discounter D5avenue.com en Neckermann.com maar die ging door fraude al na negen maanden op 29 december 2016 failliet. De inmiddels veroordeelde broers Joop en Ronald Steenbergen, zoons van de oprichter van Kwantum Hallen, hadden behalve de acht Nederlandse winkels ook vijf Belgische winkels van Depotplus overgenomen. De Belgische filialen moesten op last van het Openbaar Ministerie in België al snel dicht vanwege fraude met overhevelen van de inventaris van de Belgische naar de Nederlandse filialen. Directeur Bas Pieper werd op straat gezet na onenigheid. De webwinkel Neckermann waar de broers ook een meerderheidsbelang in hadden gekocht van investeringsmaatschappij Axivate bleef in stand, maar ook deze zit in de problemen. Uiteindelijk worden de beide broer veroordeeld wegens witwassen. Ronald werd het zwaarst gestraft met 18 maanden cel. Ook vanweg zijn wapenbezit.  Bas Rasker van Axivate Capital neemt met 28 miljoen euro actief deel in Nederlandse en Europese ondernemingen op het gebied van digitale media, e-commerce, internet en travel. Kijkshop werd destijds overgenomen door Op is Op voordeelshop die in 2019 ook failliet ging. In 2020 boekte Kijkshop nog een winst van 13.968.373 euro, in 2019 ging het om een winst van 60.281 euro. Dochterbedrijf DirectSale leed in 2019 en 2020 verlies, net als LumiPlaza. PlazaSale boekte wel winst. Er zou door ADAM  (Automated DirectShipping Auction Marketplace) in totaal tot eind 2020 winst zijn gemaakt, zo stelde de financieel directeur van het moederbedrijf. Begin 2021 werd onderzoek gedaan naar de boeken door B&S, maar die constateerde dat er al geruime tijd fors verlies werd geleden. De financieel directeur heeft zich vervolgens ziek gemeld en heeft daarbij, volgens het bestuur, een deel van de administratie van de vennootschappen verduisterd. B&S haakte af waarna begin maart 2021 bekend werd dat het einde oefening was voor het bedrijf. De B&S Group van Willem Blijdorp heeft vervolgens beslag laten leggen op de woning van voormalig eigenaar Konrad van den Bosch, omdat hij nog ruim 1 miljoen euro van de eerste lening te goed zou hebben. In 2019 werd Konrad van den Bosch eigenaar van de merknaam van De Kijkshop maar ging al snel failliet. De rechtbank oordeelde in februari 2022 dat Van den Bosch inderdaad 1 miljoen euro moet terugbetalen aan de B&S Group. Van den Bosch stuurde eind 2020 een email aan een manager van B&S Group waarin hij dweept met een grote winst die de opgeleefde Kijkshop zou behalen. Zijn bedrijf kan naar nog grotere hoogten stijgen als het gaat samenwerken met B&S, dat onder meer handelt in consumentenelektronica en beautyproducten. De Kijkshop had dringend extra werkkapitaal nodig, dus wil Van den Bosch geld lenen van B&S. Hij stelt voor om acht ton te lenen tegen 6% rente met een looptijd van drie maanden. Blijdorp en consorten schatten het risico blijkbaar lager in. De partijen komen uiteindelijk een lening overeen van 1 miljoen euro tegen 4% rente en een aflossingstermijn van vijf maanden. Op 22 januari 2021 maakt B&S de 1 miljoen euro over aan het moederbedrijf A.D.A.M. Echter waar Van den Bosch uitkwam op 3,5 ton winst, berekend B&S juist een verlies van ruim anderhalf miljoen. De Kijkshop kwam opnieuw in liquiditeitsproblemen en klopte nogmaals aan bij B&S voor een lening. Die had daar geen trek in en in april 2021 ging De Kijkshop ten onder, waarna B&S via de rechter de 1 miljoen euro terugeist. De Kijkshop moet het miljoen terugbetalen, inclusief de 4% rente. En als de zaak het niet kan betalen, moet Van den Bosch het persoonlijk betalen. Van den Bosch verklaarde voor de rechtbank dat hij eind 2020 het vertrouwen in zijn eigen cfo begon te verliezen, omdat gerapporteerde omzetstijgingen niet terug waren te zien in de winstcijfers. Toch gebruikte hij die cijfers, in januari 2021, om geld te krijgen van de B&S Group. Het argument dat het bedrijf van Blijdorp misbruik heeft gemaakt van de ‘zwakke positie’ van De Kijkshop werd door de rechter afgewezen. De leningvoorwaarden waren immers soepeler dan Van den Bosch zelf voorstelde. Het beursgenoteerde B&S heeft beslag laten leggen op de woning van Van den Bosch en mag de bank verzoeken om de woning te veilen. Maar naar nu blijkt hebben Bart Quispel, Hendrik van de Wal en Maurice van den Berk ongeveer een jaar geleden in stilte de merkrechten gekocht. De Kijkshop heeft nu geen winkels en geen webshop meer, maar een liveshoppingplatform. Mede-initiatiefnemer Koen Naber heeft er met deze nieuwe herstart alle vertrouwen in. De vernieuwde Kijkshop komt in 2023 met een app voor verkopers en eentje voor consumenten.

Koninklijke Nederlandse Munt

De Koninklijke Nederlandse Munt heeft grote betalingsachterstanden. Alleen al het ministerie van Financiën had 18 miljoen euro tegoed. Het bedrijf was technisch failliet en werd overeind gehouden door de overheid. Het bedrijf stond sinds juni 2016 onder verscherpt toezicht. De financieel directeur stapte op en er werd een chief restricting officer aangesteld die het bedrijf weer op de rails moest krijgen om te verkopen. De 2e Kamer was niet over de situatie geïnformeerd. De Koninklijke Nederlandse Munt werd vervolgens overgenomen door de Belgische investeerder Groep Heylen voor 3,6 miljoen euro. De Staat c.q. de belastingbetaler blijft achter met een verlies van 13,5 miljoen euro. Voor de aandelen krijgt de Staat nog geen 7 ton en het vastgoed levert 1,7 miljoen euro op. De Munt keert nog een keer een dividend uit van een half miljoen. De Staat kan daarnaast drie jaar lang 4 ton per jaar te besparen op de kosten voor het produceren van munten. Het verlies kan nog oplopen met maximaal 2,7 miljoen euro omdat er garanties zijn gegeven voor mogelijke financiële tegenvallers. Bij de KNM werken ongeveer negentig mensen. De werkzaamheden worden op termijn verplaatst naar een goedkopere locatie in de omgeving van Utrecht en het vastgoed zal te gelde worden gemaakt. De Munt bestaat al vanaf 1567 en sloeg sinds 1807 de Nederlandse munten, vooral stuivers. er werden ook veel buitenlandse munten geslagen. Een order uit Chili om 850 miljoen peso’s te produceren zorgde voor grote problemen en leverde het bedrijf een boete op wegens wanprestatie.

Kozijnwens/Kozijnvervanger zie ook EBK

Opnieuw zijn er twee Enschedese bedrijven in kunststof kozijnen failliet, maar de directie van Kozijnwens zal waarschijnlijk door de curator wegens onbehoorlijk bestuur persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die in totaal circa 330.000 euro bedraagt. Bij Kozijnwens lijkt er sprake van een sterfhuisconstructie. Kozijnwens ging in januari 2022 failliet, welke werd aangevraagd door een leverancier. Tien schuldeisers hebben samen nog 53.500 euro tegoed, de fiscus 198.500 euro. Dat is inclusief een loonvordering van drie werknemers die twee maanden geen salaris en geen vakantiegeld kregen.  De voormalige eigenaar en de huidige aandeelhouder van Kozijnwens zouden bedrieglijke bankbreuk hebben gedaan. Het gaat om Gerrit Spijkers en Jan Slot uit Enschede. Spijkers was tot juni vorig jaar directeur en eigenaar en droeg de zaak toen over aan werknemer en katvanger Jan Slot. Het pand aan de Kopersteden werd gehuurd door een holding van Spijkers (GHS), maar werd later op naam gezet van de holding van zijn vriendin. Sinds januari fungeerde de holding van Spijkers echter weer als huurder. Spijkers, diens holding én zijn vriendin hebben samen een schuld bij het failliete Kozijnwens van ruim een ton. Spijkers was al eerder betrokken bij verschillende faillissementen. Onder meer bij Profijt Kozijn, Regio Kozijn, Kozijnexpert Ditservice, Allroundpartners Nederland en All4you Montage. En ondertussen heeft hij ook alweer een nieuw bedrijf opgericht, dat geregistreerd staat aan de Josink Hofweg in Enschede. Zijn holding opereert nog vanuit het pand van het failliete Kozijnwens aan de Kopersteden. Bij Kozijnwens lijkt er sprake was van een ‘katvangconstructie dan wel sterfhuisconstructie met als doel de schudeisers te benadelen. Vanuit datzelfde door Spijkers gehuurde pand aan de Kopersteden opereerde tot 20 maart ook Kozijnvervanger BV, een bedrijf dat op naam stond van de holding RR Beheer van Enschedeër Ronnie Rorije. Ook hier een soortgelijk patroon als bij Kozijnwens. De failliete bv heeft nog een forse vordering – 87.000 euro – op een andere vennootschap van eigenaar/ directeur Rorije, KGN BV. Een bedrag dat ongeveer gelijk staat aan het tekort in het faillissement. De Belastingdienst heeft gemeend, dat Kozijnvervanger de in de beginperiode ontstane achterstand in loonheffingen niet op korte termijn kan inlopen, waarna het faillissement werd aangevraagd.

Kruidvat zie A.S. Watson

Kwantumhallen zie ook Readen, Neckerman en Kijkshop

In 1976 werd in Woudenberg de eerste Kwantumwinkel geopend door Joop Steenbergen onder de naam Kwantum Hallen. De benaming Hallen was afgeleid van de voormalige Hallen-Bioscoop in Amsterdam in welk pand een filiaal werd gevestigd, in de nabijheid van de Centrale Markthallen aan de Jan van Galenstraat. Hier was Joop Steenbergen in navolging van zijn vader werkzaam in de haringstal bij het Muiderpoortstation in Amsterdam-Oost. Begin jaren zeventig van de twintigste eeuw beëindigde Joop Steenbergen de markthandel en begon een groothandel in vinyl en nylon, Vinylon. Bij de oprichting in 1976 was Kwantum Hallen bedoeld als een nieuw afzetkanaal voor de doe-het-zelfartikelen en vloerbedekkingen van Vinylon, waarmee men wilde inspelen op de concurrentie van de opkomst van de (zelfbedienings)warenhuizen. In 1986 ging Kwantum Hallen bijna failliet en werd verkocht aan Macintosh van Zeeman. De naam Kwantum Hallen werd verkort tot Kwantum. Het aantal vestigingen nam snel toe en in 2008 steeg het aantal vestigingen zelfs boven de 100. In 2010 werd de eerste vestiging in België, geopend. Steenbergen ging met zijn groothandelsbedrijf Volume Trading partijen kaarsen, messensets, bagagelabels en meer ‘non-food-waren in en verkopen. Macintosh vond in november 2015 alweer een nieuwe koper voor de woonwinkelketen. Gilde Equity Management nam voor 28 miljoen euro alle Kwantumvestigingen over. De opbrengst werd gebruikt voor het aflossen van schulden. De verkoop leverde voor Macintosh een bescheiden boekwinst op van een miljoen euro.  Kwantum heeft 110 winkels in Nederland en België en ruim 2000 medewerkers. Albert Voogd werd per 1 maart 2023 de nieuwe ceo van de Homefashion Group (HFG), het bedrijf achter Leen Bakker en Kwantum. Hij volgt Debbie Klein op, die HFG na vijf jaar zal verlaten.

Lake Side Stores/Teidem

Jeansketen Lake Side Stores met 28 winkels is failliet. Zes jaar geleden telde de keten, die bekende merken als Lee, Wranglers en Petrol verkoopt, nog ruim 70 winkels door heel Nederland. Investeerder Bencis had tussen 2006 en 2011 Perry Sport , Aktiesport en Teidem. In 2011 kwam daar korte tijd een meerderheidsbelang in Van Deursen Retail Groep bij, met toen 200 winkels van Shoeby en 70 winkels van Lake Side. In 2016 gingen Perry Sport, Aktiesport en Teidem failliet. Eind 2015 werd door een management buy out de inmiddels afgeslankte keten overgenomen door Hans den Arend en Daniële Horsten. Het winkelbestand bestond nog maar uit 28 winkels, waarvan 10 franchise. De drie vennootschappen waarin Lake Side werd ondergebracht ging 21 februari failliet. De winkels bleven onder toezicht van de curator nog open, maar een doorstart blijkt niet mogelijk te zijn. De bezoekersaantallen waren na de management buyout drastisch teruggelopen. In 2017 boekte Lake Side nog een omzet van 9 miljoen euro, maar daar werd verlies op gemaakt. ABN Amro wilde minder krediet verstrekken. Aanvankelijk waren negen partijen geïnteresseerd in een mogelijke doorstart. Daarvan brachten er twee een voorlopig indicatief bod uit. Maar van een definitief bod is het niet gekomen vooral omdat Franchisenemers niet wilden meewerken. Een aantal wilde stoppen, en anderen wilden zelfstandig verder. De voorraden worden nu verkocht met een uitverkoop in de winkels, die nog even open blijven. ABN Amro mocht van de rechter de kredietkraan van Teidem dichtdraaien en deze ging failliet. Teidem importeerde goedkope kleding voor winkelketens als Action, Bristol, Wibra en Zeeman en was actief in 45 landen. In 2011 was er nog een omzet van 72 miljoen euro. ABN Amro had in februari aangekondigd de kredieten te bevriezen. Private equitybedrijf Bencis  had bij de overname in 2007 het bedrijf overladen met 40 miljoen aan schulden om de overnamesom te financieren. Na 2011 kelderde de omzet en tot en met 2015 halveerde de omzet van de moedermaatschappij TE Holding, tot nog geen 39 miljoen euro. Bencis probeerde het bedrijf begin 2021 nog door te schuiven naar Mentha Capital, maar dat mislukte. Dat betekende het tweede faillissement in korte tijd in de kleding-portefeuille van investeerder Bencis. In februari ging Unlimited Sports Group (USG) al bankroet, het moederbedrijf van de winkelketens Perry Sport en Aktiesport. Oprichtersfamilie Van Deursen kocht de modeketen enkele jaren later weer terug.

La Ligna

Dameskledingketen La Ligna ging in 2016 en in 2019 failliet. Bij het bedrijf met hoofdkantoor in het Groningse Leek en een kantoor met een kluwe aan BV’s in Laren werkten ongeveer 230 mensen. La Ligna bestond sinds 1984 en leed al jaren verlies en had grote belastingschulden. La Ligna opende in 1984 de eerste winkel in de Stoeldraaierstraat in Groningen. In 2016 ging La Ligna voor het eerst failliet, maar werd na een maand doorgeschoven naar een nieuwe BV van het eigen management. Een schuld van 10 miljoen euro werd hiermee op zij geschoven. Destijds werden 42 van de 52 winkels behouden met de doorstart. Houdstermaatschappij Benlig B.V. ging in juli 2019 opnieuw failliet na een korte surseance van betaling. 32 winkels van La Ligna zitten in Leeuwarden, Zutphen, Deventer, Eindhoven, Enschede, Oegstgeest, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Haarlem, Den Bosch, Arnhem, Maastricht, Nijmegen, Breda, Amsterdam(2), Den Haag(3), Veenendaal, Tilburg, Haren, Oosterhout, Emmen, Ede, Goes, Heemstede, Bergen, Woerden, Gorinchem en Oisterwijk. Het bedrijf achter damesmodeketen La Ligna was ooit van Michiel Witteveen, geen onbekende in modeketen faillissementen. Benlig, van de Gooise investeringsmaatschappij Omnim waaronder de winkels van La Ligna vallen is net als Tripple M van Stijn Henricus Johannes Nienhaus uit Blaricum, die ook belangen heeft in IT`s Perfect Nederland BV, Nickelson en College Style.  Het concern is onderdeel van HWB Consultancy en SAS Online, dochters van Omnim, die ook het failliete College Style doorstartte en daar slechts 322.000 euro voor betaalde.

Leapp

Investeringsmaatschappij Gilde uit Houten kondigde in 2015 aan de groei van Leapp te zullen financieren, maar stopte daar plotseling mee. Leapp verkocht gebruikte refurbished Apple-producten. De webwinkel en later winkelketen werd in 2011 opgericht door Rogier van Camp en had 24 filialen in België en Duitsland. Leapp won verscheidene prijzen en verscheen regelmatig in de media, maar kampte met oplopende verliezen. In 2015 was er ineens 1,5 miljoen euro verlies en in 2016 liep dat op tot bijna 4,5 miljoen euro. De jaarrekening van 2016 kreeg geen goedkeurende verklaring van de externe accountant vanwege problemen bij de invoering van een nieuw geautomatiseerd voorraadsysteem waardoor onvoldoende controle-informatie over de voorraden was. De Consumentenbond constateerde in een onderzoek dat de telefoons vaak versleten bleken en niet zoveel goedkoper. Van Camp wijt het faillissement aan de ‘explosieve groei’ en gebrek aan extra financiering. Volgens de curator heeft Gilde geïnvesteerd in de groei van Leapp en is hierdoor eigenaar van 53 procent in de houdstermaatschappij. Gilde heeft ook geld ter beschikking gesteld in de vorm van achtergestelde leningen en heeft een vordering op de failliete boedel. Gilde gaf in 2017 nog een aanvullende, achtergestelde lening van 4,5 miljoen euro en ABN AMRO verruimde het krediet met één miljoen euro. 18 juli 2018 werd een doorstart met de webshop en 14 van de 24 winkels gemaakt door Nobel Capital, waardoor 100 van de 170 arbeidsplaatsen én de garanties voor klanten behouden bleven. Nobel Capital heeft een kleine 1,3 miljoen euro betaald voor de overname. De opbrengst ging vrijwel geheel naar de grootste schuldeiser, ABN Amro. Bijna alle Nederlandse winkels, met uitzondering van Almere, Apeldoorn en Tilburg zijn weer open zijn gegaan. Alle lopende garanties op producten die vóór het faillissement zijn verkocht, blijven van kracht. Oprichter Van Camp blijft als minderheids aandeelhouder en bestuurder bij de onderneming betrokken. Leapp zal niet langer in Duitsland actief zijn, maar Nobel Capital bekijkt wel of ook de Belgische vestigingen later misschien nog kunnen worden doorgestart. Nobel Capital die ook eerder investeerde in retailbedrijven, zoals brillenketen Ace & Tate en Wave, het bedrijf achter Cosmo Kappers legde 1,3 miljoen euro op tafel voor de redding. 1 miljoen voor de voorraad, 100.000 voor de inventaris van de winkels en het hoofdkantoor en 120.000 voor de goodwill. ABN AMRO bleek de schuld opgelopen te laten hebben tot 6,5 miljoen euro.

Ledo Music

Het muziekbedrijfje van Eelko van Kooten is na slechts twee maanden door oplichting in juli 2021 failliet gegaan. Een websitebouwer lichte hem op voor 1 miljoen euro en hield het bedrijf gegijzeld. Dertig personeelsleden verloren hun baan. Van Kooten beschuldigt ceo Sarah Hildering van lith van verraad.

Leenders Bakkerij BV

Bakkerij Leenders aan de Dorpstraat in Oirsbeek is door de rechtbank in Maastrich op 9 maart 2021 failliet verklaard. Daardoor kunnen, als er geen doorstart komt elf medewerkers hun baan verliezen. Curator Jacques Paulissen ziet echter wel kansen voor een doorstart. De bakkerij vroeg zelf het faillissement aan en kampteal enige tijd met personeelsproblemen. Vanwege de coronamaatregelen en de grote onderbezetting vanhet personeel, was het niet verantwoord om nog open te gaan. Ook de holding waaronder de bakkerij viel is failliet.

Van Leeuwen Logistiek BV

Van Leeuwen Logistiek aan de Madame Curiestraat 2 in Sassenheim is 28 februari 2023 failliet verklaard. 16 werknemers verloren hun baan. Van Leeuwen Logistiek was gespecialiseerd in meubel logistiek en verhuizingen, maar verzorgde ook verhuizingen en opslag van inboedels en goederen. Het bedrijf begon in 1924 als een bodedienst met paard en wagen en groeide uit tot een volwaardig transportbedrijf onder leiding van een vierde generatie binnen de familie.

Leka

Ceinturenfabrikant Leka uit Almelo die op ambachtelijke wijze lederen ceinturen vervaardigden is 19 december 2022. En heeft sinds 1999 een solide klantenbestand opgebouwd, maar ging door extreme investeringen en teruglopende omzet toch failliet. Curator Eddy Kolkman onderzoekt een mogelijke overname. Bij Leka werden ceinturen voor dames, heren en kinderen op ambachtelijke wijze geproduceerd door ruim twintig werknemers die nu zijn ontslagen. In september 2022 stokte ineens de omzet en bleek er plotseling minder vraag. De directie heeft zelf het faillissement aangevraagd Er zouden meerdere overname kandidaten in Leka geïnteresseerd zijn en er werden al voor het faillissement gesprekken met drie partijen gevoerd. De totale schuldenlast is ongeveer 900.000 euro. Zowel de bank, leveranciers als de belastingdienst hebben behoorlijke vorderingen op het bedrijf. De naam Leka staat voor Lederwaren Kamp. Het familiebedrijf, waarvan de oorsprong terug gaat naar de jaren 20 van de vorige eeuw toen Willem Webbink zadelmaker was in Vriezenveen maakte met de hand schooltassen en paardentuigen van dierenhuiden. Met een hondenkar trok hij door Twente om bij de boeren paardentuigen te repareren. Na de oorlog, in 1946, begon hij met een lederwaren- en zadelmakerij in Hengelo. Dat bedrijf werd in de jaren 50 overgenomen door Johan Kamp, die zich vooral richtte op het maken van speciale gereedschapstassen voor het bedrijf Holec. Een ambacht waarbij de tassen werden gesneden uit leer, het canvas werd geklopt, met de hand werd gezoomd en de zijkanten met de stikmachine erin werden gezet. Duizenden tassen werden toen in de werkplaats van Kamp Lederwaren met de hand gemaakt en in elkaar gezet. In 1978 werd een tweede bedrijf opgericht, Leka Ceintuurindustrie, waarbij de ambachtelijke kennis van de voorgaande decennia werd gebruikt voor de productie van lederen ceinturen.

Lennaerts

Fiat-, Alfa Romeo- en Jeep-dealer Lennaerts met vestigingen in Roermond en Venlo en een universele garage in Beesel is 30 januari failliet verklaard. Er wordt gewerkt aan een doorstart. Er werken 28 mensen bij het bedrijf. Als curator is Peter Brouns van Boels Zanders aangesteld. Het bedrijf zag zijn Citroën-dealerschap overgaan naar Janssen Kerres. Vorig jaar nam Hekkert het Hyundai-dealerschap over van Lennaerts.

Leonidas

Alle twintig Nederlandse filialen van Leonidas zijn 12 januari 2023 failliet verklaard. Handelsonderneming Min uit Roosendaal, heeft de stekker eruit getrokken. De filalen zaten onder meer op Schiphol en op NS-stations. Min verkocht ook de Leonidas bonbons aan andere groothandelsbedrijven en detailhandelaars. Bij het bedrijf werken zo’n honderd werknemers. Volgens curator Bart van Logtestijn van Rassers Advocaten blijven de winkels voorlopig open en wordt onderzocht of een doorstart mogelijk is. Philippe de Selliers, ceo van Leonidas, laat weten dat het faillissement van Min geen invloed heeft op Leonidas in uit België. Min is slechts een van de veertig Nederlandse ‘doorverkopers’ en  Zestien winkels van Leonidas worden doorge start door Coco & Sebas van Jumbo-topman Ton van Veen. De winkels in grote binnensteden, op Schiphol en op NS-stations gaan door onder een andere naam.

Letoprint

Drukkerij en grafisch afwerkingsbedrijf Letoprint aan de Belder in Roosendaal en zusterbedrijf West-Brabantse Grafische Dienstverlening aan de Kristallaan in Zevenbergen zijn failliet verklaard. Het bedrijf heeft dertien medewerkers. Een doorstart door mr. Joost Willemen namens Haans Advocaten wordt onderzocht.

Lightyear

Lightyear vroeg voor de operationele tak van het bedrijf uitstel van betaling aan en ging vervolgens failliet. 622 medewerkers verloren hun baan. Investeerders staken 200 miljoen euro in het project. Curator is Reinoud van Oeijen. In 2022 presenteerde het Nederlandse Lightyear de definitieve productieversie van de voorheen als Lightyear One bekende zonneauto. Lightyear is genoodzaakt om de productie van de ‘0’ te staken. Het blijft dus bij een klein aantal gebouwde exemplaren.  Lightyear-CEO en mede-oprichter Lex Hoefsloot. Lightyear gaf aan dat het uitstel van betaling aangevraagd heeft voor Atlas Technologies B.V., de operationele tak van het bedrijf. Lightyear zou te snel zijn gegroeid en de afgelopen tijd te weinig geld op hebben gehaald bij investeerders. Oprichter Lex Hoefsloot heeft inmiddels ongeveer 8 miljoen aan nieuw kapitaal opgehaald bij Individuel Investors Group voor een mogelijke doorstart met de Lightyear 2. Invest-NL, de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij investeerden in 2022 al samen 25 miljoen euro. Eerdere investeerders dragen ook bij aan de nieuwe ronde, zoals uitvaartcoöperatie DELA en SHV, het bedrijf van de zakenfamilie Fentener van Vlissingen. De investeringen van het Nederlandse overheidsfonds Invest NL en het Zweedse Koenigsegg zijn niet direct verbonden aan de operationele tak van Lightyear, maar aan moederbedrijf Atlas Technologies Holding B.V. dat het intellectuele eigendom van Lightyear bezit. De Lightyear 2 is voor het jonge bedrijf ook een veel belangrijker model. De Lightyear 2 belooft een vanaf prijs van minder dan €40.000. De Lightyear 2 krijgt een actieradius van zo’n 800 kilometer. Lightyear heeft van particulieren al 40.000 bestellingen geregistreerd en LeasePlan en MyWheels hebben al ingetekend voor ruim 20.000 exemplaren. Een doorstart voor het bedrijf verloopt lastig want de financiers die 81 miljoen euro in Lightyear 0 staken, hadden de rechten in onderpand gekregen en wilden deze vasthouden. Met de hoop om later toch nog te kunnen cashen werden de rechten toch onder voorwaarden vrijgegeven. Echter er zit ook veel geld in de reeds geproduceerde auto’s en de assemblagefabriek in Finland. De curator was niet voornemens deze cadeau te doen aan de  investeerders. In 2020 leed het bedrijf 5 miljoen euro verlies, in 2021 bijna 21 miljoen en in 2022 64 miljoen euro. Curator Van Oeijen onderzoekt tevens of er wel sprake is geweest van behoorlijk bestuur nu blijkt dat de jaarrekening over het jaar 2000 niet binnen de wettelijke termijn werd gepubliceerd en waardoor crediteuren risico’s liepen waarvan ze niet konden weten dat deze bestonden. Een afgeslankte doorstart vindt in april plaats met een volledig nieuw bedrijf genaamd Lightyear Technologies die de Lightyear 2 gaan bouwen. In dat nieuwe bedrijf is volgens eerdere berichten plaats voor ongeveer honderd van de oorspronkelijke ruim zeshonderd medewerkers.  De doorstart werd mogelijk door een kapitaalinjectie van 8 miljoen euro van de investeerders. Het nieuwe bedrijf dat massamodel Lightyear 2 moet gaat uwen krijgt alle patenten mee. In april was er een online veiling met ook enkele (demo)voertuigen van het eerste model Lightyear 0. Dat leverde in totaal ruim 650.000 euro op als troost voor de schuldeiesers die 17 miljoen euro aan vorderingen tegoed hebben. De prototypes leverden het meest geld op, hoewel ze niet legaal de openbare weg op mogen. Een van die testmodellen werd voor 98.888 euro verkocht. Die auto heeft een “theoretisch rijvermogen van 20 km/u”. Twee andere prototypes werden voor 86.000 en 72.000 euro verkocht. 

Lingerieland

Lingerieland uit Noord-Holland werd 14 maart 2018 op eigen verzoek failliet verklaard. De keten had vestigingen in Castricum, Haarlem, Beverwijk en Krommenie. Lingerieland ontstond in 2011 toen vier winkels van Livera de nieuwe naam kregen. De winkel in Castricum was een van de grootste in Nederland, in het hogere segment. Eigenaar Gerard Albus, zoon van de oprichter van de Livera-keten Margreeth Albus de Groot nam de beslissing tot afsplitsing van Livera, omdat hij niet akkoord ging met de nieuwe strategie van Intres, de eigenaar van het concept van Livera.

Lingeriewereld

De Nederlandse keten Lingeriewereld ging in februari 2023 failliet. De curator geeft aan dat de keten vanaf het begin te kampen had met onverwachte en grote tegenvallers. Zo vielen de omzetten in de eerste coronajaren tot 35 procent lager uit dan verwacht en liepen verliezen op tot 140.000 euro. De genadeklap kwam begin 2023, toen het bedrijf te maken kreeg met extreme kosten- en huurprijsverhogingen, 10 procent hogere loonkosten en een verdubbeling van de energiekosten. De retailer uit Huizen runt een webshop en drie Lin-Gerie-winkels in Amstelveen, Hilversum en Kaatsheuvel. De huurovereenkomsten van de vestigingen zijn opgezegd. Wel worden de voorraden vanuit de winkels nog verkocht. Voor de elf medewerkers is een plan in de maak met het UWV. De komende periode onderzoekt de curator of een doorstart tot de mogelijkheden behoort. Een biedingsprocedure is opgestart.

Little Indians

Kindermodemerk Little Indians is in juni 2023 failliet gegaan. Eigenaar Vanessa Erasmus zag na de coronapandemie de omzet teruglopen en kampte met late leveringen en hoge kosten. Het faillissement van de belangrijkste klant webwinkel TOM gaf de doodsteek. Vanessa hoopt op een doorstart met een investeerder of andere partij. Vanessa richtte Little Indians in 2014 op en had zo’n 400 verkooppunten in 25 landen. Ook had ze een eigen webshop en een fysieke winkel in Rotterdam.

Long Life zie gewoon Doen

Lucius Autotransport

Lucius Autotransport uit Schijndel die onder andere de afleveringen van Tesla’s in binnen- en buitenland verzorgde is 4 september failliet verklaard. Joachum Lucius had een miljoenenschuld bij crediteuren en de belastingdienst. Tesla heeft toeleveranciers verzocht een deel van zijn eerdere betalingen die terug gaan tot 2016 terug te storten. Een inkoopmanager vroeg in een memo om een ,,aanzienlijk bedrag” van leveranciers. Zij zouden dat geld moeten zien als investering in de groei van de autofabrikant, die henzelf uiteindelijk ook ten goede komt. Het faillissement werd tenslotte aangevraagd door de belastingdienst en Tesla werd verplicht om de tegoeden van Lucius aan hen over te maken. De eigenaar laat weten dat het faillissement deels te wijten is aan de achterstallige betalingen van Tesla. Lucius bestond sinds 2013 en had vier vaste medewerkers en 5 uitzendkrachten in dienst die zijn ondergebracht bij JLA logistics.

M&D Beveiliging

M&D Security, M&D Detachering en M&D Re integratie met vestigingen in Capelle aan de IJssel, Waddinxveen en aan de ‘s-Gravenweg 252 in Nieuwerkerk a/d IJssel zijn failliet en worden deels doorgestart en overgenomen door National Security B.V. in Waddinxveen. Het personeel en de klanten waaronder de Lidl en Praxis verhuizen mee, maar de vaste contracten zouden daarbij worden omgezet naar tijdelijke. National Security B.V. is gevestigd in Waddinxveen en is gevestigd in een pand van het failliete M&D. De oude eigenaar Vilic dzevad is doorgegaan onder de naam National security.

MS mode

In 1964 begon de oprichter Max Abram de eerste winkel in Rotterdam (na in Amsterdam op de markt te zijn begonnen) onder de naam: “De Mantelspecialist”. MS Mode is gespecialiseerd in de verkoop van kleding voor vrouwen in de leeftijd van 35 tot 55 jaar in de maten 40 tot 52. Op 28 januari 2011 verkocht Maxeda Retail Group (Vendex en Koninklijke Bijenkorf Beheer Beheer B.V.) M&S Mode voor een bedrag van ca. 55 miljoen euro aan Ronald Kahn van Retail Beheer B.V. (voorheen genaamd Excellent Retail Branche Group B.V., ook bekend onder de naam Excellent Retail Brands). De gebruikte naam M&S Mode werd daarbij veranderd in MS Mode, nadat Kahn de merknaam verkocht aan Marks & Spencer. Daarvoor werd een bedrag van 37 miljoen euro betaald. Uit de opbrengst werd 12 miljoen afgelost op een lening van Rabobank en 10 miljoen euro werd betaald als aflossing van een achtergestelde lening aan Maracaibo Ltd. 3 miljoen euro werd gebruikt om de kosten te betalen die waren verbonden aan de wijziging van het merk zoals nieuwe signing en met het restant werd de kaspositie versterkt.

MS Mode van COOLinvestments is door eigenaar Ronald Kahn na het faillissement in 2016 door hemzelf doorgestart. Roland Kahn staat aan het hoofd van Excellent Retail Brands (ERS), dat de winkels van Coolcat, MS Mode, America Today, Online design en Sapph beheert. De eerste CoolCat-winkel werd door Kahn in 1979 op de Nieuwendijk in Amsterdam opgericht. Inmiddels zijn er 130 CoolCat filialen in Nederland, België, Frankrijk en Luxemburg. De drie failliet verklaarde vennootschappen behoren tot de MS Mode Groep; dit concern had ongeveer 400 winkels in Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje. Ten tijde van de faillietverklaringen bestond MS uit elf vennootschappen, waarvan vijf vennootschappen met een statutaire vestiging. Bij MS mode werkten 2.500 mensen, waarvan 660 in Nederland. Ook de Coolcat keten van Kahn stond onder toezicht van de afdeling bijzonder beheer van ING wegens aanhoudende verliezen. Uit het V&D faillissement kocht Kahn voor een half miljoen euro het merkenrecht van V&D, samen met Jaco Scheffers en oud Hema-topman Ronald van Zetten. De naamwerd gebruikt voor een online webshop die in september 2023 iook failliet ging. Van de 130 winkels zijn er 17 in eigendom van Bouwfonds-bv’s. Ook het Rabobank Pensioenfonds bezit een winkelpand. Alleen Hengelo en Winterswijk zijn panden van Kahn. Winterjassen van MS Mode werden in een Aziatische fabriek van Kahn geproduceerd, maar voor de rest doet MS Mode in totaal met ongeveer vijftig leveranciers zaken. Bij beschikking van de rechtbank Amsterdam van 5 augustus 2016 werd aan drie vennootschappen voorlopige surseance van betaling verleend. De faillissementen van de eerste drie vennootschappen zijn uitgesproken op gezamenlijk verzoek van het bestuur en de bewindvoerders in de surseances en het vierde faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. Bij vonnissen van de rechtbank Amsterdam van 11 augustus 2016 zijn de faillissementen uitgesproken van MS Mode Group B.V., MS Mode Holding B.V. en MS Mode Nederland B.V. Ook MS Mode België N.V. en MS Mode GmbH zijn in staat van faillissement gesteld door de rechtbanken in respectievelijk België en Duitsland.MS Mode France fungeerde als houdstermaatschappij en hield de aandelen in de vennootschap naar buitenlands recht Sarl MS Mode France. Die vennootschap verkeert sinds 24 januari 2017 in staat van faillissement. MS Mode France was hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van het krediet dat Coöperatieve Rabobank Kromme Rijnstreek U.A. (“Rabobank”) aan de groepsvennootschappen heeft verstrekt. De Rabobank had vanaf 27 januari 2011 aan MS Mode Group B.V, een kredietfaciliteit beschikbaar gesteld van 56.350.000 euro. Als partij tot de kredietovereenkomst was ook MS Mode Franc toegetreden. MS Mode France was dus hoofdelijk aansprakelijk voor de uitstaande betalingsverplichting van MS Mode France bij de Rabobank die ten tijde van het faillissement nog circa 18.765.000 euro bedroeg. Ten tijde van de faillietverklaringen bestond MS uit elf vennootschappen, waarvan vijf vennootschappen met een statutaire vestigingsplaats in Nederland. Er werkten bijna 2.500 mensen in dienstverband voor de groep. Kort voor faillissement droeg Retail Beheer B.V. haar aandelen in MS over aan Retail Beheer II B.V. Hiernaar loopt nog een onderzoek. MS Mode Group B.V. had als raad van commissarissen R.M. Kahn, D.J. Mok, J.N. Scheffers en E.D. Drok. Ruim tien andere partijen hadden ook interesse in een overname. Roland Kahn en zijn zakenpartner Jaco Scheffers zouden volgens eigen zeggen zelf niet van plan een bod te doen op MS Mode maar deden dit uiteindelijk natuurlijk toch. In totaal bleven er 155 winkels open: naast de 95 in Nederland zijn dat er 32 in Spanje, 24 in België en 5 in Luxemburg. Wie de rekening moet betalen voor het debacle laat zich raden. De doorstart gebeurde samen met de Amerikaanse Great American Group (GA), die de voorraden opkocht die daarna in de winkels werd verkocht. Er werd tussen de 10 en 20 miljoen euro voor de overname betaald. Kahn zette in juni zijn villa waar hij al 25 jaar woont aan de Vecht in Maarssen voor 4,9 miljoen euro te koop. De Belgische bonden LBC-NVK en BBTK stellen dat de wet-Renault wordt omzeilt en onderzoeken de mogelijkheden om gerechtelijke stappen te ondernemen. Kahn neemt al sinds 1996 bedrijven over en begon met twintig vestigingen van Bata, gevolgd door het verlieslijdende Amici in 2001. In de vijf jaren daarna werden zes winkels van Fooks en de keten America Today overgenomen. Kahn heeft een vermogen van 250 miljoen en is mede-eigenaar van het pand van De Bijenkorf in Amsterdam.

MTT Tractors/H2Trac/E-ox

Naast H2Trac is ook moederbedrijf E-ox  van Paul van Ham failliet verklaard. De productie lag al zes weken stil. De investerende aandeelhouder heeft zijn investering stopgezet, met als argumenten een te trage productie en onvoldoende marktkansen. Vervolgens hebben de investeerders het faillissement aangevraagd. De ontwikkeling van de diesel/elektrische trekkers kwam ruim twee jaar geleden ook al eens stil te liggen. In mei 2020, toen het bedrijf nog MTT Tractors heette, werd de trekkerfabrikant al eerder failliet verklaard. MTT Tractors lag overhoop met Machinefabriek Boessenkool, waarmee MTT Tractors in 2017 de MultiToolTrac T220 ontwikkelden. Beide partijen probeerden met behulp van een mediator de discussie tot een goed einde te brengen, maar dit lukte niet. Uiteindelijk liepen de kosten voor MTT Tractors zo hoog op, dat toenmalig directeur Paul van Ham zich genoodzaakt voelde faillissement aan te vragen. Een maand later werd MTT Tractors overgenomen door H2Trac. Peter-Jan van Ham, de broer van Paul van Ham, had dit bedrijf een paar weken daarvoor opgericht. Paul van Ham kwam in dienst bij zijn broer. Ook maakte H2Trac destijds bekend dat zij samen met investeerder Dirk Kuiken, mede-eigenaar van machinebouwer Hencon, een waterstoftrekker gingen bouwen. Begin dit jaar werd duidelijk dat H2Trac nog een nieuwe investeerder had gevonden. De familie Joldersma werd naast de familie Kuiken de twee investerende partij. De komst van de geldschieter is van belang, want volgens de fabrikant neemt de belangstelling voor zowel de hybride als de waterstoftrekker toe. De belangstelling werd volgens Paul van Ham extra gevoed door de subsidiepot ‘Investeren in groen economisch herstel’ waarmee er een subsidie van 150.000 euro kon worden verkregen.

Maas Shipyard Waterhuizen

In Waterhuizen en in Hoogezand werden schepen gebouwd naar de wens van reders en particulieren. De werf had alle disciplines zelf in huis. Van ontwerp naar compleet schip. Maar ook cascobouw en afbouw behoorde tot de mogelijkheden. Uiteindelijk ging de werf in 2005 failliet en werd in juni 2018 in hoger beroep de inmiddels 68 jarige ondernemer Diette Doesburg-Maas ook persoonlijk failliet verklaard en aansprakelijk gesteld voor 5 miljoen euro resterende schuld vanwege onbehoorlijk bestuur. Ze verliest hierdoor alsnog haar woning aan de Ossenmarkt. De vennootschappen Maas Onroerend Goed BV en D. Maas Beheer BV en Diette Doesburg als persoon zijn aansprakelijk omdat zij de bestuurders waren van Maas Shipyard. De ING bank leende anderhalf miljoen euro aan Doesburg om de voormalige Damen-werf in Hoogezand te kopen, maar eiste het geld terug. De bank wilde daarom alle bezittingen van Doesburg laten veilen. Behalve de werf in Hoogezand, ook de bedrijven Maas Lastechniek en Waterhuizen Shipyard. In 2005 maakte Maas Shipyard in afgeslankte vorm nog een doorstart met dertig werknemers. De tweede vestiging van Maas in Hoogezand werd verkocht. Het bedrijf legde zich daarna toe op de bouw van zeeschepen. Voorheen maakte Maas ook binnenvaartschepen.

Maastricht Mobility Services

Maastricht Mobility Services B.V. handelend onder de naam Maastricht Mobility Services B.V.,exclusieve bruidsauto’s door de rechtbank in staat van faillissement verklaard. Als curator is aangesteld mr. J.B.C. Tummers. Het insolventienummer van deze zaak is F 20 111. Maastricht Mobility Services B.V. heeft als activiteit(-en) vervoer per taxi, verhuur van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen operational lease). Er waren circa 20 t/m 49 werknemers werkzaam.

Macintosh Reatil Group (zie ook Invito)

Macintosh van Dolcis, Scapino, Invito en Manfield (198 winkels) is failliet. Half december 2015 besloten huisbankiers Rabobank en ING de geldkraan dicht te draaien. Macintosh verloor ruim 67 procent aan beurswaarde. Toen Macintosh in oktober liet weten een groot boekverlies te verwachten op de verkoop van de Britse winkeltak, kelderde de koers van ruim 2 euro tot enkele dubbeltjes. Effectenmakelaar Nyenburgh vergrootte zijn belang vlak voor het faillissement op 9 december 2015 tot 14,6 procent. Aanvankelijk hadden de een belang van 3,6 procent. In januari 2016 vergrootte Nyenburgh het belang opnieuw in enkele stappen, tot bijna 15 procent op 19 januari. Macintosh verkocht eerder al de Britse activiteiten, de interieurwinkels van Kwantum, BelCompany en Halfords. Eind 2014 werkten er nog zo’n 10.461 medewerkers bij het concern dat actief was in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. In totaal had het bedrijf ruim 550 winkels in Nederland, België en Luxemburg. Macintosh Retail Group had een omzet van zo’n vierhonderd miljoen euro en heeft een netto schuld van 37 miljoen euro met een negatieve ebitda van vijf miljoen euro. Curatoren Ben Meijs en John Huppertz verkochten afgelopen weken de Macintosh-onderdelen Brantano, Scapino en Manfield uit de failliete boedel. Unlimited Footwear Group startte het Invito onderdeel door maar deze ging in mei 2023 opnieuw failliet. Familiebedrijf Ziengs die Scapino in 1974 had opgericht nam Scapino weer terug. De voorraad en inventaris van alle 128 shop-in-shops van Macintosh Aktiesport zijn door Ziengs overgenomen. De curator van Halfords eist 16,5 miljoen euro van Macintosh. Onder leiding van de inmiddels vertrokken directeur Theo Heemskerk kwamen er steeds meer klachten over leveringen en de website functioneerde ronduit slecht. Heemskerk besteedde ook miljoenen aan een nieuw prestigieus distributiecentrum. Een zelfstandige doorstart in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn in 2015 mislukte uiteindelijk in juni 2018. Het grootste deel van het vastgoed werd in 2005 verkocht aan IEF Capital om het daarna voor veel geld inclusief onderhoudsverplichtingen weer terug te huren. De opbrengst van 1,3 miljard ging naar toenmalig eigenaar KKR. Inflation Exchange Fund (IEF Capital) is de mede-eigenaar van een vastgoedportefeuille van 2,5 miljard euro en deze omvat niet alleen winkelpanden op toplocaties van V&D maar ook die van de Bijenkorf en de Hema. IEF Capital startte in 2001 als een joint venture met Bouwfonds Investment Management (IM Bouwfonds). ASR is de eigenaar van de zes panden in Haarlem, Bergen op Zoom, Assen, Leiden, Amersfoort en Amstelveen. Vier van deze panden hebben een andere huurder gekregen. Het Canadese Hudson’s Bay huurde een groot aantal panden om deze in te richten als Galeria Inno filialen. Hudson kocht het bedrijf vorig jaar voor zo’n 2,8 miljard euro. Het onderdeel Kwantum werd in 2015 voortgezet door Gilde Eqyuity Management en werd, na inmiddels winstgevend te zijn geworden, in 2022 weer doorverkocht. De twee winkels van schoenen- en kledingketen Invito in Arnhem en Nijmegen zijn na de doorstart door Passato beheer van Peter van den Hurkin 2023 opnieuw failliet verklaart. Het faillissement van Passato is volgen Hurk het gevolg van de naweeën van de coronacrisis. Tijdens het sluiten van de winkels werd er geen omzet gedraaid, wat erin resulteerde dat 2022 en 2023 begonnen met een achterstand. Ook was er sprake van een verouderde voorraad, en moesten de winkels eerder dit jaar tijdelijk dicht door een tekort aan personeel. Ook dat zorgde ervoor dat de inkomsten stil bleven staan. De huurverhoging van het pand in Nijmegen was de druppel. Invito maakte na het faillissement van de Macintosh Retail Group in 2016 een doorstart onder Unlimited Footwear Group, de eigenaar van damesmodeketen Le Ballon. Op dat moment werd directeur Peter van den Hurk in 2019 volledig eigenaar. Nog datzelfde jaar viel het doek voor de Invito-winkel in Den Haag. Later sloot ook de winkel in Den Bosch de deuren. 

Made.com

Interieurwinkel Made.com van oprichter Brent Hoberman is na een korte surseance van betaling 9 november 2022 failliet verklaart. De website is ofline gehaald. De Britse online interieurwinkel heeft de zoektocht naar een nieuwe koper gestaakt. De webwinkel werd in 2010 opgericht en verkocht designproducten als stoelen, lampen en tafels rechtstreeks aan de consument voor relatief lage prijzen. De producten konden eventueel in een showroom in Amsterdambekeken worden. In de zomer van 2021 ging het bedrijf naar de beurs, waarna het snel bergafwaarts ging. Het aandeel zakte van 199 penny sterling op het hoogtepunt vorige zomer tot 0,7 on oktober 2022. Het bedrijf leed in 2021 een verlies van 31,4 miljoen pond (37,8 miljoen euro). Een derde van het personeel werd ontslagen, vanwege „ongekende marktomstandigheden” en de eigenaren gingen vergeefs op zoek naar een overnamekandidaat. Adviesbureau PwC werd aangesteld als curator en heeft inmiddels een deal gesloten met de Britse modeketen Next Retail. Die neemt de merkrechten en de domeinnamen van Made over.  Bij die deal is het personeel niet inbegrepen. Dit betekent dat de 573 medewerkers hun baan kwijtraken. De 31 Nederlandse medewerkers horen binnen 7 dagen hoe hun ontslag wordt afgewikkeld. Een groot deel van onderhande bestellingen zullen niet wporden geleverd.

Maison van den Boer

Het faillissement van Maison Van den Boer is 23 juni 2020 aangevraagd nadat de cateraar, die onder meer in het Radboudumc in Nijmegen maaltijden verzorgt met de dochteronderneming FoodForCare, in een brief aan crediteuren had gevraagd om kwijtschelding van een flink deel van de schulden. Door het wegvallen van grote evenementen vanwege Corona is de toch al slechte liquide positie versneld achteruit gegaan. De aanvraag komt van Moyo Duitsland en Nederland, gevestigd in Heerlen en House of Kent uit Rotterdam, die al ruim tien jaar hooggekwalificeerd horecapersoneel en hostesses regelt voor het concern. Van den Boer zou al jaren heel slecht betalen. Het cateringbedrijf moet 140 van de 250 mensen ontslaan en gaat tijdelijke contracten niet verlengen. Daarmee verdwijnt bijna de helft van de voltijdsbanen. Het bedrijf lijdt flink onder de coronacrisis en boekt naar eigen zeggen nog maar een fractie van de normale omzet.  In totaal verdwijnt er zo’n 100 fte aan mankracht. Er wordt nog met de ondernemingsraad overlegd over een sociaal plan voor het personeel.

Maitre Paul

Diepvries taartenbakker Maître Paul gevestigd op Kraaiven in Tilburg is 30 september failliet verklaart na een vordering van miljoenen. 200 medewerkers woreden ontslagen De Japanse moedermaatschappij heeft het faillissement aangevraagd. De curator Bart van Logtestijn van Rassers Advocaten uit Breda werkt met hen aan een doorstart. Er werd al jaren verlies geleden, waardoor de moedermaatschappij een aanzienlijke vordering van vele miljoenen uit heeft staan. Het faillissement komt vrijwel exact een jaar na de verwoestende brand in het pand. De brand ontstond vermoedelijk in één van de vriezers van de bakkerij, waarna ook twee naastgelegen bedrijven werden verwoest. Mogelijk is dat ook één van de oorzaken van het faillissement. Maître Paul wisselde afgelopen vijfentwintig jaar vaak van eigenaar, en werd in 2012 voor het laatst overgenomen door het Japanse Chateraisé, die de de afgelopen 50 jaar meer dan 450 winkels opende in Japan en de omliggende landen. Ten tijde van die overname was de bakkerij in Tilburg al de onbetwiste marktleider in Nederland met een marktaandeel ruim over de dertig procent. Veel van de gemaakte taarten werden geëxporteerd, onder andere naar Duitskand en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf ontstond in 1984 uit een fusie van Bakkerij Albro, toen van Albert Heijn, en Carels Banketbakkerij, onderdeel van Meneba N.V. Direct daarna begon de export naar andere Europese landen. Het bedrijf werd daarna nog overgenomen door Milchof Eiskrem GmbH, het Zwitserse concern Nestlé en investeringsmaatschappij Clearwood. Beide firma’s bleven aanvankelijk aandeelhouder. In 1988 was de positie onder de merknaam Maître Paul binnen de Nederlandse retailmarkt gegroeid naar een marktaandeel van 30%. In 1989 werd het belang van Albert Heijn overgenomen door het Duitse Milchhof Eiskrem GmbH, later bekend als Schöller. Dezelfde firma nam in 1991 ook de aandelen van Meneba over. In hetzelfde jaar nam Maître Paul ook het bedrijf Foodstudio en diens merk Canaby over. In 1996 werd onder de merknaam Tommies de roze mini-tompouce op de markt gebracht. In 2001 werd Schöller overgenomen door het Zwitserse Nestlé-concern. In 2008 nam de investeringsmaatschappij Clearwood (waarvan Maître Paul directeur Ernst Jan Broer een van de vijf eigenaars is) samen met Fortis Private Equity Maître Paul over van de Zwitsers en daarmee kwam het bedrijf weer terug in Nederlandse handen. In 2009 nam Clearwood de aandelen van Fortis over. In 2012 nam uiteindelijk het Japanse de bakkerij over.

Makro

De vennootschap boven de zes Makro-hypermarkten is failliet verklaard. Ongeveer 1.400 mensen verliezen hun baan. Dat maakt het een van de grootste faillissementen van de afgelopen decennia. Door de overname van de Metro filialen door de Nederlandse groothandelsreus Sligro en Horeca Van Zon konden wel ruim 500 banen  worden gered. De vennootschap Makro Cash & Carry Belgium heeft maandag 9 januari 2023 bij de Antwerpse ondernemingsrechtbank het faillissement aangevraagd. Makro boekte de afgelopen vijf jaar 280 miljoen euro verlies en over 2021 zo’n 67 miljoen euro en ov. Zeventien groothandels voerden een reorganisatie door, waardoor er méér verkoopmedewerkers bijkwamen. Het was de derde fase van een grotere reorganisatie die intern bekend staat als Klara; ofwel Klant Raken. Bij twee saneringen in 2014 en 2016 verdwenen in totaal zo’n 1000 banen. Ondanks al die reorganisaties bleef de groothandel gigantische verliezen maken. Driehonderd bestaande medewerkers moeten solliciteren naar nieuwe functies tegen vaak lagere salarissen. Ooit was het concern marktleider, en de geschiedenis van Makro gaat ruim een halve eeuw terug. In 1968 opende de Utrechtse steenkolenhandel SHV de eerste Makro-groothandel in Amsterdam, omdat het zijn risico’s wilde spreiden. Makro hanteerde destijds een revolutionair concept; een heel breed gesorteerde groothandel waar ondernemers zelf hun spullen konden afhalen. De winkel was een kopie van de Duitse groothandel Metro, die enkele jaren eerder was gestart. De eerste vestiging in Amsterdam was een doorslaand succes. Binnen drie maanden was de verwachte jaaromzet van 100 miljoen gulden binnen. In sneltreinvaart werden er vestigingen door heel Nederland uit de grond gestampt. Makro veroverde in samenwerking met zakenpartner Metro heel Europa. Eind jaren negentig verkocht eigenaar SHV haar Europese Makro-winkels voor bijna 2,5 miljard euro aan haar Duitse partner. Met 17 vestigingen, 800 miljoen euro omzet en 3400 werknemers was Makro Nederland een kleine dochter van Metro. De Duitse moeder boekt met 678 Metro- en Makrowinkels in 24 landen een omzet van ruim 25 miljard euro. Er werken bijna 98.000 mensen. De afgelopen tien jaar volgde de ene reorganisatie op de ander. In snel tempo wisselden ook de topmannen; Jean-Pierre Bienfait, Charles Kay, Kef van Helsbergen en Paulo Peerenboom. Makro leed de afgelopen vijf jaar, deels door afschrijvingen en reorganisatielasten, in totaal zo’n 280 miljoen euro verlies. CEO Bienfait wilde inzetten op service, maar werd aan de kant gezet. Zijn opvolger gooide de helft van het assortiment eruit. Lage prijzen zijn door de opkomst van discounters en online winkels niet meer zo bijzonder. Ook supermarkten zijn scherper geworden. En televisies, elektronica en witgoed kan je ook elders krijgen. Het onderscheidende concurrentievoordeel is weg.” Op het gebied van online, technologie en service loopt het bedrijf achter, terwijl concurrenten als Sligro en Hanos het veel beter doen. Directieleden verlieten ondertussen het zinkende schip. Operationeel directeur Pieter Verstraete en financieel directeur Christoph Otte Wiese vertrokken.

Verliezen: 2014: 12 miljoen/ 2015: 5 miljoen / 2016: 87 miljoen/ 2017: 47 miljoen/ 2018: 45 miljoen/ 2019: 55 miljoen/ 2020: 45 miljoen/ 2021 67 miljoen

De reorganisatie kostte 50 miljoen euro en er werden ruim 600 banen geschrapt. De afgelopen jaren vielen er bij het bedrijf door reorganisaties al 340 ontslagen. De Makro was een onderdeel van de Metro Group met 17 vestigingen in Nederland waar zo’n 3000 mensen werken. Het bedrijf wilde in de vestigingen aan ondernemers ook netwerkbijeenkomsten, werkplekken en vergaderruimtes bieden, inclusief ondersteunende diensten. Shop-in-shop plekken moesten de lege ruimtes op gaan vullen. Het hogere verlies in 2021 is te wijten aan de reorganisatievoorziening van 9,5 miljoen euro en de gestegen personeels- en marketingkosten . De solvabiliteit daalde van 16,8 procent naar een extreem zwakke 2 procent. De directeur die verantwoordelijk was voor de reorganisatie, is inmiddels vertrokken en vervangen. Op 15 juni 2022 ondertekenden dochterondernemingen gecontroleerd door Metro AG en Bronze Properties S.à.rl een aandelenkoopovereenkomst voor de overname van 100% van de aandelen van Makro Cash & Carry Belgium NV’s operationele activiteiten en Metro Delivery Service NV voor een niet nader genoemd bedrag. Bronze Properties en GA Europe hadden als doel om het concern verder te saneren en op te splitsen. Binnen 3 maanden werd bescherming tegen de schuldeisers gevraagd. Ook voor de groothandels van Metro. De rechtbank stelde Nick Peeters en Nathalie Vermeersch aan als curatoren. Zij kennen het dossier goed omdat ze als gerechtsmandatarissen in opdracht van dezelfde rechtbank mee toezagen op de zoektocht naar kopers voor de Makro’s en Metro’s. Metro had Makro Cash & Carry Belgium eerder al te koop gezet, maar dat leverde met investeerder Bronze Properties geen sectorgenoot op als koper. Bronze Properties gooide al snel na de overname de handdoek in de ring door onder toezicht van de rechtbank naar een nieuwe koper te zoeken.

Mama Media Group

Na de overname door Familytainment Group vorig jaar is er nog steeds een probleem en 9 mei 2017 heeft het personeel van de BV Mama & Zo, onderdeel van Mama Media Group (MMG) het faillissement aangevraagd welk 9 mei 2017 door de rechtbank werd vastgesteld. De bestuursvoorzitter van Familytainmeny Group is Ronald Oud en bezit titels als Fabulous Mama & Family, Fabmama.nl en Mama & Zo en J/M Ouders. Mama & Zo zit is een aparte BV, waarin personeel en salaris zijn ondergebracht. De problemen voor de Mama Media Group ontstonden vorig jaar. Per 1 januari 2017 zou Mama Media Group van directeur Alex Stempels worden overgenomen door de Familytainment Group, maar Ronald Oud meldt dat de overname ‘nog niet is geformaliseerd’. Eex-medewerkers wachten nog op geld. Net als verschillende mediabedrijven, waaronder een aantal mediabureaus. Het bedrijf staat onder leiding van CEO’s Ronald Oud en Alex Stempels. Ook Auctus Capital, de uitgever achter diverse uitgaven rondom ouderschap, is failliet. Auctus Capital is de BV die eigenaar Ronald Oud opzette na dat faillissement. Vorige maand klapte ook al de holding Mama Media Group, waar Auctus Captical onder valt. Het faillissement van die holding werd aangevraagd door de verhuurders van twee panden waar het bedrijf eerder ondergebracht was. Oud had de print- en onlinetitels ondergebracht bij Auctus Capital zodat deze zouden kunnen doorgaan als de holding zou sneuvelen. In september 2016 ontstaken freelancers in woede, omdat de uitgever hen stelselmatig te laat betaalde.

Marcel van Gelderen

De Varova Fashion Holding ging met Sissy-Boy, OPEN32 en Tumble ’n Dry. (drie van de zes modelabels uit het portfolio) door als de Brand Retail Group (BRG). Bij de overname was ook Jop Pollmann en Marcel van Gelderen van Men At Work betrokken. Marcel van Gelderen kocht daarna in 2012 alle aandelen van het door hem opgerichte Men At Work van Varova Fashion Holding weer terug samen met Mark Hommelberg. Varova hield wel een aandeel in de modegroep onder de naam van Brand Retail Group (BRG). Marcel van Gelderen is ook aandeelhouder in de Brand Retail Group. Men at Work werd in 1995 door Van Gelderen opgericht. Hij verkocht het bedrijf in 2007 aan ZBK Kapital, om het vervolgens in 2012 samen met directeur Mark Hommelberg voor een symbolisch bedrag via hun Varova Fashion weer terug te kopen. Nieuwenhuizen en Wijnhoven vertrokken. Het Standard Investment Fund van van Gelderen nam de gehele portefeuille van Varova over inclusief Sissy Boy, Open 32, Men at Work, Gsus, Tumble ’n DryLess, Mees, Silvercreek, Kings of Indigo, J.C. Rags, Miniverse en Ontour. Er zijn veel klachten van leveranciers over betalingsachterstanden van Sissy-Boy. CEO Bleekemolen probeerde bij leveranciers geld op te halen hetgeen mislukte. Er werd aan de leveranciers een korting van dertig procent gevraagd op alle producten die al waren ingekocht en die nog niet betaald waren. Sissy-Boy leed in 2017 een verlies van 2,5 miljoen euro. Zijn Gsus ging medio april 2018 al failliet in een sterfhuis constructie en in juli volgden een aantal verwante vennootschappen waaronder de houdstermaatschappij Gsus Clothing. In januari 2018, vlak voor de faillissementen, werden de merknaam en de voorraden al door hem weggesluisd voor 250.000 euro. Het merk is inmiddels alweer actief. Gsus Wholesale liet een miljoenen schuldenlast achter. Gsus werd in 1993 opgericht door ontwerpers Jan Schrijvers en Angelique Berkhout. In 2010 kwam Gsus in handen van Van Gelderen’s Varova Fashion Group, die het concern doorsluisde naar zijn Standard Investment Fund. Voor Gsus werd gekozen voor een sterfhuisconstructie, waarbij de waardevolle delen werden verkocht terwijl de schulden achter bleven in de bedrijven, die vervolgens failliet werden verklaard. Ook de keten Men At Work van Van Gelderen, ging onlangs failliet.

Sinds april 2017 stond Men at Work onder leiding van CEO Annemarie Uleman. Samen met Pauline Barendregt, de creatief directeur, werkte ze aan een ‘nieuw’ Men at Work met eigen merken als vrouwenlabel Airdate, mannenlabel Off the Radar en 8MM. In juni 2018  volgde een surseance van betaling, nadat al in juni verschillende filialen al opheffingsuitverkoop hielden en vlak daarna  sloot ook de webshop. De drie Belgische filialen bleven buiten de surseance, omdat die niet binnen de holding vallen waarover de uitspraak gaat. Om dit soort dubieuze doorstarts te voorkomen heeft De Hoge Raad onlangs bepaald dat curatoren bij een faillissement niet zonder toestemming van vastgoedeigenaren gehuurde winkels niet zomaar mogen doorverhuren aan een derde partij. De Termeer Groep, bekend van Sacha en Manfield, nam Sissy-Boy na het faillissement over. De Termeer Groep zit al sinds 1909 in de modewereld met de Sacha schoenwinkels.

Marqt

Supermarkt Marqt van de duurzame producten, gaat alleen nog verder met kleine winkels. De grote winkelpanden worden overgedragen aan Albert Heijn. Marqt wil alleen nog verder met winkels vanaf 350 vierkante meter, waarmee het assortiment beperkt blijven en er minder hoeft te worden weggegooid. In 2018 opende het concern op de Oostelijke Handelskade in Amsterdam al een kleinere winkel. Vestigingen groter dan 750 vierkante meter worden afgestoten. Ook de vestiging in The Bank bij het Rembrandtplein, geopend in 2010 van ruim 2000 vierkante meter groot gaat dicht, net als een grote vestiging in Den Haag aan de Hofweg van 1.480 vierkante meter groot. Albert Heijn heeft inmiddels overeenstemming bereikt met de verhuurders van de panden om deze over te nemen. Personeel van de te sluiten Marqt-winkels kan kiezen of men bij Albert Heijn in dienst wil treden of aan de slag wil in een andere vestiging. Marqt werd in 2006 opgericht als duurzaam alternatief voor Albert Heijn. Het bedrijf heeft nu achttien vestigingen, waarvan negen in Amsterdam, maar heeft nog nooit winst gemaakt. In 2017 stapten onder meer Triodos Bank en Social IV in het bedrijf, maar ook die konden de verliezen niet stoppen. De afgelopen maanden is vrijwel de voltallige raad van commissarissen, inclusief oprichter Quirijn Bolle, bij Marqt opgestapt. Ook topman Joost Leeflang, die aan de basis stond van de nieuwe koers, is vertrokken. Marqt werd in 2008 opgericht en telt inmiddels achttien winkels. Het bedrijf heeft sinds de oprichting nog geen winst gemaakt en staat achter de schermen te koop.

Martax

Het tweede faillissement van Martax in Helmond werd eind januari 2017 uitgesproken.In 2013 ging het bedrijf de eerste keer failliet. Martax reed met vier voertuigen en vijf chauffeurs. Taxibedrijf Van der Zanden uit Helmond heeft de contracten en klantenbestanden van Martax overgenomen. Eeen nieuwe doorstart bleek onmogelijk. Van der Zanden nam niet de vijf chauffeurs van Martax over maar wel drie van de vier taxi’s, de contracten en het klantenbestand. Richard Cox van Van der Zanden wilde vooral de naam en runt het bedrijf nu verder vanuit de Duizeldonksestraat 1c.” Door het overnemen van de goodwill blijven de telefoonnummers van Martax en Vertax in tact.

Martinizorg

De eigenaar van de failliete Groningse zorginstelling MartiniZorg heeft de afgelopen jaren ruim 2 miljoen euro aan zichzelf uitgekeerd. MartiniZorg leverde begeleiding aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen, bijvoorbeeld aan mensen met een drank- of drugsverslaving. Naar aanleiding van een kritisch inspectierapport over de financiën en bedrijfsstructuur van het bedrijf, ging het begin dit jaar failliet.  Volgens medewerkers en -cliëntenhen liepen drugsdealers in en uit en was personeel niet geschoold om passende zorg te bieden en keek de leiding weg van problemen. Ook was er een incident waarbij een medewerker werd neergestoken door een cliënt. Ondernemer Ruud Slot was via een ingewikkelde constructie eigenaar van MartiniZorg. Naast zijn salaris van 130.000 euro keerde hij tussen 2014 en 2020 2,1 miljoen euro winst uit naar zijn persoonlijke onderneming. Slot zegt dat de gelden via dividend werden aangewend ten bate van de opzet van een gezondheidscentrum in Hoogeveen. De curator die het faillissement van MartiniZorg afhandelt wil nog niet reageren op de conclusies van het onderzoek. Hij start zelf een onderzoek en zegt dat onbevooroordeeld te willen doen. Financiële transacties die rieken naar zelfbevoordeling, noodkreten van overbelast personeel mondde uit in een faillissement. Slot had een web aan BVtjes. De holding ontving miljoenen aan dividend en maakte deze over naar Zova bv, een andere vennootschap van Slot. Slot toucheerde ook nog een salaris voor zijn werk als directeur. Het bedrijf werd op 25 januari 2022 failliet verklaard. De Inspectie Gezondheidszorg kwam al eerder tot de conclusie dat Slot zich met deze transacties verdacht maakte. In 2017 en 2018 was er sprake van een te lage doorbelasting van kosten aan MartiniZorg. Over beide jaren vindt een dividenduitkering plaats. De inspectie stelde dat de raad van commissarissen onvoldoende zijn rol heeft genomen. Ook wordt opgemerkt dat de dividenduitkeringen niet in verhouding stonden tot de (lage) bedragen van de investeringen. De kwestie heeft inmiddels ook Den Haag bereikt. Afgelopen maandag stelde CDA-Kamerlid Joba van den Berg vragen over de financiële toestanden bij MartiniZorg. Zij wil van minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport weten of er daadwerkelijk binnen de grenzen van de wet is gehandeld.

Mayfair

Halverwege juli 2020 ging de Belgische vennootschap Mayfair International Shoefashion B.V. failliet. Een doorstart door Termeer  kwam er voor 13 en 4 fysieke winkels van respectievelijk Sacha en Manfield. De Termeer Groep is het Nederlandse moederbedrijf van onder andere Sacha en Manfield. De doorstart is gerealiseerd met de aandeelhouders van de Termeer Groep en een principeakkoord is bereikt. Het faillissement en de doorstart in België hebben geen betrekking op de fysieke winkels van beide merken in Nederland en de e-commerce in alle landen waarin de merken aanwezig zijn.

McGregor Gaastra en Doniger Fashion Group, R&S en FNG

Doniger Fashion Group heeft begin september 2017 uitstel van betaling aangevraagd en ging 6 september failliet om opnieuw te worden doorgestart. Het bedrijf had 53 winkels in Nederland en 22 in België, Frankrijk en Duitsland met zo’n 600 werknemers. Het door hen in juni 2017 doorgestarte McGregor Fashion Group bevatte alle onderdelen waaronder ook Adam Menswear en Emergo Textile Projects (ETP) van het merk Gaastra. Het bedrijf inclusief de merknamen werd eerder doorgestart door stromannen Joep van Straaten en Kris van de Mierop, twee oud-managers van McGregor. De naam ‘Doniger Fashion Group komt van David Doniger, de oprichter van het merk McGregor in 1921. Bewindvoerder is Hanneke de Coninck van Florent. De bedoeling bij de vorige doorstart was dat binnen zes tot twaalf maanden een koper gevonden zou worden voor de Adam-keten, en McGregor en Gaastra zouden worden omgezet in franchise. Dat mislukte. De curator, Hanneke De Coninck-Smolders, heeft afgelopen weken met verschillende partijen onderhandeld over een doorstart en kwam uiteraard met Van der Schoor tot overeenstemming. De crediteuren zijn echter afgehaakt. Een Belgische rechter gaf 18 mei 2017 het groene licht voor de verkoop van 13 van de 23 Belgische kledingwinkels van McGregor en Gaastra. Om te achterhalen welke oorzaken ten grondslag liggen aan het faillissement van modehuis McGregor eerder dit jaar hebben de curatoren twee externe partijen ingeschakeld. Boutique adviesbureaus BFI Global en InsolResearch werden ingeschakeld om het oorzakenonderzoek uit te voeren. Rens van de Schoor nam het concern over maar faalde met een doorstart omdat belangrijke leveranciers afhaakten. De merkenrechten zullen te gelde worden gemaakt en de winkels sluiten na leegverkoop op termijn. Adam in Kampen is het eerste filiaal dat er aan moet geloven. De zaak in de Oudestraat sluit eind december. Er blijven vooralsnog vijftien winkels open. McGregor heeft Adidas voor de rechter gedaagd en wil dat Adidas-dochter Reebok per direct stopt met de verkoop van kleding onder naam van de beruchte Ierse vechtsporter Conor McGregor. Drie jaar geleden ging sportmodemerk Reebok een samenwerking aan met de Ultimate Fighting Championship (UFC), waar de vechtsporter Connor McGregor onder contract staat. Als uitvloeisel daarvan bracht Reebok onder meer een kledinglijn op de markt onder naam van de voormalige wereldkampioen. FNG ging eind juli 2020 failliet.

Mechs BV zie Greenmo

Mediawatch/Karen Millen

De Nederlandse tak van modehuis Karen Millen, met 80 werknemers, is failliet. De curator Jos Borsboom stelt dat het faillissement te wijten is aan problemen bij het Britse moederbedrijf, waar de eigenaar de stekker er uit heeft getrokken. Karen Millen werd in 1981 opgezet door de gelijknamige Britse ontwerpster en onderneemster. Het merk wordt over de hele wereld verkocht. In Nederland was Karen Millen actief met enkele eigen winkels en met shop-in-shops, onder meer in de Bijenkorf. Een van de eigen winkels was in de P.C. Hooftstraat, maar die sloot in 2018. Een andere is gevestigd in Den Haag.

Mediawatch, de Nederlandse tak van modehuis Karen Millen, met 80 werknemers, is failliet. De curator is Jos Borsboom. Het faillissement is volgens hem te wijten aan problemen bij het Britse moederbedrijf die de stekker er uit heeft getrokken. Karen Millen werd in 1981 opgezet door de gelijknamige Britse ontwerpster en onderneemste en werd over de hele wereld verkocht. In Nederland was Karen Millen actief met enkele eigen winkels en met shop-in-shops, onder meer in de Bijenkorf. Een van de eigen winkels was in de P.C. Hooftstraat, maar die sloot in 2018. Een ander filiaal stond in Den Haag.

Meatless Farm

Bij de Meatless Farm bedrijven die in juni 2023 failliet gingen, is de curator gestuit op ‘een treurige situatie’. De Nederlandse divisie van de Britse producent heeft de afgelopen 3,5 jaar bijna 20 miljoen euro verlies gedraaid. Curator Els Doornhein trof een puinhoop aan in de Nederlandse failliete boedel. Meatless Farm werd in 2016 in Engeland opgericht door de Deense ondernemer Morten Toft Bech, met als doel de productie en consumptie van vlees terug te dringen. Investeerders staken tientallen miljoenen in het plantaardige gehakt, burgers en worstjes. Het bedrijf profiteerde van de groeiende belangstelling van consumenten voor vleesvervangers en vergrootte haar naamsbekendheid verder door sponsor te worden van voetbalclub Real Madrid. In 2020 verhuisde het voedingsbedrijf het hoofdkantoor van het Engelse Leeds naar Amsterdam. Ook werd er samen met een Nederlandse partner een fabriek in Almere geopend. Ook voor de Britse afdeling werd surseance van betaling aangevraagd, waarna werd doorgestart door Vegan Fried Chicken (VFC Foods). De Nederlandse vennootschappen hadden in de afgelopen drieënhalf jaar een omzet van 4,2 miljoen euro, maar het verlies hierover was bijna 20 miljoen euro. Een doorstart van de Nederlandse activiteiten bleek onmogelijk omdat de intellectuele eigendommen zoals de internationale merkenportefeuille en de recepten al waren weggespeeld naar VFC. Zonder deze merkrechten en recepturen is doorstart uitgesloten. VFC heeft geen interesse in de Nederlandse divisie. De fiscus heeft ruim een half miljoen euro tegoed en verzekeringspremies werden al enige tijd niet voldaan. De producent die in Almere voor Meatless Farm vleesvervangers heeft ook nog vorderingen uitstaan, net als  transporteurs en vier opslagbedrijven waar flinke voorraden staan. The Meatless Farm bv heeft ruim 1,65 miljoen euro aan vorderingen uitstaan. Omdat Meatless Farm de opslag- en transportbedrijven niet meer betaalde, konden al vóór het faillissement de leveringen aan afnemers als supermarkten niet meer worden uitgevoerd. Ook dat bemoeilijkt nu de verkoop van de diepgevroren voorraden vleesvervangers aan bestaande klanten. Er is geen supply chain meer en er ook is er nog een merkenrechtelijk probleem.Een van de grootse bedragen die de Nederlandse bedrijven van Meatless Farm nog heeft uitstaan, is een vordering van ruim 600.000 euro op de Britse tak. Omdat dat bedrijf uitstel van betaling kreeg, is het onzeker of dat nog binnen komt, omdat deze vordering niet te verhalen is op de nieuwe eigenaar VFC. De Britse doorstart is dus zeer nadelig voor het Nederlandse faillissement. 

Meersen papier

Meersen papier met 53 werknemers is na de watersnood van juli 2021 failliet verklaard. De machines en installatie werden dusdanig beschadigd dat ze als verloren moesten worden beschouwd. Het bedrijf verkeerde al in financiele problemen en werd onlangs voor 1 euro in 2018 door de Provincie verkocht aan de huidige eigenaar om zo de werkgelenheid te kunnen behouden.

Men at work

In 2016 werd het XL Urban Start Something-concept van Men at Work geïntroduceerd. Het online en instore platform richtte zich op beleving en inspiratie. Daarbij stimuleerde Men at Work samenwerkingen tussen lokale ontwerpers, artiesten en andere merken. Sinds april 2017 stond Men at Work onder leiding van CEO Annemarie Uleman. Samen met Pauline Barendregt, de creatief directeur, werkte ze aan een ‘nieuw’ Men at Work met eigen merken als vrouwenlabel Airdate, mannenlabel Off the Radar en 8MM. Men at Work werd in 1995 door Marcel van Gelderen opgericht. Hij verkocht het bedrijf in 2007 aan ZBK Kapital, om het vervolgens in 2012 samen met directeur Mark Hommelberg voor een symbolisch bedrag weer terug te kopen. De afgeslankte formule, met circa 33 winkels in Nederland en België werd twee jaar later ondergebracht bij Varova Fashion. In juni 2018 kreeg het bedrijf surseance van betaling en 26 juni ging het concern failliet. Begin juni hielden verschillende filialen al opheffingsuitverkoop en vlak daarna sloot ook de webshop. De jaarrekening over 2016 werd niet op tijd gedeponeerd en daarmee lijkt er sprake van onbehoorlijk bestuur en aansprakelijkheid van de bestuurder. Men at Work heeft 27 filialen in Nederland met circa 425 werknemers. Het faillissement betreft nu ook de drie Belgische filialen. Men at Work noteerde in 2016 al een verlies van 12,1 miljoen euro, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2015. Het negatieve eigen vermogen bedroeg 29,3 miljoen. Marcel van Gelderen ging verder met ontlastingsboetiek 2theloo, met Sissy-Boy en Open32. Marcel van Gelderen is samen met Maas-Jacobs ook eigenaar van de Houtmarktpassage in Breda.  Men At Work maakte in augustus 2018 vergeefs een doorstart met Victory & Dreams Holding (voorheen Vidrea), de moedermaatschappij van Miller & Monroe en Witteveen Mode van de familie Hes met hulp van Remt Melles en investeringsmaatschappij M-Partners. De winkels in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Den Bosch, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Sneek en Utrecht Hoog Catharijne blijven open en de webshop van Men At Work wordt naar verwachting in de loop van oktober heropend. De Varova Fashion Holding ging met Sissy-Boy, OPEN32 en Tumble ’n Dry. (drie van de zes modelabels uit het portfolio) door als de inmiddels ook failliete Brand Retail Group (BRG) van Jop Pollmann en Marcel van Gelderen. Varova hield wel een aandeel in de modegroep onder de naam van Brand Retail Group (BRG). Men at Work werd in 1995 door Van Gelderen opgericht. Hij verkocht het bedrijf in 2007 aan ZBK Kapital, om het vervolgens in 2012 samen met directeur Mark Hommelberg voor een symbolisch bedrag via hun Varova Fashion weer terug te kopen. Nieuwenhuizen en Wijnhoven vertrokken. Het Standard Investment Fund van van Gelderen nam de gehele portefeuille van Varova over inclusief Sissy Boy, Open 32, Men at Work, Gsus, Tumble ’n DryLess, Mees, Silvercreek, Kings of Indigo, J.C. Rags, Miniverse en Ontour. Standard Investment, heeft in haar portefeuille van € 500 miljoen euro ook belangen in bedrijven als Dutch Bakery en Burger King Nederland. Marcel van Gelderen heeft ook ontlastingsboetiek 2theloo en is tevens samen met Maas-Jacobs ook eigenaar van de Houtmarktpassage in Breda. Sissy Boys CEO Bleekemolen probeerde bij leveranciers geld op te halen hetgeen mislukte. Er werd aan de leveranciers een korting van dertig procent gevraagd op alle producten die al waren ingekocht en die nog niet betaald waren. Sissy-Boy leed in 2017 een verlies van 2,5 miljoen euro. Gsus ging medio april 2018 al failliet in een sterfhuis constructie en in juli volgden een aantal verwante vennootschappen waaronder de houdstermaatschappij Gsus Clothing. In januari 2018, vlak voor de faillissementen, werden de merknaam en de voorraden al door Van Gelderen weggesluisd voor 250.000 euro. Het merk is inmiddels alweer actief. Gsus Wholesale liet een miljoenen schuldenlast achter. Gsus werd in 1993 opgericht door ontwerpers Jan Schrijvers en Angelique Berkhout. In 2010 kwam Gsus in handen van Van Gelderen’s Varova Fashion Group, die het concern doorsluisde naar zijn Standard Investment Fund. Voor Gsus werd gekozen voor een sterfhuisconstructie, waarbij de waardevolle delen werden verkocht terwijl de schulden achter bleven in de bedrijven, die vervolgens failliet werden verklaard. Ook de keten Men At Work van Van Gelderen, ging onlangs failliet. Varova Fashion bouwde sinds 2009 modeketens en -merken, maar in 2016 raakte het bedrijf zwaar in de problemen. Het jaar erop maakte het concern een verlies van bijna 22 miljoen euro op een omzet van 142 miljoen. Brand Retail Group ging verder met Sissy-Boy, Open32 en Tumble ’n Dry. Andere onderdelen zoals Gsus, Ontour en Men at Work, gingen ondertussen ook ter ziele. Eind 2018 werd Tumble ’n Dry doorgesluisd naar investeerder Wijkermeer uit Velsen-Noord, die eerder ok eigenaar was van het Slotervaartziekenhuis. In april 2019 ging Sissy-Boy, met destijds 45 winkels en 600 werknemers, failliet en werd doorgestart door het bedrijf achter de schoenenwinkelketens Manfield en Sacha. De overgebleven modeketen Open32, met ongeveer 70 winkels in Nederland en België werd doorgesluisd aan de oorspronkelijke oprichter Bas Koijck. Marcel van Gelderen en curator Willem-Jan van Andel zijn de rokende overgebleven puin hoop aan het ruimen. Jop Pollmann had een jaar terug het zinkende schip al verlaten. Standard investment was begin 2019 als mede-eigenaar ook betrokken bij het faillissement van muziekwinkelketen Key Music. Sinds april 2017 stond Men at Work onder leiding van CEO Annemarie Uleman. Samen met Pauline Barendregt, de creatief directeur, werkte ze aan een ‘nieuw’ Men at Work met eigen merken als vrouwenlabel Airdate, mannenlabel Off the Radar en 8MM. In juni 2018 volgde een surseance van betaling, nadat al in juni verschillende filialen al opheffingsuitverkoop hielden en vlak daarna sloot ook de webshop. De drie Belgische filialen bleven buiten de surseance, omdat die niet binnen de holding vielen waarover de uitspraak ging. Om dit soort dubieuze doorstarts te voorkomen heeft De Hoge Raad onlangs bepaald dat curatoren bij een faillissement niet zonder toestemming van vastgoedeigenaren gehuurde winkels zomaar mogen doorverhuren aan een derde partij.

Mexx

Mexx ontstond in 1986 door de samenvoeging van de merken Moustache voor mannen (M) en Emanuelle voor vrouwen (E). Rattan Chadha was de oprichter van het kledingmerk. Hij bezegelde de naam met twee kussen (xx) tot Mexx. De Mexx groep realiseerde in zijn hoogtijdagen een jaaromzet van ongeveer 1 miljard euro. In 2011 was dat 539 miljoen euro en dat liep verder terug tot 320 miljoen in 2013 en 254 miljoen in 2014 (exclusief Canada). Er was een jaarlijkse omzetdaling van ongeveer 10 procent. De dalende omzetten, in combinatie met te hoge kosten en grote uitgaven voor transformatie van de onderneming, hebben tussen 2012 en 2014 geleid tot aanzienlijke verliezen. Waar het eigen vermogen van Mexx Europe eind 2012 nog ongeveer 40 miljoen euro bedroeg, kwam dit eind oktober 2014 uit op 28 miljoen euro in de min. In december 2014 werd het het faillissement uitgesproken over Mexx Europe International, Mexx Holding Netherlands, Mexx Europe en Mexx Europroduction en twee weken later gingen ook de Duitse takken, Mexx Modehandels en Mexx Holding, failliet. Het duurde tot juli 2017 voordat het faillissement helemaal was afgewikkeld. Het grote aantal bestuurswisselingen leek te zijn gedreven door angst voor mogelijke persoonlijke gevolgen van het faillissement. Het ging goed tot het concern in handen kwam van het Amerikaanse Liz Claiborne en er grote winkels in de Verenigde Staten werden geopend. Er kwam een monobrandstore op Fifth Avenue in New York en een prestigieus hoofdkantoor aan de A4 met een oppervlakte van 12.032 vierkante meter, verspreid over zes verdiepingen. Dit koste Mexx per jaar 2,25 miljoen euro. In 2011 kocht the Gores Group, het merk. Na de overname door the Gores Group werden allerlei plannen ontwikkeld en nieuwe marketingactiviteiten ontplooid. In 2012 was in de totale groep sprake van een verlies van 86 miljoen euro en in 2013 een verlies van 82 miljoen euro op een omzet van 452 miljoen. In 2013 werd een nieuwe ontwerpster aangesteld en actrice Carice van Houten ingehuurd voor een marketingcampagne. Door snelle personele wisselingen binnen het bestuur was er geen goede basis voor continuïteit en werden verantwoordelijkheden verkeerd ingevuld. Begin 2014 sloot Mexx de webwinkel. In augustus 2014 kwam de vernieuwde collectie in de winkels, maar toen trok The Gores Group een nieuwe financiering terug. Er was sprake van een infuus, een drip feed. Omdat Mexx in acute liquiditeitsproblemen kwam en het bestuur geen nieuwe verplichtingen meer durfde aan te gaan, werd kort daarna het faillissement aangevraagd. Er restte een schuld van 80 miljoen. Modeketen Mexx maakte met de Turkse modeketen Eroglu in januari 2015 een doorstart met enkele tientallen winkels, waaronder acht in Nederland. Ook de parfumlijn en zonnebrillen van Mexx werden voortgezet. Eroglu werd opgericht in 1983 en heeft meer dan zeshonderd winkels in 38 landen, waaronder Rusland, Turkije, diverse Europese landen en de Verenigde Staten. Eroglu Holding betaalde 21 miljoen euro voor de doorstart van Mexx. Toen de oprichter van Mexx, Rattan Chadha, het bedrijf verkocht aan Liz Clairborne, kreeg hij nog 393 miljoen euro voor het bedrijf. Als onderdeel van de doorstart is bedongen dat minimaal 160 werknemers onmiddellijk een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgen aangeboden. Acht van de in totaal negentien Nederlandse winkels maakten onderdeel uit van de doorstart, te weten: Amersfoort, Amsterdam Schiphol Plaza, Den Bosch, Den Haag, Haarlem, Maastricht, Nijmegen en Roermond evenals 32 shop-in-shops in V&D die echter na het faillissement van V&D alsnog teniet gingen. Over de concession stores ontstonden problemen. Betalingen van consumenten worden geïncasseerd via het kassasysteem van V&D, waarna het warenhuis de gerealiseerde omzet na aftrek van de variabele huurprijs aan Mexx dient af te dragen. Dit gebeurde echter niet na de faillissementsuitspraak van Mexx. De curator wijt die strubbelingen aan de precaire financiële positie van V&D. De zaak is inmiddels opgelost. Bij het bedrijf waren zo’n vijftienhonderd mensen werkzaam, waarvan vijfhonderd in Nederland en vijfhonderd in Duitsland.Het kledingconcern is in vijftig landen actief. In Europa gaat het om 315 filialen. Daaronder zaten franchisenemers, outletwinkels en store-in-stores. 3.500 vierkante meter van het hoofdkantoor aan de A4 werd teruggehuurd van vastgoedbedrijf PPF Real Estate Holding. De rest van het pand is sindsdien verhuurd aan B. Amsterdam, het startup-imperium van Ricardo van Loenen, Guus Meulendijks en Bas van Veggel. Het ‘Flightdeck’ gebouw stond een tijdje leeg. Het in Drunen gevestigde RNF Holding van Ferro, met een omzet van honderd miljoen euro per jaar, van de merken Ferro Footwear en Umbro kocht de merkrechten van Mexx, inclusief die van Mexx-parfum. In november 2018 werd voor het eerst sinds de overname door deze RNF Group een franchisefiliaal in City Plaza Nieuwegein met 300 vierkante meter aan winkelvloeroppervlak en een winkelraam van 14 meter geopend. In 1996 begonnen Ferry Helmer en Ron Janssen met Ferro Footwear. RNF is onderdeel van Investeringsmaatschappij Hombergh/Pundert Groep (HPG), die vooral gericht was op de industriële sector en met diverse investeringen in de cement-, staal-, voedings- en energieindustrie. De groep maakt een omzet van 1.4 miljard euro per jaar.Het bedrijf begaf zich echter op de markt voor schoenen toen het de firma’s Ferro Footwear BV, FM Fashion BV, Sporttrading Holland BV en Brandustry BV (bekend van onder meer de merken Dick Boons en B4YOU.) in het oog kreeg. Deze bedrijven waren toen nog eigendom van Ferry Helmer en Ron Janssen. Bij FM Fashion was Walter Meeder mede-aandeelhouder.Er werd een bedrijf opgericht, waarvan HPG meerderheidsaandeelhouder werd: Shoeworks Holding BV dat fungeert als de holding van een aantal groothandelbedrijven in schoenen. Investeringsmaatschappij Hombergh/Pundert Groep (HPG), was vooral gericht op de industriële sector en met diverse investeringen in de cement-, staal-, voedings- en energieindustrie. De groep maakt een omzet van 1.4 miljard euro per jaar. Het bedrijf begaf zich echter op de markt voor schoenen toen het de firma’s Ferro Footwear BV, FM Fashion BV, Sporttrading Holland BV en Brandustry BV (bekend van onder meer de merken Dick Boons en B4YOU.) in het oog kreeg. Deze bedrijven waren toen nog eigendom van Ferry Helmer en Ron Janssen. Bij FM Fashion was Walter Meeder mede-aandeelhouder. Shoeworks Holding BV fungeert als de holding van een aantal groothandelbedrijven in schoenen. De investeerder Hombergh/De Pundert Group (HHBV), voor een groot gedeelte eigendom van de in Horst woonachtige Wim de Pundert. Homberg is overleden aan longkanker. De twee legden zich met HTP Investments toe op het opknappen van noodlijdende bedrijven en kochten een tiental ondernemingen. De Pundert heeft inmiddels een nieuwe partner gevonden: Klaas Meertens. Met deze bedrijfsadviseur, die onder meer werkte voor McKinsey en JPMorgan, heeft hij de draad van het opkopen van noodlijdende bedrijven weer opgepakt. Samen kochten zij al drie bedrijven, twee in Duitsland en een in Frankrijk. HTP Investments telt nu zeven bedrijven met een gezamenlijke omzet van ruim euro 1 mrd en 3000 werknemers. In de nieuwe opzet heeft De Pundert 60% van de aandelen in HTP, zijn partner Meertens 40%. In het managementteam zitten nog twee voormalig bankiers: Bart Hendrix en Erik Boersma. Begin maart 2019 ging de groothandel Bretoniere failliet en vervolgens de overige bedrijfsonderdelen, waaronder de winkels en de webshop. Ferry (Footwear) Helmer en Ron Janssen, hebben het bedrijf en de merken eind maart 2019 overgenomen. Het is onduidelijk of het gaat om de RNF Holding of dat Helmer en Janssen met een ander bedrijf de Bretoniere Group hebben overgenomen.

Miss Etam en Promiss Zie ook McGregor, FNG en R&S

Miss Etam en Promiss met een omzet van 1,22 miljard euro en een kredietlijn van 237,5 miljoen euro lieten een schuldenlast van 35 miljoen bij de crediteuren achter maar kon worden doorgestart door FNG via R&S Retail. Pieter Penninckx is van het Belgische in 2003 opgerichte modehuis FNG van Claudia Sträter, Fred & Ginger, CKS, Expresso, Superstar en Steps. Modeconcern Coltex draaide enorme verliezen en verkocht de onderdelen Steps en Superstar aan FNG. Promiss kreeg een nieuwe webwinkel, een nieuwe pay off en flagship store en wilde zo snel mogelijk vijftig online verkooppunten en 26 nieuwe winkels hebben. Het label is speciaal voor veertig-plus vrouwen. Op 30 juli 2020 is Modehuizen Claudia-Strater B.V. handelend onder de naam Claudia Strater, Claudia Starter,Modehuizen Claudia-Strater B.V. door de rechtbank de wettelijke schuldsanering van toepassing verklaard. Als bewindvoerder is aangesteld mr. C. van de Meent. Het insolventienummer van deze zaak is S 20 19. Modehuizen Claudia-Strater B.V. heeft als activiteit(-en) concerndiensten binnen eigen concern, holdings (geen financiële). Er waren circa 50 t/m 99 werknemers werkzaam. Na een doorstart door NXT van Martin Roozenboom ging de keten Miss Etam en Steps op 17 februari 2021 nogmaals failliet. Curator Nils Reerink noemt het handelen van Martijn Rozenboom, die de winkelketens in 2020 overnam onrechtmatig. Rozenboom kocht na het faillissement van FNG enkele Nederlandse activiteiten, waaronder Miss Etam en Steps. Die bracht hij onder bij NXT Fashion. Daarbij bracht hij de loonkosten voor zo’n zeshonderd medewerkers onder bij bedrijven die later failliet gingen terwijl de opbrengsten apart werden gezet bij niet-failliete onderdelen. Deze wijze van handelen acht de curator onrechtmatig en daarom houdt hij de bestuurders van NXT Fashion Group aansprakelijk voor de faillissementstekorten met een totaal van ongeveer 4,5 miljoen euro.  Eerder beklaagde vakbond AVV zich al over het opknippen van zijn bedrijf in allerlei bv’s, om vervolgens het deel met personeel failliet te laten gaan. Een aantal maanden geleden werden ex medewerkers Melanie Barneveld en Thomas Zonneveld door de nieuwe eigenaar van het merk, de textielfamilie Elzas, gevraagd Miss Etam door te zetten, waarna een nieuwe start kwam in 2022. Zij bouwden een online webshop en sloten een deal met Wehkamp. Het merk wil meerdere collecties per seizoen lanceren en zich blijven focussen op ‘actuele, trendy kleding voor ieder moment beschikbaar in reguliere en plus-size maten.

Mitra

Mitra (Minder Trammelant) Beheer en Mita CV van de op een na grootste slijterij keten kreeg 29 juni surseance van betaling en ging een dag later failliet. De vierentwintig eigen winkels zijn per direct gesloten, maar de meer dan honderd franchisewinkels blijven wel open en werken door met groothandel De Monnik Op het hoofdkantoor in Doesburg, in de distributie en de eigen winkels werkten 144 mensen. In 2007 nam Dirkzwager van KDD de keten Mitra CV over en in 2014 moest hij al winkels sluiten of overdoen aan franchisers. Mitra Beheer is een dochteronderneming van Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager Groep in Schiedam. Cees Dirkzwager stond vorig jaar nog in de Quote-500 met een geschat vermogen van 43 miljoen euro maar leed in 2014 al een verlies van 2,9 miljoen euro. Ook Dirkzwager en de dochteronderneming Distilleerderij Cooymans in Tilburg gingen na de surseance van betaling failliet. Bij Dirkzwager werkten in het begin duizend medewerkers en er waren 146 eigen filialen. Dirkzwager was onder meer bekend van het eigen jenevermerk Floryn. De Monnik Dranken van Hans Olde Monnikhof in Oldenzaal die sinds een jaar de distributie voor Mitra verzorgde heeft alle aandelen begin deze maand van Dirkzwager al teruggekocht en nam tevens de groothandelsactiviteiten van Delcave en de import- en merkenactiviteiten van Intercaves over van Koninklijke Distilleerderij Dirkzwager. In 2002 werd wijnbottelaar Vos in Oosterhout en in 2004 destilleerderij Cooymans aangekocht. KDD was sinds 1986 medeaandeelhouder van het familiebedrijf De Monnik Dranken, dat al sinds 1918 bestaat. Na de eeuwwisseling groeide Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager uit tot één van de grootste zelfstandige partijen op de Nederlandse drankenmarkt. Sinds 1879 was Dirkzwager producent van jenevers en likeuren en was vooral bekend van de jenevers Floryn en Legner en de kruidenbitter Weduwe Joustra Beerenburg. Daarnaast was Dirkzwager ook actief in de groot- en detailhandel. In 2006 werd het Duitse Drinks & Food Vertrieb overgenomen. Ook deze overname bleek geen succes. In 2015 werd de fabriek in Duitsland gesloten, en de productie naar de Tilburgse vestiging verplaatst. De productie- en bottelactiviteiten van Cooymans zijn inmiddels gekocht en doorgestart door Avandis. Lucas Bols nam de jenevermerken Floryn en Legner en Leyden Gin over. De Kuyper Royal Distillers neemt Cooymans-advocaat en cream likeurmerken Koffiekaatje, Millwood en Surfers over en Herman Jansen start door met de wijnbottelarij van Delcave/NCK. Het faillissement werd veroorzaakt door boekhoudfraude bij Mitra. Volgens curator Ruud Hermsen is er sprake van ‘materiële boekhoudfraude’. Medewerkers van Mitra zouden de resultaten hebben opgepoetst door bepaalde kosten buiten de boeken te laten, waarna ABN Amro besloot om de geldkraan dicht te draaien.

Mobility ID zie Taxiboeken.nl

Mobiliteit Voor Iedereen

Mobiliteit Voor Iedereen, een liefdadigheidsstichting uit Made die in heel Nederland het vervoer van duizenden kwetsbaren regelde ging begin november 2022  failliet door fraude van de directie vanwege gokschulden. De miljoenenfraude bij de liefdadigheidsstichting uit Made die goedkoop vervoer moest verzorgen voor ouderen en mindervaliden is volgens de Belastingdienst geen goed doel meer. Dat betekent dat mensen die geld schenken aan de stichting die niet meer kunnen aftrekken van de belasting. De Belastingdienst trok de zogenaamde ANBI-status in en er loopt inmiddels een politieonderzoek. Directeur Edwin Kock (50) verduisterde zeker 1,5 miljoen euro van de stichting. Oprichter en directeur Edwin Kock (50) maakte van begin 2018 tot en met april 2020 bijna 1,5 miljoen euro over naar zijn adviesbedrijf Forian en betaalde daarvan zijn gokschulden. Crowdfunder OnePlanetCrowd, die 430.000 euro had overgemaakt voor de koop van bussen, heeft het geld versneld teruggevorderd. De bussen bleken van dat geld niet gekocht, maar geleased. De financiële gevolgen voor MVI zijn zo groot dat een oud-personeelslid naar de rechter stapte om zijn achterstallige provisie te krijgen. De stichting moet de man bijna 10.000 euro betalen. De financiële recherche van de politieregio Zeeland-West-Brabant deed onderzoek naar de fraude bij de stichting. Mobiliteit voor Iedereen heeft sinds de coronacrisis bijna niemand meer vervoerd. Ze hebben waarschijnlijk hun hoofd boven water gehouden met een kleine vijf ton aan overheidssteun. Stichting MVI ‘betreurt het ten zeerste dat er opnieuw wordt gezocht naar misstanden binnen de stichting’. “Die berusten enkel op een persoonlijk geschil met een inmiddels vertrokken voormalig directielid in september 2020”, reageert voorman Edwin Kock. Stichting MVI werd overgenomen en doorgestart door Lars van Engelen, eigenaar van Saam Doet Het. De activiteiten van MVI worden vanuit Oosterhout voortgezet. De veertien medewerkers die op straat kwamen te staan, kunnen weer aan de slag. In december worden er verdere afspraken gemaakt tussen zorgorganisaties, leasemaatschappij en de nieuwe eigenaar van MVI. “Het vervoer voor de duizenden cliënten gaat door”, benadrukt de curator.

Modulus Plaspoelpolder

Eind 2015 laat het failliete Modulus Plaspoelpolder uit Rijswijk na zeven jaar een schuld achter van €70 miljoen. Ingvar Roozenbeek en Bas Lubbers van Modulus Vastgoedondernemingen hadden een veel te zwaar gefinancierde portefeuille aan vastgoed dat door de crisis in 2008 vastliep. Het gevolg was dat de vastgoedmannen de zaken moesten overlaten aan curator Marc Udink die de schade becijferde op circa 70 miljoen euro. Er stond zo’n 100 miljoen euro aan schuld uit en aan bezittingen was er slechts maximaal 30 miljoen beschikbaar. Hij trof 47 vennootschappen aan en 30 verkoopbare vastgoedobjecten. De zes werknemers werden ontslagen. Ingvar Roozenbeek haalde het nieuws nadat in 2009 ex-voetballer Pierre van Hooijdonk een zaak aanspande tegen Modulus om zijn lening van een miljoen terug te krijgen. Roozenbeek wist banken en financierders zoals Propertize, FHG bank,Deutsche Bank en Rabobank zo gek te krijgen om geld te steken in hun projecten FHG schreef al tientallen miljoenen af in 2013. Roozenbeek zat niet bij de pakken neer en wist Rooz Real Estate op te richten om een nieuw imperium op te bouwen.

Mondial Cosmetics

Mondial Cosmetics B.V. aan de Egelskoog in Alkmaar is 14 februari 2023 in staat van faillissement verklaard. Als curator is aangesteld mr. M.A. le Belle. Mondial Cosmetics B.V. vervaardigde en verpakte en was groothandel o.a. voor de HEMA en Etos in parfums, lipsticks en andere cosmetica.  Er waren circa 50 t/m 99 werknemers werkzaam. Het bedrijf bestond sinds 1997 en zette ongeveer 6 miljoen euro per jaar om en was sinds 2022 onder leiding van ex A.S. Watson en HEMA  unit manager Bas Martens. Mondial Cosmetics ontwikkelde producten in opdracht van van cosmeticabedrijven tot bekende apotheken en drogisterijen, modemerken en winkelketens. Mondial Cosmetics is onderdeel van de Makati Group waarpnder ook Medi-fill mixing, filling and packing B.V. valt en Grumetti, een verkoop- en productiebedrijf in Polen, waarvoor in 2017 nog een grote productie- en opslaghal met kantoorruimte en speciale ruimtes werd gebouwd in Ośno Lubuskie op 28 km van de Pools – Duitse grens. Mondial Cosmetics was het grootste private label bedrijf van Nederland op het gebied van decoratieve cosmetica. Een doorstart wordt onderzocht.

Motozoom

10 december 2019 werd door de Rechtbank Midden-Nederland het faillissement uitgesproken over Motozoom. Vorige week sloot het bedrijf in motorkleding en motortoebehoren al haar deuren. De rechtbank verklaarde Motozoom at Utrecht, Motozoom at Amsterdam en Motozoom at Home failliet, waarmee de twee winkels en de webshop in drie aparte BV’s waren verdeeld. De overkoepelende At The Top BV is niet meegenomen in de insolventie. Met het faillissement komt een voorlopig einde aan de eerste grote Nederlandse webwinkel, die ruim 25 jaar geleden vooraf werd gegaan door een postorderbedrijf.  Curator is Mr. L.C. (Leen) de Jong van Roest Crollius De Jong Advocaten in Woerden. Het betreft MotoZoom at Utrecht B.V. aan de Savannahweg 43 in Utrecht en MotoZoom at Amsterdam B.V.  aan Jarmuiden 45 te Amsterdam  .

Bouwgroep Moonen

Bouwgroep Moonen is failliet ten gevolge gestegen bouwkosten. Het bedrijf, dat 110 werknemers telt had 23 projecten in uitvoering in onder meer Amsterdam, Diemen (Holland Park) en Brabant. Ook de bouw van een kantoor voor een facilitair dienstverlener is gestaakt. Moonen boekte over 2016 een verlies van ruim 9 miljoen euro op een omzet van 71 miljoen. De jaarcijfers over 2017 zijn nog niet gepubliceerd. De bewindvoerders hebben in het paasweekend “met een beperkt aantal gerenommeerde en bekende” bedrijven uit de bouw “serieuze gesprekken” gevoerd over de overname van projecten en delen van het bedrijf.

Mooy Logistics

Logistiek dienstverlener Mooy Logistics en Mooy Beheer B.V. met vestigingen in Waddinxveen en Breda en 250 medewerkers is door de rechtbank in Den Haag 14 augustus 2018 failliet verklaard en binnen twee weken doorgestart. Mooy was vooral gespecialiseerd in het transport en de tijdelijke opslag van fruit, groenten, bloemen en planten. Het bedrijf  had circa 250 werknemers in dienst. Mooy Logistics was langere tijd van Willem Zonnevijlle. In 1981 werd Zonnevijlle Transport overgenomen door Maarten Mooy. Willem Zonnevijlle maakte de overstap mee en werd bij Mooy commercieel directeur. In 2001 nam hij via een management buy-out de aandelen in Mooy over en werd algemeen directeur. In 2011 verkocht Zonnevijlle een deel van zijn aandelen in Mooy aan zijn zoon Marcel en aan twee directieleden, maar behield zelf een meerderheid. In 2013 ging hij met pensioen. In zijn periode bij Mooy verdubbelde het bedrijf in omvang en kwam de tweede vestiging, in Breda, erbij. Die vestiging richt zich vooral op de Franse markt, terwijl Waddinxveen met name op Duitsland gericht is. Mooy werkte in een lastige markt met verse producten die snel geleverd moeten worden. Als er dan iets misgaat bij een bestelling dan kan het moeilijk zijn dat nog op tijd recht te zetten. In 2016 nam H.Z. Logistics nog een meerderheidsbelang in het bedrijf en startte toen direct een reorganisatie waarbij de eigen vloot in aantallen afgebouwd en verjongd werd. Ook werd er een nieuw TMS geïnstalleerd, zijn er nieuwe onderhoudsafspraken gemaakt waardoor de onderhoudskosten aanzienlijk daalden. Boventallig personeel werd afgevloeid. Deze reorganisatie heeft de verdere teloorgang niet kunnen voorkomen en grotere klanten haakten af. H.Z. Logistics uit De Lier heeft eigen vestigingen in Nederland, Polen, Oostenrijk, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. Met inmiddels de tweede generatie aan het roer is H.Z. Logistics in meer dan 35 jaar uitgegroeid tot een specialist in logistiek en transport die voornamelijk werkt met OostEuropese chauffeurs (Letland en Polen). Ondanks verschillende kapitaalinjecties door H.Z. Logistics moest uiteindelijk door H.Z. toch het faillissement worden aangevraagd. H.Z. Logistics nam in 2013 ook een belang in Gatrans en nam vervolgens in februari 2016 dochter Van der Gaag Transport, in De Lier geheel over. De directie van HZ wordt gevormd door J. Hemerik en H. Zuiderwijk. Het bedrijf van Mooy is inmiddels doorgestart door  VDH Company (de Warehouse activiteiten) en Gartner KG (het transport). De directie van VDH bestaat uit Jan van Dongen en Martijn Heestermans.

Moszkowic

Bram Moszkowicz werkzaam als juridisch adviseur bij een advocatenkantoor in Hilversum en tv persoonlijkheid werd persoonlijk failliet verklaard door de bank en de Belastingdienst. Advocaat Marco Guit van AMS Advocaten werd benoemd tot curator.  Omdat Moszkowicz  de belastingschuld vlak voor de zitten bleek te hebben betaald en met de bank een schikking te hebben getroffen werd het faillissement bij nader inzien vernietigd. Een door hem betwiste vordering van een cliënt werd buiten beschouwing gelaten. Moszkowicz had in november bij de Orde van Advocaten het verzoek ingediend om weer als advocaat aan de slag te mogen en moet voor de raad van discipline verschijnen, die hem in 2013 voor het leven van het tableau schrapte. Eerder werden zijn kantoor en zijn persoonlijke vennootschap failliet verklaard en hij moest in 2012 stoppen als advocaat nadat hij grote bedragen in cash liet uitbetalen zonder dat te melden bij de Orde. Ook zijn bedrijfsvoering en administratie waren niet op orde en er werden geen jaarrekeningen gedeponeerd. Verder weigerde hij om verplichte bijscholing te volgen en wees hij zijn cliënten niet op de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand, een belangrijke verplichting voor een advocaat. Vijf cliënten hadden een klacht tegen hem ingediend.

MullerVisual Communication

Muller’s Drukkerij sinds 2003 MullerVisual Communication genoemd is 15 september 2020 failliet verklaart. Muller Visual ging in 1928 in de Transvaalbuurt met Mullers’ Drukkerij van start. In 1935 verhuisden zij naar een 2e vestiging in de Rustenburgerstraat 280. In de jaren erna worden kleine drukkerijen overgenomen door het familiebedrijf. In 1970 betrekt het bedrijf een nieuw pand aan het Keurenplein in Amsterdam Osdorp. Hier wordt in 1988 de eerste vierkleurenpers in gebruik genomen. Mullers’ Drukkerij kreeg in 2003 een nieuwe naam en logo: MullerVisual Communication. Na een lange serie van overnames samen met partner Quantes kwam 14 april gingen MullerVisual en Quantes de productie en afwerking in Mijdrecht samenvoegen. De twee bedrijven bleven werken vanuit dezelfde locaties in Rijswijk en Mijdrechten werden vanaf dat moment “Quality Print Factory” genoemd met grote klanten als Jaarbeurs, Landal GreenParks en Albelli. In 2018 werd nog een extravagant open huis gehouden voor 400 relaties, en niet lang daarna kwamen de eerste geruchten naar buiten dat het toch niet goed zou gaan bij MullerVisual. Dochter en online drukkerij Drukwerkstunter op hetzelfde adres in Mijdrecht is ook omgevallen, evenals dochter Drukkerij Boom + Verweij die al in februari failliet ging. Boom+ Verweij had grote klanten zoals De Amstel-brouwerij, de Utrechtse Jaarbeurs en Joop van den Ende. De drukkerij is in 1890 ontstaan. In 2013 fuseerde Verweij met het Haarlemse Boom & Van Ketel. Een paar jaar geleden werd het bedrijf alweer gekocht door MullerVisual uit Amsterdam, dat overigens ook is gevestigd in het pand aan de Communicatieweg. Boom & Verweij bestond uit de twee gespecialiseerde onderdelen: Boom & Verweij Label en Boom & Verweij Packaging.  De drukkerij is in 1890 ontstaan.

Multicycle

Fietsenfabrikant Multicycle en alle vier de dochtermaatschappijen zijn failliet. Bij het bedrijf werkten ongeveer 50 mensen.De curator bekijkt op dit moment de gevolgen van het faillissement van de dochterbedrijven van Multicycle Inventures Group en een doorstart door het [poolse Kross. Het pand van Multicycle in Ulft is na de brand op 1 januari 2021 nog niet vrijgegeven. Het onderzoek naar de oorzaak door brandweer en verzekering loopt nog.

Multi’s (Multi Sales Tilburg)

Het Tilburgse bedrijf Multi’sis aan de Heliosstraat 14 is 7 februari 2023 failliet verklaart. Voor de 22 medewerkers van het bedrijf dat  kartonnen en kunststof displays drukt, ontwerpt, fabriceert en levert is ontslag aangevraagd. Multi’s dat leverde aan supermarktketens, loterijen en de Efteling had de afgelopen jaren te maken met een teruglopende omzet. De coronapandemie , de  oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie kwam deden het bedrijf geen goed. Het bedrijf was te afhankelijk van een paar grote klanten. Curator Henk van Grinsven van De Voort Advocaten onderzoekt een doorstart voor het bedrijf aan de Heliosstraat op industrieterrein Vossenberg. In de crisis van 2008 ging het bedrijf ook al bijna failliet maar werd gered door een bijdrage uit de gemeentelijke Bbz-regeling.  Ook toen werden enkele medewerkers ontslagen om het bedrijf weer gezond te maken. Multi’s werd opgericht in 1980.

Mundo

Het faillissement van megastore Mundo Sport met ruim 3.000 vierkante meter in het nieuwste deel van het centrum van Veenendaal was een kort leven beschoren en ging failliet binnen een jaar na de opening. De curator heeft een groot aantal claims van de Belastingdienst en leveranciers. De onderneming ging in oktober 2015 failliet nadat verhuurder AM het pand aan de Brouwersgracht sloot vanwege een huurachterstand. De 15 medewerkers werden ontslagen.

Museum Oud Amelisweerd

Museum Oud Amelisweerd (MOA) in Bunnik ging half augustus 2018 failliet. Het museum, dat sinds 2014 gevestigd is in een achttiende-eeuws landhuis, was vooral bekend door de geëxposeerde werken van de onlangs overleden kunstenaar Armando. Dat het museum niet rendeerde sinds het stopzetten van de subsidie door de Gemeente Utrecht was bekend. De gemeente Utrecht laat via cultuurwethouder Anke Klein (D66) weten dat de gemeente op zoek gaat naar een ‘nieuwe invulling waarbij de openstelling voor het publiek een belangrijk vereiste is’. Armando had eerder ook zijn persoonlijke verzameling van meer dan duizend kunstwerken tijdelijk in bruikleen gegeven aan het museum.

Mybusinessmedia zie ook Textilia

Mybusinessmedia is in 2022 failliet verklaart, een week na de surseance van betaling. De holdingmaatschappij heeft nog geen surseance ondanks het negatief eigen vermogen van 2,7 miljoen euro per 2018. Een reorganisatie en het afstoten van titels heeft de liquiditeitsproblemen niet kunnen voorkomen. In 2007 werd uitgeverij Nassau in Deventer met de industriële titels van Wolters Kluwer verworven inclusief zo’n 70 werknemers en bladen als Schuttevaer en Binnenvaart. Snel daarna werden ook ex VNU bladen Textilia en Schoenvisie ingelijfd. Drie jaar later in 2010 werd ook Media Business Press van uitgeverij Thieme ingelijfd en haalde het concern een omzet van 20 miljoen euro. Nadat de kosten de pan uit rezen werden de onrendabele bladen Textilia en Schoenvisie weer verkocht. Afdeling M. van Kim Pereira, de voormalige brandmanager van de business unit Fashion van MYbusinessmedia, en Anne Wesselman, de voormalige salesmanager van dezelfde unit kochten in juni 2018 de bladen Textilia, Schoenvisie en Bengels. Het blad Elektronica werd verkocht aan Elektor International Media (EIM) en Schuttevaer en Automobiel Management werden overgenomen door ProMedia. De liquiditeitsproblemen zouden te wijten zijn aan een schuld bij het pensioenfonds. Bij het uitgeversconcern werkten nog 29 mensen. Een groot deel van de oud werknemers is meegegaan naar onder andere Promedia. De uitgeverij maakte nog wel bladen als: ab, constructeur, elektro data,engineers online,product, safety update, engineering events, metaal en techniek, kunststof en rubber, Holland Zulieferland, T Skills en vraag en aanbod. Scala Crossmedia heeft de vakbladen Textilia en Schoenvisie overgenomen. De uitgever bereikt met haar titels doelgroepen van in totaal meer dan een miljoen mensen. Textilia is het vakblad voor modeprofessionals. Het modevakblad bestaat ruim honderd jaar. Het blad informeert lezers over marktontwikkelingen en trends in de branche, zowel online als offline met een fysieke uitgave. Het vakblad verschijnt tien keer per jaar. Schoenvisie is het vakblad voor schoenprofessionals dat meer dan zestig jaar informeert over marktontwikkelingen, trends en koopgedrag, zowel online als offline. Het magazine verschijnt acht keer per jaar.

Mycom

MyCom was onderdeel van de eerder failliet verklaarde BAS Group. Zij maakten een doorstart met Relevant Holdings. Relevant Holdings is onder meer ook eigenaar van Typhone.nl. Relevant Holdings betaalde 4,5 miljoen euro voor de activa van Dixons, MyCom en iCentre. De BAS Group ging in september 2016 failliet en Relevant Holdings nam de inventaris, voorraden en intellectuele eigendommen van de drie winkelformules van de curator over. Vlak voordat het geld overgemaakt moest worden haakte financier en crediteur Perridon van Trust af. Perridon merkte dat afgesproken zaken niet werden nagekomen en had grote twijfels over de solvabiliteit van Relevant. Sommige van de Trust-producten zaten nog wel in het assortiment. Relevant Holdings kreeg toen uitstel van de curator, maar moest wel een boete betalen. Kamsteeg werd in 2006 eigenaar van Dixons, maar ook Dynabyte maakte onderdeel uit van Dexcom Holdings. Henk Kamsteeg is voorzitter van de raad van commissarissen en stond in de jaren negentig aan de basis van Belcompany en “T for Telecom”. Hij was oprichter en grootaandeelhouder van Dexcom Holding, de voormalig eigenaar van Dixons. De gescheiden Kamsteeg woont zowel in Amsterdam als Monaco. Voor de overname van BAS Group werd vijftien tot twintig miljoen euro betaald. Nadat MyCom failliet was verklaard als onderdeel van de BAS Group in oktober 2015 bleven bij de doorstart in eerste instantie 22 van de filialen open. Relevant Holdings had ook een samenwerking met Leapp. Meerdere vestigingen van Optie1 beschikken over een shop-in-shop van deze refurbished Apple-verkoper. Behalve de drie winkelmerken zijn ook de groothandel, distributie, reparatiedienst en verzekeraar Harmony, dat zich richt op schade- en diefstalverzekeringen voor consumentenelektronica, overgenomen. Relevant moest vechten tegen concurrenten als Coolblue, Media Markt en BCC. MyCom werd eerst verkocht aan een voormalig franchisenemer en een commercieel manager en Dixons ging door als online verhuursite. Van de oorspronkelijke 150 vestigingen exploiteert Relevant Holdings alleen nog de 24 vestigingen van iCentre. De nieuwe eigenaren van MyCom hielden zestien van de 41 winkels open. De voormalige eigenaar van de failliete keten Kijkshop The One nam MyCom over. De overname moest een nieuwe gemeenschap van experts aantrekken die andere consumenten van advies moesten voorzien. The One richtte zich sinds het faillissement van Kijkshop volledig op het faciliteren van online activiteiten. KijkBijMij en MyCom bleven gescheiden bedrijfsonderdelen en werden vanuit KijkUp B.V. aangestuurd. Deze bv wordt geleid door Marco Heestermans en Peter Groenewoud. Dit platform is aanvankelijk door Kijkshop opgezet. Via het onlinewinkelconcept KijkBijMij kunnen consumenten elkaar via video live koopadvies geven. Adviezen die tot een transactie leiden, leveren de adviseur een commissie op. MyCom was de laatste overgebleven IT- en elektronicaspecialist met diepgaande kennis en kunde en een toegewijde klantengroep. Kijkshop is in januari 2018 failliet verklaard. De overname is meteen een oplossing voor de retouren en de klantenservice. Het platform KijkBijMij heeft nu meer dan honderdduizend gebruikers. “Door MyCom als tweede platform aan de groep toe te voegen, moest het aantal gebruikers in zes maanden groeien tot een half miljoen. Kijk Up, bekend van de Kijkshop die in januari 2018 ook al failliet ging, nam MyCom begin 2018 over en slaagde er ondanks extra geld van Zweedse investeerders niet in om het bedrijf vlot te trekken. Kijk Up bv van Relevant vroeg uiteindelijk 23 januari 2019 alsnog het faillissement aan voor MyCom en sloot alle 14 overgebleven winkels. Bij MyCom waren in totaal zeventig personeelsleden in dienst. Eerder in januari sloten 7 filialen al de deuren. De webwinkel is offline en producten worden niet langer retour genomen of gerepareerd. Volgens directeur Heesterman maakte het bedrijf nauwelijks nog winst nadat in 2018 de marges nog verder onderuit gingen.

Mypo

De pakketbrievenbussenmaker Mypo ging in november 2019 al na vier maanden failliet. Met de slimme pakketbrievenbus van Mypo, dat een afkorting is voor ‘My postoffice’, konden er pakketten thuis bij afwezigheid toch worden afgeleverd. De bezorger opende de bus met de laatste vier cijfers van de bezorgcode. Vervolgens kreeg de ontvanger een app met alle informatie over de bezorging. Het bedrijf werd in 2015 opgericht door Arjan Griffioen.  Mypo won een Rotterdamse innovatieprijs en ontving na een test met DHL in 2017 een half miljoen euro startkapitaal van een Duitse investeerder waarmee het product op de markt werd gebracht. Het bedrijf, waar 7 mensen werkten verkocht echter slechts 350 pakketbussen.

NBC Nationale Bedrijven Check (zie ook DSB)

In 2017 startte Dirk Scheringa met Nationale Bedrijvencheck (NBC) waarmee hij gezondheidskeuringen zou gaan verzorgen voor werknemers van bedrijven. Door deze te laten uitvoeren door huisartsen, dacht het bedrijf de keuringen te kunnen laten vergoeden onder de basiszorgverzekering. Maar de Nederlandse Zorgautoriteit trapte daar niet in. Leverancier Convins kreeg vervolgens de rekeningen niet betaald en stapte naar de rechter. Die oordeelde dat het bedrijf van Scheringa de rekeningen van ruim 100.000 euro inderdaad moest betalen. Maar omdat dat ook na het vonnis niet gebeurde, vroeg Convins het faillissement aan. Volgens Convins-eigenaar Nikos van der Laan is het waarschijnlijk dat de curator nu de handelswijze van de voormalige bestuurders Scheringa en Paul Vlaanderen gaat onderzoeken. De curator doet onderzoek  naar de oorzaken van het faillissement en de eventuele bestuursaansprakelijkheid.

NXT zie Miss Etam

Naked Energy

Welkom Energie uit Almere. Allure Energie, Anode Energie en Sepa Green Energy, van dezelfde eigenaar gingen Naked Energy al voor. Inmiddels zijn vele duizenden klanten de dupe geworden van de overkokende gasmarkt. Sinds begin 2021 zijn de groothandelsprijzen voor gas met maar liefst 250 procent omhoog gegaan. Alleen al in de maand oktober steeg de prijs van gas met 70 procent.

Neckermann zie Readen en Kijkshop

Het postorderbedrijf verkeerde in zwaar weer en ging in 2012 failliet om te worden doorgestart door Bas Rasker van Axivate Capital, het bedrijf dat ook de eigenaar is van Corendon. Rasker (die eerder Jiba, Zoover, en Weeronline groot maakte kocht het bedrijf voor weinig en ontsloeg met een reorganisatie 250 van de 500 mensen. De omzet was ingezakt van driehonderd miljoen naar onder de honderd miljoen. In oktober 2019 ging het bedrijf opnieuw de verkeerde kant op en waren er veel klachten over uitleveringen en vooruitbetaalde bestellingen en het onderdeel van Neckermann.com. De webwinkel D5Avenue uit Naarden ging 13 november failliet. De curator is Seerp Gratama. De directeuren kregen een miljoenenclaim van deze curator uit dit eerdere faillissement.  Eind 2017 deed de FIOD ook al een inval bij hun bedrijf.  Volgens Gratama kwam het faillissement, nog los van alle klachten, niet onverwacht.

Napco en Norma Beds

Na een doorstart van Norma Slaapcomfort bv in september 2015 is nu ook het “nieuwe”Norma Beds” failliet. Norma stond begin september 2018 nog op de slaapbeurs in Baarn. De doorstart van Norma werd indertijd mogelijk gemaakt doordat Napco Beds voor 1,6 miljoen euro het bedrijf over nam. Napco en Napco International ook wel handelend onder de naam Nxtday, zijn op 13 september 2018 failliet gegaan. Napco had twee fabrieken in Bosnië en Herzegovina die matrassen, bedden, dekens en veren maakten voor het bedrijf. De Hilding Anders Bedding & Mattress Group tekende vlak voor het faillissement in augustus nog een overeenkomst voor een joint venture met Napco Beds. Hilding Anders Bedding & Mattress Group is actief in Europa, Rusland en Azië, met zo’n 26 merken en private labels die in meer dan 60 landen worden verkocht. De groep beschikt over 25 fabrieken in negentien landen, waar ruim 9000 mensen werken. Hilding Anders Nederland heeft meer dan 120 medewerkers en verkoopt bekende merken als Eastborn en Pullman met een lange historie in Nederland. Eastborn is opgericht in 1959 en heeft als thuisbasis Vroomshoop. Pullman produceert matrassen en boxsprings sinds 1937. In 2001 werd ook Eastborn opgekocht door de Zweden, en in 2007 volgde Pullman. Behalve de merken Pullman en Eastborn vertegenwoordigt Hilding Anders Nederland ook het Noorse merk Jensen. Recent introduceerden zij Curem, een innovatief traagschuim concept. De wortels van Norma liggen in Oud Beijerland, waar in 1884 werd begonnen met de “Stoomfabriek tot bereiding van bedveeren en kapok, AA van Aarsen & Zn”. In de jaren dertig van de vorige eeuw verhuisde het bedrijf naar Boxmeer. Rond 1950 werd de naam gewijzigd in “Norma” en ging daarna failliet. Van 1884 tot 1993 werd de directie van Norma nog gevoerd door de erfgenamen van de oprichter A. van Aarsen. Sinds augustus 2015 maakte Norma via de doorstart deel uit van Napco Beds. Er loopt een onderzoek van de curator naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen van dit faillissement. In het laatste verslag van 18 juli 2018 zijn door de curator wel eindconclusies getrokken die aan de betrokkenen werden voorgelegd.

Natur (Share Nature bv)

In 2019 werd Natur van Nina Storms ingrijpend geherstructureerd. Share Natur bv. werd 21 juli 2020 failliet verklaart. Het faillissement werd aangevraagd door een verhuisbedrijf. Share Natur wilde met koudgeperste sappen al sinds 2014 de markt veroveren maar na jarenlange tegenslagen en miljoenenverliezen werd het bedrijf ondergebracht bij het Amerikaanse beursgenoteerde Natur International Corp. Het gezonde deel werd vervolgens doorverkocht aan een nieuwe vennootschap, waarna het ‘oude’ bedrijf failliet ging. De meeste schuldeisers wisselden hun vorderingen in tegen aandelen in de nieuwe onderneming. Curator Joris Opstroom diende een claim in bij het doorgestarte bedrijf, omdat het na het faillissement nog onbetaald het kantoor van het oude bedrijf bleef gebruiken.  Het nieuwe sapbedrijf, dat na de herstructurering tijdelijk ook even onder rechtstreekse leiding van Storms stond, breidde het assortiment uit met cbd producten en werkte samen met de Chinese distributeur Share. In februari stapte Storms wegens persoonlijke redenen op als toezichthouder en haar dochter nam de bestuurszetel over. Een nieuwe investeerder met 4,25 miljoen euro haakte plotseing af. Nina wordt door justitie in Monaco verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van 15 miljoen euro. Interim-ceo Waldo van der Hel van de Nederlandse tak van Share Nature wil het faillissement terugdraaien en herstarten voor zo’n 40.000 euro. De Nederlandse vennootschap SN Functionals, die vorig jaar de activiteiten van het ‘oude’ Natur overnam, is volgens Waldo van der Hel inmiddels nog maar voor 15 procent in handen van het Amerikaanse beursfonds.  Volgens het laatste curatorenverslag Natur Holding dat vorig jaar failliet ging verkeert ook SN Functionals ‘in financiële moeilijkheden. Moedermaatschappij Future Healthcare of America heet als dochterondernemingen Naturalicious Rest of Europe B.V., NL Juices Online B.V., NL Juices Retail B.V., Hi-tech Juices B.V. en NFF Trading B.V. Allen gevestigd aan de Jachthavenweg 24 in Amsterdam. De onderneming (waaronder de bedrijfsmiddelen, intellectueel eigendomsrechten en goodw ill) van de Natur-groep is per 1 mei 2019, voorafgaand aan het uitspreken van de faillissementen, verkocht en overgedragen aan een nieuw opgerichte zustervennootschap van Natur Holding B.V., Natur CBD B.V. (thans genaamd “Natur BPS”). Onderdeel van de overeenkomst is dat Natur BPS aan alle werknemers van Natur het aanbod heeft gedaan om het dienstverband over te nemen. Natur Holding staat aan het hoofd van de Natur-groep. NL Juices Online, Hitech Juices en NL Juices Retail zijn dochtervennootschappen van Natur Holding. Binnen de Natur-groep verzorgde Natur Holding de centrale taken, waaronder de financiën, de verkoop, de marketing en de administratie. De vennootschap was tevens de werkgever van de meeste personeelsleden. Natur Holding wordt bestuurd door mevrouw E. Berkers en de heer R.A. Paladino. Natur International Corp, een vennootschap naar het recht van de staat Wyoming, Verenigde Staten van Amerika, is sinds 19 oktober 2018 enig aandeelhouder van Natur Holding. Natur BPS, per 1 mei 2019 de nieuwe eigenaar van de onderneming, is net als Natur Holding een 100% dochter van Natur International Corp. De Natur-groep heeft als belangrijkste partner en leverancier het Spaanse AMC Group. In 2016 kwamen de producten van Natur onder meer in de schappen van Albert Heijn en Marqt, maar zonder succes. In november 2018, werd een ‘reversed merger’ afgerond. Future Healthcare of America (een rechtspersoon naar het recht van Wyoming, VS en daar ook aan de ‘OTCQB’- beurs genoteerd) verkreeg op 13 november 2018 alle aandelen in Natur Holding B.V. De oude aandeelhouders van Natur Holding B.V. hebben vervolgens 71% in de aandelen in Future Healthcare of America verkregen. Vervolgens is de naam van Future Healthcare of America veranderd in Natur International Corp. Daarnaast is er met andere financiers/aandeelhouders gesproken over (verdere) kapitaalinjecties. Aandeelhouder en leverancier AMC stopte de leveranties. Hierdoor heeft Natur klanten als Albert Heijn en HMS Host niet meer kunnen leveren. Met een herstructurering werden de Natur-vennootschappen overgedaan aan een nieuwe 100%-dochtervennootschap van Natur International Corp., Natur BPS. Natur BPS heeft daarnaast aan een aantal schuldeisers een betalings- en conversievoorstel aangeboden. Aan de werknemers van de thans gefailleerde Natur-vennootschappen is aangeboden om hun dienstbetrekking over te nemen. Na de ontvangst van de koopprijs en de overdracht van de bedrijfsactiviteiten heeft het bestuur van Natur Holding, met instemming van de aandeelhouder, het eigen faillissement van Natur Holding aangevraagd, alsmede dat van NL Juices Online, Hi-tech Juices en NL Juices retail

Neckerman

Postorderbedrijf Neckermann kondigde aan dat bijna 1400 van de 2500 banen geschrapt zouden worden, maar plotseling trok investeerder Sun Capital voortijdig de stekker er uit. Het van oorsprong Duitse postorderconcern met vestigingen in Sint Jansteen en Terneuzen had gehoopt door de papieren catalogus af te schaffen en helemaal over te gaan op de verkoop via internet het bedrijf nog te kunnen redden, maar dat bleek te laat. Het bedrijf werd opgericht in 1950. Josef Neckermann in Frankfurt kwam met een blaadje van slechts 12 bladzijden met daarop 133 modeartikelen. De kleine onderneming groeide uit tot een van de grootste postorderbedrijven in Europa, met dochterondernemingen in verschillende landen. In 1984 werd Neckermann een volledige dochter van warenhuisconcern Karstadt, dat in 1999 fuseerde met Schickedanz Handelswerte. In 2008 kwam het bedrijf in handen van de Sun Capital Partners. In 1967 ontstond een samenwerking met de in 1938 opgerichte Textielcentrale Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Amper een jaar later volgde een volledige overname en was de officiële oprichting van Neckermann Nederland een feit. Eind jaren 70 kon ook België de postorder kleding bestellen. De Belgische divisie werd eveneens aangestuurd vanuit het hoofdkantoor in Sint Jansteen.

Nederlands Media & Entertainment Fonds

Curator wil aangifte doen tegen bestuurder Ruben Wolf van de Nederlands Media & Entertainment Fonds die zou beleggen in ‘mediaproducties’ en ‘events’, zoals een dancefestival in de Filipijnse hoofdstad Manilla. Volgens Wolf ging de onderneming failliet omdat de organisatie van het festival te maken kreeg met tegenvallers door de ‘war on drugs’ van de overheid. Ruben Wolf werkt onvoldoende mee met de curator en bemoeilijkt het onderzoek.Inmiddels zijn vier van zijn bedrijven failliet, en er lijken er meer te gaan volgen. De curator Aniek Gielen stelt dat Wolf onder andere niet voldaan heeft aan zijn inlichtingen-, administratie-, en medewerkingsplicht en wil hem persoonlijk aansprakelijk stellen. Het is onduidelijk waar het geld van meer dan tweehonderd particuliere beleggers, van wie er zich tot op heden 75 bij curator Gielen hebben gemeld, is gebleven. Gielen heeft zich gemeld bij het meldpunt faillissementsfraude van de Fiod. NMEF is een van de vele bedrijfjes van Wolf. Het investeringsvehikel werd in mei vorig jaar failliet verklaard op verzoek van tientallen particuliere beleggers. Zij staken in totaal € 2 miljoen in een obligatie, tegen een beloofde rente van 7,5%. Later staken beleggers nog eens miljoenen in de eveneens failliete fondsen NMEF II en NMEF Premium Projects. Ook voor NMEF III lijkt bankroet aanstaande. Op basis van de gegevens die Wolf wel bij curator Gielen heeft aangeleverd is zelfs onduidelijk of er überhaupt ooit een festival in Manilla is georganiseerd. Ondertussen storten ook andere aan Wolf gelieerde bedrijfjes in, zoals het grondhandelbedrijf Van Leeuwenburgh. Wolf droeg twee weken voor het faillissement van Van Leeuwenburgh zijn aandelen over aan een derde partij, blijkt uit vorige week gepubliceerde faillissementsverslag. Van Leeuwenburgh verkocht zogeheten ‘warme gronden’ aan beleggers. Dat zijn stukken weiland, vaak niet groter dan tien bij tien meter. Wie zo’n stuk grond koopt, speculeert op een flinke waardestijging van de grond op het moment dat een gemeente er wil bouwen. Ook bij het Nederlands Innovatiefonds van Wolf ging het fout. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) legde eerder een boete op aan Wolf, omdat hij de ruim € 4 miljoen die was opgehaald bij particuliere beleggers in andere zaken stak dan hij beleggers beloofde. Zo gingen er duizenden euro’s naar een wijnhuis en kocht hij voor € 24.000 aan horloges.

Nedstaal

Staalproducent Nedstaal uit Alblasserdam is failliet verklaard, nadat de fabriek onlangs zelf de deuren al had gesloten. FNV stelt dat een groot deel van de circa tweehonderd medewerkers, die recent op straat kwamen te staan, nog een vordering heeft op het bedrijf. Het bedrijf maakte staalproducten voor de auto-industrie. Zo’n twee jaar terug maakte de onderneming, die in de crisis in ernstige problemen raakte, nog een doorstart onder de vleugels van industrieel conglomeraat Andus Group uit Vianen.

Netfiber, zie ook Kijkshop, Neckerman en Readen retail

Glasvezelbedrijf Nedfiber dupeerden schuldeisers, en moeten nu opdraaien voor ruim 800.000 euro schade. Dat blijkt uit een recent openbaar geworden uitspraak van het gerechtshof Amsterdam. Nedfiber begon als een ambitieuze start-up, die communicatienetwerken aanlegde op Nederlandse bedrijfsterreinen. De onderneming van Joop en Ronald Steenbergen moest uitgroeien tot de top-3 glasvezelbedrijven in Nederland. Om die groei te financieren, zou het beursgenoteerde investeringsbedrijfje Readen Retail van de broers Joop en Ronald Steenbergen miljoenen in het glasvezelbedrijf investeren. De Steenbergens zijn zoons van voormalige marktkoopman Joop Steenbergen senior, de latere oprichter van winkelketen Kwantum Hallen. Met hun investeringsbedrijf hadden zij met witwassen een klein zakenimperium opgebouwd, dat naast Nedfiber onder meer bestond uit winkelketen en webshop Neckermann, het Belgische luxehotel en landgoed Altembrouck en een agrarisch bedrijf.  In de zomer van 2015 ging Nedfiber failliet, eind 2016 volgden de fysieke winkels van Neckermann. Bij Altembrouck werd geruzied met de voormalige kasteelheer. Eind 2017 is de FIOD binnengevallen bij Readen en Neckermann, wegens verdenking van witwassen, waarna het begin 2023 tot een veroordeling kwam. Begin 2020 ging uiteindelijk ook de webshop Neckermann.com failliet. Het faillissement wordt sinds 2015 afgewikkeld door curator Haico Dings. In het belang van de schuldeisers moest hij de waardevolle bedrijfsonderdelen verkopen. Maar al snel merkte hij dat er weinig meer te halen viel. Zo was de kantoorinventaris grotendeels verdwenen, en waren vlak voor het faillissement twee glasvezelnetwerken uit het bedrijf gehaald. De gedupeerde schuldeisers bleven daardoor met lege handen achter. Dings probeerde de schade te verhalen op de broers Steenbergen en verloor de zaak aanvankelijk in 2019 maar in hoger beroep kreeg de curator toch gelijk. Volgens het hof benadeelden de broers de schuldeisers van het failliete bedrijf, door de twee glasvezelnetwerken vlak voor het faillissement te verkopen aan een aan hen verbonden bedrijf, tegen een te lage verkoopprijs. De aankoopprijs werd bovendien verrekend met een schuld, die Nedfiber nog zou hebben. Omdat de glasvezelnetwerken inmiddels allang zijn doorverkocht, kunnen ze niet meer worden teruggeven aan de curator. Daarom veroordeelde het gerechtshof de broers tot het vergoeden van de schade van ruim 827.000 euro. Het hof oordeelde dat de broers niet aansprakelijk zijn voor de totale faillissementsschade van Nedfiber, omdat het bankroet van het bedrijf niet alleen te wijten was aan onbehoorlijk bestuur. Overigens liepen er ook nog twee zaken over zusterbedrijven van Nedfiber. Dings zegt nog niet te weten hoe hij het geld daadwerkelijk bij de broers gaat incasseren. Na het ineenstorten van hun zakenimperium valt er niets meer bij ze te halen. Bovendien zit ook nog een andere curator achter de broers aan, met een schadeclaim die in de miljoenen kan lopen. In die zaak – over het faillissement van winkelketen Neckermann – heeft de rechtbank de beide broers veroordeeld. Ronald kreeg 18 maanden en Joop kreeg een taakstraf en 6 maanden voorwaardelijk. Ronald bleek ook een wapen en munitie te bezitten. Joop Steenbergen kreeg voor het witwassen van 878,000 euro een taakstraf en 6 maanden voorwaardelijk. In totaal hebben de broers tussen 2013 en 2018 ruim 5,2 miljoen euro witgewassen. Beide broers zijn persoonlijk failliet verklaard en Ronald Steenbergen emigreerde naar Hongkong.

Next Generation Sports Network Next Generation Sports Network is failliet. In totaal gaat het om drie bv’s waaronder de holding en één coöperatie. NGSN-directeur Harry van Streun kondigde in 2015 aan Europese voetbalwedstrijden in de Verenigde Staten te gaan aanbieden via een speciale app. Daarmee konden sportliefhebbers wedstrijden, commentaren en statistieken op hun mobiel en tablet bekijken. Next Generation Sports Network is failliet. In totaal gaat het om drie bv’s waaronder de holding en één coöperatie. NGSN-directeur Harry van Streun kondigde in 2015 aan Europese voetbalwedstrijden in de Verenigde Staten te gaan aanbieden via een speciale app. Daarmee konden sportliefhebbers wedstrijden, commentaren en statistieken op hun mobiel en tablet bekijken. Na het veroveren van de Amerikaanse markt wilde NGSN uitbreiden naar Azië en Europa, en ook andere sporten gaan aanbieden. Van Streun zegt dat er al 25 miljoen euro in het bedrijf was geïnvesteerd voor technologie en uitzendrechten. Een tweede investeringsronde van nog eens 25 miljoen wilde niet lukken en toen is ook de eerste investeerder afgehaakt. Het platform heeft proefgedraaid met zo’n 55.000 gebruikers. Na het veroveren van de Amerikaanse markt wilde NGSN uitbreiden naar Azië en Europa, en ook andere sporten gaan aanbieden. Van Streun zegt dat er al 25 miljoen euro in het bedrijf was geïnvesteerd voor technologie en uitzendrechten. Een tweede investeringsronde van nog eens 25 miljoen wilde niet lukken en toen is ook de eerste investeerder afgehaakt. Het platform heeft proefgedraaid met zo’n 55.000 gebruikers. De curator ziet weinig kansen op een doorstart omdat inmiddels de uitzendrechten zijn verlopen. De streamingsoftware, die gebruikmaakte van cloudplatform Microsoft Azure en dat gebouwd werd door Microsoftis nog lang niet af. Directeur Van Streun was eerder ook betrokken bij de faillissementen van 6GMobile en Clubmobiel. De curator ziet weinig kansen op een doorstart omdat inmiddels de uitzendrechten zijn verlopen. De streamingsoftware, die gebruikmaakte van cloudplatform Microsoft Azure en dat gebouwd werd door Microsoftis nog lang niet af. Directeur Van Streun was eerder ook betrokken bij de faillissementen van 6GMobile en Clubmobiel.

Nine & Co

Zwangerschaps- en kinderkledingconcern Noppies staat op omvallen en heeft voorlopig alle 12 winkels in Nederland en België gesloten. Noppies is hét merk voor zwangere vrouwen en ouders. Al meer dan dertig jaar zorgde Noppies ontwikkelde ze comfortabele zwangerschapskleding volgens de laatste trends. Voor kinderen vond je bij Noppies de meest diverse en duurzame collecties, van maat 74 t/m maat 140. Noppies is onderdeel van het moederbedrijf Nine & Co. In 2016 werd Imps&Elfs nog overgenomen. Imps&Elfs was ook gespecialiseerd in duurzame baby- en kinderkleding. Het label had twee eigen fililen in Amsterdam. Noppies had op dat moment 21 eigen brandstores en werkte samen met onder meer de Bijenkorf, Prenatal en Zalando en Kleertjes.com van Wehkamp. Het merk lag in totaal bij twaalfhonderd winkels in Noordwest-Europa. Noppies zelf werd eerder dat jaar overgenomen door investeerder Vendis Capital. Ceo Maarten Millenaar werd daarbij vervangen door Anne-Gien Haan, voormalig marketingdirecteur van HEMA. Vendis kondigde toen al aan ‘additioneel groeikapitaal’ in te brengen om verdere overnames mogelijk te maken, als onderdeel van een buy & build-strategie. Noppies was één van de meest toonaangevende spelers ter wereld op het gebied van baby- en kinderkleding en is ruim twintig jaar geleden ontstaan als merk met positiekleding. De laatste tijd werd dit assortiment uitgebreid met kleding voor kindjes vanaf de geboorte tot ongeveer zes jaar. Noppies verkocht babycollecties, newborn kleding geschikt voor de allerkleinste kindjes, kinderkleding, dekens, kleding voor meisjes van 0 tot ongeveer 12 jaar, jongenskleding, etc. Ieder seizoen kwam er een nieuwe collectie uit, een echte zomer- en wintercollectie. Om plaats te maken voor deze nieuwe collecties, werd de kleding uit de voorgaande collectie dan de sale geplaatst. Het merk werd ook verkocht door Kleertjes.com 

 Noor Amsterdam

Freddy van Wingaarden heeft het faillissement aangevraagd voor zijn modeketen Noor Amsterdam cq Yellow Ddog met zeven filialen, in Oosterbeek, Doesburg, Ede, Elst, Velp, Zevenaar en Barneveld. In oktober waren er nog plannen om de vestiging aan de Utrechtseweg te verhuizen naar een ander pand aan die straat. Noor Amsterdam was in 2015 en 2016 de inzet van een juridische strijd tussen Van Wingaarden en zijn ex-partner Yecim Agca. De twee exploiteerden destijds een aantal modezaken onder de naam Noor of Noor Amsterdam. Nadat hun relatie stuk liep, begon een rechtszaakover wie de rechtmatige eigenaar was van de besloten vennootschap Fashion On Stage BV, waar een aantal van de modezaken toen onder viel. Op 6 april 2016 verklaarde de rechter deze B.V, al failliet.

Noppies zie Nine & Co

Nijland Food

Door het faillissement van de vleesverwerker Nijland Food in Goor zullen ca 180 mensen hun baan te verliezen. De onderneming produceert en verpakt kip en vegetarische producten voor de retail, industrie en voedselverwerkende industrie in Noord-West Europa. Het opstappen van onder andere supermarktketen Nettorama als klant zou de oorzaak zijn. Nijland begon in 1978 als poeliersbedrijf en ontwikkelde en produceerde sinds 2016 ook vega producten.  Van de bijna 180 huidige werknemers hebben er 80 een vast dienstverband. Participatiemaatschappij Wadinko heeft sinds enkele jaren een belang van 40% en was mede-financier van een nieuwe fabriek voor vegetarische producten op een bedrijventerrein in Goor. Over 2019 leed Nijhuis Food een nettoverlies van 886.000 euro op een omzet van 12 miljoen euro. Ook de twee zusterbedrijven Newland Food en Pasman Food, zijn failliet.

OAD zie Peter Langhout reizen

Oirschot Organics

Het biologisch glasgroententeeltbedrijf Oirschot Organics uit Middelbeers is woensdag 9 februari 2022 door de rechtbank Oost-Brabant failliet verklaard. De aanleiding is volgens de curator een onlangs bij de teler neergelegde claim van een energieleverancier. Daardoor is een acuut liquiditeitsprobleem ontstaan. Oirschot beschikt over 3,7 hectare aan kassen waarin tomaten, paprika’s, komkommers, aubergine’s en courgettes worden geteeld. Bij het bedrijf waren 20 mensen werkzaam. De curator onderzoekt de oorzaak van het faillissement en een mogelijke doorstart. Het niet meer kunnen betalen van de energiekosten ligt ten grondslag aan het faillissement.

OSGMetrium

OSG gaat door met een nieuwe organisatie genaamd Helder Onderwijs. Metrium die zich vooral bezig hield met administratieve dienstverlening voor onderwijsorganisaties heeft voor alle 297 medewerkers ontslag aangevraagd en neemt 155 onmisbare medewerkers mee naar het nieuwe bedrijf. Twee eerder doorgevoerde mislukte reorganisaties met veel ontslagen in 2013 en 2014 weerhielden de directeur niet van een frisse start. Volgens algemeen directeur Henk Berg, ex senior KPMG partner (14 jaar), commissaris bij Rabobank en oud voorzitter OKA zijn de reserves opgedroogd. Waaraan is niet helemaal duidelijk, maar volgens ondernemersvereniging OKA is het zo dat als een onderneming duurzaam wil zijn en over decennia gerekend nog bestaansrecht wil hebben een visie onontbeerlijk is. Het formele faillissement van de stichting betekent dat alle lopende contracten met klanten en leveranciers en de arbeidscontracten van rechtswege worden ontbonden. Henk Berg zag voor zichzelf goede kansen en nam “gedwongen” afscheid van nog eens 142 trouwe medewerkers en de gedupeerde leveranciers en kreeg in de nieuwe organisatie vanzelfsprekend zelf opnieuw de rol van managing director. De stichting werkt voor zo’n 350 onderwijsbesturen waaraan circa 2600 scholen zijn verbonden. Hiervoor werden maandelijks de salarissen van zo’n 50.000 leerkrachten in het Primair en Voortgezet Onderwijs verzorg evenals de financiële en personele administratie. Mede bestuurder Pieter Zondervan wordt de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente ZuidWest Friesland en staat met drie andere directeuren aan het roer van de gemeentelijke organisatie met 800 ambtenaren. Dienstverlener Onderwijs Service Groep (OSG) fuseerde 1 januari 2014 met onderwijsspecialist Metrium tot een organisatie met circa 600 medewerkers en een omzet van ruim 50 miljoen euro en was was een van de grootste dienstverleners voor de onderwijsbranche. Anderhalf jaar later doet de Stichting OSGMetrium een “schoolvoorbeeld” van wat heden ten dage te doen gebruikelijk is. Binnen twee jaar een flits-faillissement en een snelle doorstart maken met een schone lei.

Office Centre

Kantoorartikelengroothandel Office Centre uit Almere is 2 maart 2022 na een korte surseance van betaling van 70 miljoen euro alsnog failliet verklaard door de rechtbank van Utrecht. Zo’n 350 personeelsleden verliezen hun baan bij de dertig vestigingen in Nederland en het servicekantoor in Almere. De sponsoring van voetbalclub FC Groningen bracht het bedrijf in financiële problemen. De surseance liep op 1 maart af. Behalve de verkoop van kantoorartikelen verleende het bedrijf ook diensten op het gebied van drukwerk, frankeer- en verzendoplossingen en technische ondersteuning. Sinds seizoen 2019-2020 was Office Centre de hoofdsponsor van FC Groningen en steunde hen in al haar maatschappelijke activiteiten. Bij iedere thuiswedstrijd zijn er kaarten beschikbaar voor verschillende goede doelen in de regio Noord Nederland. De voetbalclub ontving jaarlijks ruim negenhonderd duizend euro. FC Groningen haalde meteen de naam van de sponsor van de shirts en gaat op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Het contract met office Center was voor onbepaalde tijd. In 2021 kreeg Office Centre een nieuwe eigenaar, die de geldstroom wilde stoppen en per medio 2023 van het contract afwilde. Dit kwam te laat. Office Centre heeft in september 2021 al aangekondigd van het contract af te willen met een opzegtermijn van de afgesproken 18 maanden (altijd eindigend op het einde van een volledig seizoen). Dit betekende dat de sponsornaam vanaf het seizoen 2023/2024 zou gaan verdwijnen. De club kreeg bij de opzegging de gelegenheid om een nieuwe sponsor te vinden. Wel beloofde CEO Marc-Derek Schönbergerdat ze wel als significante partner verbonden zouden blijven, echter niet meer als hoofdsponsor.

Olcea Multiculturele Zorg

Zorginstelling Olcea Multiculturele Zorg in Hengelo is 15 augustus 2018 ten gevolge van betalingsproblemen aan het pensioenfonds failliet verklaard. De financiële problemen begonnen in 2012 met de opvang van dertig Libische oorlogsslachtoffers die in Nederland verbleven. Olcea Multiculturele Zorg was verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van de gewond geraakte Libiërs. Maar de Libische regering, die de rekening van enkele tonnen moest betalen, bleef deels in gebreke. vOok kreeg Olcea-directeur Ibrahim Uncu problemen met het pensioenfonds en de Belastingdienst. Met de fiscus wist hij een betalingsregeling te treffen voor een naheffing van vier ton, bij het pensioenfonds kreeg hij dit niet voor elkaar. Met terugwerkende kracht moest hij twee ton aan pensioenpremies vanaf 2013  binnen een jaar betalen. In 2017 werd Olcea Multiculturele Zorg onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gesteld. De inspectie constateerde onder meer tekortkomingen op het gebied van dossiervoering en medicatieveiligheid. Ook had een aantal van de personeelsleden niet de vereiste kwalificaties. Uncu heeft de zorg voor de vijftien cliënten van Olcea Multiculturele Zorg voor deze maand nog gewaarborgd.

Ontzorgd Wonen

Twee voormalige bestuurders van het failliete zorgbedrijf Ontzorgd Wonen weigeren  1,5 miljoen euro terug te betalen aan investeerder, Sjan van Ettekhoven van SvE Group. Deze spande daarom een rechtszaak aan tegen Timothy Kapteijn en Joris van Wijk. Volgens de rechter zijn de bestuurders hun verplichtingen niet nagekomen en moeten zij inderdaad 1,5 miljoen euro terugbetalen. Kapteijn en Van Wijk hebben aangekondigd in beroep te gaan. Het faillissement van Ontzorgd Wonen leidde tot de sluiting van meerdere tehuizen in Nederland, maar de locatie in Heino werd gered. De investeerder had bij de overname van diverse locaties afgesproken dat er altijd voldoende geld in kas aanwezig zou zijn om te voorkomen dat er geld zou worden weggesluisd en dat Ontzorgd Wonen zomaar om zou vallen. Het bleek echter dat Ontzorgd Wonen maandenlang onterecht overheidsgeld ontving dat voor het Franse zorgbedrijf Korian was bedoeld.  Korian eiste het geld vergeefs terug van de investeerder, maar deze had het faillissement van Ontzorgd Wonen al aangevraagd. Volgens Sacha Krekel, de advocaat van de investeerder, staat Van Ettekhoven altijd open voor een schikking waarbij reële uitgangspunten worden gehanteerd. 
 

Oomen

Het vakantiepark met jachthaven, natuurgebied en eigen energiecentrale van Piet Oomen gaat waarschijnlijk failliet. De vijf vennootschappen zijn Waterpark Veerse Meer, Energiecentrale Veerse Meer, Camping De Witte Raaf, Centrumgebouw Arnemuiden en Recreatiecentrum Bruggenhof. De Gemeente Middelburg heeft sinds 2008 2,7 miljoen euro in het project gestoken en heeft volgens de Rekenkamer hiermee grote risico’s genomen.

Op is Op

Met de op=op voordeelshop en 141 vestigingen in Nederland en 2 in Aruba van Vincent Alkema en Jos Venema is na 21 jaar de keten op 26 maart 2019 failliet verklaart. De keten bestond sinds 1997 en was de goedkoopste met A-merken. Totdat Alkema en Venema in 2009 de formule kochten van de toenmalige eigenaar, was Venema leverancier van het concern. De eerste winkel opende in 1997 Klazienaveen en in 1999 werd gekozen om het merk Op = Op Voordeelshop te franchisen. In de daarop volgende jaren openden 20 winkels, voornamelijk in de drie noordelijke provincies en in 2011 won de Op=Op Voordeelshop de nationale prestatie award. In juni 2015 werd de 100e winkel geopend en in 2016 ook een online webwinkel. Sinds 2017 werd de eerste winkel op Aruba geopend en werden ook 31 Blokker filialen overgenomen. In 2018 werd het assortiment uitgebreid met telefonie. In mei 2017 werd begonnen met een TV en Radio campagne. Op is op was specialist op het gebied van verzorgings- huishoud en gezondheidsartikelen, zoals shampoo, conditioner, deodorant en wasmiddel en allemaal van bekende merken als Dove, Nivea, Robijn en Zwitsal. Bij Op is Op werkten  1164 mensen (318 FTE). De Op = Op Voordeelshop zat onder meer in Nijmegen, Arnhem, Doetinchem, Zevenaar, Dieren, Ede, Veenendaal, Culemborg en Tiel. Ook de Kijkshop werd eind januari overgenomen. Door de overname werden sindsdien mobiele telefoons en tablets van verschillende bekende merken zoals Samsung en Nokia, maar ook van Wiko verkocht. De Kijkshop van de Zweedse investeerder The One werd 22 januari 2018 failliet verklaart, ruim veertig jaar nadat de eerste winkel de deuren opende. Op=Op Voordeelshop leed in 2016 een verlies van 3,8 miljoen euro met een omzet van 62,6 miljoen euro. In 2017 bedroeg het verlies 8,3 miljoen euro met een omzet van 68,8 miljoen euro. Het concern had 465.759 euro tegoed van onder meer franchisenemers, maar stond bij de bank voor 13,7 miljoen euro in het rood. De voorraden en inventaris en de merknaam werd voor 5,4 miljoen euro gekocht door St.art van Tim Everts en Martijn Rozenboom

Opel

Het lukt al sinds 2010 niet meer om Opel winstgevend te maken. Reorganisatie mislukte en General Motors moest constateren dat Europa de enige regio op de wereld was waar geen winst werd gemaakt. Opel leed ook onder de afgenomen vraag uit de Zuid-Europese landen vanwege de crisis. Zo’n 8.000 van de 48.000 banen werden destijds al geschrapt. PSA Peugeot Citroën moest Opel redden en neemt Opel en Vauxhal in 2017 van GM over voor 2,2 miljard euro. Volgens een gepubliceerde verklaring hing aan Opel en Vauxhall een prijskaartje van 1,3 miljard euro en wordt de Europese financiële tak van GM gewaardeerd op 900 miljoen euro. De Franse bank BNP Paribas financiert de overname van de nu na Volkswagen een na grootste autofabrikant van Europa. De overname leidt mogelijk opnieuw tot banenverlies. Peugeot-topman Carlos Tavares heeft echter garanties gegeven voor behoud van de werkgelegenheid en de fabrieken.

OPRA Technologies

OPRA Turbines in Hengelo is failliet. Het bedrijf waar nog 42 mensen werkten, raakte in de problemen doordat de in de olie- en gaswinning actieve klanten sinds het begin van de coronapandemie de investeringen fors hebben teruggeschroefd.De problemen ontstonden nadat de olie- en gaswinning klanten wegbleven nadat ze sinds het begin van de coronapandemie de investeringen ook al hadden teruggeschroefd. Het bedrijf kon ook de onderhoudscontracten van Russische klanten niet nakomen als gevolg van de sancties tegen Rusland en de verkoop van nieuwe turbines liep sterk terug. Onder meer oliemaatschappij Lukoil was een belangrijke klant. 2022 was een zwaar verliesjaar. In 1991 werd het bedrijf opgericht in Hengelo door de noorse Jan Mowill. Hij werd met subsidies naar Twente gelokt, toen hij voor wapenfabrikant Kongsberg in 1964 een eerste gasturbine ontwikkelde en bouwde. Er is ongeveer 4 miljoen euro schuld aan de belastingdienst en  er resteerde in 2021 nog slechts een eigen vermogen van 135.000 euro. In 2020 was dat nog 4,6 miljoen. OPRA Turbines had in de afgelopen vijf jaar het personeelsbestand al meer dan gehalveerd tot 42 werknemers. Toch werd in 2017 nog een nieuw, 4.000 vierkante meter groot pand op het High Tech Systems Park bij Thales in gebruik genomen. Het bedrijf werd in 2018 overgenomen door het Chinese Airem Energy Holdings. Investeerder Dalian Energas Group schoot in 2020 en 2021 nog vergeefs te hulp. De reorganisatie eind 2020 mislukte. Vier binnenlandse en buitenlandse overnamekandidaten zijn in overleg met curator Jetse Eringa. Het Chinese Dalian Energas Group en Airem Energy wilden niet opnieuw 15 miljoen euro bijspijkeren en kozen er voor om de zaak te laten ploffen en door te starten. Een van de turbines wordt nog door Prime Cleantech in Rotterdam gebruikt.

Oranjewoud

Nog niet failliet maar een goede kanshebber is Oranjewoud  met een omzet van 2,3 miljard in 2018 is het moederbedrijf van bouw- en railbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea. Gerard Sanderinks bedrijf Oranjewoud NV lijdt over 2019 een verlies van 5 miljoen euro. Het is het derde bedrijf van Sanderink dat in korte tijd in financieel zwaar weer terecht komt. De jaarcijfers over 2019 met een verlies van 5 miljoen euro zijn nog steeds niet gepubliceerd. De afgelopen vijf jaar maakte Oranjewoud steeds winst, variërend van 14 tot 40 miljoen. Het verlies van 2019 wordt vooral veroorzaakt door de divisies Railsystemen en Civiele infrastructuur van Strukton. Die laatste divisie is ook verantwoordelijk voor het metroproject in de Saoudische hoofdstad Riyad. Sanderink wordt daar verdacht van het betalen van steekpenningen. De Fiod deed om die reden vorig jaar februari een inval bij Strukton. Oranjewoud is wel beursgenoteerd, maar vrijwel alle aandelen zijn in handen van Gerard Sanderink. Hij bezat eind 2018 al 98,2 procent van de aandelen en kocht sindsdien elk vrijkomend aandeel op. Alleen al in maart van dit jaar noteerde de Autoriteit Financiële Markten veertien aankopen met een totaalwaarde van 1,4 miljoen euro. Inmiddels is 98,9 procent van de aandelen van hem. Ook zijn bedrijf Centric zit in zwaar weer. In plaats van de 18 miljoen winst over 2018, die al officieel was vastgelegd in de jaarrekening, zou er juist 11 miljoen verlies zijn geleden. Accountant EY weigert echter de jaarrekening volgens zijn aanwijzingen aan te passen. Ook zijn zonnepanelenbedrijf DSS uit Goor heeft het financieel zwaar. Een dwangsom van 170.000 euro zou de financiële reserves te boven gaan: betaling zou betekenen dat er personeel ontslagen moest worden. Sanderink kwam het afgelopen jaar in opspraak door zijn relatie met “cyberexpert” Rian van Rijbroek.

Osius

De op 20 februari verleende surseance van betaling is per 27 februari 2017 omgezet in een faillissement voor alle vijf de Osius B.V. ‘s: Nederland, Noord, Oost, Zuid en West. Het UWV zal zorg dragen voor de betaling van achterstallig salaris over een periode van maximaal 13 weken en zorgen voor de betaling van het salaris gedurende de opzegtermijn en de betaling van het vakantiegeld en eventueel niet-genoten vakantiedagen. Dit laatste over een periode van maximaal 1 jaar voorafgaand aan 27 februari 2017. De curator onderzoekt momenteel de mogelijkheden van een doorstart. Ook de onderaannemers en hun medewerkers worden geraakt. Facturen van onderaannemers zijn na de bouwvakantie ook niet meer aan hen betaald. ISS Specialistische Cleaning Services (SCS) verkocht een deel van zijn verliesgevende divisie aan Osius voor 1 euro. Osius ontving het eenmalige bedrag van €800.000,- van ISS om de onderneming te continueren en te verbeteren. Bovendien garandeerde ISS vier jaar lang een jaaromzet van 7 miljoen omzet aan Osius, totaal derhalve 28 miljoen omzet, mits tijdig werd voldaan aan diverse benodigde certificeringen, wat overigens deels niet lukte. In april 2016 werd door de toenmalige directeur van Special Cleaning Services Wilco Nieboer tegenover CNV verklaard dat ISS ook garant zou staan voor eventuele verliezen. ISS sprak daarna echter over een vorm van mismanagement bij Osius. Osius stelde echter dat ISS een sterfhuisconstructie opgezet had. In januari werd nog op de valreep het achterstallige salaris van de medewerkers van Osius Noord en Oost betaald. Osius Noord en Osius Oost hebben 18 januari 2017 de openstaande lonen nog eenmaal betaald. ISS betaalde hieraan niet mee en was naar eigen zeggen en ook volgens de rechter niet langer verantwoordelijk voor de salarisbetalingen. In het kort geding claimde Osius dat ISS haar omzetgarantie moest nakomen en de ontbrekende 1,15 miljoen euro diende te compenseren. ISS stelde daarentegen dat Osius door eigen toedoen een omzet van circa 300.000 euro was misgelopen omdat ze te laat waren met het behalen van de certificering VCA (5 september 2016 i.p.v. 1 juli 2016) waardoor de omzetgarantie over twee maanden verviel. De rechter was van oordeel dat de vordering niet voldeed aan het criterium voor toewijzing van geldvordering in het kort geding, en merkte op dat bij een voorlopige voorziening “het restitutierisico hoog is nu Osius acuut 1,1 miljoen euro nodig heeft om te kunnen overleven, terwijl daarbij nog niet een bedrag van in totaal 1,2 miljoen kosten aan lease auto’s en het achterwege laten van 80% korting was meegerekend, waarop ISS recht heeft. Vakbond CNV voorzag de problemen al toen ISS zijn afdeling Special Cleaning verkocht aan het kleine en onbekende bedrijf Osius geleid door Erwin Ravensbergen algemeen directeur Osius en ex-manager van ISS. Met de management-buy-out is ISS op een goedkope manier van de 130 gespecialiseerde medewerkers afgekomen. Het in Denemarken beursgenoteerde bedrijf was al langer noodlijdend en het aantal werknemers nam na een reorganisatie af van 7.856 naar naar 6.840. De omzet van ISS in Nederland maakte 2 procent van de omzet van de ISS-groep uit. In het jaarverslag melde ISS dat de operationele marge negatief werd beïnvloed door de ontwikkelingen in Nederland en dat daarom bedrijfsonderdelen werden verkocht aan de Osius Groep. In 2015 nam Kees Stroomer het roer bij ISS Facility Services over. In 2011 mocht ISS zich nog het grootste schoonmaakbedrijf van Nederland noemen. ISS had in Nederland acht bedrijfsonderdelen: ISS Nederland, ISS Building Maintenance Services, ISS Catering Services, ISS Cure & Care, ISS Holding Nederland, ISS Integrated Facility Services, ISS Security & Services en TalentGroep Montaigne Facility Management. ISS zou nog gezocht hebben naar een totaaloplossing waarbij de continuïteit van de dienstverlening voor haar klanten gewaarborgd werd en overlegde twee keer over het debacle (17 januari en 1 februari) onder leiding van het CNV. ISS bood hierbij de medewerkers die geen loon hadden ontvangen een renteloze geldlening aan ter waarde van 1200 euro. Osius kreeg bij de overdracht eenmalig € 800.000,- van ISS en de garantie van vier jaar lang een jaaromzet van 7 miljoen euro. Maar zonder liquide middelen voor de salarissen en de overhead was het al snel einde verhaal voor Osius. Of ISS het klantenpakket zonder personeel door middel van een doorstart weer terugkoopt is nog niet bekend. De medewerkers van schoonmaakbedrijf Osius werden in september 2016 nog opgeleid tot gecertificeerd (Nano) Chemona applicateur geworden. Het personeel kreeg een theorie en praktijk opleiding.

O’sonyq

De Nederlandse sportdrankfabrikant O’sonyq uit Rijswijk, die in 2018 werd opgericht door Marcel Kraaibeek en twee anderen is failliet. Met financiële steun van een investeerder bracht het bedrijf een glutenvrij en vegan sportdrankje op de markt, met weinig suikers en calorieën. O’sonyq had met Juventus, de Nederlandse zwembond en Vitesse sponsorcontracten afgesloten. In 2019 kwamn daar contracten met voetbalclubs als AS Monaco, VfL Wolfsburg, Everton, West Ham United en het Schotse Rangers bij. Ook kleinere clubs als FC Volendam, FC Den Bosch en FC Dordrecht, de judobond en tennisster Kiki Bertens mochten meedoen en er kwam zelfs een 3 jarig contract met de Johan Cruyff Foundation. Eind 2019 kwam de bodem van de kas in zicht en het eigen vermogen was eind 2019 ruim 1 miljoen euro negatief. Er was een conflict tussen de aandeelhouders, waarbij Kraaibeek en andere oprichters moesten vertrekken. De oprichters hadden andere doelstellingen dan de investeerders. Het faillissement werd uiteindelijk aangevraagd door twee schuldeisers, waaronder de Johan Cruyff Foundation. Directeur Niels Meijer van de Johan Cruyff Foundation baalde dat de gemaakte afspraken nooit zijn nagekomen. Volgens Meijer werd destijds geschermd met ‘grote investeringen’ in O’sonyq, waarmee de sponsorgelden ‘gegarandeerd’ zouden zijn.

Otravo Vliegtickets.nl

Het bedrijf in Halfweg verkocht vorig jaar Vakantiediscounter.nl, maar kon desondanks een faillissement op 20 december 2022 niet voorkomen. Otravo werd in 2014 opgericht door een fusie van Vliegtickets en WTC. Later kwamen daar meer merken bij zoals Amerika-Specialisten, Bookinghouse.ee, De WTC Reislijn, Flygstolen.se, Flysiesta.lv, Greitai.lt, Reisburo W.T.C. World Ticket Center, Reisburo Business Budget Center “BBC”, Vliegtickets.nl-Maatwerk, WTC.nl, World Ticket Center, Worldtravelcenter, Worldtravelcentre, Zonvakanties specialist, Reisburo World Ticket Center, Schipholtickets.com, Schipholtickets.nl, Stedentrip specialist, Studentenreisburo WTC, Touroperator, VT.BE, Vliegtarieven.nl, Vliegticket Specialist, Vliegtickets.nl, en WTC Travelshop. Otravo had verschillende merken in verschillende landen: Travelgenio.com, Tripmonster.com, Travel2be.com, Schipholtickets.com, WTC.nl, Vliegtickets.nl, Vliegtickets.be, Flygstolen.se, Greitai.lt, Bookinghouse.ee and Flysiesta.lv. Het bedrijf is geen lid van de SGR, het garantiefonds dat reizen van gedupeerde reizigers vergoedt bij faillissementen. Otravo had een jaaromzet van bijna 2 miljard euro en bemiddelde in tickets, hotelreserveringen en autoverhuur onder de naam Vliegtickets.nl en n.nl. Vakantiediscounter is in Britse handen en valt niet onder het faillissement van Otravo. Iedereen die al een ticket heeft ontvangen, hoefde zich volgens Otravo geen zorgen te maken en geen actie te ondernemen. Reizigers die nog geen ticket hebben gekregen, kregen het advies om direct contact op te nemen met luchtvaartmaatschappij. Tijdens de coronacrisis lagen Vliegtickets.nl en WTC.nl onder vuur, omdat ze onbereikbaar waren voor mensen die hun vliegticket wilden omboeken of hun geld terug wilden vanwege reisbeperkingen en lockdowns. Het lijkt er nu op dat ze de salarissen niet meer konden of wilden betalen

Otto

Nog niet failliet maar een goede kanshebber is de Otto Group. Van 1,8 miljard euro winst naar 413,5 miljoen euro verlies in een jaar tijd.  Otto Group is het afgelopen boekjaar flink in de rode cijfers beland. Hoge inflatie, de energiecrisis en de ‘inzinking van de consumptie’, zoals topman Alexander Birken het noemt. De omzet bleef rond hetzelfde niveau hangen, op 16,2 miljard

Pabo zie Beate Use

PB GROEP (Gerechtsdeurwaarderskantoor Van Dam en Pruijn BV)

De PB Groep is de overkoepelende naam van een aantal initiatieven/producten op het terrein van credit management. Op het gebied van professionele incasso en creditmanagement oplossingen werden al ruim 70 jaar zaken gedaan door middel van een landelijk dekkend netwerk van regionale kantoren. Zij verzorgden overal in Nederland ambtelijk diensten, zoals dagvaardingen, betekening van een vonnis, gecompliceerd conservatoir beslag, maar ook incasso’s. PB TankCollect is een aparte divisie van de PB Groep, de groep gerechtsdeurwaarders die over heel Nederland haar diensten aanbiedt. PB TankCollect is opgericht om het probleem tanken zonder betalen in samenwerking met alle partijen een halt toe te roepen.

Paradigit

Paradigit is failliet, evenals de 12 winkels, het distributiecentrum in Eindhoven en de vijf vestigingen binnen de warenhuizen van V&D. Het bedrijf wil als webwinkel een gedeeltelijke doorstart maken. Ook de vestigingen in Eindhoven, Utrecht en Maastricht maken een doorstart. Er vallen zo’n honderd ontslagen. De drie grootste winkels en het distributiecentrum PDC maken met dezelfde directie een doorstart. Negen andere winkels moesten sluiten. Met de doorstart zijn bijna honderd van de tweehonderd banen gered. De onderneming heeft moeten snijden in de personeelskosten en de winkels worden voortaan meer een verlengstuk van de webwinkel. Het faillissement viel voor twaalf winkels en de vijf shop-in-shops die de keten in vestigingen van de V&D had en ook het distributiecentrum in Eindhoven ging mee failliet.

Parcan

De 225 werknemers van de Heerhugowaardse kaarsenmaker staan op straat. Parcan is binnen een week tijd in surseance van betaling geraakt en vervolgens eind februari 2017 failliet verklaard. De curator van het bedrijf is in gesprek met geïnteresseerde partijen over een overname of een doorstart van het bedrijf.

Parcls

Overal die vervuilende bestelbusjes, die de hele dag door pakketten bezorgen. Dat kan anders, dacht de oprichter. Het idee werd geboren bij de kapper in De Pijp, nu iets meer dan een jaar geleden. Luc van Gompel, oud-directeur van het ANP(58) begon Parcls: Je pakketjes gratis laten bezorgen bij een centraal punt in de buurt bleek wel erg ambitieus. Daarom bood het bedrijf ook de mogelijkheid om pakketjes per fiets te laten bezorgen bij de klant. Parcls was een start-up en je betaalde tussen de 3,95 en 5,95 euro om je pakje te laten bezorgen, maar daar werd maar sporadisch gebruik van gemaakt. De huur en personeelskosten waren de doodslag voor het niet zo doordachte concept. Pakketdienst Parcls is 10 mei failliet gegaan. Het duurzaam verzenden van pakjes waarvoor het bedrijf 1,7 miljoen euro van Rabobank en duurzaamheidsfonds kreeg is definitief ten einde. Het plan om 100 vestigingen in Nederland te openen is na een surceance in een faillissement gestrand. Parcls was een Amsterdamse pakketdienst waar consumenten hun pakketten kunnen opslaan, afhalen, retourneren en zero emissie thuis kunnen laten bezorgen. Het bedrijf, dat in 2016 startte met een eerste buurt pakketpunt, had al 9 filialen. Speciaal voor ondernemers boden ze een uitgebreid pakket aan services. Ze verzamelden de pakketten en brachten deze 3 keer per week of zelfs elke dag rond met  bezorgers op een cargobike. Wat Parcls zo uniek zou maken was, dat consumenten pakketten van verschillende vervoerders naar Parcls konden toesturen, waardoor de pakketten gebundeld opgehaald konden worden. De pakketpunten zijn gesloten. In februari werd nog een pakketpunt aan de Kinkerstraat geopend. Voor de uitbreiding binnen Amsterdam, hebben AKEF (Amsterdams Klimaat- en Energiefonds), Rabobank en de bestaande aandeelhouders 1,7 miljoen euro aan financiering verstrekt aan Parcls. Met deze middelen zou Parcls 650.000 huishoudens in Amsterdam voorzien van een eigen buurtpakketpunt en lokale bezorging op de fiets. Hans Lingeman, algemeen directeur van Parcls wilde met een volledig duurzame bezorging voor een forse CO2 reductie in de stad zorgen. Met bemande afhaalpunten in de buurt en gebundelde bezorging op de fiets wilde Parcls het afhalen en bezorgen van online aankopen makkelijker en duurzamer maken. Parcls had 10.000 geregistreerde gebruikers Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds (AKEF)  investeert in projecten die een positieve impact hebben op energiebesparing, duurzame energieopwekking, energie-efficiëntie en circulariteit. De investeringen moeten leiden tot een aantoonbare CO2-reductie binnen de regio Amsterdam. Sinds de oprichting in 2014 heeft het fonds 64 miljoen euro geïnvesteerd in 28 projecten. Het AKEF opgericht door de Gemeente Amsterdam, wordt beheerd door e3 Partners. Uit de meest recente jaarrekening van Parcls blijkt dat in 2020 al een verlies van 792.000 euro werd geleden en was het  eigen vermogen ruim een half miljoen euro negatief. AKEF nam het grootste deel van de groeifinanciering van 2021 voor haar rekening. Het fonds verstrekte een lening van 1,2 miljoen euro, dat in delen moest worden terugbetaald. Dat geld moet door de surseance grotendeels als verloren worden beschouwd. Iets meer dan de helft van de lening was inmiddels verstrekt. Als pandhouder wil AKEF samen met de bewindvoerder en het management een doorstart onderzoeken. Het heeft echter weinig kans van slagen. In het verleden zijn de PTT en de Stadspost ook al ter ziele gegaan.

Parfection

Binnen twee jaar is de Portugese franchise modewinkelketen Parfection (Parfois) op 21 november al weer failliet. De franchiseketen was van plan om twintig vestigingen in Nederland te openen. Parfois verkocht voornamelijk tassen, schoenen en modeaccessoires. Parfois heeft wereldwijd 800 vestigingen. Begin 2017 gingen de shop in shop (V&D) winkels over in zelfstandige franchise filialen. Binnen tien maanden werden er zeven filialen in onder ander Eindhoven, Utrecht en Amsterdam geopend. De franchisenemer heeft negen verschillende vennootschappen van Parfection failliet laten verklaren. Curator Roel Slotboom moet de faillissementen afwikkelen.

Parket Paleis BV

Parker paleis aan de Industrieweg 28N  in Vianen van eigenaar-directeur Mo el Miri is 1 maart 2023 failliet gegaan. Het bedrijf had de grootste showroom van Europa met meer dan 25 jaar ervaring en de grootste collectie vloeren op voorraad. Ruim 450 vloeren op 6000 m2 winkel- en magazijnoppervlak. Van lamelparket en visgraatparket tot laminaat en PVC, inclusief visgraat PVC. Direct mee te nemen uit de winkel middels het zogeheten drive-in magazijn in Vianen. Parket Paleis had een eigen parketfabriek, waardoor er snel geleverd kon worden en maakte hoogwaardige producten van duurzaam gecertificeerd hout. De curator Mr. M. Barsoum onderzoekt de doorstartmogelijkheden.

Parnassia

GGZ-instelling Parnassia, met ruim 13.500 medewerkers de grootste zorginstelling van Nederland zit al enige tijd in financiële problemen. 2018 werd afgesloten met een tekort van ruim 29 miljoen euro.  De Parnassia Groep is ontstaan door een fusie van het Rotterdamse Antes en de Haagse parnassia Groep. Door de fusie zijn instellingen als Bouman, Delta, Bavo Europoort en Parnassia onder één bestuur gekomen. Behalve in Arnhem, Ede en Nijmegen heeft Parnassia vestigingen in Oosterbeek en Wolfheze. Het miljoenentekort is vooral ontstaan doordat verzekeringsmaatschappijen en gemeenten rekeningen voor geleverde zorg niet hebben betaald. Een andere reden is het grote personeelstekort waarmee de hele zorg te kampen heeft. Bij de kliniek is het ziekteverzuim 8,4 procent en dat is hoger dan gemiddeld in de zorg. Bovendien kampt de groep met een personeelstekort: op elke twintig medewerkers komt de kliniek er drie tekort. Dit leidt al jaren tot hoogspanning bij het personeel en heeft gevolgen voor de zorg zoals langere wachtlijsten en kortere behandelingen waardoor (verwarde) mensen sneller op straat komen. Parnassia gaat de problemen te lijf door opleidingen van het personeel te beperken en door minder personeel in te huren. Er zal door de instelling nog meer bezuinigd worden op administratieve lasten. Bestuursvoorzitter Stephan Valk schat dat de Parnassia ‘tussen de 40 en 50 miljoen euro aan onnodige administratieve lasten kwijt is.’ Valk meent dat landelijk ‘de buitensporige administratieve en verantwoordingseisen’ drastisch moeten worden beperkt om die lasten te doen verminderen. Hoeveel formatieplaatsen bij het administratief en indirect personeel dit jaar gaan verdwijnen, geeft Parnassia niet aan. Vakbondsbestuurder Cor de Beurs van FNV zorg en welzijn noemt een aantal van tussen de 200 en 300. Dat is op het hele personeelsbestand van 13.500 medewerkers een krimp van twee procent.

Parthes zie ook RSN

De besloten vennootschap Parthes Property B.V. gevestigd op Mollerusstraat 1 te Baarn is 19 november 2019 failliet verklaard. Voor de doorstart van Rouwservice Nederland (RSN II) zou het faillissement van Parthes geen gevolgen hebben omdat Parthes geen aandeelhouder meer zou zijn. Dit faillissement treft ons niet”, verzekert RSN-directeur Frank van Splunter, die al sinds 2008 werkzaam is in het bedrijf. In 2017 schorste Coöperatieve verzekeringsmaatschappij Univé eigenaar Linda Damhuis van het failliete uitvaartimperium Bogra/RSN op eigen verzoek als RvC lid van een van de Univé-werkmaatschappijen in Heerhugowaard. Linda was samen met Arno Damhuis eigenaar van de in juni 2017 failliete gegane grafkistenfabriek Bogra en lijkenvervoerder RSN. Ze waren marktleiders als toeleveranciers voor de uitvaartbranche totdat ABN Amro de kredietrelatie opzegde wegens verdenking van malversaties en nadat de Belastingdienst ontdekte dat er vervalste correspondentie van de bank was gebruikt om onder betalingsverplichtingen uit te komen. Op hun penthouse op de boulevard van Bloemendaal aan zee en hun woningen in Bovenkarspel werd beslag gelegd. Bogra werd doorgestart door het Belgische bedrijf Funico en RSN werd overgenomen door het nu ook failliet gegane Parthes. Directeur Jan Willem Jansen nam een groot deel van de 250 medewerkers over en werkt sindsdien samen met Bogra. Van Haren Uitvaartzorg is ook een onderneming van Gerdien en Jan Willem Jansen. Rouwservice Nederland II B.V. (RSN) is gespecialiseerd in het overbrengen en verzorgen van overledenen, evenals het inzetten van staatsievervoer en het leveren van dragers op de dag van de uitvaart. Tevens faciliteert Rouwservice Nederland B.V. opslag, beheer en uitgifte van uitvaartkisten. RSN is ontstaan vanuit zusterbedrijf Bogra. Zij wilde de zorg rondom het uitleveren van een uitvaartkist verbeteren door dit volledig in eigen beheer te faciliteren. Vervolgens was het logisch, dat er naast de levering van een kist, ook een verzorging van de overledene plaatsvond, zodat er een synergievoordeel ontstond. Het managementteam van RSN bestaat behalve Frank van Splunter uit drie regiomanagers: Max Brocken, Arnold Eggink en Marcel de Wit, een controller Serge van Boekel en een officemanager Anton Vunderink. Rouwservice Nederland heeft een landelijk dekkend netwerk met vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Deventer, Didam, Ede, Eindhoven, Etten-Leur, Groningen (Tolbert), Nijmegen (Wijchen), Utrecht (Groenekan), Voerendaal en Goes. Uitvaartverzekeraar Dela is de belangrijkste klant van het bedrijf, met een afname van zo’n 30.000 doodskisten per jaar.

Pedalfactory

De Pedalfactory NV aan de Industrieweg Oost 9 in Elst is 3 augustus 2023 failliet verklaart. Het bedrijf richtte zich op het ontwerpen, creëren en verkopen van unieke fietsen en fietsgerelateerde producten. Hun filosofie was om hoogwaardige producten te ontwikkelen, duurzame materialen te gebruiken en samen te werken met specialisten in het netwerk. De Pedalfactory had verschillende producten en merken onder haar vleugels. Sandwichbikes en Brikbikes waren de merken van de Pedalfactory. Sinds 2016 wwaren ze ook eigenaar van Brikbikes. Ze ontwikkelden de Sandwich bike, een compacte zelfbouw fiets van hout. De Sandwichbike ontstond in 2007 toen ontwerper Basten Leijh zich voor nam een duurzame fiets te ontwikkelen die plat kon worden vervoerd en die de koper zelf in elkaar kon zetten.  Met lasergravure was het mogelijk om de Sandwichbikes met beukenhouten frame te personaliseren. De fiets werd geleverd in een doos met 50 onderdelen, inclusief montagegereedschap. Het unieke design kreeg wereldwijd veel aandacht en heeft diverse design awards gewonnen waaronder de Red Dot Award. Yno papen en Basten Leijh startten samen de Pedalfactory in 2013. Yno kon de eerste fase zelf financieren, maar al snel was er meer geld nodig. De banken wilden het hem echter niet lenen. Qredits hielp hen uiteindelijk aan een dure microkredietlening met 9,75% rente die uiteindelijk niet op te brengen bleek. Hun pas nieuwe Brik Brut werd onlangs nog speciaal ontworpen voor het gebruik van de unieke en solide cardanas. Brikbikes stond bekend om hun expertise en het gebruik van cardanas als aandrijflijn voor fietsen. Vanuit deze ervaring zijn alle frame onderdelen gereviseerd en werd  de productie gedaan met de modernste technieken in Europa. De afmetingen van het frame waren specifiek aangepast voor de cardanas met versnellingsmogelijkheden en er werd gebruik gemaakt van de beste kwaliteit aluminium buizen, die voor 70% of meer uit gerecycled materiaal bestonden. Ook de complete frame- en onderdelenproductie werd in Europa georganiseerd en de productie van alle fietsen gebeurde op klantorder in hun eigen Brikbikes fabriek in Elst. De Brik Brut was verkrijgbaar in framematen voor heren en dames en kon worden aangepast door de gewenste kleur, upgrades en accessoires te kiezen. De Brik Belt Pendix was ​​de nieuwste e-Bike van Brikbikes. Gecombineerd met het CrMo (Chromoly) lichtstalen frame werd de fiets en het Pendix systeem volledig in Europa ontwikkeld en geproduceerd. Met het Pendix eDrive-systeem kon het systeem ook achteraf worden ingebouwd. De Brik Belt Pendix werd op maat gemaakt en er kon een keuze worden gemaakt uit een heren- of damesuitvoering, de gewenste kleur en diverse upgrades. Het model werd geleverd met de unieke Pendix-accu, die in het frame was geïntegreerd. De curator en bewindvoewrder is A.M.T. Weersink. De Pedalfactory was enige tijd gevestigd in het Dutch Bicycle center op het voormalige Honig terrein. Toen deze locatie moest wijken voor woningbouw verhuisden ze naar Elst waar meteen ook maar een fabriekje werd begonnen. Ook de financiële instelling Yno Papen ging mee ten onder. Papen was ICT consultant voor onder andere FNV en projectmanager voor de Gemeente Veenendaal.

Peek & Cloppenburg

Het in 1869 in Nederland opgerichte Peek & Cloppenburg heeft 3 maart 2023 in Düsseldorf voor de Duitse divisie surseance van betaling gekregen en vloeide met een reorganisatie 350 medewerkers af. De verliezen zijn opgelopen tot honderden miljoenen euro’s. Behalve de Coronapandemie zijn ook de gestegen productiekosten, leveringsproblemen, de stijgende rente en de oorlog in Oekraïne de oorzaak van de teloorgang. De winkels en de webshop blijven open. In Nederland heeft de keten filialen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere en in Leidschendam.  De Nederlandse webshop kwam in 2019 online. De keten werd in Rotterdam en Utrecht opgericht door Johann Theodor Peek en Heinrich Anton Adolph Cloppenburg en is een van de oudste modeketens van Nederland.  Sinds 1901 kwamen er filialen in Duitsland. Peek & Cloppenburg verkocht in kleine warenhuizen betaalbare confectie. In Duitsland werken er 6800 medewerkers. Ondanks de verliezen wil de onderneming in 2024 een nieuw filiaal in shoppingcenter Merlata Bloom in Milaan openen. P&C heeft 160 filialen in 16 landen en in totaal ongeveer 16.000 medewerkers. De Duitse schuldeisers keurden het insolventieplan goed. Eerder stemden zij al in met de voortzetting van Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf en Peek & Cloppenburg Retail Buying GmbH & Co. KG. De door de rechtbank benoemde bewindvoerder is advocaat Horst Piepenburg. Het insolventieplan van P&C is gebaseerd op een investeerdersovereenkomst met de hoofdaandeelhouder en is het kernelement van de herstructurering en reorganisatie van Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf. Steffen Schüller de Managing Director en CFO van Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, maakt zich klaar voor een ingrijpende reorganisatie. Het insolventieplan moet nog worden goedgekeurd door de bevoegde rechtbank in Düsseldorf. Schuldeisers gingen akkoord nadat ze nu 50 miljoen euro kregen in plaats van de 35 miljoen euro die in het insolventieplan werd vermeld. In een tweede stap zullen de schuldeisers ook een deel van de winst van het bedrijf in 2024 en 2025 ontvangen via een garantie van de schuldenaar. De totale vorderingen van de schuldeisers is 280 miljoen euro. 

Peoples Avenue zie Infact Clothing

Pelican Media

Pelican Media bv, onderdeel van Pelican Media holding, is 10 april 2019 failliet verklaard. De andere bv’s onder die holding, waaronder autoblad Carros en Residence, en de holding zelf zijn nog niet failliet. Het in de jaren 1990 opgerichte bedrijf ging in 2013 ook al failliet en werd doorgestart door Frank Kloppert, die ook aan de wieg stond van Quote. In 2009 had Pelican nog tachtig medewerkers en een omzet van 20 miljoen euro. Pelican Media maakte sponsored magazines. Pelican Media had nog veertien mensen in dienst. De curator is Stephan Voermans.

Perry Sport, Aktiesport en Teidem (Zie ook Lakeside Stores)

In 1866 opende de familie Verster onder de naam Perry & Co met een winkel in de Amsterdamse Kalverstraat. De winkel verkocht exclusieve en innovatieve producten en was al snel een van de grootste trendsetters in Nederland. Rond 1920 focust Perry & Co zich op reizen en vrije tijd met een eigen sportafdeling. In 1883 opent Perry & Co opent een tweede vestiging, in de galerij van het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam en in 1885 filialen in Arnhem en in 1887 ook in Den Haag. Rond 1900 telt Perry zes winkels in Nederland en twee in Brussel. De winkel onderscheidt zich als trendsetter, door de introductie van allerlei nieuwigheden zoals de gummi-regenjas, het veiligheidsscheermesje en spelletjes. In 1891 werd de familie Verster volledig eigenaar van Perry, die inspeelt op de ontdekking van sport en spel door de bourgeoisie. Perry introduceert dan pingpong, domino, Tric-Trac en Mah-Jong in Nederland. Van 1900 tot 1940 specialiseert het bedrijf zich in sport- en kampeerartikelen, speelgoed en koffers. Na de oorlog ondervindt het bedrijf steeds meer concurrentie van de opkomende warenhuizen en wordt uiteindelijk in 1959 overgenomen door De Bijenkorf, die het bedrijf samenvoegt met de sportwinkel Van der Kar tot Perry van der Kar. In 1978 na de overname van elf winkels van Sporthuis Centrum besluit de Bijenkorf om de twee bedrijven samen te voegen en Perry Sport te noemen. In 1982 wordt dan in Gouda de eerste Aktiesport winkel geopend. Aktiesport groeide uit tot een landelijke keten met 180 winkels. Een deel van deze grote uitbreiding is te danken aan de shop-in-shop constructie met schoenenwinkel Scapino. In 1984 werd Perry Sport door Anton Dreesman overgenomen. Later als V&D onderdeel wordt van Vendex International gaat Perry Sport mee. Na verliezen in 1984 neemt Vendex (het moederbedrijf van V&D) onder leiding van Anton Dreesmann de winkelketen over. Na een reorganisatie werd Perry Sport verder uitgebreid, tot 39 winkels in 1991. In 1994 richt Perry Sport de eigen merken Spex, INQ en Wildebeast op. Spex is het merk voor beachwear en wintersportkleding, INQ focust zich op de  atleet die het beste uit zichzelf wil halen en Wildebeast is er voor de avonturiers. In 2002 besluit Vendex-KBB de zes winkelketens waaronder Perry Sport te verkopen aan investeringsmaatschappij CVC. CVC verkoopt in 2006 Perry Sport weer door aan investeringsmaatschappij Bencis, die het samenvoegt met de winkelketen Aktiesport tot Unlimited Sports Group (USG). Naast eigen winkels exploiteert Perry Sport ook shop-in-shops in de V&D. Aktiesport heeft shop-in-shops in Scapino. In 2010 gaat USG samen met Omnichannel om zo on- en offline te combineren. In 2011 worden de eerste winkels voorzien van een orderscherm. Alle Aktiesport en Perry winkels hebben digitale schermen, waarvan de meeste grote filialen meer dan één. Perry opent vervolgens meerdere shop-in-shop concepten door heel Nederland in V&D filialen, Toen de omzet na 2011 kelderde werd de schuldenlast onbetaalbaar. Tot en met 2015 halveerde de omzet van de moedermaatschappij TE Holding, tot nog geen 39 miljoen euro. Al die jaren maakte het bedrijf miljoenenverliezen. In 2014 bedroeg de online omzet van Perrysport.nl en Aktiesport.nl 7,9 miljoen euro en in oktober 2015 opent het eerste Flagship store op de Nieuwendijk in Amsterdam en in februari 2016 een tweede in de Kalverstraat. In maart 2016 gaat het concern failliet en wordt doorgestart door JD Sports Fashion PLC en in november 2016 introduceert Aktiesport een nieuw logo. Investeerder Bencis verloor na het faillissement van Perry Sport en Aktiesport ook kledingimporteur en modegroothandel Teidem uit Leiderdorp. De onderneming was actief in 45 landen en had circa 48 miljoen omzet. 23 februari 2016 ging Unlimited Sports Group (USG) failliet. Medewerkers werden 22 februari per email op de hoogte gebracht van de surseanceaanvraag. De faillissementen van V&D en Macintosh zouden hebben bijgedragen aan het snelle faillissement. In de 307 winkels van de keten werkten zo’n 2.300 werknemers. In Nederland waren er 70 Perry Sport winkels en 180 van Aktiesport. De overige winkels zijn gevestigd in België.  Onder USG vallen ook 16 merken waaronder Le Coq sportif, Athlete, Champion, Ellesse, Fila, INQ, Latta, Maui, Pantafola, enson, Valsport, Wildebeast en Helly Hansen. Ook de sportzaken Time out (24 filialen) en Primo (30 filialen) vallen onder de USG holding. Time Out Sport Licenties B.V. was eind 2015 al ten onder gegaan aan door toegewezen claims van in 2013 uit hun winkels gezette franchisenemers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam Zuid Oost en werd opgericht in 2006 door Jos Gillebaard, Len Langenberg en is dan nog eigendom van Bencis Capital. JD Capital (JD Sports) heeft PerrySport en AktieSport voor 26,5 miljoen euro overgenomen. De opbrengst verdween via de curator naar de belastingdienst en het UWV. De 1100 crediteuren bleven achter met een verlies van circa 166 miljoen euro. De omzet nam het faillissement en een doorstart weer met 8 procent toe en de groei keerde terug door de opening van nieuwe winkels en vernieuwing van verouderde winkelpanden. De omzet is dan circa 150 miljoen euro. JD Sports sloot twee derde van het aantal verkooppunten. PerrySport ging terug van 45 naar veertig winkels en er staan nog nog tien vestigingen op de nominatie om ook gesloten of omgebouwd te worden tot Sprinter filialen. In totaal tellen de sportwinkels nu samen meer dan honderd vestigingen. De twee sportketens werden meegetrokken in het faillissement van de winkelconcerns V&D en Macintosh Retail Group. PerrySport had elf winkels in de V&D. Aktiesport had ongeveer 140 vestigingen in de winkels van Scapino. Die winkels vielen allemaal weg door het faillissement van Macintosh. Teidem importeerde goedkope kleding en leverde deze aan winkelketens als Action, Bristol, Wibra en Zeeman. Het bedrijf was actief in 45 landen, en boekte in 2011 nog een omzet van 72 miljoen euro. Nadat de omzet na 2011 kelderde werd de schuldenlast onbetaalbaar. Tot en met 2015 halveerde de omzet van de moedermaatschappij TE Holding, tot nog geen 39 miljoen euro. Al die jaren maakte het bedrijf miljoenenverliezen.  Bencis wilde van Teidem af en probeerde het bedrijf begin 2016 nog vergeefs door te schuiven naar aandeelhouder Mentha Capital. Dat betekende het tweede faillissement in korte tijd in de kleding-portefeuille van investeerder Bencis. In februari ging Unlimited Sports Group (USG) al bankroet, het moederbedrijf van de winkelketens Perry Sport en Aktiesport. ABN Amro gedoogde al enige tijd de achterstanden maar trok uiteindelijk de stekker er uit. Ook Lake Side een keten die eerder in het bezit was van Bencis ging 21 februari 2018 onder de nieuwe eigenaren alsnog failliet. De Dordtse vastgoedondernemer Pieter van Loon stapte in januari 2021 naar de rechter om vergeefs opnieuw een faillissement van Sports Unlimited Retail aan te vragen. JD, het moederbedrijf van  Aktiesport en Perry Sport, had de huur van een winkelpand in Dordrecht niet volledig betaald. Perry & Aktiesport maken deel uit van Sports Unlimited Retail (SUR), een dochter van JD Sports Fashion Pl. JD Sports boekte in 2022 met 3400 winkels een winst van 534 miljoen eur op een omzet van 9,9 miljard euro.

Peter Langhout Reizen (Kidz, Benga) en Oad

Het Nederlandse reisbureau Peter Langhout Reizen uit Alphen aan den Rijn heeft in december 2019 faillissement aangevraagd nadat eerder het moederbedrijf van Peter Langhout, Havi Beheer, failliet werd verklaard. Peter Langhout Reizen werd in 1987 opgericht. De touroperator bood vooral busreizen aan naar meer dan 25 verschillende landen.  Brancheorganisatie van reisbureaus ANVR liet weten dat Peter Langhout geen lid meer is na de melding van het financiële onvermogen bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Gerard ter haar had in 1924 het bedrijf opgezet en dit werd door zoon Joop ter Haar voortgezet.  Na de doorstart van Oad in 2013 bestond het bedrijf uit drie delen: een reisorganisatie, een touringcarbedrijf en een technische dienst. De laatste twee, met daarin alle Oad-bussen, werden in 2018 verkocht aan Havi. Als onderdeel van de verkoop beloofde de reisorganisatie van Oad dat het voor zijn trips voortaan de bussen van Havi zou inhuren. Op die bussen bleef de naam van Oad staan.  In 2018 gingen er om en nabij de honderd chauffeurs over van Oad naar Havi, het moederbedrijf van Peter Langhout die vervolgens eind 2019 failliet ging. Na de val van Oad diendt de familie Ter Haar een claim van 80 miljoen euro in tegen de Rabobank.  Curatoren zijn Martijn Kerkdijk en Jeroen Stekelenburg. Zij hebben al meer dan 11.500 uren besteed aan het faillissement.

Op 22 september 2013 was Hennie ten Hag, de eigenaar van makelaarsgroep ten Haar  met enkele andere Twentse investeerders op het kantoor van Dick Veltman, advocaat bij KienhuisHoving te Enschede. ‘Aan het einde van de avond dacht hij de problemen met de bank bij Oad te hebben opgelost. De reisonderneming van de familie Ter Haar uit het Twentse Holten, goede bekenden van Ten Hag, stond onder grote druk van de Rabobank. Advocaat Veltman had vele van zijn contacten in de regio benaderd voor de ultieme reddingspoging van Oad. Naast Ten Hag behoorde onder anderen Hein Trebbe tot de investeerders. Trebbe is directeur van het grote bouwbedrijf Trebbe Groep uit Enschede. Rein Sanders van Sanders Supermarkten wilde investeren en Ter Haar had ook een toezegging binnen van de Wim van der Leegte, de baas van de VDL Groep die al heel wat bussen aan Oad had geleverd. Ook hij wilde 1,75 miljoen euro investeren. Ook PPM Oost, een participatiemaatschappij van onder meer de provincies Overijssel en Gelderland, had zich aangesloten. Bij elkaar 6,75 miljoen euro en maar  2,5 ton tekort. Met deze investeringen hadden ook de andere onderdelen (de touroperator, de reisbureaus) verder gekund. Maar de tijd om de 2,5 ton bij elkaar te krijgen, werd de familie Ter Haar en de investeerders niet gegund. Rabobank had al een krediet geblokkeerd waarmee Oad de inkoop van vakanties betaalde. Toen Oad dat na de bijeenkomst bij KienhuisHoving wilde gaan doen voor het komende vakantieseizoen, zou Rabo hebben geweigerd voldoende krediet beschikbaar te stellen. Daardoor kon Oad niet inkopen en viel het bedrijf stil. Op 24 september 2013 vroeg de Oad Groep het faillissement aan. Een dag later werd dat door de rechtbank in Almelo uitgesproken. Het was niet de eerste reddingspoging die door Rabobank werd afgewezen. Joop ter Haar (82), zoon Julius (41) en dochter Quirine (43) stellehn dat ‘incompetentie en angst bij medewerkers van Rabobank’ het Oad-faillissement veroorzaakten. De familie eiste een schadevergoe­ding van 80.055.000 euro. Tom de Waard en Marjorie Sinke van DeWaardSinke Advocaten in Amsterdam stonden de familie bij. De bank zou zijn bijzondere zorgplicht jegens de aandeelhouders van Oad, de familie Ter Haar, hebben geschonden en daarmee onrechtmatig hebben gehandeld.  OAD had et laatste volledige boekjaar voor de ondergang (2011/2012) een omzet van 576 miljoen euro en werd in de zomer van 2012 door Rabobank bij de afdeling bijzonder beheer geplaatst. Dat gebeurde zowel bij de lokale Rabobank Enschede-Haaksbergen als bij Rabobank Nederland in Utrecht, het bestuurscentrum waar de top van de bank zetelt. De relatie tussen Oad en Rabobank stamt van 2004. Het bedrijf had de verlies­gevende reisbureaus van Rabo overgenomen. Voorwaarde die de bank bij die deal stelde was dat Oad voortaan bij Rabobank Enschede-Haaksbergen zou bankieren. Joop ter Haar trad af in 2002 en werd president-commissaris.  Het bedrijf bestond op dat moment tachtig jaar. Het familiebedrijf had extra ICT-ondersteuning nodig om sterker te staan tegenover de concurrentie en besloot in 2003 om zelf een nieuw, maar duur automatiseringssysteem te ontwikkelen.  De ontwikkeling van het ICT systeem stagneert en in 2008 slaat het economische klimaat om, waardoor de vakantiemarkt krimpt. In het boekjaar dat eindigt op 31 oktober 2008 bedraagt de omzet van Oad 838 miljoen euro en daalt daarna hard. Julius werd in 2009 directievoorzitter en zijn zus directielid. In 2011 volgt de financiële afrekening van het mislukte ICT-project en moet Oad afschrijven. Mede door een eenmalige ‘bijzondere last’ van 24,7 miljoen euro lijdt het bedrijf een verlies van 21,6 miljoen.Wel was er weinig schuld en alle bussen en de meeste gebouwen waren in eigendom. Vanaf 2008 wordt ook gereorganiseerd.  Begin 2011 wordt Frans Schuitemaker binnengehaald. Hij komt Julius en Quirine in de directie assisteren.  Dat jaar huurt Oad adviesbureau Booz & Company in, dat het bedrijf helpt met de strategie. Het aantal bestemmingen wordt beperkt en het aantal winkels moest terug van 180 naar maximaal 100. Oad verbreede het onlineaanbod door Dynamic Packaging aan te bieden, waarbij klanten hun reizen grotendeels zelf samenstellen. In 2012 wordt daarvoor een nieuw ICT-systeem gekocht. Dat gaat in februari 2013 de lucht in. Rabobank heeft dan al ingegrepen. In de zomer van 2012 werd Oad bij bijzonder beheer ondergebracht. De bank was geschrokken van de afschrijving op het ICT-drama.  Het megaverlies in boekjaar 2010/2011 volgt op jaren met wisselende resultaten. Op 12 december 2012, als medewerkers van Oad en Rabo elkaar in Holten treffen, uitte de bank haar twijfels over de plannen die met Booz & Company zijn uitgewerkt. Tijdens die bijeenkomst mort de bank ook over het feit dat een bepaald krediet door Oad wordt gebruikt om verliezen op te vangen en te financieren. Dat is voor de bank reden ‘om zich te beraden op haar relatie met Oad’. Bij de familie Ter Haar denken ze voor het eerst dat ze te maken hebben met ‘incompetente’ bankmedewerkers die geen idee hebben hoe het in de reiswereld werkt. Dat bepaalde krediet is een zogenoemd ‘seizoenskrediet’. Het is bedoeld om de maanden door te komen waarin reisondernemingen nauwelijks inkomsten hebben, terwijl de vaste kosten doorlopen. De kredietovereenkomst tussen Oad en Rabobank mocht uitsluitend worden aangewend voor de normale bedrijfsuitoefening. OAD mocht op die rekening-courant maximaal 20 miljoen euro rood staan.   In januari 2013 eist de Rabobank een extra kapitaalversterking van 10 miljoen euro en extra zekerheden. De 200.000 euro bankkosten op jaarbasis worden verhoogd. Over boekjaar 2011/2012 werd een omzet van 576 miljoen euro geboekt met een verlies van 3 miljoen. Van de gevraagde 10 miljoen euro kan de familie hoogstens 2,5 miljoen euro inbrengen. Rabo heeft ondertussen zekerheden opgeëist die 39,5 miljoen euro waard waren. Later zwakt Rabo de eis voor kapitaalversterking af van 10 miljoen naar 7,5 miljoen, maar blokkeert wel het seizoenskrediet voor roodstand om debetstand te voorkomen.  Ondanks protest van KienhuisHoving, het kantoor van advocaat Dick Veltman dat de belangen van Oad behartigt, meldt de RAbobank nog geen twee weken later dat zij niet toestaat dat Oad vanaf 1 september 2013, als de magere maanden weer aanbreken, nog gebruik maakt van de bestaande kredietfaciliteit. Tenzij de familie alsnog met die 7,5 miljoen euro over de brug komt. Joop, Julius en Quirine ter Haar koken van woede. Om die 7,5 miljoen bij elkaar te krijgen, is al geprobeerd om de bussen te verkopen. Die zouden vervolgens worden teruggehuurd. Die deal gaat niet door, omdat de bank geen zekerheden wilde vrijgeven. De Twentse ondernemer Dik Wessels van aannemer VolkerWessels zou een achtergestelde lening van 5 miljoen euro aan Oad willen verstrekken. Met de 2,5 miljoen van de familie erbij zou die 7,5 miljoen dan binnen zijn geweest, maar ook toen zou Rabo hebben geweigerd zekerheden af te staan. Daarna komen nog drie investeringsmaatschappijen langs, die eveneens nul op het rekest krijgen. Misschien wel de interessantste gegadigde is het grote Duitse supermarktconcern Rewe, dat ook een reisorganisatie uitbaat en voet aan de grond wil krijgen in Nederland. Rewe wilde Oad in augustus 2003 wel overnemen. De Globe-reiswinkels (ook onderdeel van Oad) zouden dan worden doorverkocht aan D-reizen en het busbedrijf zou naar de Amsterdamse investeerder Nobel Capital Partners gaan. Rewe wilde boekenonderzoek doen en vroeg Rabo vergeefs om gedurende dit proces de kredietfaciliteit, die per 1 september zal worden opgezegd, door te laten lopen. Het krediet wordt uiteindelijk op 6 september opgezegd. Op 22 september komen bij KienhuisHoving de Twentse investeerders bij elkaar voor die ultieme reddingspoging. Rabo toont nog coulance door 500.000 euro te willen bijdragen, waarmee de geëiste kapitaalversterking op 7 miljoen euro uitkomt in plaats van de eerdergenoemde 7,5 miljoen. De familie en de investeerders komen op die zondagavond niet verder dan in totaal 6,75 miljoen.  De familie Ter Haar ziet haar bedrijf in het zicht van de haven stranden en is ervan overtuigd dat Rabobank dat zo heeft gestuurd. Dat baseert ze op een interne e-mail van Rabo van 18 september 2013 die Oad onbedoeld ontvangt. Daarin staat dat het voor ‘de bank beter is de plannen af te wijzen en de opzegging door te zetten’. Volgens de familie had de bank haar definitieve standpunt dus al voor de bijeenkomst van de 22ste ingenomen. Het geduld bij Rabo was kennelijk op. In januari 2013 had ze een vermogensversterking geëist die negen maanden later in haar optiek niet geregeld was.

De curatoren die in het faillissement worden benoemd, constateren dat er op de faillissementsdatum (25 september 2013) een positief saldo op de rekeningen bij Rabo is van ruim 4 miljoen euro. Ze zien ook dat Rabo dan een vordering bij Oad heeft uitstaan van in totaal 11,9 miljoen. In het faillissementsverslag staat vermeld dat de bank veel meer onder zich heeft dan nodig is voor de betaling van de vordering. De curatoren verkochten heel snel verschillende onderdelen uit de failliete boedel. Zoals het busbedrijf, dat naar Frans Schuitemaker – voormalig directielid van de Oad Groep – en Nobel Capital Partners gaat. Al met al houden circa zeshonderd medewerkers van Oad hun baan. De miljoenenopbrengst van alle verkopen ging, net als de betalingen door debiteuren van Oad, grotendeels naar Rabo. De bank had op verzoek van de curatoren al ruim 7,3 miljoen euro aan teveel ontvangen teruggestort in de boedel. In de dagvaarding wordt gemeld dat volgens bij Rabo bekende prognoses de boekjaren 2012/2013 en 2013/2014 positieve bedrijfs­resultaten hadden opgeleverd, van 1,4 miljoen en 4,9 miljoen euro. ‘Nog nooit was een betaling gemist, er waren reële oplossingen voor Oad en er was perspectief door de ingezette koers. De advocaten De Waard en Sinke zijn vanzelfsprekend vol vertrouwen. Rabobank reageert fel, als vader Joop en zijn kinderen Julius en Quirine in december aankondigen met een claim te komen. Zouden ze die doorzetten, dan stelt Rabo hen ‘aansprakelijk voor alle schade die de bank dientengevolge zal lijden’. De familie heeft een ‘oorlogskas’ en gaat desnoods door tot aan de Hoge Raad. De familie Ter Haar eist 70 miljoen van de Rabobank omdat de bank het krediet in 2013 zomaar had opgezegd en daarmee Oad om zeep hielp en 1700 medewerkers hun baan verloren.  In februari 2022 oordeelde de rechtbank dat de Rabo rechtmatig het krediet van 20 miljoen euro had opgezegd, maar ter Haar tekende hoger beroep aan dat 13 september 2023 diende. De Rabobank zou de beslissing hebben laten nemen door twee onprofessionele medewerkers van de afdeling bijzonder beheer die blind zouden zijn geweest voor werkbare oplossingen. Ook zou de Rabo Oad meer tijd gunnen zoals door Rabobestuurder Jan van Nieuwenhuizen werd beloofd aan commissaris van de Koningin Ank Bijleveld. De Rabo stelt echter dat dit slecht een uitstel van 48 uur betrof, zodat het investeringsfonds van de provincie een besluit kon nemen.  De hele procedure liep al een jaar voordat Rabo uiteindelijk de stekker er uit trok. In oktober 2023 volgt de definitieve uitspraak.

Phoenix franchise

De rechtbank heeft het faillissement uitgesproken van Phoenix Franchise in Vianen, de master franchiser van Délifrance in Nederland en België. Het bedrijf draaide de laatste maanden forse verliezen als gevolg van de coronacrisis. In Nederland telt Delifrance zo’n 45 zelfstandige locaties. Er zijn 32 Kwalitaria vestigingen met een shop in shop van de broodjesformule Delifrance. De zaken blijven gewoon open. Het betreft namelijk het faillissement van de bv, niet van de winkels. ‘Het is nog onzeker of en wie  de nieuwe franchisegever gaat worden.’ Phoenix Franchise was sinds april 2018 eigenaar van de masterfranchise van Délifrance in Nederland en België. De franchiseraden van zowel Délifrance en Kwalitaria zijn inmiddels ingelicht. Het bedrijf was aan het investeren in IT en bezorging. Maar de inkomsten vielen tegen, waardoor de liquiditeit in gedrang kwam. De contracten lopen nog even door. Er zijn 32 Kwalitaria’s met een shop-in-shop van Délifrance. Het faillissement van Phoenix Franchise heeft geen gevolgen voor Kwalitaria zelf, dat binnen het moederbedrijf onder FFC valt.

The Phonehouse en Mycom

De in 1998 opgerichte Belwinkelketen The Phone House is failliet. Uit de concept geconsolideerde jaarrekening over het gebroken boekjaar 2014/2015 (31 maart 2014 – 31 maart 2015 dus 13 maanden) van Phone House Netherlands blijkt dat het verlies in deze periode 50 miljoen euro was. Het bedrijf kreeg steeds lagere vergoedingen van telecomoperators en ook de verkoop van Smartphones bleef achter. Van de 20 eigen winkels is de inventaris en goodwill verkocht voor 528.000 euro aan de franchisenemers inclusief de overname van het personeel. Voor de voorraad van de 20 winkels, ook nog eens 215.000 euro betaald. De verkoop van de voorraad en inboedel van de overige winkels bracht ruim 1,2 miljoen euro op via een veiling. Belsimpel verkreeg de domeinnaam typhone.nl voor 40.000 euro. De naam Phone House is voor 7.500 euro verkocht aan de coöperatie van oud franchisenemers, die verder onder de naam Phone House dus gewoon verder gaan. Met Dixons zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de merknaam Phone House. Het door Phone House gebruikte reparatiebedrijf ontving 7.500 euro om onder handen reparaties terug te geven aan de eigenaren. In totaal claimen schuldeisers 19.253.989 euro van de failliete bedoel. De omzetbelasting van het laatste kwartaal van 2016 (4,5 miljoen euro) en ruim 7,3 miljoen euro over de omzet van de eerste drie maanden van 2017. moet nog worden afgedragen uit de opbrengst van de boedel. De UWV claimt waarschijnlijk ook nog eens een kleine 7,5 miljoen euro. Het faillissement betrof het hoofdkantoor en de zeventig eigen winkels en behalve voor The Phone House Netherlands B.V. werd het faillissement ook aangevraagd voor de B.V.’s The Phone House Retail en Typhone E-concepts. De 74 “zelfstandige” franchisevestigingen van de in totaal 144 vestigingen vielen buiten het faillissement, behalve drie franchisevestigingen in Boxtel, Boxmeer en Rosmalen. In 2014 verdwenen er al circa tweehonderd banen bij een reorganisatie. De keten was onderdeel van het Britse Carphone Warehouse en fuseerde met het inmiddels ook failliete Dixons. In 2015 werd de keten verkocht aan aandeelhouders van telecomretailer en franchiseformule Optie1. Relevant Holdings is sinds kort eigenaar van Optie1 en benoemde naast Max de Hond de voormalig topman van LBi International Fred Mulder tot 3e lid van de Raad van Commissarissen. Fred Mulder was tussen 2001 en 2013 verantwoordelijk voor het uitbouwen van het gefuseerde Nederlandse Lost Boys en het Zweedse Icon Medialab. Voorzitter van de Raad van Commissarissen en interim CEO is Henk Kamsteeg. iCentre, Dixons en MyCom waren onderdeel van de eerder ook al failliet verklaarde BAS Group. Zij maakten een doorstart met Relevant Holdings. Relevant Holdings is onder meer ook eigenaar van Typhone.nl. Relevant Holdings betaalde 4,5 miljoen euro voor de activa van Dixons, MyCom en iCentre. De BAS Group ging in september 2016 failliet en Relevant Holdings nam de inventaris, voorraden en intellectuele eigendommen van de drie winkelformules van de curator over. Vlak voordat het geld overgemaakt moest worden haakte financier en crediteur Perridon van Trust af. Perridon merkte dat afgesproken zaken niet werden nagekomen en had grote twijfels over de solvabiliteit van Relevant. Sommige van de Trust-producten zaten nog wel in het assortiment. Relevant Holdings kreeg toen uitstel van de curator, maar moest wel een boete betalen. Henk Kamsteeg is voorzitter van de raad van commissarissen en stond in de jaren negentig aan de basis van Belcompany en T for Telecom. Hij was oprichter en grootaandeelhouder van Dexcom Holding, de voormalig eigenaar van Dixons. De gescheiden Kamsteeg woont zowel in Amsterdam als Monaco. Voor de overname van BAS Group werd vijftien tot twintig miljoen euro betaald. Nadat MyCom failliet was verklaard als onderdeel van de BAS Group in oktober 2015 bleven bij de doorstart in eerste instantie 22 van de filialen nog open. Kamsteeg werd in 2006 eigenaar van Dixons, maar ook Dynabyte maakte onderdeel uit van Dexcom Holdings. Relevant Holdings had ook een samenwerking met Leapp. Meerdere vestigingen van Optie1 beschikken over een shop-in-shop van deze refurbished Apple-verkoper. Behalve de drie winkelmerken zijn ook de groothandel, distributie, reparatiedienst en verzekeraar Harmony, dat zich richt op schade- en diefstalverzekeringen voor consumentenelektronica, overgenomen. Relevant moest vechten tegen concurrenten als Coolblue, Media Markt en BCC. MyCom werd eerst verkocht aan een voormalig franchisenemer en een commercieel manager en Dixons ging door als online verhuursite. Van de oorspronkelijke 150 vestigingen exploiteert Relevant Holdings alleen nog de 24 vestigingen van iCentre. De nieuwe eigenaren van MyCom hielden zestien van de 41 winkels open. De voormalige eigenaar van de failliete keten Kijkshop The One namt IT- en elektronicaketen MyCom nu over. De overname moet een nieuwe gemeenschap van experts aantrekken die andere consumenten van advies gaan voorzien. The One richt zich sinds het faillissement van Kijkshop volledig op het faciliteren van online activiteiten. KijkBijMij en MyCom bleven gescheiden bedrijfsonderdelen en werden vanuit KijkUp B.V. aangestuurd. Deze bv wordt geleid door Marco Heestermans en Peter Groenewoud. Dit platform is aanvankelijk door Kijkshop opgezet. Via het onlinewinkelconcept KijkBijMij kunnen consumenten elkaar via video live koopadvies geven. Adviezen die tot een transactie leiden, leveren de adviseur een commissie op. MyCom was de laatste overgebleven IT- en elektronicaspecialist met diepgaande kennis en kunde en een toegewijde klantengroep. Kijkshop is in januari 2018 failliet verklaard. De overname is meteen een oplossing voor de retouren en de klantenservice. Het platform KijkBijMij heeft nu meer dan honderdduizend gebruikers. “Door MyCom als tweede platform aan de groep toe te voegen, moest het aantal gebruikers in zes maanden groeien tot een half miljoen. Kijk Up, bekend van de Kijkshop die in januari 2018 ook al failliet ging, nam MyCom begin 2018 over en slaagde er ondanks extra geld van Zweedse investeerders niet in om het bedrijf vlot te trekken. Kijk Up bv vroeg uiteindelijk 23 januari 2019 alsnog het faillissement aan voor MyCom en sloot alle 14 overgebleven winkels. Bij MyCom waren in totaal zeventig personeelsleden in dienst. Eerder in januari sloten 7 filialen al de deuren. De webwinkel is offline en producten worden niet langer retour genomen of gerepareerd. Volgens directeur Heesterman maakte het bedrijf nauwelijks nog winst nadat in 2018 de marges nog verder onderuit gingen.

Picnic

Picnic werd in september 2015 opgericht door Joris Beckers, Frederik Nieuwenhuys, Michiel Muller en Bas Verheijen, die later plaats moest maken voor Gerard Scheij. De ondernemers begonnen Picnic in Amersfoort met vier elektrische bezorgautootjes van Polaris en dat groeide dankzij een groep geldschieters met diepe zakken: NPM Capital van Fentener van Vlissingen (SHV), het fonds Hoyberg van Dick Hoyer, Finci van Okke en Bouke van der Wal, De Hoge Dennen van De familie de Rijcke (Kruidvat) en tot slot een liefdadigheidsstichting van Bill Gates uit tot meer dan 1000 autootjes in zo’n 120 Nederlandse plaatsen. Het bedrijf is dankzij het startkapitaal van 600 miljoen euro nog in leven  en is nog niet failliet, maar balanceert wel op het randje. In 2022 werd het verlies verdubbeld naar 208,7 miljoen euro. Toen al stond de online supermarkt 114,7 miljoen in het rood. Dit ondanks een met 27,7 procent gegroeide omzet van 918,3 miljoen euro. In 2019 bedroeg het verlies 44 miljoen euro. Het nieuwe gerobotiseerde distributiecentrum in Utrecht kostte alleen al 20 miljoen euro. Op het hoofdkantoor groeide het personeelsaantal met 250 waarvoor ook nieuwe kantoorruimte moest worden bijgebouwd. De bouw van nieuwe hubs en de kosten van marketingkosten stegen ook aanzienlijk. Het verlies is deel ook te wijten aan overschotten tijdens Corona. Picnic focust zich op groei in Duitsland en Frankrijk. Recent werden nog 64 steden in de omgeving van Parijs toegevoegd. In Duitsland denkt de websupermarkt dit jaar door te groeien naar een omzet van 400 miljoen euro. Daarvoor is echter wel dringend extra financiering nodig. In  Duitsland is het concept sinds 2018 uitgerold. Ook het Duitse supermarktconcern Edeka stapte toen in als aandeelhouder.  Sinds de oprichting werden producten ingekocht via Boni bij de inkooporganisatie Superunie, maar nadat Edeka instapte werd in 2020 besloten om ze in te ruilen voor Edeka, Het bedrijf werkte in Duitsland al samen met Edeka en zag hierdoor mogelijkheden voor internationale uitbreiding naar Engeland en Frankrijk.  Sinds het voorjaar van 2023 is de online super actief in Frankrijk. De nieuwste kapitaalinjectie door de Bill & Melinda Gates Foundation Trust  wil de opbrengst van de investeringen gebruiken voor onder meer gezondheidsprojecten en armoedebestrijding, maar voorlopig gaat daar dus alleen maar geld van af. Joris Beckers schermde 2 jaar terug met een omzet van een miljard die 3 jaar later nog steeds niet behaald is. Michiel Muller beloofde al in 2020 winst te kunnen maken.  Het bedrijf wil concurreren met bezorgdiensten van Albert Heijn en Jumbo door boodschappen gratis en zonder wachttijden te bezorgen.

Piet Hein  Het Hotel restaurant van de bekende ontwerper Piet Hein Eek in Eindhoven is failliet. . De horecaonderneming op Strijp-R kampt sinds de coronapandemie met schulden.  Ongeveer dertig medewerkers verliezen hun baan. Door de Coronapandemie vertrokken medewerkers en deze konden maar mondjesmaat worden vervangen vanwege de arbeidskrapte. De basis van de onderneming is het maken en verkopen van meubels. Er is volgens de curator een kans op een doorstart als het restaurant en hotel worden overdragen aan een nieuwe exploitant.

Pieter Pot

Het in 2019 door Martijn Bijmolt en Jouri Schoemaker opgerichte Pieter Pot verkeerde in financiële problemen. In een brief aan leveranciers en crediteuren vroegen de nieuwe aandeelhouders succesvol om genoegen te nemen met een percentage van de openstaande vorderingen, waardoor het bedrijf toch door kon gaan.. Het verliesgevende bedrijf kreeg nog wel de award voor Meest Inspirerende Startup Ondernemer van het Jaar. In 2022 lag de focus op het verdubbelen van de 70.000 gebruikers in Nederland. Het plan was om de omzet van net geen 1 naar 2 miljoen per maand te laten groeien, maar dat liep anders. Na een reorganisatie en een ontslagronde moesten ze verder met een nieuwe businesscase. Ze hadden van de investeerders een duidelijke doelstelling meegekregen, namelijk break even draaien voor eind 2023. Omdat ze daar financieel niet zouden komen, hebben ze bij bestaande investeerders nog eens 2,2 miljoen euro opgehaald in twee tranches.  Ze hadden eerst 2,7 en anderhalf jaar geleden 9 miljoen euro opgehaald en ze wilden daar nog een financieringsronde van enkele tientallen miljoenen achteraan doen. Dit om de uitbreiding naar West-Europa mogelijk te maken. Ineens was dit allemaal anders en gingen ze dus verder met juist een kleinere investeringsronde.  Jordan Koppelle en Dominique Rommers zijn de nieuwe aandeelhouders en zijn eigenaren van de Delicatessenfabriek, een bedrijf dat delicatessen als sambal, verse salades en kaasdips produceert. Daarnaast verzorgden ze het wassen van de glazen potten en flessen van Pieter Pot. De voormalige aandeelhouders waren oprichters Jouri Schoemaker en Martijn Bijmolt en investeerders Shift Invest, InnovationQuarter en ETF Partners staken samen meer dan 11 miljoen in Pieter Pot. In 2022 moest Pieter Pot al tientallen medewerkers ontslaan. In herbruikbare potten en flessen, soms direct bij de producent gevuld werden potten minstens 40 keer gebruikt. Op alle potten en flessen zat statiegeld. De meeste producten van Pieter Pot komen in bulk binnen.  Kraft Heinz, heeft speciaal voor Piter Pot haar verpakkings- en leveringsketen van De Ruyter Hagelslag en Brinta aangepast. Zij leveren de producten aan in  bigbags van 600 en 300 kg. Per big bag worden zo 1538 hagelslag verpakkingen en 600 havermout verpakkingen bespaard. Sinds eind 2019 werkten ze samen met sociale werkplaatsen. Hier kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt leren en werken. Bij de sociale werkplaatsen Stroomopwaarts in Schiedam en Orionis uit Vlissingen komen de producten in bulk binnen. De producten worden netjes afgewogen en de Pieter Potjes werden vervolgens met de hand gevuld. Ook werden daar de product etiketten geprint en op de deksel geplakt. De nieuwe eigenaren willen de vaste lasten van het bedrijf verlagen door Pieter Pot te integreren in hun delicatessenfabriek. Om het bedrijf te redden wordt nu ook aan klanten met een nieuw soort van crowdfunding om een bijdrage gevraagd in de vorm van vooruitbetalen van de inkopen. De klanten krijgen geen garantie. In twee weken tijd werd er 335.000 euro opgehaald bij de klanten. Met het opgehaalde geld wil de delicatessenfabriek  het vertrouwen van leveranciers terugwinnen. Negentienhonderd klanten maakten extra geld over. Meestal ging het om een bedrag van 100 euro, dat klanten 10 euro extra opleverde. Half september startte het bedrijf opnieuw zo’n zelfde crowdfundingactie en hoop dit keer tussen de 1 en 2 miljoen euro  op te halen. Een extra schadepost ontstond doordat het bedrijf een zieke ex-werkneemster 36.000 euro moet betalen, omdat deze haar ten onrechte had laten volgen door rechercheurs waarna ze werd ontslagen, omdat zij zou hebben gelogen over haar nekklachten.

Pinokkio Pittelo

Het kinderdagverblijf, met dertien vestigingen in Assen en omgeving, is failliet. De 150 werknemers en de ouders van de 1100 kinderen houden de kinderdagverblijven gewoon open en bieden dezelfde dienstverlening als voorheen. Samen met door de rechtbank aangestelde curator Jeroen Reiziger van Trip Advocaten en Notarissen in Assen is Pinokkio een doorstart aan het voorbereiden. Er hebben zich namelijk 26 overnamekandidaten aangemeld. Als oorzaak van het faillissement noemt Pinokkio de steeds wijzigende regelgeving, de opkomst van kindcentra en de afgelopen crisisjaren. en het feit dat de kinderopvang van Pinokkio door het bestuur van COG Drenthe uit sommige scholen is gezet. De Belastingdienst heeft het faillissement aangevraagd.

Plieger

Een belangrijke onderaannemer van PostNL Plieger Sneltransport in Valkenburg is failliet. Plieger verzorgde totdat de 14 bestelbusjes in beslag werden genomen, de PostNL bezorging met 22 medewerkers en ging failliet doordat PostNL afspraken met het bedrijf niet nakwam. PostNL zou volgens eigenaren Johan en Gerben Plieger hun bedrijf gedwongen hebben om voor tonnen te investeren in een pand en auto’s om daarna de voorwaarden te verslechteren. Ook andere pakketdiensten beschuldigen PostNL van oneerlijke concurrentie, omdat schijnzelfstandigen worden ingezet als pakketbezorgers. PostNL beloofde onlangs onder druk om een deel van de bezorgers in vaste dienst te nemen. TNT Express gaat zelf ook niet geweldig en heeft 5 oktober een winstwaarschuwing afgegeven omdat er een flink lagere operationele winst in het derde kwartaal wordt verwacht door de economische tegenwind in onder meer Brazilië, China en Australië.

Polare

In april 2012 kreeg de investeringsmaatschappij ProCures van Maurits Regenboog  na een faillissement de Selexyz-boekwinkels en De Slegte in handen. De filialen werden samengevoegd en gingen verder onder de naam ‘Polare’ en hadden een omzet van 80 miljoen euro.  Begin 2014 wilde het Centraal Boekhuis geen boeken meer leveren vanwege  een betalingsachterstand.  Polare ging failliet en 5 zaken sloten . De overige werden overgenomen door andere boekhandels. De winkels in Nijmegen, Tilburg, Rotterdam en Maastricht konden zelfstandig verder na crowdfunding. Procures zou door middel van asset-stripping een sterfhuisconstructie hebben gecreëerd en de zaak ging in 2014 failliet. De Raad van Commisarrissen en de directeur van Polare gaven het Centraal Boekhuis de schuld van alles, maar Polare was zelf aandeelhouder en dividendontvanger van het Centraal Boekhuis. Het Centraal Boekhuis is een corporatie van boekverkopers en uitgevers, die de winst en het verlies over alle partijen verdeelt voor de uitgestelde betalingen. Alle uitgevers en boekhandels hebben dus een flinke kostenpost geaccepteerd, toen er miljoenen zijn afgeschreven op het moment dat Procures de failliete inboedel van Selexyz opkocht. Polare bestond  dankzij het Centraal Boekhuis. Het Centraal Boekhuis gaf tijdelijk een verlengde betalingstermijn aan Polare vanwege het belang voor de uitgevers om een verkoopkanaal van die grootte te kunnen laten voortbestaan.  Procures verkocht al het vastgoed van Selexyz en De Slegte, trok financiering aan. Polare werd met schulden overladen. Procures dreigde de dividenduitkeringen te blokkeren er geen permanente uitzonderingspositie in de betalingstermijn kwam. Zo probeerde Procures de negatieve cash-flow op haar concurenten en de uitgevers af te wentelen. Procures dreigde niet meer te zullen betalen, waarna het Centraal Boekhuis niet meer leverde. Uitgevers dreigden om de boeken hardhandig uit de Polare winkels te halen, omdat Polare haar rekeningen de afgelopen maanden niet meer betaalde.  Procures had de voorraad boeken in de winkels als onderpand gegeven aan zowel het Centraal Boekhuis, als aan de banken. De vastgoedeigenaren begonnen ondertussen met uitzettingsprocedures, omdat die geen huur meer ontvingen. De Polare-directie zou zichzelf in december 2013, dus vlak voor het faillissement, een half miljoen euro aan bonussen hebben uitgekeerd en bij het Centraal Boekhuis ging intern het gerucht dat er een groot deel van de kerstomzet miste in de opgegeven cijfers van Polare aan het statistiekbureau, dat dat voor alle boekhandels elke maand meet. De Raad van Commissarissen bleek ondertussen bijzonder slecht geinformeerd te zijn. Commissaris Cor Molenaar kende de stand van zaken niet over de vermeende drie ton vertrekpremie van ex-Selexyz-directeur Lely en verstrekte daarover de verkeerde informatie aan de media. Cor Molenaar beweerde in Nieuwsuur dat het Centraal Boekhuis eenzijdig de inkoopprijs bepaalde, terwijl juist de uitgevers de inkoopprijs bepalen, per klant afzonderlijk.

Posteritas Holding

Doek retail/Posteritas Holding de eigenaar van 28 Vero Moda, Pieces en Vila winkels, is 22 augustus 2023 failliet verklaart. De curator Hans Hendriks probeert de voorraad nog snel met korting te verkopen voordat de winkels definitief de deuren sluiten. De failliete modewinkels waren onderdeel van Posteritas Holding in Utrecht, beter bekend als Doek Retail, een familiebedrijf dat ruim honderd bestond en een begrip was in Utrecht. In 1987 ging Posteritas werken als franchisenemer, eerst van lingerieketen Hunkemöller, later ook van Bestseller. Dat is de Deense moeder van internationale modemerken als Vero Moda, Pieces en Vila. De familie Doek verkocht in 2017 de Hunkemöller-vestigingen aan het gelijknamige modebedrijf en ging daarna verder met de andere drie modemerken. Het bedrijf had nog 15 winkels van Vero Moda, 11 vestigingen van Vila en twee winkels van Pieces. Inclusief het hoofdkantoor werkten er 180 mensen. De keten had een jaaromzet van zo’n 14 miljoen euro, maar was technisch al failliet. Posteritas kampt al vanaf 2022 met liquiditeitsproblemen. Aan het einde van het gebroken boekjaar dat eind februari 2022 afliep, was er al een negatief eigen vermogen van 2,1 miljoen euro. De coronacrisis en de terug te betalen Corona steun leidden tot een ‘substantieel’ omzetverlies en hoge schulden. Met verhuurders en leveranciers werden continue nieuwe afspreken gemaakt en personeel werd afgevloeid. Ook werd er gestart met online platformen. De kosten zoals lonen, huren en inkoop bleven stijgen, terwijl de omzet achterbleef. Met de Belastingdienst werd gesproken over een betalingsregeling, waarvoor de Deense franchisegever Bestseller wel geld beschikbaar wilde stellen. Ook de zes dochterbedrijven zijn op 22 augustus uiteindelijk failliet verklaard. Twaalf van de twintig winkels zijn door moederbedrijf Bestseller voortgezet. Het betreft 2 Pieces. 2 Villa en 8 Vero Moda winkels. 85 medewerkers mochten daardoor blijven. Over de resterende winkels wordt nog onderhandeld met andere gegadigden

Postillion

Hotel- en congrescentrumketen Postillion heeft liquiditeitsproblemen en ontslaat in juni 2020 vanwege de Corona crisis 110 van de 350 werknemers. De omzet ligt 60 procent lager dan een jaar eerder. De keten, met zeven hotels, moet het hebben van de zakelijke markt, maar er kunnen zeker tot september geen congressen georganiseerd worden. De ontslagen vallen op alle afdelingen.  Na overleg met de vakbond ligt een sociaal plan voor het personeel. Het bedrijf moet mensen terugnemen als het beter gaat binnen een bepaalde periode. Directeur Ginjaar denkt dat zijn bedrijf pas eind 2022 weer de oude is en vestigt zijn hoop intussen op de gewone vakantieganger.

Primark

Primark van Associated British Foods is nog niet failliet maar wel een eind op weg. Primark heeft 253 winkels die vanwege de coronacrisis grotendeels zijn gesloten. Dat is twee derde van het totaal aantal vestigingen. Door de aanscherping van de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland denkt Primark omgerekend 725 miljoen euro mis te lopen.  Primark wordt extra hard getroffen door de coronacrisis, omdat het geen webshop heeft. Met het sluiten van de winkels loopt het concern maandelijks 700 miljoen euro mis. Primark sluit het filiaal in Alkmaar. Primark zag de verkopen sinds de lockdown van maart 2020 wereldwijd met ruim 3,5 miljard euro teruglopen en redde het dankzij  177 miljoen pond aan financiële steun van de Britse overheid.

Profile Tyre service

Profile-lid Auto Middelweerd in Harmelen en Profile Car & Tyreservice Oosterhout zijn failliet. Eigenaren Alex Severs en Mark Middelweerd van Profile Car & Tyrecenter Auto Middelweerd onderzoeken de mogelijkheden voor een doorstart. Mark Middelweerd kreeg geen toestemming voor uitstel bij de fiscus. Auto Middelweerd heeft 14 medewerkers in dienst en was al ruim 50 jaar actief als autobedrijf, zowel in onderhoud, als banden en occasions. Mark Middelweerd nam het bedrijf in 2004 over van zijn vader. Profile Car & Tyreservice Oosterhout Profile Car & Tyreservice Oosterhout failliet werd in de afgelopen jaren twee keer zelfs uitgeroepen tot beste Profile-franchiser, maar ook zij kwamen enkele financiële tegenslagen niet te boven. Het bedrijf was een van de beste franchisers van Profile Nederland. Bij zowel Oosterhout als Auto Middelweerd zou de oorzaak liggen bij hoog ziekteverzuim en wanbetaling door grote debiteuren. Als curator is Robert Sintnicolaas van Rijppaert & Peeters Advocaten aangesteld. De te krappe marges leiden tot meer faillissementen in de branche. Ook Jan Luikens bandenservice Winschoten ging failliet. Jan Luikens was specialist in bandenservice voor zowel personen- als vrachtwagens.

Polystyreneloop/PSLoop

De proeffabriek voor recycling van bouwpiepschuim in Terneuzen is nog geen jaar na de opening al failliet en curator Benne van leeuwen start. De twintig medewerkers zijn hun baan kwijt en bijna 4 miljoen euro subsidie is verdampt. de fabriek werden oude isolatieplaten uit de bouw verwerkt tot een nieuwe grondstof: polystyreengranulaat, een geschikt product voor circulair bouwen. Er waren zelfs al plannen voor de bouw van een tweede, grotere fabriek in Terneuzen. Die zou 20 tot 25 miljoen euro kosten. Het bedrijf opgezet als coöperatie, verklaart op zijn website dat tal van onverwachte tegenvallers, zoals gestegen energieprijzen en gevolgen van de pandemie, de proeffabriek financieel de das hebben omgedaan. Ook kwam er te weinig volume aan oud isolatieschuim binnen en bleek de verwerking in een fabriek toch iets ingewikkelder dan in een kleine proefopstelling. In een grotere fabriek lopen dingen anders dan verwacht. Het proces moet worden verfijnd. De medewerkers die ontslag is aangezegd, is gevraagd zich beschikbaar te houden voor een eventuele terugkeer.Recycling van slooppiepschuim gebeurt nog nergens in Europa. Om de circulaire economie aan te jagen, stak de Europese Unie 2,7 miljoen euro in de 15 miljoen euro kostende proeffabriek. De provincie droeg 1 miljoen euro bij, de coöperatieleden telden 4 miljoen euro neer. De rest is geleend. De coöperatie PSLoop telt een kleine 800 leden. Voor de inzameling van bouwpiepschuim uit slooppanden is de afgelopen jaren met tal van partijen een Europees inzamelnetwerk met tal van laadpunten opgebouwd. Het Rijk heeft de PSLoop inmiddels opgenomen in het Landelijk Afvalbeheerplan. De proeffabriek kan per jaar 3000 tot 4000 ton polystyreen (EPS ofwel piepschuim) en 300 ton styrofoam (XPS, waaronder de blauwe isolatieplaten die onder meer Dow maakt) recyclen. In Europa zit 20 tot 40 miljoen ton aan isolatieplaten in woningen die vroeg of laat moeten worden gerenoveerd of afgebroken.

Pruis schilderwerken Elburg

Het 80 jaar oude schildersbedrijf Pruis aan de Noorderbreedte 3 dat op 27 januari door de rechtbank Gelderland failliet werd verklaard, maakt opnieuw een doorstart. Pruis had als activiteit(-en) bouwtimmeren, schilderen en glaszetten en werkt met name in de regio Noord-Veluwe en in Gelderland, Overijssel, Flevoland en Drenthe. Er waren circa 20 t/m 49 werknemers werkzaam, de meeste als onderaannemer of zzp’ers. Als curator is aangesteld Mr F.R.H. Kuiper. Koos Pruis begon in 1930 het schildersbedrijf in Elburg. Klanten bestonden voornamelijk uit familie, vrienden en kennissen uit de buurt. Na verloop van tijd mocht het onderhoud uitgevoerd worden op de legerplaats in ‘t Harde. Een mooie grote klant waar jaren werk uit voortvloeide. Eind jaren ’90 nam Pruis Schilderwerken het Schildersbedrijf van Winkoop uit Hattem over, gevolgd in 2011 door Schildersbedrijf J. Vlieger VOF.  Naast onderhoud was het bedrijf steeds meer werkzaam in de nieuwbouw en utiliteitsbouw en binnen- en buiten-schilderwerk, wandafwerking, timmer- en glaswerk. Pruis Schilderwerken en pruis Timmerwerken profileerden zich vooral in de sportsponsoring. Diverse regionale sportclubs hebben een binding met Pruis Schilderwerken en ook voor VSCO’61, werden ze de nieuwe wedstrijdsponsor. De totale schulden van het Veluwse bedrijf zijn dit keer, vooral door de sportsponsoring, tussen de 750.000 en 1,2 miljoen euro. Klanten en toeleveranciers bleven achter met grote schulden. In 2017 ging het bedrijf ook al eens failliet en het bedrijf werd toen doorgestart via curator Bijl. Broers Sebastiaan en Joachim van Olst werden gezamenlijk directeur-eigenaar. Pruis Schilderwerken en Elburg B.V. (KvK 67702406) aan de Koekoeksweg 6 in ’t Harde (Elburg) met bestuurders ASMJVO Beheer B.V. (80937764) en JOHAL beheer bediende vanaf toen alleen nog de zakelijke markt en deed restauratiewerkzaamheden, verduurzaming en groot onderhoudsprojecten voor bedrijven, instellingen en organisaties als gemeenten, woningcorporaties, scholen, VVE, ziekenhuizen, zorginstellingen en kerken maar huisvestte ook een schoonheidssalon Art-Top. De nieuwe eigenaren zijn nu Stijn Agelink en Eugène Zwerink, die al in het bezit zijn van meerdere schildersbedrijven, waaronder Van Asselt Schilder en vastgoedonderhoud in Dieren en Meerwaarde Totaal Zutphen verspreid over het hele land.

Probizz/Bouwman makelaardij/BMA

Makelaar Appie Bouwman(59) uit Bergentheim is failliet en crediteuren hebben aangifte tegen hem gedaan wegens oplichting. Ook werd een beroepsverbod gevraagd zodat hij geen nieuwe slachtoffers kan maken. Twee curatoren doen onderzoek in B.’s laatste faillissementen. Albert B. wist mensen zo ver te krijgen dat ze tienduizenden euro’s en soms zelfs tonnen aan hem leenden voor allerlei dubieuze investeringen. Albert B. was van beroep heftruckchauffeur en werkte zich via avondstudie op tot makelaar. Hij leende behalve van zakelijke klanten ook van zijn naaste familie en van leden van de geloofsgemeenschap van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Met name binnen de kerk werden zijn praktijken met de mantel der liefde bedekt. Van twee bevriende echtparen leende hij in totaal 3,3 ton voor een zogenaamd lucratieve investering in een vakantieproject in de Franse Pyreneeën. De rechter oordeelde dat hij het geld terug moest betalen maar tegelijkertijd ging ook zijn bedrijf Bouwman Makelaardij in Ommen failliet. De makelaardij stond officieel op naam stond van zijn zoon. Sinds 2018 gingen twintig van zijn bedrijven failliet en daarbij werd geld heenen weer werd geschoven,. B. zou ooit een zware zakelijke tegenvaller hebben gehad en sindsdien bezig zijn om het ene financiële gat met het andere te vullen. Aan mensen die hem geld leeenden houdt hij vol dat hij werkt aan terugbetalingen en dat hij vier grote projecten aan het afronden is waaruit geld beschikbaar zou komen. Vanwege de hypotheeklasten op zijn woning is dit pand ook vrijwel niets waard. Het huis van zijn zoon in Ommen zou worden geveild maar werd teruggetrokken van de veiling. Curatoren Sybe de Vries en Theo Zwiers doen onderzoek naar de gang van zaken. Kort voordat hij failliet ging zou zijn orderportefeuille verkocht zijn aan een collega-makelaar. Bouwman werd bedreigd waarna hij en zijn gezin beveiliging kregen. Ook de FIOD deed onderzoek op verdenking van fraude met omzetbelasting. Bouwman werd gearresteerd en enkele dagen vast gehouden nadat hij samen met een handlanger te veel omzetbelasting zou hebben teruggevraagd. Het dossier is inmiddels afgerond en naar de officier van justitie gestuurd. Bouwman zou ook zijn eigen voetbalclub vv Bergentheim voor duizenden euro’s hebben gedupeerd. het was zijn eigen club – waarvan hij van kinds af aan lid was – en waar hij als doelman funheerde. Ooit was hij talentvol keeper. Zijn teamgenoten zagen dat hij de welbekende derde helft in de kantine veelal aan zich voorbij laat gaan om zich vol overgave op de studieboeken te storten. Nadat Bouwhuis zijn makelaarskantoor BMA destijds verkocht voor 3 miljoen guldens werd hij sponsor van de club. Bouwman’s nieuwe vastgoedbedrijf ProBizz zou in 2009 shirtsponsor wordt niet betaald. Zowel BMA als ProBizz zijn inmiddels failliet verklaard. Zijn Bouwman Makelaardij wierp zich op als co-sponsor met een reclamebord. De club maakt in februari 2020 in een bericht op de eigen website melding van de nieuwe geldschieter. Wanneer hij er meermaals aan wordt herinnerd dat hij achterloopt met de betalingen, komt hij met een afbetalingsvoorstel en zou het sponsorcontract daarna eindigen. Korte tijd later wordt de makelaardij annex het assurantiekantoor echter failliet verklaard.

Quality Plants Europe

Quality Plants Europe uit Bergschenhoek is failliet en sleept in haar val ook de crediteuren mee zoals Hulst Tuinplanten en Quality Green Plants in Hazerswoude. De twee crediteuren met vestigingen aan de Gemeneweg 14 in hazerswoude was gespecialiseerd in de kweek van minikerstbomen, comniferen en buxusvarianten en zijn nu op zoek naar overnamekandidaten. De bedrijven zijn eigendom van Dennis de Jong. In de bedrijven werkten 15 medewerkers.

Quanova zie Bulko

RSN zie ook Parthes

MKB Impulsfonds, een investeringsfonds van Pensioenfonds Detailhandel en Pensioenfonds Wonen, hebben het faillissement van Rocca Holding aangevraagd en stellen de eigenaren hoofdelijk aansprakelijk. Het fonds verstrekte Rocca in 2016 een vijfjarig krediet van 750.000 euro. Uitvaartverzekeraar Dela, een van de grootste klanten van het bedrijf had nog een lening van 600.000 euro uitstaan en er is een belastingschuld van 1,2 miljoen euro. ABN Amro zegde de kredietrelatie op, nadat er malversaties werden ontdekt. Rouwservice Nederland, marktleider op het gebied van doodskisten en rouwauto’s kon de werknemers niet meer betalen. Het personeel kreeg over juni geen salaris en vakantiegeld uitgekeerd. RSN en het zusterbedrijf Bogra uit Enkhuizen was met vijf vestigingen een van de grootste toeleveranciers van uitvaartverzorgers op het gebied van doodskisten en rouwvervoer. Uitvaartverzekeraar Dela is de belangrijkste klant van het bedrijf, met een afname van zo’n 30.000 doodskisten per jaar. RSN en Bogra hadden veel last van de oplopende prijsdruk in de uitvaartbranche. Het Pensioenfonds Meubel heeft 1,5 jaar premie-achterstand. De curator onderhandelt met een negental geïnteresseerde overnamekandidaten uit binnen- en buitenland over een doorstart. Op de woningen van de eigenaren Arno en Linda Damhuis in Bovenkarspel is beslag gelegd, evenals op hun luxe penthouse op de boulevard van Bloemendaal aan zee. De beslaglegger is Marcel de Wit, een werknemer van RSN, die enkele jaren geleden een half miljoen euro uitleende aan Arno en Linda Damhuis. Volgens de voorzitter van Pensioenfonds Meubel heeft Bogra sinds maart 2016 de pensioenpremies van zijn werknemers wel geïncasseerd, maar niet afgedragen. Nadat Bogra, de fabrikant van uitvaartkisten werd overgenomen door het Belgische Funico zijn ook de medewerkers van Rouwservice Nederland (RSN) op de hoogte gesteld van het feit dat ook hun bedrijf een doorstart zal maken met Parthes BV als nieuwe eigenaar.

Raven hengelsport

Raven Hengelsport in Almelo staat na bijna vijftig jaar op omvallen. Raven, die ook winkels heeft in Lelystad en Steenwijk heeft 10 januari 2023 surseance van betaling gekregen voor de vier dochterondernemingen. Raven was tot voor kort nog zeer actief op social media. Volgens bewindvoerder Jan Davids draait dit waarschijnlijk uit op een faillissement. De bewindvoerder is met meerdere partijen in gesprek die interesse hebben om het bedrijf, waar zo’n vijftig mensen op de loonlijst staan, over te nemen. De vier winkels van Raven, waaronder die in Almelo, zijn voorlopig dicht. De kosten van het containervervoer vanuit Azië zijn een belangrijke reden voor de financiële problemen. Tijdens de coronacrisis was het erg druk, omdat vissen toen steeds populairder werd. Toch had het bedrijf last van de crisis, doordat de export naar landen als Italië en Spanje stil lag. Drontenaar Sjoerd Raven legde in 1974 de basis voor het bedrijf toen hij in zijn garage een dierenwinkel begon. Vier jaar later opende hij een dierenboetiek in Lelystad, waar hij ook visspullen verkocht. Zijn zonen Dion en Iwan traden in 1980 toe tot het bedrijf en begonnen een vestiging in Dronten. In Almere kwam een derde zaak. Het familiebedrijf – in 2021 getroffen door een datalek – opende in 1988 de eerste echte hengelsportwinkel, in Lelystad. Drie ‘megastores’ elders volgden. Ook kwamen er, zo valt te lezen op de website van Raven, winkels in Tsjechië en Polen en webshops in meerdere landen. Dion Raven trad vorig jaar terug als directeur. Dion is nog wel bestuurder van Raven Holding. Zijn broer Iwan nam het stokje over.

Raw Paints

Verfproducent Raw Paints is failliet. Investeerder Olav van Caldenborgh lijkt het bedrijf bewust de nek te hbben omgedraaid van de in 2015 opgerichte duurzame verfmaker. Onderneemster Willemijn Wortelboer en haar echtgenoot ontwikkelden met hulp van twee investeerders een mineraal verfpoeder, die kon worden gemengd met water. Het transport van de verf, zou minder ruimte innemen en CO2 uitstoor verminderen. Hierdoor won het bedrijf in 2018 de Accenture Innovation Award in de categorie Klimaat. Bewindvoerder John Dullaarts moet nu een doorstart onderzoeken. Wortelboer is in april 2022 al vertrokken en is sindsdien actief met de twee vergelijkbare initiatieven White Pigments en Bold Paint. Chemietycoon Olav van Caldenborgh bezit sindsdien met zijn investeringsmaatschappij Calm Investments een groot deel van de aandelen.Raw Paints verhuisde tijdelijk naar adres van Caldenborgh in Rotterdam. Van Caldenborgh was tussen 2000 en 2020 de CEO van de door zijn vader (Joop) opgerichte chemiegigant Caldic. Joop verkocht Caldic in 2017 aan Goldman Sachs. Raw Paints kreeg te maken met een teruglopende omzet en lagere marges en moest gereorganiseerd worden door het uitgeven van licenties voor het gebruik van de door de onderneming ontwikkelde intellectuele eigendom.

Readen BV/zie ook Neckerman en Kijkshop

Readen is het zusterbedrijf van de Nederlandse winkelketen en webshop Neckermann.com. Het bedrijf van de broers Joop en Ronald Steenbergen ging failliet en werd doorgestart. De broers namen eerder acht winkels van Kijkshop over en vijf Belgische winkels van Depotplus. De zoon van Kwantum Hallen-oprichter Joop Steenbergen werd ceo van de Amerikaanse Readen Group. Neckermann en Readen BV vallen onder Readen Holding Corporation, dat een notering heeft aan de Amerikaanse OTC-beurs. Retailmanager Bas Pieper vertrok in mei na met ruzie na een half jaar dienstverband. Op last van het Openbaar Ministerie in België werden de vijf Belgische winkels van Neckermann gesloten vanwege gesjoemel. Depotplus was eerder al failliet gegaan en daarvan verdween de gehele winkelinventaris naar Neckermann.com. Readen nam alle aandelen van Neckermann.com over en gaf Axivate Capital Axivate Capital (de mede-eigenaar van Emerce) in ruil daarvoor 22,75 procent van de aandelen in Readen Retail. Nu is er onenigheid over de overdracht van onder meer de domeinnaam. De vertraging zou mede de ondergang van de fysieke winkels van Neckermann hebben veroorzaakt. Uit het faillissementsverslag blijkt er ook nog een discussie met Otto is over de eigendomsrechten van de naam Neckermann. Het Duitse bedrijf, dat in 2012 de merkrechten van Neckermann kocht, betwist de geldigheid van de overdracht van het recht op het gebruik van die naam in ons land. VNU Media bood in november 2008 Emerce te koop aan en verkocht deze enkele maanden in 2009 via een managementbuy-out aan Vroom, die bij VNU de uitgever was van dit blad. Rond hun beursfonds bouwden de broers ook een klein bedrijvenimperium met online en fysieke winkels, vastgoed, telecom, bouw, hotelexploitatie, vleesproductie, verkoop van melkpoeder in China en een muzieklabel. Rond hun beursfonds bouwden de broers ook een klein bedrijvenimperium met online en fysieke winkels, vastgoed, telecom, bouw, hotelexploitatie, vleesproductie, verkoop van melkpoeder in China en een muzieklabel. Het glasvezelbedrijf Nedfiber en winkelketen Neckermann.com gingen failliet, waarbij er voor miljoenen aan rekeningen onbetaald bleven. In januari 2017 bleek dat de curator van hun failliete glasvezelbedrijf Nedfiber was gestuit om onregelmatigheden. Nu blijken er bij de horecatak ook problemen te zijn. De horecatak ontstond toen Readen enkele jaren geleden het Belgische landgoed Altembrouck, inclusief kasteel en 22 hectare grond, overnam van de Nederlandse zakenman Wim Claessen. Claessen was dankzij de beursgang van de producent van medische apparatuur Pie Medical in 1984 financieel onafhankelijk geworden. Halverwege de jaren negentig had hij het landgoed Altembrouck gekocht, om er te wonen en het te exploiteren. De kasteelheer annex zakenman opende er een hotel en conferentieoord, en startte een fokkerij van Wagyu-runderen. In 2013 ging het bedrijf achter Altembrouck echter failliet. Vlak daarvoor hadden de broers Steenbergen met hun bedrijf Readen het landgoed gekocht, voor 8,5 miljoen dollar en 7 miljoen aandelen in Readen. In 2013 ging het bedrijf achter Altembrouck echter failliet. Vlak daarvoor hadden de broers Steenbergen met hun bedrijf Readen het landgoed gekocht, voor 8,5 miljoen dollar en 7 miljoen aandelen in Readen. Voor de kostbare inventaris van het kasteel tekenden Wim Claessen en de broers Steenbergen in 2013 een opmerkelijke deal. Uit stukken blijkt dat de broers de inboedel kochten voor 110.000 euro en 450.000 euro in aandelen Readen. In een geheime side letter beloofden zij curieus genoeg dat zij de inventaris daarna weer aan Claessen zouden terug verkopen, voor slechts één euro. Voor de kostbare inventaris van het kasteel tekenden Wim Claessen en de broers Steenbergen in 2013 een opmerkelijke deal. Uit stukken blijkt dat de broers de inboedel kochten voor 110.000 euro en 450.000 euro in aandelen Readen. In een geheime side letter beloofden zij curieus genoeg dat zij de inventaris daarna weer aan Claessen zouden terug verkopen, voor slechts één euro. Voor de rechter verklaarden de broers onlangs dat de opmerkelijke transactie bedoeld was om de teruggave van de inventaris te maskeren voor Claessens ex-vrouwen. Volgens de kasteelheer zou de voor hem gunstige schijntransactie bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat hij zich niet zou verzetten tegen het verlies van het landgoed. Uiteindelijk leverden de broers Steenbergen de aandelen echter niet en gaven zij Claessen ook de inventaris niet terug. Volgens de broers zou achteraf zijn gebleken dat de inventaris tot de failliete boedel behoorde, die overgenomen zou zijn van de curator. Uiteindelijk leverden de broers Steenbergen de aandelen echter niet en gaven zij Claessen ook de inventaris niet terug. Volgens de broers zou achteraf zijn gebleken dat de inventaris tot de failliete boedel behoorde, die overgenomen zou zijn van de curator. Claessen nam daarmee geen genoegen, en stapte naar de rechter om zijn kostbare meubels en schilderijen terug te eisen plus een schadevergoeding. De rechter bepaalde dat Readen en de broers de voormalige kasteelheer de inventaris van het landhuis moeten teruggeven. Ook moeten zij Claessen een schadevergoeding van 449.000 euro betalen en een vergoeding van 5000 euro per maand voor het gebruik van de inboedel. De webshop is ondertussen op sterven na dood. De FIOD heeft begin december 2018 in Naarden een inval gedaan bij de webwinkel Neckermann.com en Readen. De broers en hun echtgenotes en twee andere personeelsleden werden meegenomen voor verhoor en de medewerkers mochten het pand tijdelijk niet verlaten en moesten hun telefoons inleveren. De FIOD had al meerdere bedrijven van het duo doorzocht vanwege het onderzoek naar witwassen van 5 miljoen euro. De Financial Intelligence Unit (FIU) startte het onderzoek na meldingen over contante stortingen door de broers. Justitie gaat er vanuit dat daar geen legale inkomsten tegenover staan. Woningen en bedrijfspanden in Naarden, Hilversum, Almere, Drachten, Loosdrecht en Lunteren werden doorzocht en er werden in totaal zes verdachten zijn aangehouden. (vier mannen (tussen 28 en 64 jaar oud) en twee vrouwen (59 en 76 jaar) ). Ook het bedrijfspand en een woning in het Belgische s’Gravenvoeren zijn doorzocht en er werd beslag gelegd op administratie en computers. De Ondernemingskamer is eerder dit jaar ook een onderzoek gestart naar houdstermaatschappij Readen Retail. Al deze onderliggende oorzaken brengen Neckerman in oktober 2019 opnieuw ernstig in de problemen en 13 november 2019 ging onderdeel webwinkel D5Avenue uit Naarden failliet. De curator is Seerp Gratama. Bij de aankoop van een illegaal verkregen rijtjeshuis komt de familie Steenbergen ook in beeld. Die heeft middels de in Engeland gevestigde telecomvennootschap D5 Avenue een stortvloed aan iPhone-accessoires geleverd aan twee schilderbroers die de woning wisten te bemachtigen. Als vanwege een liquiditeitsprobleem een openstaande rekening van € 168.000 niet voldaan kan worden wordt het vermogen van hun slachtoffer gebruikt. Er wordt een constructie opgetuigd waarbij de woning voor € 248.000 als betaling aan Readen Real Estate wordt gebruikt. Dit is een vastgoedvennootschap waar op dat moment Ronald Steenbergen directeur is. Alleen zal de verkoper, die voor het symbolische bedrag van €1 exclusief gas, water en elektra in de woning mag blijven zitten, nooit een eurocent krijgen van de koopsom. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde onlangs dat de koopovereenkomst vernietigd dient te worden op basis van ‘misbruik van omstandigheden’. Daarbij wordt het Readen Real Estate kwalijk genomen dat zij geen twijfels had over de deal. Ook de notaris Alexander graaf van Limburg Stirum is betrokken bij de transactie en is hiervoor twee weken geschorst wegens het schenden van de zorgplicht. Zie ook dossier Nedfiber. De broers Steenbergen zijn inmiddels allebei persoonlijk failliet verklaard en veroordeeld voor witwassen.

RebellenClub

De RebellenClub die pas 5 jaar bestond is failliet en laat een half miljoen aan schiulden achter. Oprichter en ex pr man Matthijs van Ewijk zag al snel groeikansen en wilde op eigen benen staan en zelf de regie in handen hebben, maar vergat dat een snelle groei zonder kapitaal een snelle dood betekent. Met behulp van ex-fitnessinstructeur Gaetano van Vugt wilden ze kleinschalig maar toch in het groot, collecties en modellen naar richtlijnen van de klant verkopen via dure winkellocaties. Bij de Rebellenclub kon je je nieuwe meubel zelf samenstellen waarna deze op maat gemaakt geleverd zou worden. In de winkels kon je zelf een model en een opstelling kiezen en deze aanpassen in één van hun 150 kleuren en afwerkingen. Met een kleine voorraad en dus langere levertijden (tot wel 10 weken) voor een betaalbare prijs hoopten ze met dit concept in korte tijd de meubelwereld te veroveren. Zo werd in het centrum van Den Bosch al snel een 5e vestiging neergezet en ook  waren er al plannen voor uitbreiding naar België. De “club” had te ondiepe zakken en investeerders voor een zoveelste meubelzaak waren niet happig. Ook was de service benedenmaats en de klachten via Trustpilot logen  er niet om. Met de opening in Den Bosch werden ook zelf samengestelde tafels aangeboden. De in allerijl opgezette winkels bij Woonwarenhuis Nijhof in Baarn, Stadshart Amstelveen, Mall of The Netherlands in Leidschendam en het Homestudios Experience Center in Utrecht smaakten naar meer. De ondernemers verkochten de collectie ook online via FonQ, Loods 5 en via de eigen webshop. De Rebellenclub werd opgericht in 2018, als shop-in-shop onder de vleugels van woonwinkel Loods 5. Van Ewijk maakt samen met een nieuwe financierder Michiel Oosterveen en 5 medewerkers een doorstart. Oosterveen is directeur eigenaar van GWL. Het filiaal in Leidschendam heeft voorgoed de deuren gesloten en over de andere vier winkels wordt nog onderhandeld.

Redjepakketje zie Instabox

Reggehuys

Herman de Wilde uit Eelderwolde, een voormalig directeur-bankier van de Friesland Bank verduisterde de miljoenenerfenis van een cliënt samen met een mede-bewindvoerder (38) Adriaan B. uit Midwolda. Beide mannen werkten in 2007 bij de Friesland Bank. Niet alleen Reggehuys maar ook De Wilde zelf werd failliet verklaard, gescheiden en houdt zich schuil in het buitenland. Crator Paul van Boven uit Assen is een beroepsprocedure gestart. In 2007 is Mick van Riemsdijk twaalf jaar oud als zijn vader Marcel overlijdt. en hem een erfenis van naar schatting zeventien miljoen euro nalaat. Herman de Wilde was financieel vertrouwenspersoon van de familie en parkeerde de miljoenen op een rekening van de Friesland Bank. De Wilde gebruikte het geld om zijn schulden te betalen van zijn CEG/Reggehuys, een noodlijdende beleggingsfirma die zich toelegde op investeringen in Oost-Europees vastgoed. Mede als gevolg van de financiële crisis en een reeks ongelukkige aankopen, bleef het verwachte rendement uit en waren de rentelasten hoger dan de inkomsten. De ruim honderd participanten, voornamelijk vermogenden uit de regio Groningen die samen miljoenen in de ambitieuze plannen van CEG hebben gestoken, vroegen steeds nadrukkelijker om opheldering en De Wilde besluit tot een noodsprong. Gebruikmakend van zijn contacten bij de Friesland Bank, weet hij vier miljoen euro over te boeken naar CEG/Reggehuys. De kantonrechter spelt hij een smoes over noodzakelijke betalingen op de mouw. De lening blijkt echter onvoldoende om de gapende gaten van het beleggingsvehikel te dichten. In 2010 gaat CEG/Reggehuys failliet. Justitie stelde strafrechtelijke vervolging tegen hem in. Niet alleen investeerders blijken een miljoenenverlies te hebben geleden, ook Mick van Riemsdijk is zijn gehele erfenis kwijt. Sterker nog, de pensioen-bv van de eens vermogende nazaat heeft een negatief eigen vermogen. Naast de celstraf van 2 jaar en het beroepsverbod moeten beiden de vier miljoen terugbetalen. Volgens de huidige bewindvoerder kampt de nazaat van de rijke familie met een belastingschuld van enkele miljoenen.

Peter Jan Rens

Voormalig tv-presentator Peter Jan Rens is 21 maart 2017 opnieuw door de rechtbank in Gelderland persoonlijk failliet verklaard. Het faillissement werd aangevraagd door Emile Ratelband en enkele andere schuldeisers. Ratelband wilde de voor de huur van de woning geleende 6000 euro terug en wilde Rens persoonlijk ‘ten val’ brengen. Ratelband liet weten dat hij contact had met dertig tot veertig andere schuldeisers.Peter Jan Rens was 10 jaar geleden ook al privé failliet, maar dat werd enige tijd geleden opgeheven. De eerdere schuldeisers uit zijn vorige privé faillissement waren volgens Rens nu opnieuw de eisers. Jaap van Roemburg was zes jaar geleden als centrummanager van het Ondernemingsfonds in Alkmaar een van de schuldeisers. Peter Jan wilde van Alkmaar hét sinterklaascentrum van Nederland maken, met een grote tent en voorstellingen van zijn karakter Meneer Kaktus, maar hij haakte plotseling af. Verschillende organisaties investeerden en zeventien ondernemers bleven achter met onbetaalde rekeningen van ruim 78.000 euro. Rens heeft naast AOW nog inkomsten van zijn reallife serie “Doen ze ‘t of doen ze ‘t niet”, maar die worden door RTL niet op zijn naam uitbetaald. De 66 jarige Peter Jan Rens en zijn 43-jaar jongere vriendin Virginia van Eck zijn onlangs om die reden ook op 17 januari 2017 op Tenerife en op 25 januari voor de wet in Tiel op huwelijkse voorwaarden gehuwd. Rens vertrok in 2003 naar Thailand nadat zijn programma’s flopten, om daar films, spelletjes en realityseries te maken, maar lag al snel overhoop met de FIOD waardoor zijn Kaktus Holding in 2009 failliet ging. Hij had naar eigen zeggen toen nog een vermogen van 48 miljoen. Virginia opende onlangs nog haar nieuwe kledingwinkel in Leerdam.

Circus Renz

Nederlands oudste circus Herman Renz (115 jaar) het oude werkadres van Bassie en Adriaan is 13 oktober 2015 failliet verklaard door een belastingschuld van 130.000 en een schuld van 400.000 euro aan een investeerder die dit bedrag twee jaar geleden voorschoot. Het totaal aan schulden zou 1,1 miljoen euro bedragen. Teruglopende bezoekersaantallen en regeldruk maakten het runnen van een circus anno 2015 vrijwel onmogelijk. Met een benefietconcert werd nog vergeefs 15.000 euro opgehaald. 5 oktober werd beslag gelegd in Heerde (Gelderland) en het faillissement aangevraagd. 26 februari 2016 werden de tent, tribunes en een oplegger geveild en verkocht. De tent leverde 80.000 euro op. De activiteiten werden kleinschalig en zonder wilde dieren voortgezet door een evenementenbureau.

Revlon

Cosmeticagigant Revlon leek te herstellen van de economische gevolgen van de coronapandemie. Maar vroeg uiteindelijk toch het faillissement aan. Het bedrijf is van de Amerikaanse miljardair Ron Perelman .Cosmeticabedrijf Revlon werd groot met nagellak, lipstick, crèmes en parfum en kwakkelde al jaren. Het bedrijf werd in 1932 in New York opgericht, De omzet, die tijdens het eerste coronajaar een forse knauw had gekregen, bleek vorig jaar weer te zijn opgeveerd. De verkopen waren met ruim 9 procent gestegen tot bijna 2,1 miljard dollar (2 miljard euro). Revlon maakte in 2021 opnieuw een flink nettoverlies van bijna 207 miljoen dollar.In2021 vroeg Revlon uitstel van betaling aan. Topvrouw Debra Perelman is nog steeds overtuigd van de ‘gezonde marktpositie’ en ‘merken . Revlon werd in 1932 opgericht als maker van nagellak door verkoper Charles Revson, diens broer en scheikundige Charles Lachman, verantwoordelijk voor de L in de bedrijfsnaam. Ondanks de recessie in de jaren dertig groeide de omzet gestaag, mede omdat het bedrijf zich richtte op schoonheidssalons en luxe warenhuizen terwijl het wegbleef bij prijsvechters. Al snel ging Revlon ook lipstick en parfums verkopen. In 1945 was het bedrijf uitgegroeid tot de top 5 cosmeticahuizen in de VS. Revlon wist vervolgens te profiteren van de na-oorlogse economische opleving, mede dankzij sponsoring van televisieprogramma’s en de inzet van actrices, televisiehelden en supermodellen.In de jaren vijftig kreeg Revlon een beursnotering, en werd het ook met succes buiten de VS actief. Zo openden de Amerikanen in 1965 een verkoopkantoor in Amsterdam, als springplank naar de Europese markt. Begin jaren tachtig werkten er nog 150 mensen in Nederland, destijds in Nieuw-Vennep. Ook vandaag kent Revlon nog Nederlandse dochters, gevestigd in Almere, maar dat zijn vooral financieringsbedrijfjes.Na het overlijden van oprichter Revson in 1975 verbreedde zijn opvolger de activiteiten, onder meer door overnames in de gezondheidssector. Op de cosmeticamarkt werd het bedrijf wel voorbijgestreefd door concurrenten als Estée Lauder. Beleggers begonnen daarom aan te dringen op opsplitsing. Zo viel Revlon in 1985 ten prooi aan een vijandige overname door investeerder Ron Perelman, die tevens het roer van het cosmeticahuis overnam. De overname zadelde Revlon op met hoge en dure schulden, die deels werden terugbetaald door de verkoop van bedrijfsonderdelen. Wel bleef Perelman nauw samenwerken met beroemde actrices en supermodellen, zoals Claudia Schiffer en Cindy Crawford.In 1996 keert Revlon terug op de beurs, en haalt daar 188 miljoen dollar op. Eigenaar Perelman blijft overtuigend grootaandeelhouder. Volgens het laatste jaarverslag bezit zijn investeringsbedrijf nog steeds 86 procent van de aandelen. Revlon wordt na de overname door Perelman nooit meer het machtige bedrijf dat het ooit was. Zeven jaar geleden volgt nog wel een korte opleving. De koers van het cosmeticabedrijf loopt in 2015 op tot boven de 40 dollar en een jaar later treedt een nieuwe topman aan om het bedrijf nieuw elan te geven. Fabian Garcia doet daarom in 2016 een aansprekende overname, van cosmeticabedrijf Elizabeth Arden. In 2017 boekt Revlon op een omzet van 2,7 miljard dollar een verlies van 183 miljoen dollar. Een jaar later moet Garcia plaatsmaken voor Debra Perelman, de dochter van de eigenaar. Ook zij weet het cosmeticabedrijf er niet bovenop te helpen. In 2018 en 2019 daalt de omzet en lijdt Revlon opnieuw grote verliezen (zie infografiek).Op de beurs zakt het aandeel in 2017 terug tot rond de 20 dollar, op welk niveau het zo’n drie jaar blijft steken. De beurskoersen van concurrenten als Estée Lauder en L’Oreal gaan in deze periode juist door het dak. In augustus 2019 hebben de Perelmannetjes er genoeg van. De familie maakt bekend samen met zakenbank Goldman Sachs ‘opties voor het bedrijf’ te bestuderen. Die verkoopplannen worden in maart 2020 getorpedeerd door de coronapandemie. Cosmetica- en parfumbedrijven als Revlon worden keihard geraakt door de sluiting van luchthavens, winkels, schoonheidssalons en sauna’s. Consumenten kunnen bovendien niet meer naar kantoor of naar restaurants of feestjes, waardoor de vraag naar make-up en verzorgingsproducten afneemt. Niemand wil Revlon nog kopen.Het cosmeticabedrijf snijdt in maart 2020 drastisch in de kosten door 1000 banen te schrappen. In november dat jaar vermijdt het een faillissement door een schuldsanering ten koste van de obligatiehouders. Aan het einde van dat eerste coronajaar maakt Revlon de schade op. De omzet is in 2020 met 21 procent gedaald, tot 1,9 miljard dollar. Het nettoverlies is met 619 miljoen dollar een veelvoud van de verliezen in de voorgaande jaren. Maar begin maart publiceert Revlon zijn jaarcijfers over 2021, waaruit lijkt dat het ergste achter de rug is. De omzet steeg vorig jaar met ruim 9 procent tot bijna 2,1 miljard dollar. En het nettoverlies is beperkt gebleven tot 207 miljoen dollar.In het meest recente jaarverslag schrijft topvrouw Debra Perelman te verwachten dat Revlon ondanks de tegenvallers uit het verleden toch gezond kan voortbestaan. Het Amerikaanse zakenblad Forbes is eind maart nog lyrisch over haar prestaties. “Revlon was in 2018 een iconisch merk dat over de hele wereld werd vereerd, maar wel groot en log. De afgelopen vier jaar heeft het nieuwe leiderschap gezorgd voor een transformatie van het hele bedrijf, dat nu een verheven consumentenervaring kan leveren.”Beleggers delen het enthousiasme van Forbes niet. De koers van de cosmeticagigant daalt sinds maart gestaag van 12 dollar tot 4 dollar afgelopen woensdag. Daardoor zien aandeelhouders in vier maanden ruim 400 miljoen dollar verdampen. Amerikaanse media wijten de surseance niet zozeer aan externe factoren die Revlon aanvoert, zoals inflatie en aanvoerproblemen, maar wijzen vooral op de hoge schulden die het bedrijf onder Perelman vaker parten hebben gespeeld. Revlon heeft een schuldenlast van 3,7 miljard dollar. Ook kon het bedrijf volgens marktkenners niet meekomen met succesvollere concurrenten als L’Oreal en Estée Lauder, en had het last van startups van sterren als Kylie Cosmetics van Kylie Jenner en Fenty Beauty van Rihanna.Nadat Revlon van de rechter uitstel van betaling had gekregen, kondigde het in typisch verhullend bedrijfsjargon aan nu ‘stappen te zetten in de reorganisatie van de kapitaalstructuur’. Na de eerdere schuldsanering in de herfst van 2020 worden de schuldeisers van Revlon opnieuw op de pijnbank gelegd. Zij zullen een deel van tegoeden moeten kwijtschelden. Die schuldeisers zijn soms banken, maar vaker beleggers in bedrijfsobligaties zoals onze pensioenfondsen.Een noodfinanciering moet garanderen dat Revlon voorlopig nog een tijdje kan doordraaien. In die periode moet het cosmeticahuis zijn schuldeisers overtuigen om genoegen te nemen met een klein deel van hun tegoeden, omdat zij bij een faillissement uiteindelijk minder of niets zullen krijgen. Als de familie Perelman er met de schuldeisers uitkomt, kan het iconische cosmeticabedrijf over tien jaar misschien toch nog zijn eeuwfeest vieren. In 1999 probeerde eigenaar Perelman zijn cosmeticabedrijf Revlon al eens te verkopen, waarbij Unilever als mogelijke koper werd genoemd. Geschatte waarde destijds: 3 miljard dollar. Unilever bezat het al het cosmeticahuis Elizabeth Arden en parfummakers als Calvin Klein. Maar in plaats van de aankoop van Revlon, stapte Unilever niet veel later juist uit deze markt na zware tegenvallers. In 2000 verkocht het Elizabeth Arden, en vijf jaar later de parfumbedrijven. Elizabeth Arden kwam in 2016 uiteindelijk in handen van Revlon. Het bedrijf van Perelman betaalde er destijds 870 miljoen dollar voor. Revlon is nog steeds eigenaar van de voormalige Unilever-dochter, maar de waarde van de bedrijven samen is inmiddels geslonken tot zo’n 200 miljoen dollar.

Riverdale

Riverdale een all round woonwinkelmerk is 28 juni 2022 failliet verklaard en een doorstart wordt onderzocht. Eind 2021 maakte de Haarlemse investeerder Nederlands Merkgoed (NMG) bekend dat het een ‘significant belang’ in het bedrijf had genomen. NMG is een participatiemaatschappij die investeert in bekende Nederlandse merken als limonademaker Ranja, kauwgomproducent BenBits, watersportmerk Mistral en outdoorbedrijf Nomad. Directeur Marcel Bregman meldde eerder al dat Riverdale emoeilijke periode achter de rug had. Dankzij de investering van NMG werd Riverdale tijdelijk gered. In februari 2022 voorspelde de directie in een interview nog dat 2022 succesvol voor Riverdale zou zijn. De twee bedrijven achter Riverdale, TenBos BV en TenBos Invest vroegen 23 juni al uitstel van betaling aan, waarna nu toch  het faillissement werd uitgesproken. Curator Bruno Tideman moet het faillissement afwikkelen. Riverdale werd begin jaren negentig in Nootdorp opgericht als Tenbos, een groothandel in interieuraccessoires. In 2006 namen oprichtersdochter Sophie de Kleijn – ten Bos en haar man Patrick het bedrijf over, en introduceerden het woonmerk Riverdale. Onder hun leiding groeide Riverdale uit tot een bekend woonmerk, dat ook meubels verkocht en eigen producten voor in de keuken, badkamer en tuin ontwikkelde. Die werden via een eigen webwinkel en winkels van derden aan de man gebracht. Naar eigen zeggen is de collectie van het bedrijf verkrijgbaar via 1000 verkooppunten in Nederland en de rest van Europa. In 2014 liet het bedrijf een kolossaal nieuw hoofdkantoor en distributiecentrum bouwen, naar een ontwerp van architect Piet Boon. Het woonbedrijf had een breed assortiment in diverse stijlen en was altijd op zoek naar de nieuwste trends en ontwikkelingen Twee keer per jaar kwam de woonwinkel met een nieuwe collectie. Aan het begin van het jaar met een voorjaarscollectie (spring-summer) en halverwege het jaar met een najaarscollectie (autumn-winter). Ook kwam er ieder najaar een kerstcollectie uit.Van stoere banken en van basic  woonaccesoires tot tijdloos seevies. Met een eigen keuken en badkamerlijn boden ze inspiratie voor de inrichting van iedere kamer in het huis. De verzending was gratis vanaf €50 en retourneren was gratis. TenBos BV bokete al vier jaar achtereen een negatief bedrijfsresultaat, en had al twee jaar een negatief eigen vermogen. Eind 2019 was dat 1,1 miljoen negatief, een jaar later al 3,9 miljoen negatief. Na het vertrek van huisbank ING moest TenBos/Riverdale begin 2021 op zoek naar een nieuwe kredietverschaffer. Rond diezelfde tijd stapte Nederlands MerkGoed in het bedrijf. De curator gaat met Riverdale vooralsnog door met leveringen aan consumenten en winkels, en ook haar webwinkel blijft voorlopig nog open. Curator Bruno Tideman zegt optimistisch te zijn over de kansen voor een doorstart omdat er een aantal geïnteresseerde partijen zijn die zich hebben gemeld. Volgens Tideman speelde de coronacrisis een rol in het faillissement evenals recente problemen zoals de prijsstijgingen, de logistieke problemen in China en de hogere transportkosten. Het bedrijf wordt onder leiding van een nieuwe groep investeerders doorgestart.

Rob Scholte museum

Den Helder bood al sinds 2007 onderdak aan het museum van kunstenaar Rob Scholte maar in april 2018 werd hij met veel politievertoon uit het voormalige postkantoor pal tegenover het station gezet. Scholte weigerde het hem in bruikleen gegeven postkantoor te verlaten, nadat de rechter had bevolen dat hij het verkochte pand voor 12 april moest verlaten. Na jaren van voorbereiding opende hij in 2013 het museum dat jaarlijks circa tienduizend bezoekers trok. Daarnaast bleef hij werken in het pand dat hij ook met zijn gezin bewoonde. Hoewel er vrijwel voortdurend sprake was van juridisch getouwtrek met ambtenaren, genoot Scholte van zijn rol als initiator, voornaamste kunstenaar én gastheer van het museum maar mocht zich er niet definitief vestigen. De gemeente gaf de voorkeur aan verkoop aan een aannemer die het pand zal verbouwen tot bedrijven en woningen. Op de kunstcollectie is conservatoir beslag gelegd.

Rocca zie RSN en Parthes

Bij vonnis van 30 juni 2017 van de Rechtbank Noord-Holland zijn uiteindelijk de faillissementen van Rouwservice Nederland B.V. en Rouwservice Rijnmond en Drechtstreden B.V. uitgesproken. In zijn hoedanigheid van curator in die faillissementen heeft de curator bij verzoekschrift van 31 januari 2018 de rechtbank verzocht om Rocca Holding B.V. in staat van faillissement te verklaren en wel om de volgende reden: Bij bestudering van de administratie van Rouwservice Nederland B.V. is gebleken dat (de boedel van) Rouwservice Nederland B.V. een vordering uit hoofde van rekening-courant heeft op Rocca Holding B.V. Rocca Holding B.V. is – zoals hiervoor reeds vermeld – de groot-moedervennootschap en indirect bestuurder van Rouwservice Nederland B.V. De vordering uit rekening-courant van Rouwservice Nederland B.V. op Rocca Holding B.V. bedroeg per 13 december 2017 € 953.698,-. Vanuit de boedel van Rouw-service Nederland B.V. is Rocca Holding B.V. gesommeerd om voornoemde vordering te voldoen, doch daaraan is geen gevolg gegeven. Ook in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Rouwservice Rijnmond en Drechtsteden B.V. heeft de curator geconstateerd dat sprake is van een vordering van (de boedel van) Rouwservice Rijnmond en Drechtsteden B.V. uit hoofde van rekening-courant op Rocca Holding B.V. Voornoemde vordering betreft een bedrag ad € 7.140,- Naar aanleiding van het ingediende verzoekschrift heeft de Rechtbank NoordHolland uiteindelijk op 13 maart 2018 het faillissement van Rocca Holding B.V. uitgesproken.

Rodin Broadband

Internetleverancier Rodin Broadband Groningen is failliet. De onderneming hield zich bezig met het uitrollen van snel internet in de buitengebieden van onze provincie. Curator is Jan Hein Mastenbroek. ‘Volgens de curator verandert ondanks het faillissement voorlopig niets, omdat  er geld is om door te gaan alsof er geen faillissement is en dat de aansluitingen gewoon in stand blijven. eendoorstart wordt onderzocht. Rodin liep me de aanleg vertraging na vertraging op en na verschillende tegenslagen staakte Rodin in oktober 2022. Volgens curator Mastenbroek zijn er zo’n 1500 adressen in het Groninger aardbevingsgebied klant van Rodin en heeft het faillissement geen gevolgen voor ViberQ, onderdeel van Rodin Broadband Group.

Roto Smeets zie Circle Media Group

Royal Imtech

Op 27-02-2017 is Royal Imtech Deutschland B.V. te Gouda (Zuid-Holland) door de rechtbank in Rotterdam failliet verklaard.

Roy Donders

Roy Donders de ondernemer, stylist, kapper en volkszanger, die vooral bekend is van het televisieprogramma Roy Donders: Stylist van het Zuiden is 4 december op eigen verzoek failliet verklaard. Donders werd geboren in Tilburg- Broekhoven. Hij startte een kledingwinkel in de naastgelegen wijk Groenewoud en werd tevens actief als kapper en stylist. Hij richtte zich daarvoor op vrouwen uit volksbuurten en woonwagenkampen. Hij bouwde een carrière op als volkszanger en gaf meerdere singles uit. In het RTL 4-programma Gypsy Girls, was hij voor het eerst te zien als stylist op de Nederlandse televisie. Eind 2013 maakte hij voor RTL 5 het televisieprogramma Roy Donders: Stylist van het Zuiden. In het televisieprogramma lanceerde hij een huispakkenlijn. Bij de presentatie werden alle 2000 exemplaren in een middag verkocht. In mei 2014 sloot Donders een contract met Jumbo Supermarkten. Die verkocht onder zijn naam zogenaamde ‘juichpakken’, oranje huispakken in het kader van het wereldkampioenschap voetbal 2014 die in combinatie met een spaaractie konden worden gekocht. Er werden er 150.000 gemaakt, die in een week waren uitverkocht. Samen met René Froger en acteur Frank Lammers was Donders te zien in de reclamecampagne Juich voor Oranje, die Jumbo in de weken rond het WK voerde.

Rijthoven en van der Kooi vastgoed zie Best Choice/Airfeet/Xerof/Tijssen & van Rijthoven Sporthorses

SGST

Het garantiefonds voor specialistische touroperators SGST heeft ook faillissement aangevraagd. De afgelopen vijf jaar is de winstgevend van winkels met meer dan 75 procent teruggelopen. In de modebranche is de omzet de afgelopen jaren zelfs met zeventig procent gekelderd.

SL Parts

Autobedrijf SL Parts uit Ter Aar van Dol is dinsdag 22 september failliet verklaard door de rechtbank in Den Haag. SL Parts verhuisde eind 2018 naar Spanje en had in Ter Aar tot eind mei 2020 nog een kleine garage, dat als servicepunt fingeerde. Het autobedrijf was gespecialiseerd in reparatie, onderhoud en onderdelen van Mercedes-Benz SL R129. De totale schuldenlast van SL Parts bedraagt circa 100 duizend euro. De schuldeisende partijen zijn een personeelslid, diverse leveranciers, dienstverleners en de belastingdienst. De curator is Jan Willem Hoek van Van Wille Advocaten. Eigenaren Rob en Daphne Dol hebben de aangetekende stukken van de rechtbank nooit ontvangen en tekenden verzet aan.. Tot eind mei 2020 had het bedrijf nog een garagebox, dat als servicepunt fingeerde. Curator Jan Willem Hoek van Wille Donker Advocaten is nog bezig met de inventarisatie van de schuldenlast. Hij bevestigt dat het faillissement is uitgesproken op verzoek van het pensioenfonds van de werknemer van SL Parts.

SWMZ

Stichting Wonen Met zorg in Dongen, met circa 13 cliënten in de regio Tilburg, is failliet. SWMZ. De cliënten hadden zowel psychische als verslavingsproblemen en verbleven op een woonlocatie in Dongen en twee in Tilburg. SWMZ werkte eerder onder de naam Angelcare Foundation.

SXC zie XCOR

SAB staal en alumuminiumbouwH arlingen

SAB Shiprepair & Refit is in januari 2023 failliet gegaan. Cascobouwer Staal- en Aluminiumbouw (SAB) Harlingen en SAB Shiprepair & Refit zijn 17 januari failliet verklaard. Beide bedrijven vallen onder de SAB Groep, waarvan Erik de Jong de enige aandeelhouder was. Het bedrijf is failliet gegaan door een combinatie van tegenvallende resultaten, liquiditeitsproblemen (door prijsstijgingen van metaal en miscalculaties) en te lage inschrijvingen. Ook waren er wat tegenvallers. Zo bleken de snijpakketten van een project niet volledig geleverd te zijn. SAB Harlingen heeft een schuld van 8 à 9 ton uitstaan. Het bedrijf had zo’n 20 werknemers in dienst. De curator hoopt op een doorstart.

Sabon

Sabon ging failliet tengevolge van een belastingschuld en maakt een doorstart met eigenaar Hans-Poul Veldhuyzen van Zanten en CEO Marlein Bomhof. De franchisehouder in Israël ging akkoord met de doorstart van Sabon Benelux en de curator en rechter-commissaris hebben daarna ook hun goedkeuring gegeven. Sabon gaat door met ten minste acht winkels. De filialen in Laren, Den Bosch en Rotterdam Alexandrium sluiten. Hans-Poul Veldhuyzen van Zanten heeft Sabon ondergebracht in Orion Retail B.V. Sabon van de omstreden Bob Ultee kreeg na een hoger beroep alsnog toestemming voor een crediteurenakkoord waarin hij samen met crediteuren een claim van 260 miljoen euro in gaat dienen tegen SNS Securities omdat zij de hoofdschuldige zouden zijn voor het faillissement. Ultee had zijn schuldeisers in zijn persoonlijk faillissement aangeboden om in ruil voor een klein percentage van hun vordering van totaal 42 miljoen te participeren in een claim b.v., waarmee hij zijn schadeclaim tegen de SNS Bank wil indienen en financieren. In totaal zouden schuldeisers via de claim b.v. maximaal 12,5 miljoen euro tegemoet kunnen zien.

Sandwich Company BV

Sandwich werd in 1981 opgericht door de Nederlandse Veldhoven Group. De groep groeit door de jaren heen het portfolio met toevoegingen van Stills, Nono, Turnover, Dept en Olsen, maar in 2016 besloot de Veldhoven Group zich volledig te focussen op Sandwich. Het moederbedrijf van Sandwich, Veldhoven International bv., ging in 2019 failliet en werd doorgestart door de Sandwich Fashion Group om in februari 2023 opnieuw failliet te gaan. Het merk ging verder in Nederland en Duitsland, de gebieden waar het faillissement van de Veldhoven Group betrekking op had.  Onder het faillissement vielen Veldhoven Studio Amsterdam bv., Veldhoven Logistics Services bv. en Veldhoven The Netherlands bv. De activiteiten van Veldhoven International in België, Engeland en het Midden-Oosten vielen er buiten. De curatoren waren Barend de Roy van Zuidewijn en Thijs Hekman van AKD.  Sandwich is het eerste merk dat Veldhoven oprichtte. Later volgden ook de merken Stills, Nono, Turnover, Dept en het Duitse Olsen. Nono werd in 2013 verkocht, Stills ging in 2014 zelfstandig verder en in 2016 hief Veldhoven de merken Dept en Turnover op. Olsen werd verkocht, om volledig te kunnen focussen op Sandwich. Het merk telde zo’n veertig eigen winkels in Nederland en daarnaast tweeduizend verkooppunten. Het bedrijf Sandwich Company B.V. is op 14 februari 2020 opnieuw failliet verklaard door de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Bij het nieuwste faillissement op 14 februari 2023  lijken  de winkels in Doetinchem, Roosendaal, Amstelveen, Breda, Tilburg, Amersfoort, Utrecht, Zwolle, Den Haag, Alkmaar, Lelystad, Groningen, Haarlem, Leiden en Rijswijk betrokken te zijn. In januari 2023 stond Sandwich nog op modebeurs Modefabriek. Op de stand was te horen dat het merk verder aan het bouwen was aan de collectie en deze aan het uitbreiden was. Het merk richt zich op ‘het maken van kleding voor echte vrouwen’. Ondertussen is er een juridisch conflict over de voorraad van 250.000 stuks kleding. De familie Veldhoven spande 26 april 2023 vergeefs een zaak aan tegen de curator Marjolein Oonk-Pallandt. Ze wilden toestemming afdwingen om de voorraad van zo’n 250 duizend stuks kleding onderhands te verkopen aan vennootschap Team SW, die sinds maart licentiehouder is van het merk. Normaliter belanden partijen kleding na een faillissement op een openbare verkoop via de curator.  Het onderhands verkopen ging niet door, want de curator vond de geboden prijs van 160.000 euro door Team SW te laag omdat een onafhankelijk taxatiebureau de verkoopwaarde op zo’n 2,5 miljoen euro had geschat. De curator verwacht minimaal rond de 8 ton op te halen met de partij kleding. De familie Veldhoven weigert om met de andere kopers in zee te gaan. De familie zegt dat Martijn Rozenboom de enige andere potentiële koper was tot 14 april, naast Team SW. De voorraden, inventaris en immateriële activa werden uiteindelijk verkocht aan Team SW B.V. voor een kleine miljoen euro. De website van het modemerk staat inmiddels ook weer live. Team SW B.V. is een bedrijf dat op 17 maart 2023 is opgericht. Bestuurder en aandeelhouder is D.P. Cohen de Lara, een voormalig bestuurder van Sandwich Fashion Company. Team SW B.V. heeft meteen ook een licentieovereenkomst gesloten voor het gebruik van het merk Sandwich. Dat de doorstarter Team SW B.V. is, is enigszins opmerkelijk aangezien het bedrijf in april nog betrokken was bij een procedure bij de rechtbank. De curator wilde namelijk de onderhandse verkoop van voorraden aan Team SW voor een bedrag van 160.000 euro voorkomen. De curator gaf aan dat de voorraden een hogere waarde hadden. De rechter stelde uiteindelijk de curator in het gelijk eind april. Een kort geding zou in mei nog volgen, maar doordat een doorstart werd gerealiseerd werd het kort geding ingetrokken. Modemerk Sandwich had de afgelopen jaren al meerdere faillissementen meegemaakt. In november 2019 vroeg het moederbedrijf Veldhoven International B.V. faillissement aan. Twee weken later maakte Sandwich een doorstart maakt in Nederland en Duitsland. Maar niet veel later vraagt het nieuwe doorgestarte bedrijf (onder de naam Sandwich Fashion Group) in april 2020 ook faillissement aan. Daarna ging het concern verder onder het nieuw opgezette bedrijf Sandwich Fashion Company. Op de website van het merk is te zien dat de winkels in Antwerpen en Leiden open zijn en winkels in Breda en Eindhoven binnenkort zullen openen. De voorraden, inventaris en immateriële activa zijn uiteindelijk toch verkocht aan Team SW B.V. voor een kleine miljoen euro.  Uiteindelijk werd Team SW, een schimmige eenmanszaak aan de Van Miereveldstraat 11 in Amsterdam dus de nieuwe eigenaar. Op dit adres van 100m2 worden een 20 tal bedrijven met een postadres gehuisvest, zoals ook De Lara Management en Zalando, een partner van Team SW. Team SW B.V. werd speciaal voor dit doel op 17 maart 2023 opgericht. Bestuurder en aandeelhouder is Daan P. Cohen de Lara, een voormalig bestuurder van Sandwich Fashion Company. Na het faillissement van Sandwich Fashion Company B.V. heeft Team SW B.V. een licentieovereenkomst gesloten voor het gebruik van het merk Sandwich. De Lara is ook FinFort, een investeerder in jonge/recent gestarte ondernemingen, groeiende ondernemingen, MBO/MBI’s en in ‘in de kern gezonde ondernemingen’ met, door aanwijsbare oorzaken, liquiditeitsbehoefte. FinFort is een actieve aandeelhouder en in voorkomende gevallen ook operationeel (directie) actief. Voorganger is Finfort Succes de financierder van Sandwich en de Stills Shop Amsterdam en Den Haag (failliet in 2016) voorheen eigendom van M.R.A. Veldhoven de oprichters van Sandwich. Uit onderzoek van de curator blijkt dat bij de twee eerdere faillissementen van Sandwich in 2019 en 2020 eenzelfde soort constructie werd gebruikt. De voorraden werden verkocht aan een nieuwe vennootschap, die kort voor het faillissement werd opgericht en de merklicentie in handen kreeg. Daan Cohen de Lara, een investeerder uit Amsterdam, had steeds een hoofdrol bij de doorstartconstructies van de drie faillissementen van Sandwich. Cohen de Lara is de huidige bestuurder van Team SW en was tot het faillissement bestuurder bij Sandwich Fashion Company en bij meerdere andere ter ziele gegane Sandwich-vennootschappen in de afgelopen jaren. 

Sanoma

Ondanks een gedeeltelijke aflossing van de enorme schuldenlast met 237 miljoen vanwege de verkoop van het SBS bedrijfsonderdeel aan Talpa van De Mol gaat Uitgeverij Sanoma niet goed. Sanoma zucht onder een enorme schuldenlast, mede veroorzaakt door de acquisitie van SBS waar in 2011 ongeveer € 1,2 miljard voor werd betaald. Sanoma schreef de afgelopen jaren al honderden miljoenen euro’s af op SBS. In het tweede kwartaal van 2017 was er een nettowinst van 50,8 miljoen euro en dat is bijna de helft minder dan vorig jaar. Bovendien werd over de eerste zes maanden van 2017 een verlies van ruim 372 miljoen euro gemaakt. Het beeld is wel wat vertekend door de afschrijving op SBS. De omzet daalde echter in het tweede kwartaal met bijna 2 procent tot 441,4 miljoen euro, vooral door minder inkomsten uit televisiereclames. De winstgevendheid van de print- en onlinetak waren wel iets beter maar dat was te danken aan interne reorganisatie en kostenbesparingen. Eerder werden van ruim twintig bladen afgestoten. Het blad Vorsten, Kijk en FietsActief gingen naar naar New Skool Media en Panaroma, Playboy en Revu naar Pijper Media. Ondanks de tegenvallende advertentiemarktontwikkeling in Finland verwacht Sanoma een stabiele omzet voor heel 2017 te kunnen behalen met een 10 procent hoger bedrijfsresultaat. Het bedrijf concentreert zich op de ‘domeinen vrouwen, kids & teens, parenting, home deco en automotive’. Door de verkoop van Sanoma Nederland voor 460 miljoen euro had Sanoma 400 miljoen euro beschikbaar voor overnames. Brandkids, een online kindermodespecialist en eigendom van de investeringstak van Sanoma, dat de meerderheid van de aandelen bezit is failliet. De starre houding van het Finse bedrijf heeft geleid tot ergernis bij de oprichters. Brandkids werd in 2013 opgericht door zakenmannen Peter Sorber en Hans Lormans. Vanuit Haarlem werd een webshop en marktplaats aangestuurd waar consumenten ook eigen kleding konden verkopen. In het assortiment zaten zitten inmiddels meer dan 30 merken, waaronder Gaastra en Tommy Hilfiger en was ook actief in Duitsland en Polen. Opvallend aan het faillissement is dat het een onderneming betreft zonder fysieke winkels. Het probleem van Brandkids bleek ook niet bij sales, maar bij de aandeelhouder te liggen. SanomaVentures, de investeringstak van het Finse mediaconcern, besloot in 2013 een zak groeigeld bij Brandkids te droppen, en verwierf vorig jaar zelfs een meerderheidsbelang. Toegang tot knowhow, en de financieel zeer interessante doelgroep van jonge gezinnen speelden daarbij mee. Maar na tegenvallende resultaten besloot Sanoma om de activiteiten van haar investeringsvehikel te staken. De onderhandelingen met een nieuwe investeerder waren vergevorderd, maar die haakte af omdat Sanoma uitgekocht wilde worden. Door Sanoma ontstond een liquiditeitstekort. Brandkids was het jaar ervoor met 37 procent gegroeid. Locals United, een e-commerce platform voor lokale winkels, nam de webwinkel over. DPG Media en Sanoma Group maakten dat ze overeenstemming hebben bereikt over de overname van Sanoma Media Netherlands door DPG Media. Sanoma Media Netherlands is Nederland’s grootste uitgever van magazines met titels als Libelle, Margriet, Donald Duck, vtwonen en Veronica Magazine, met meer dan 1 miljoen abonnees. Het bedrijf is tevens eigenaar van nieuwsplatform NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland met een maandelijks bereik van 8 miljoen bezoekers. Digitaal platform NU.nl is onderdeel van de overname. Sanoma Media Netherlands behaalde in 2018 €424 miljoen omzet. Bij het bedrijf werken 894 FTE, grotendeels met standplaats Hoofddorp. DPG Media, onderdeel van DPG Media Group, maakte in 2018 €746 miljoen omzet, bij het bedrijf werken momenteel 2.795 FTE verspreid over heel Nederland.

Satisfaction

Damesmodezaak Satisfashion in de Passage Duiven is 25 augustus 2023 failliet verklaard. Curator Frank Feenstra hoopt op een doorstart. Het bedrijf telt maar liefst 23 medewerkers. ,,Dat is een van de redenen waarom de winkels open blijven.” Satisfashion heeft ook een vestiging in Beuningen en een pop-up store in Arnhem. De winkels draaien nog even door en de website is goed op orde. Ze blijven gewoon verkopen in de hoop dat zich gegadigden melden bij de curator. 

Scheer & Foppen

Elektronicaketen Scheer & Foppen en de gelieerde webwinkels, waaronder Bobshop, Internetshop, Digideals.nl, Scheerenfoppen.nl, Modern.nl, Internet selling service en de logistieke divisie E-man zijn 14 juni failliet verklaard. Foppen Retail, E-Tail en ook Foppen Vastgoed actief op zowel de zakelijke als de particuliere vastgoedmarkt zijn ook failliet verklaard. Het filiaalbedrijf heeft 61 filialen verdeeld over het noorden, oosten en midden van het land en een hoofdkantoor in Harderwijk. Scheer en Foppen is een in een lange rij van winkelketens die het niet hebben gered. Het bedrijf met 540 medewerkers had al enkele jaren te maken met diverse problemen en een teruglopende omzet. Het eigen vermogen was op 31/12/2014 nog 7.896.917 euro en het werkkapitaal 7.754.841 positief. De webshop stond op de 24e plaats in de Twinkle 100 van 2014 met het grootste assortiment witgoed producten. Bobshop is met een webwinkel ook actief in België met een kleine 6000 producten, waaronder specifiek Belgische producten, zoals wijnkoelkasten en computers met een azerty-toetsenbord. De curatoren lieten de filialen in de eerste instantie open om zo een eventuele doorstart mogelijk te maken. Er waren immers twintig mogelijke overnamekandidaten. Maar uiteindelijk wilde niemand het concern in zijn geheel overnemen. De voorraden zijn deels verkocht en de rest wordt geveild. Expert neemt de lopende garanties over. Het bedrijf verkocht meer dan 52 jaar consumentenelektronica. Daarnaast was er een zakelijke afdeling voor bedrijven, hotels, bungalowparken en (zorg)instellingen en een divisie voor servicediensten, IT oplossingen en Installatieservice. Eerdere overnamepogingen van het grootste zelfstandige familiebedrijf in Nederland mislukten jammerlijk. De divisie Scheer & Foppen Installatietechniek B.V. bestond ruim 40 jaar en is dienstverlener op het gebied van technische infrastructuur en klimaatinstallaties en verzorgt ontwerp, engineering, realisatie, service & onderhoud en beheer van licht- en krachtinstallaties, industriële automatiseringen, telematica, brandmeld- en beveiligingsinstallaties, gebouwklimatisering en sanitaire technieken met nog eens 130 medewerkers. De keten werd in 1964 opgericht door Aart Foppen die op 75 jarige leeftijd overleed aan kanker. Zakenpartner Scheer kocht Foppen in de jaren 60 uit. Foppens twee zoons en dochter hadden de leiding van het bedrijf. Foppen bezat ook onder meer ook een rederij, een hotel, een installatiebedrijf en vastgoed en ontving de erepenning van Harderwijk als dank voor zijn inzet voor talloze verenigingen en stichtingen, en zijn periode als raadslid in de jaren ’80. In 2011 kreeg het bedrijf een sanctie van 90 duizend euro opgelegd op basis van artikel 8.8 van de Wet handhaving consumentenbescherming. In datzelfde jaar nam Scheer en Foppen Modern.nl voor een onbekend bedrag over van het failliete IMpact Retail. Modern.nl bleef als merk bestaan als webshop en met zeventig fysieke vestigingen als pure online player. Door de overname van Modern.nl had Scheer en Foppen in 2009 een webomzet van 32 miljoen euro en was één van de grootste internetaanbieders van consumentenelektronica in Nederland. De curatoren van het Arnhemse Hekkelman Advocaten en Notarissen verzorgen de afwikkeling van het faillissement.

Scheveningsche Courant

Na 140 jaar is het lokale huis-aan-huisblad De Scheveningsche Courant door de rechtbank in Den Haag 27 mei 2020 failliet verklaart. De curator rekent op een doorstart. De Scheveningsche Courant had een gratis oplage van ongeveer 30.000. Bij de krant waren zes mensen in dienst. De laatste krant verscheen op 4 maart 2020. Op Facebook was de redactie nog wel actief. Curator Laurien Martens laat weten dat de inkomsten terug waren gevallen vanwege onder andere minder advertenties. Begin 2018 verloor de toenmalige uitgever van de krant, Haagse Kust Media, een rechtszaak tegen de weekkrant De Scheveninger. De uitgever eiste tegen De Scheveninger een verspreidingsverbod, omdat De Scheveninger was opgezet door een oud-directielid van De Scheveningsche Courant. De rechter bepaalde dat er geen sprake was van oneerlijke concurrentie en wees het verspreidingsverbod toen van de hand.  De Scheveningsche Courant verscheen op 29 maart 1878. Toen nog niet als gratis huis-aan-huis, maar met een abonnement van 25 cent per maand.

Schooten

Schooten Metal Products is na 96 jaar en een doorstart in 2012 alsnog gestopt. De laatste 19 personeelsleden van de 40 zijn uiteindelijk in 2015 ook ontslagen.

Score

Modeketen Score is 23 juni 2023 failliet verklaard en  laat een schuld van 7 miljoen euro achter. De Belastingdienst eist nog 4 miljoen euro en is de grootste schuldeiser. De modeketen werd in 1981 opgericht door Jan Peters, die de onderneming later uitbreidde met zijn eigen jeansmerk Chasin. Het bedrijf had 450 werknemers in 50 winkels in Nederland. Behalve de  fysieke winkels was er  ook nog een webshop en een aantal shop-in-shops over de grens. Ook de Core Group BV, Score Wholesale BV, Score Retail Nederland BV, Score International B.V., Score Franchise BV, S.C.R. Retail BV, CHASIN’ Wholesale BV, CHASIN’ Retail Nederland BV en Blue Office BV gingen mee ten onder in het faillissement. Score werd in 1981 opgericht door de toen 21-jarige ondernemer Jan Peters. Hij opende een winkel in Apeldoorn en al snel volgden jaren later vestigingen in Arnhem, Utrecht en Amsterdam. Score verkocht A-merk kleding van externe modelabels, maar had sinds 1992 ook het eigen merk Chasin’. De keten groeide eerst nog naar naar 130 filialen maar het aantal vestigingen slonk de afgelopen jaren fors. In 2020 waren er nog 55 Score-winkels over en 22 winkels van Chasin’. In plaats van een groot winkelbestand bouwde Peters de afgelopen jaren een webwinkel en verkocht via shop-in-shops en Zalando. Peters stelde in de zomer van 2019 Frank Huisman aan als directeur, maar die bleek niet bestand tegen de coronacrisis, waardoor winkels lange periodes dicht moesten en de schulden opliepen. In 2020 werd er op 39,1 miljoen omzet maar liefst 6,8 miljoen euro verlies geleden en in 2021 werd er ondanks een groeiende omzet van 47,9 miljoen euro slechts 196.000 euro winst gedraaid. Peters wilde groter en luxer en om dit te financieren voorspelde hij een ‘spectaculaire groei’ van de omzet, die in 2023 zou moeten uitkomen op 100 miljoen euro, ofwel bijna een verdrievoudiging ten opzichte van 2020. Hij opende in 2018 ineens luxere prestigieuze Chasin winkels. Zo kocht hij voor 6,7 miljoen euro het voormalige C&A winkelpand Leidsestraat 39 in Amsterdam.  Chasin moest uiteindelijk het dure pand verlaten en de winkel wordt sindsdien via Funda te huur aangeboden met een jaarhuur van 180.000 euro. In 2021 opende hij nog een prestigieuze vestiging in het nieuwe Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Ook begon Peters ineens cryptomunten als betaling te accepteren waarna ook daar de winkel ten dode was opgeschreven. Het merk Chasin werd overgenomen door Jeans Centervan de JOG groep. de voorraden werden via curator Coen Houtman opgekocht door Martijn Rozenboom, die ze via een uitverkoop nog wel denkt te kunnen slijten.

Scotch & Soda

De Nederlandse divisie van Scotch & Soda ging half maart 2023 failliet De 32 winkels een hoofdkantoor en de ontwerpstudio bleven open in afwachting van de doorstart. De vestigingen in het buitenland vielen buiten het faillissement. Begin juni werd het bedrijf voor 60 miljoen euro doorgestart door het Amerikaanse Bluestar Alliance. Dat geld gaat grotendeels naar de banken, die 55,7 miljoen euro tegoed hebben. Een deel van dat bedrag bestaat uit garanties aan verhuurders in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. Ook de Belastingdienst heeft een vordering van 17,8 miljoen euro. 700 crediteuren hebben een totale vordering van circa 55 miljoen euro.  Deze Amerikaanse investeringsmaatschappij is gespecialiseerd in het opkopen van merken met het doel de waarde ervan te vergroten en is al eigenaar van merken als Hurley, Tahari en Bebe. Het kledingmerk telt ruim 200 winkels onder meer in Frankrijk en de VS. Scotch & Soda heeft ongeveer 2.000 medewerkers, onder wie 800 in Nederland.  Eigenaar Sun Capital investeerde in 2022 nog zo’n 55 miljoen euro in het concern. Scotch & Soda is in 1985 opgericht door Laurens Hompes in Amsterdam. In eerste instantie startte dit merk als herenmodemerk, maar nu zijn er ook collecties voor dames en kids, denim, geuren, schoenen en accessoires. De ontwerpen hebben een uniek plekje weten te veroveren in de modewereld van vandaag. Bluestar Alliance uit New York heeft het concern in maart 2023 overgenomen. Bluestar is opgericht in 2006 en bezit al twaalf merken met een gezamenlijke waarde van zes miljard dollar aan omzet. Medeaandeelouder is Ralph Gindi. Het Nederlandse Standard Investment en enkele andere gegadigden grepen mis, net als Standard Investment van de familie Lubbers. Standard Investment was eerder ook eigenaar van merken als Sissy Boy, Open32 en Men At Work. CEO en oprichters zijn Joseph Gabbay en Ralph Gindi. Door de overname kon een groot deel van de 800 medewerkers van Scotch & Soda in Nederland hun baan behouden.  Het faillissement was een van de grootste in de recente Nederlandse retailgeschiedenis. Het bedrijf boekte een omzet van 342 miljoen euro in het boekjaar 2021/22.

Seasogood

Seasogood de Nederlandse producent van visvrije tonijn is 25 juli 2023 na 2,5 jaar failliet verklaart. Het bedrijf bestond sinds 2020. Seasogood noemde haar product de visvrije tonijn ‘namaaktonijn’. De tonijn werd gemaakt van Europese sojabonen en de tonijnstructuur konden ze imiteren met sojabonen die onder druk en hitte een vezelachtige structuur kregen, die net als tonijn, een beetje ‘uit elkaar valt’. Michael Luesink (34) was mede oprichter van Seasogood samen met Dennis Favier (38). Bedien zijn vegatarisch en volgden de studie Food Innovation aan HAS Hogeschool in Den Bosch. Luesink hield zich eerst bezig met vleesvervangers. Van zijn eerste bedrijf (Boon) kwamen de eerste producten die bij Albert Heijns filialen te koop waren. In het bedrijfspand van Seasogood in Den Bosch zat het bedrijf met een grote proefkeuken waar product developer Shar Pijpers en stagiair Thomas werkten aan visvrije producten. Er werd gewerkt aan visvrije zalm en visvrije kibbeling. Rode kool en wortel werden gebruikt voor de beste kleur. De basis van het product was eiwit van sojabonen maar ook van veldbonen, erwten of rijst. markt. Bij een vakantie in de Filipijnen in 2019 zag Luesink hoe de zeeën werden leeggevist. Hij legde contact met Dennis Favier die vlees- en zuivelvervangers maakte. De visvrije tonijn was verkrijgbaar in drie smaken en moest een eiwitrijk alternatief bieden met dezelfde omega 3 vetzuren als in echte vis. De visvrije tonijn bestaat voor 89 procent uit eiwitconcentraat van plantaardige sojabonen. Samen met extracten uit zeewier, duindoornbessen en algenolie. Zo kreeg de visvrije tonijn de visachtige smaak. Er werd 1,5 jaar geëxperimenteerd en Albert Heijn wilde het meteen in alle (toen) 890 filialen. Binnen een paar weken wisten ze duizenden blikjes te leve5ren in drie smaken. Inmiddels zijn er toch nog 220.000 blikjes verkocht. De visvrije tonijn zit ook in de maaltijdboxen van Hello Fresh. En vanaf december verving cateraar Appèl alle bliktonijn met de vegan variant. Op pizza’s, in salades, in pasta. Uit de balans uit 2021 blijkt dat de overige reserves met ruim 181.000 euro daalden. Het bedrijf had een eigen vermogen van 2,5 ton, ongeveer 55 procent van het balanstotaal. De visvrije tonijn werd gewoon verkocht onder de naam ’tonijn. Influencers werden ingeschakeld om ook de Europese markt te veroveren, te beginnen met Spanje.

Seal Transport BV

Seal transport is op dinsdag 10 januari 2017 na zes jaar plotseling failliet verklaard. Wat de oorzaak is voor het faillissement is onbekend. Het bedrijf investeerde het afgelopen jaar nog in nieuwe vrachtwagens. Seal Transport is gestart in 2009. De eigenaar van Seal Transport, Michael Odukoya was zelf ook chauffeur en startte in 1999 als chauffeur bij J. van de Put Fresh Cargo Handling. Hij deed veel ervaring op met gekoelde transporten, van en naar Schiphol. In augustus 2009 behaalde hij alle benodigde diploma’s en startte als eigen rijder in de luchtvracht. Seal Transport was in korte tijd uitgegroeid tot een middelgrote speler in de transportwereld met 25 werknemer en zo’n 30 combinaties en verschillende soorten busjes. Seal Transport werkte sinds 2015 vanuit een bedrijfspand op industriegebied Lage Weide in Utrecht. De investering in een nieuw pand en nieuwe aut’os vergde teveel van de liquiditeit.

Securcash

Geldtransporteur SecurCash is 2 januari 2018 deels failliet verklaard. Het faillissement heeft betrekking op de bedrijfstak die geldtransporten naar winkels regelt, niet op het deel dat pinautomaten bijvult. Het bedrijf is op zoek naar een overnamekandidaat. Het gaat om het deel van het bedrijf dat zich bezighoudt met het geldtransport van winkels. De bedrijfstak die pinautomaten bijvult, wordt buiten het faillissement gehouden. Het bedrijf heeft circa 220 vaste en 100 flexibele werknemers. De afgelopen dagen is gewerkt aan een snelle doorstart en er wordt nu gezocht naar een geschikte overnamekandidaat. Het bedrijf heeft daar vier weken de tijd voor.

Senior Assist Care

Senior Assist Care is ontstaan uit de Drentse thuiszorgorganisatie Arlero uit Assen. Dit bedrijf ging een aantal fusies aan met onder andere de stichting MensenZorg en Zorggarant. Daarna kocht het Belgische zorgconcern Senior Assist aandelen van Arlero. Er ontstonden problemen nadat bleek dat er fraude is gepleegd door twee managers van Arlero. De twee zouden jarenlang geld hebben weggesluisd. Geld dat bedoeld was voor de zorg. De twee managers worden ontslagen omdat er tonnen zouden zijn verduisterd door de twee managers Pieter L. en Bertie van M., die ook als elkaars geliefden door het leven gaan. De Belgen kiezen er uiteindelijk voor om de naam van het bedrijf te veranderen in Senior Assist Care en in juli 2016 nemen ze ook de stichting Thuiszorg Diensten Centrale Steenwijk over op een moment dat intern bij Senior Assist Care al duidelijk moet zijn dat het financieel slecht gaat. Er zijn meer problemen. De fraudezaak blijft spelen. Contracten liggen onder de kostprijs. Bovendien moest er flink geïnvesteerd worden vanwege nieuwe regels. De bodem van de eigen financiële mogelijkheden kwam begin december 2016 in zicht en de thuiszorgorganisatie ging failliet. Het bedrijf hielp zo’n 3.600 cliënten. Een groot deel van het werk werd eerder al overgenomen door Allerzorg uit Woerden, behalve de huishoudelijke zorg en de thuiszorg. Allerzorg vindt deze takken van sport niet winstgevend genoeg. De laatste cliënten van Senior Assist Care zijn nu ondergebracht bij collega-bedrijven.

Senz

Het in 2006 door de 37 jarige Philip Hess, Gerwin Hoogendoorn en Gerard Kool opgerichte paraplubedrijf Senz is op eigen verzoek failliet verklaard, maar niet voordat de intellectuele eigendomsrechten nog even snel werden ondergebracht bij een bedrijf van Peter Albrecht met de naam Senz International in Wassenaar. Albrecht is sinds september 2017 bij Senz betrokken en kan nu de failliete boedel voor weinig geld zonder de schulden terugkopen van de curator. Peter Albrecht was 25 jaar actief in het bankwezen en als zelfstandig bedrijfsadviseur. De afgelopen twaalf jaar begeleidde hij (middel)grote mkb-bedrijven bij financieringen, overnames en bedrijfsverkopen. De oprichter en eigenaar van Fin-Scan is jurist en Certified Management Consultant. Albrecht wist dus in welke staat het bedrijf zich bevond. Na 10 jaar waren er zo’n 3 miljoen stormparaplu’s verkocht en raakte de markt verzadigd en moest er steeds naar nieuwe buitenlandse afzetmarkten gezocht worden. Het bedrijf maakte niet alleen stormbestendige paraplu’s tussen de vijftig en de honderd euro maar had ook een eigen sjaal- en tassenlijn, die begin 2018 werd gelanceerd. De senz° stormparaplu’s zijn windbestendig tot 100 km/h. De producten werden verkocht in diverse Europese landen, de Verenigde Staten en Japan. Senz ontwikkelde vier collecties per jaar. Senz had twaalf werknemers. Senz werd in 2006 opgericht door Philip Hess, Gerwin Hoogendoorn en Gerard Kool. De prijswinnende paraplu werd ontworpen door Industrieel Ontwerpen student Hoogendoorn. In 2016 verloor het bedrijf een rechtszaak tegen concurrent Impliva, die een zelfde paraplu op de markt bracht. Behalve de zware concurrentie en een lange warme zomer is nog niet duidelijk waarom het bedrijf ondanks crowdfunding het niet heeft gered en waarom er torenhoge belastingschulden zijn ontstaan. Het Delftse senz° hield in juni 2016 een crowdfunding campagne op het duurzame platform OnePlanetCrowd en had hier één van de snelst groeiende Nederlandse crowdfunding campagnes met een saldo van ruim 1 miljoen euro. Deelnemers kregen een rendement van zo’n 6% voorgespiegeld. Het bedrijf leed in dat jaar al een verlies van 732.000 euro, zo blijkt uit de jaarrekening. Hess spendeerde vanaf die tijd zijn tijd en geld aan een andere startup genaamd Somnox, die slaaprobots wil produceren en verkopen. Hess werd voor 20 procent aandeelhouder bij Somnox en zag meer in deze innovatieve uitdagende markt. Hess wil nog dit jaar met Somnox de markt op. Dan moeten de slaaprobots in  beddenzaken, maar ook in elektronicashops liggen, met een prijskaartje van 600 euro. Ook voor deze startup werd een crowdfunding gestart, waarmee al circa 100.000 euro werd opgehaald.

Senza Matrassen

Senz, een producent van matrassen en toppers is 1 juni 2023 failliet verklaart. Senza leverde behalve matrassen en toppers ook boxsprings. Curator is Steven Effting. De hoofdvestiging zat in Cuijk en verkoop ging grotendeels online op verschillende websites vanuit Brummen. De bedrijfswebsite is inmiddels offline.

SEPA Green Energy (ziew ook FENOR)

Energieleverancier SEPA Green Energy is begin december 2021 failliet. Het bedrijf kwam in de problemen nadat het bedrijf waar zij energie van kochten op de fles ging. Voor de ongeveer 20.000 klanten wordt een andere leverancier gezocht. Klanten blijven energie ontvangen. De curator van het failliete energiebedrijf heeft tot 22 december de tijd om een leverancier te zoeken die de klanten wil overnemen. Als dit niet lukt, dan verdeelt de ACM de klanten over alle andere energieleveranciers die nog wel overeind staan. Dat zal uiterlijk op 5 januari afgerond zijn. Klanten krijgen hier vanzelf bericht over van hun nieuwe leverancier, tot die tijd kunnen ze niet zelf op zoek. Als ze eenmaal bij een nieuwe leverancier klant zijn, mag dit wel. SEPA Green Energy leverde ook aan een aantal grootverbruikers. De landelijke netbeheerders GTS en TenneT zorgen er via een andere procedure voor dat de levering aan deze grootverbruikers doorgaat. Het energiebedrijf en het bijbehorende moederbedrijf wijten de problemen aan het faillissement van hun eigen leverancier, Energie I & V. Dit bedrijf is op 3 december failliet verklaard, meegesleept in het faillissement van Anode Energie. Met het faillissement van dit bedrijf, waar SEPA Energy al 9 jaar energie inkocht, moest het bedrijf ineens de energiemarkt op om zelf energie in te kopen en daar heeft het bedrijf geen geld voor omdat de prijzen momenteel vier tot vijf keer boven het normale niveau liggen. In de afgelopen maanden gingen branchegenoten zoals Welkom Energie en Anode Energie het bedrijf uit Enschede ook failliet

Serve Verhuur

Servé Verhuurservice, een van de grootste verhuurbedrijven in Nederland als het gaat om het verhuur van meubilair, serviesgoed en aankleding van grote evenementen heeft 19 mei faillissement aangevraagd. 77 personeelsleden raakten hun baan kwijt.  Door het coronavirus zijn grote evenementen al tijden verboden en ligt alles stil.  Het bedrijf kon de afgelopen twee maanden, mede door de tegemoetkoming van het Rijk, de salarissen van het personeel nog doorbetalen. Met het faillissement is Servé Verhuurservice het eerste grote Gooise bedrijf dat de coronacrisis niet overleeft.

Sheila de Vries

Ontwerpster Sheila de Vries (73) besloot in 2016 zelf het faillissement aan te vragen voor Werversvogel, één van haar bv’s. Ze begon een webwinkel voor bijzondere juwelen en tassen. Sheila stopte al in 2011 met haar werk als ontwerpster maar maakte een uitzondering voor Beatrix, die zij al sinds 2003 kleedde. Sheila’s huis in Amsterdam-Zuid is verkocht voor 1,2 miljoen euro. Ze kocht het huis in 1992 voor ruim 208.000 euro. In augustus 2022 ging ze opnieuw failliet. Nu is haar BV Sheila de Vries Original Design door belastingschuld ten onder gegaan.

Shoebie

John en Mieke van Deursen openden in 1981 de eerste winkel in Den Bosch en is uitgegroeid tot 220 verkooppunten, Shoeby.nl, de Shoeby app en de aanwezigheid op diversen platformen in Nederland. In het familiebedrijf leiden sinds een paar jaar zoon Mitch en dochter Jill het bedrijf, maar dat gaat niet zo goed en het concern staat ondanks een omzet van gemiddeld 88 miljoen euro op het randje van een faillissement en bereidt een WHOA procedure voor. Shoeby Shop, dat aanvankelijk Shoeby Fashion heette, voert de merken Canoe Jeans, Street One en het onlangs ook failliet gegane Vera Moda die veelal in Turkije en Azië worden geproduceerd. De eerste echte winkel die Mieke in 1981 opende, zat op de Graafseweg. De magazijnen staan in Nieuwkuijk. Shoeby was in de kern een gezond en solide familiebedrijf en bestaat al 42 jaar. Door de Coronapandemie kwam het bedrijf net als veel andere modeketens in zwaar weer. Met de WHOA procedure moet Shoeby in staat worden gesteld om  door te kunnen gaan en een faillissement te voorkomen. In hoeverre een schenking van van Deursen sr. aan de VVD verkiezingskas van 50.000 euro daarin past is niet duidelijk.  Shoeby kwam niet alleen door Corona in de financiële problemen maar ook door de inflatie en verminderde koopkracht en andere investeringen. Hierdoor liepen de schulden van de afgelopen jaren nog hoger op waardoor het bedrijf niet meer in staat is om de schuldenlast af te lossen. Als gevolg daarvan wordt het voortbestaan van VDF c.s.  bedreigd. Om een faillissement te voorkomen, is het noodzakelijk dat de schuldenlast van VDF c.s. wordt gesaneerd. Indien er geen maatregelen worden getroffen, kan VDF c.s. over enkele weken niet meer aan haar verplichtingen voldoen. Shoeby-Shop B.v./Shoeby Fashion opereert binnen de industrie Winkels in baby- en kinderkleding. Het bedrijf werd officieel opgericht in 1983. Het hoofdkantoor is gevestigd op Burgemeester Burgerslaan 40, 5245 NH, Rosmalen. Het KVK-nummer voor Shoeby-Shop B.v./Shoeby Fashion is 16054462, met het Safe-nummer NL00749045. Het administratiekantoor VDF B.V. is opgericht in 2018 en heeft kvk nummer 71556001 VDF wordt geleid door CCO Ellen Maria Elisabeth Nicole Peters, Mitch Eugenius van Deursen, Wilhelmina Antonia Johanna van Deursen – Van Antwerpen, Sander Lennart en Christian van Grinsven. Van Deursen Vastgoed (VDV en VDG) is in 2000 opgericht en focust zich volledig op vastgoedbeleggingen en ontwikkelprojecten. Van Deursen Retail (VDR) bestaat sinds 1981 uit de fashion retailer Shoeby en haar merken Eksept, Refill en Jill & Mitch. Van Deursen Participaties (VDP) is een professionele investeerder die groeikapitaal verstrekt en investeert in bedrijven, private equity en venture capital fondsen en is aandeelhouder van Winkelstraat.nl en 2theloo. In 2011 nam Bencis een meerderheidsbelang, waar naast Shoeby ook 70 vestigingen van jeansspecialist Lakeside onder vielen. Het bedrijf leed de jaren erna grote verliezen, en Lakeside ging failliet. Oprichtersfamilie Van Deursen kocht de modeketen enkele jaren later weer terug. Sinds 2017 wordt het bedrijf geleid door oprichterszoon Mitch en -dochter Jill. In 2020 boekten ze weer een winst van 1,4 miljoen euro, en in 2021 ruim 2 miljoen euro. De omzet steeg dat jaar met bijna 10 procent, tot 87,4 miljoen euro. Ook was er eind 2021 nog een eigen vermogen van 9,4 miljoen euro en een solvabiliteit van bijna 24 procent. 

Siemens

VDL heeft in juli 2018 Siemens Hengelo overgenomen waarmee 470 vaste arbeidsplaatsen behouden blijven. Het Duitse Siemens kondigde in november vorig jaar al aan de vestiging op termijn te willen sluiten. Siemens  heeft last van de moeilijke omstandigheden in de olie- en gasmarkt en wil zich meer gaan richten op duurzame energie.

Sikkes

Jan Sikkes, de grootste stoffen- en gordijnenzaak van Nederland met vestigingen in onder meer Haarlem en Alkmaar, heeft zelf de handdoek in de ring gegooid. 2 januari 2023 heeft directeur Jan Sikkes aan zijn personeel verteld dat hij het faillissement heeft aangevraagd. De curtor is curator Jaap van der Meulen. Jan Sikkes bestond al sinds 1934 en was met tien vestigingen  de grootste stoffen- en gordijnenzaak van Nederland met filialen in Leeuwarden, Drachten, Sneek, Groningen, Assen, Apeldoorn, Zwolle, Amersfoort, Alkmaar en Haarlem. Het hoofdkantoor is gevestigd in Sneek. Het van oorsprong Friese bedrijf bestaat sinds 1934. De oorzaak van het faillissement is vooralsnog onbekend. Ook is nog onduidelijk of mensen die gordijnen hebben besteld, deze alsnog mogen verwachten. Twee jaar geleden was Jan Sikkes nog positief over de toekomst, bij de verhuizing van de winkel binnen Leeuwarden. Jan nam het bedrijf over van zijn vader, die het op zijn beurt overnam van zijn vader en die weer van zijn vader (de overgrootvader van huidige directeur Jan Sikkes dus. Door de jaren heen heeft familie Sikkes een groot netwerk van stoffenleveranciers opgebouwd, verspreid over de hele wereld. Van stoffenhandelaren uit Italië tot een fabriek China en van een beurs in Parijs tot gewoon in Nederland; Jan haalde zijn stoffen werkelijk overal vandaan. De kracht zit hem in de volumes. Jan kon groot inkopen, omdat hij veel opslagruimte en verkooppunten heeft. Waar concurrenten een paar rollen stof kopen, kocht Jan soms wel 10 keer zoveel. Martijn Rozenboom heeft onderhandelt met de curator over een doorstart van de failliete textielwinkelketen van Jan Sikkes. Bij de onderneming werkten meer dan honderd mensen (68 fte). Het bedrijf verwachtte ‘een omvangrijk verlies’ voor 2022 en zag geen kansen meer het bedrijf winstgevend te exploiteren. Nadat Rozenboom met het personeel van Jan Sikkes gesprekken had gevoerd, heeft hij besloten dat een overname voor hem niet aan de orde is. Hij had eerder 2 miljoen euro geboden aan de curator en een vergoeding ter hoogte van 25 procent van de omzet van de uitverkoop. De uitverkoop zou bijna 1 miljoen op leveren. Rozenboom wilde de activiteiten vanuit de bestaande winkels tot uiterlijk april voortzetten, maar zou ook kansen zien voor een doorstart op langere termijn. Maar de filiaalmanagers zijn bekend met Rozenboom en haakten af, waarop Rozenboom zich terug trok. De curator heeft inmiddels besloten dat de resterende voorraden worden geveild.

SimplyMile

Simply Mile werd in 2017 gestart met een eerste logistieke hub in Amsterdam waar goederen worden ontvangen, eventueel opgeslagen en gebundeld voor levering in de stad, is 17 februari 2021 failliet verklaard. Met een tiental leveranciers is het bedrijf uit Duivendrecht begonnen alle locaties van de gemeente, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam gaan beleveren. Vanuit de hub werden de producten één of enkele malen per week in één zending samengevoegd en elektrisch afgeleverd door PostNL. In de afgelopen jaren werden de activiteiten landelijk opgeschaald met hubs in Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Zwolle. SimplyMile Den Haag werd de logistieke hub voor de Rijksoverheid, gemeente Den Haag en overige aangesloten organisaties. Oprichter van het bedrijf is Jan van Deudekom, directeur van het gelijknamige verhuisbedrijf.

Sintra Transport BV

Sintra in Breda was al bijna 40 jaar actief in verschillende takken van transport waaronder deelladingen, groupage maar ook container transport en speciaal transport. Vijf onderdelen van Zeeuwse recreatieproject Waterpark Veerse Meer in Arnemuiden hebben surseance van betaling gekregen. BBT Logistics BV uit Apeldoorn was een internationaal georiënteerd transportbedrijf met naast deze BV ook nog een BBT Logistics GmbH gevestigd in het Duitse Krefeld.

Sissy Boy (Agile)

De aandeelhouders en het management van Sissy Boy is overgenomen door de Termeer Groep, bekend van Sacha en Manfield. De Termeer Groep zit al sinds 1909 in de modewereld met de Sacha schoenwinkels. Voor de vennootschappen Montagny, Well’s en Well’s Vastgoed is er inmiddels surseance  uitgesproken door de rechtbank. De rechtbank heeft Willem Jan van Andel (Wijn&Stael) en Frédéric Verhoeven (Houthoff) tot bewindvoerders benoemd om de mogelijkheden tot een doorstart te onderzoeken. Er waren veel klachten van leveranciers over betalingsachterstanden van Sissy-Boy. CEO Bleekemolen liet de leveranciers weten dat een financiële bijdrage nodig was om de transactie tot een goed einde te brengen. Er wordt een korting van dertig procent gevraagd op alle producten die al zijn ingekocht en nog niet betaald. Sissy-Boy was tot 2017 in handen van Varova en daarna in handen van Standard Investment en Men At Work-oprichter Marcel van Gelderen. Sissy-Boy leed in 2017 een verlies van 2,5 miljoen euro en in het laatste volle jaar voor het faillissement een verlies van ruim 3 miljoen euro.   ABN AMRO had 5,2 miljoen euro aan leningen uitstaan en heeft een voorlopige vordering ingediend. ABN AMRO stelt een pandrecht te hebben op onder meer de voorraden, bedrijfsinventaris en het intellectuele eigendom van Sissy-Boy. De curatoren onderzoeken de positie van de bank en hebben vast afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten en opbrengsten tijdens de boedelperiode en van de verkoopprijs. De voorraad is voor 2 miljoen euro verkocht aan Termeer. De voorraad bestond vooral uit dames-, heren- en kinderkleding en interieurartikelen. De  45 winkels met zeshonderd werknemers en circa 60 miljoen euro werd meteen doorgestart en 80 procent van de medewerkers kreeg een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. 42 winkels in Nederland blijven open. Termeer moest 2,5 miljoen euro betalen voor de voorraden en enkele andere activa van Sissy Boy. In 2016 nam het familiebedrijf Termeer ook al de schoenenwinkels van Manfield over uit de failliete boedel van Macintosh.  De houdstermaatschappij achter het bedrijf, Agile bv had in 2018 een omzet van 78 miljoen euro en boekte toen een nettowinst van 1,4 miljoen euro.

Skihut

De Skihut in Scheveningen maakte na het faillissement een doorstart. Alles blijft bij het oude, alleen de crediteuren blijven zoals gebruikelijk met een kater achter. Piet van der Lans gaf de curator weinig speelruimte door de deal met Retail Investments Beilen voor de huurachterstand van circa anderhalve ton van Schaling te sluiten. Marc Schaling nam vlak voor het faillissement ook de pandrechten van de bank over. Onderhandelen met andere gegadigden had zonder de huurrechten voor de curator geen zin. De wintersportwinkel had al surseance van betaling en lag onder vuur van de fiscale opsporingsdienst (Fiod) vanwege omzetbelastingfraude. Marc Schaling, de 41-jarige broer van de geschorste Petra Schailing bezat in 2013 de Gijrath Media Groep van de bladen LXRY en JFK die ook failliet ging. Marc Schaling is de zoon van Paul Schaling, een voormalig topfiscalist en voormalig senior president-commissaris van het vastgoedfonds VHS van de latere Pim Fortuyn-financier Ed Maas en baas van financieringsmaatschappij NMB Heller, een dochter van ING. Paul was al eerder in opspraak geraakt vanwege belangenverstrengeling met de zaken van zijn zoon Marc. De verkoop van de ruim 100 vestigingen van Hans Verkerk Keukens voor 66 miljoen gulden aan beleggingsfonds VHS van Ed Maas. Paul was zowel commissaris bij VHS als bij Hans Verkerk Keukens. ) financierde de transactie terwijl vrijwel gelijktijdig zoon Marc zichzelf tot directeur van Verkerk Keukens had gepromoveerd. Ook de koop door Marc van het onroerend goed van de noodlijdende machinefabriek Werklust BV in Apeldoorn van de Koninklijke Begeman Groep van Jeroen van den Nieuwenhuyzen werd door papa Paul gefinancierd. Marc Schaling was directeur van Werklust. Paul Schaling eiste van Gijrath dat de merkrechten van de bladen en de fairs in een aparte Future Proof Media bv zouden komen. waarvan de familie Schaling 99 procent van de aandelen had. Gijrath kreeg het recht om 49 procent van de rechten terug te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs die lager lag dan 750.000 euro. Ad-interim-directrice Floor Schailing wordt verdacht van fraude met omzetbelasting, waarbij wordt geschat dat de fiscus over de afgelopen drie jaar voor circa € 850.000 benadeeld is. Ook de fiscus in België zou onderzoek doen naar de familie Schaling en hun filiaal in Knokke. Inmiddels zijn er vijf verdachten, maar er is niemand aangehouden. Petra Schaling is sinds 30 augustus geschorst als directeur van De Skihut Scheveningen en familieholding Joah Invest. Tegelijkertijd is Floor Schaling, Petra’s schoonzus, aangetreden als haar vervanger. Bestuurder van JOAH Invest BV zijn M.S. Holding BV en Endoor BV. Opinion Test & Taste BV van Wekking Beheer BV en eigendom van JOAH invest ging in 2012 failliet. De doorstart van de Skihut wordt gedaan door Boulevard Beheer bestuurder van investeringsgroep Retail Investments Beilen. van de Zeeuwse jurist Pieter Raven, Norman Klein en nog een Haagse vastgoed- en retail investeerder. Voormalig profwielrenner en oprichter Piet van der Lans verkocht het bedrijf aan de familie Schaling in 2006, maar behield het Skihut-pand. De 34 jarige Norman Klein is een goede bekende van Marc Schaling en een specialist in leegstandbeheer met een eigen bedrijf. Na verscheidene fusies en overnames ging de organisatie op in de VPS Group met Klein als bestuursvoorzitter van de Nederlandse afdeling. FMT vastgoedbeheer BV en NAK Leegstandsbeheer BV zijn sinds 1 oktober 2010 gefuseerd en verder gegaan onder de naam FMT vastgoedbeheer. Binnen de branche van leegstandbeheerders is FMT door deze fusie marktleider in het tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed. Met ruim 75 medewerkers en een landelijke dekking met 9 kantoren in Nederland en vestigingen in Antwerpen (Belgie) is FMT een snel groeiende organisatie. De organisatie is eigendom van Norman A. Klein en zal onder leiding van de Algemeen Directeur Mattijs Manders verder worden uitgebouwd. FMT en vastgoedbeveiliger VPSitex gingen daarna verder als VPS Nederland. Beide organisaties maakten al onderdeel uit van VPS Group, een internationaal opererende vastgoedbeheerder en – beveiliger met een hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk. Sinds april 2013 is VPS Group het moederbedrijf van FMT. De Nederlandse dependance van VPS Group, VPSitex, is vanaf dat moment gaan opereren als beveiligingstak van FMT. VPS Group is Europees marktleider op het gebied van beheer, onderhoud en beveiliging van leegstaand onroerend goed. VPS Group heeft haar hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, beveiligt meer dan 50.000 objecten en heeft ruim 900 medewerkers in dienst. De Skihut draaide de 10 miljoen euro omzet en een winst van ruim € 250.000 over de laatste twee boekjaren. Hij ontving vervolgens binnen een week € 650.000 voor goodwill, inventaris en voorraad. De Skihut-winkel in Oosterbeek blijft definitief dicht. De opbrengst voor de voorraad en inventaris gaat naar Schaling. Investeringsmaatschappij Joah Invest nam in september de vordering van ABN Amro van € 2,6 miljoen over voor € 2 miljoen. De fiscus claimt nog wel 2,8 miljoen euro, welke gedeeltelijk voortvloeit uit het nog altijd lopende FIOD-onderzoek.

Skooter (zie ook Charles Vögele Nederland B.V. en Witteveen)

Piet Runia uit Stiens begon in 1978 in Leeuwarden met kledingzaak Pakyan en legde de basis voor Skooter. In 2008 verkocht Runia zijn formule aan de Drentse textielfamilie Ten Hoor. Toen het concern in augustus 2013 voor het eerst doorstartte waren er nog 130 werknemers en 23 filialen in onder andere Leeuwarden, Drachten, Groningen, Kampen en Dokkum. Curator Robert Verdonk besloot tot een doorstart onder de vleugels van de Nesia Holding. Nesia werd in 1987 opgericht door Lex Hes die kledingzaken exploiteerde onder de naam ZAZA die een jaar later strandde met dertig werknemers en drie filialen, nadat hij de winkelhuur niet meer kon betalen. De totale schuld was opgelopen tot 4,3 miljoen euro. Bosma Plafonds en Wanden in Drachten kreeg bij Hes een rekening van 6000 euro niet betaald. Hes was in China voor het inkopen van een nieuwe collectie, toen Skooter voor de tweede keer failliet werd verklaard. Volgens de eigenaar had hij geen kans gekregen zich te verdedigen, maar de Leeuwarder rechtbank en het gerechtshof verwierpen dat verweer. Hes was nog bij zeker vier andere faillissementen betrokken. Dat Hes die tekorten door een derde partij of eventueel door vermogende familieleden kon laten aanzuiveren, was volgens het gerechtshof juridisch niet relevant. Hes en zijn Amsterdamse strafpleiter Herman Loonstein gingen in hoger beroep bij de Hoge Raad die in februari 2015 het faillissement van Skooter-moeder HSK vernietigde.  Anders dan de rechtbank en het gerechtshof oordeelde de Hoge Raad dat de wijze waarop Hes voor de rechtszitting was opgeroepen, wel degelijk juridische consequenties heeft. Op het moment dat Hes zijn oproep kreeg toegestuurd, had Brink zijn faillissementsaanvraag nog helemaal niet naar de rechtbank gestuurd. Hes was al eens eerder voor niks vanuit Antwerpen naar Leeuwarden komen rijden. Na een telefoontje met de rechtbankgriffie besloot Hes om de tweede oproep te laten schieten. Toen zijn bedrijf 2 september 2014 wel degelijk bij verstek failliet werd verklaard, reageerde Hes furieus. In zijn arrest stelt de Hoge Raad vast dat Hes de rekening van Bosma heeft betaald. Dat dit na de faillissementsuitspraak gebeurde, heeft volgens het rechtsorgaan ditmaal geen gerechtelijke gevolgen: de oproep deugde al niet, waardoor dat faillissement helemaal niet had mogen worden uitgesproken. Bovendien oordeelde de rechtbank Noord-Nederland op verzoek van Hes dat zowel Brink als Bosma aansprakelijk is voor de schade van het inmiddels vernietigde faillissement. Zo curator Sturms 160.000 euro in rekening. Hes voert ook de omzetdaling en zijn betalingen aan uitkeringsinstantie UWV als kostenposten op. Advocaat Brink gaat in beroep tegen de uitspraak. Ook volgt er een nieuwe ronde procederen waarin de hoogte van de schade moet worden vastgesteld. Overigens betekende die gewraakte faillissementsuitspraak van 2 september 2014 nog niet het einde van Skooter. De naam bleef op de gevels van acht winkels staan, uitgebaat door de Belgische moedermaatschappij DFM Participaties. De zakenpartner van Hes Ed Hasselman hield de modezaken in onder meer Dokkum en Winschoten nog een tijdje aan de praat, totdat ook dit restant afgelopen december failliet ging. Als oorzaak gaf Hasselman op dat de publiciteit rondom de juridische procedures de winkelomzetten flink hadden doen kelderen. Bovendien waren de financiers en aandeelhouders er helemaal klaar mee. (zie ook Witteveen en Vogele)

Slotervaart

Zowel ziekenhuis MC Slotervaart in Amsterdam als de MC groep in Flevoland zijn 25 oktober 2018 failliet verklaard. Het verlies was opgelopen tot twee miljoen en de komende jaren moest 20 miljoen euro worden geïnvesteerd in achterstallig onderhoud. Willem de Boer en zakenpartner Loek Winter konden niet meer voldoen aan de door ING gestelde voorwaarden. Vooral de grote concurrentie en liquiditeitsproblemen zouden de oorzaak zijn van de problemen. De ziekenhuizen hadden een verliespost van circa 3 miljoen euro voor medicijnen die werden ingekocht bij een Duitse leverancier waarin Loek Winter en  Tim Roldaan belangen in hadden.  De vergoeding van deze medicijnen door zorgverzekeraars was onzeker. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis betaalde wel voorschotten voor de medicijnen, maar VGZ betaalde de medicijnen niet.  De omstreden voorschotten door Zilveren Kruis bedragen zo’n 3 miljoen euro, ofwel ongeveer de helft van de totale schuld die de ziekenhuizen bij de zorgverzekeraar hebben. Het Slotervaart ziekenhuis kent al een lange historie van financiële problemen en miljoenen verliezen en is sinds 2014 in handen van Loek Winter en Willem de Boer. Willem de Boer legde zijn functie neer als bestuursvoorzitter en werd nog even opgevolgd door bestuurslid Mariska Tichem. De Boer bleef wel lid van de raad van bestuur. Met de bestuurswisselingen wilden beide ziekenhuizen van zorgondernemer Loek Winter herstelplannen doorvoeren en de financiële resultaten in versneld tempo verbeteren. Ook Marja Sleeuwenhoek moest uit het bestuur van MC IJsselmeerziekenhuizen en  Sjoerd de Blok vertrok uit de raad van commissarissen van MC Slotervaart en werd bestuursvoorzitter van de IJsselmeerziekenhuizen (met de locaties in Lelystad, Emmeloord en Dronten). In oktober 2018 werd voor de ziekenhuizen surseance van betaling aangevraagd en werd de eerste hulp afdeling van het Slotervaart ziekenhuis zelfs gesloten.  De IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaart zijn vervolgens 25 oktober officieel failliet verklaar. Het gaat ook om de ziekenhuizen MC Zuiderzee, MC Emmeloord, MC Dronten en Verloskundigenpraktijk De Kreek. De zorgverzekeraars beloofden dat er geld beschikbaar is voor een gecontroleerde afbouw van de zorg in de ziekenhuizen en poliklinieken. De ziekenhuizen worden dus niet meteen gesloten, maar nieuwe patiënten worden wel weggestuurd. De curatoren zullen met de medische staf en de zorgverzekeraars een plan voor deze afbouw opstellen tenzij de ziekenhuizen eventueel verkocht worden. Het mogelijke faillissement  was al eind augustus bij Minister Bruno Bruins bekend.In een interne nota van het WFZ van 30 augustus staat dat op 11 juli de financiële situatie bij de ziekenhuizen al zorgelijk, maar niet kritiek werd genoemd en in augustus werd bekend dat het ziekenhuis kampte met een negatief eigen vermogen en liquiditeitstekorten. Het WFZ meldde dat het bestuur van de MC Groep aangaf dat omzetgroei met hogere prijzen voor zorgverzekeraars, een overname, of een (gecontroleerd) faillissement de enige opties waren. Het WFZ heeft de verplichte melding bij het ministerie op tijd gedaan. In hun fonds zit 280 miljoen euro als waarborg, maar de overheid staat garant en liep dus ook risico. Om die reden werd het ministerie tijdig op de hoogte gebracht.

Smashbox Retail zie Goosecraft

Smit Mode

Smit Mode uit Alblasserdam ging 18 juni 2020 failliet. Het familiebedrijf werd opgericht in 1872 en gerund door 8 neven en nichten. Inmiddels is dit de 5de generatie. 130 modeadviseurs en stylisten bedienden zo’n 100.000 klanten. Het familiebedrijf werd gestart door Jacques van Vreem Luijderszn. Omstreeks 1872 begonnen overgrootvader zeilmaker Sijbrand Smit en zijn vrouw hoedenmaakster Grietje Roosenberg hun handel in manufacturen in Alblasserdam. Grietje hielp de klanten in de winkel en Sijbrand ging de weg op. Eerst met de hondenkar en later met paard en wagen. De gehele streek langs de Alblas en Graafstroom werd zo huis aan huis bezocht. Zoon Willem en de kleinkinderen Sijbrand, Willem en Johan zetten de zaak voort en begonnen elk een eigen winkel. Willem, bouwde de zaak uit tot de regionale modewinkelketen Smit mode in Alblasserdam en omgeving. Willem Smit huwde in 1933 Janna Fernhout. Zij kregen vijf kinderen: Maria Waaliena, Willem, Reinder, Sijbrand en Waaliena Maria. De oorlog brak uit en Alblasserdam werd voor een groot deel verwoest. Ook de winkel werd plat gebombardeerd. Maar in 1944 werd een nieuwe winkel op de Dam 79 in gebruik genomen. De kinderen bezorgden en gingen op de fiets naar ome Jo in de Kinderdijk of naar Frans Bakker op de Molenstraat die ‘Hollandia-onderbroek-type-seringbloesem’ ophalen om vervolgens bij die mevrouw in Wijngaarden af te leveren. De familie besloot in 1956 een pand te bouwen aan de Plantageweg 12. Zeven jaar later in 1963 overleed plotseling vader Willem Smit en zoon Willem (Wim) nam de plaats van zijn vader in. In 1965 werd W. Smit Textiel N.V.´ opgericht, de voorloper van deSmit mode´ winkels. Iedereen van het gezin werkte in het familiebedrijf, de gezinnen werden groter en elk van de `Smitten´ runde een eigen filiaal. Smit mode specialiseerde zich in heren- en damesconfectie door schaalvergroting en werd uiteindelijk een modeketen. met winkels in de Drechtsteden-regio, Barendrecht, Ridderkerk en Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel, Nootdorp en een online winkel. Het hoofdkantoor verhuisde 14 oktober 1981 naar Hendrik Ido Ambacht waar vanuit de administratie, logistiek en webshop geregeld werden. Het bedrijf kreeg 12 juni nog surseance van betaling maar redde het toch niet, vanwege de teruglopende omzetten die ontstonden door de Coronacrisis. In september 2019 opende de keten nog een pop-upwinkel in het pand van Witteveen. Bewindvoerder Chris van den Bergh van Van den Herik & Verhulst Advocaten N.V. en curator Kees van den Bergh onderzoeken een doorstart, waarvoor meerdere partijen zich al hebben aangeboden. Het personeel moet gedurende de ontslagtermijn door werken en de filialen zullen dan ook in ieder geval nog tot 1 juli 2020 open blijven.

Sneakers Concept BV

Filiaalbedrijf sneakers concept dat in 1997 werd opgericht heeft de Coronacrisis niet overleefd. Alleen de circa 20 zelfstandige filialen gaan na 15 juni 2020 nog door, tenzij ook die individueel omvallen nu er geen centrale inkoop in Waalwijk meer is. In Waalwijk verliezen hierdoor 250 medewerkers hun baan. De winkelketen had ruim 40 winkels en heeft faillissement aangevraagd bij de rechtbank Zeeland-West Brabant. De keten zat al in liquiditeitsproblemen maar de coronacrisis gaf het laatste zetje. Het faillissement wordt aangevraagd voor Sneakers Concept B.V. en Sneakers Stores B.V. De behandeling door de rechtbank is op 16 juni. De winkels in onder meer Amersfoort, Maastricht, Nijmegen en Rotterdam waren vanwege de Coronacrisis al gesloten en kwam er nauwelijks omzet binnen.  Oprichter Achten Fashion Group heeft drie jaar lang het balletje hoog kunnen houden. Sinds 2012 heeft Sneakers ook een webwinkel.Het winkelpersoneel kan thuis blijven, maar moet zich beschikbaar houden voor de curator die een doorstart gaat onderzoeken.

Sofa Store

Het voormalige OCKR store is failliet en laat maar liefst 155 schuldeisers achter voor in totaal zo’n 333.000 euro. ook de belastingdienst heet een vordering van 21.000 euro. Veel klachten en een aangifte bij de politie gingen vooraf aan het faillissement. De hoge transportkosten en te late toeleveringen zouden de oorzaak zijn geweest. Verschillende aanleveringen waren fout of incompleet waardoor het klachten regende. Een van de compagnons stapte in mei 2022 al uit. Vlak daarna bleek het schip gezonken. De inventaris wordt geveild en de dikke Audi RS7 wordt verkocht.

Solace

De Twentse thuiszorgorganisatie Solace ATC is 20 juli 2016 failliet verklaard en zo’n 225 medewerkers, die verantwoordelijk waren voor ongeveer 3.500 cliënten verliezen hun baan. Eigenaresse Trees Zwienenberg wijt het faillissement aan de overdracht van de thuiszorg aan de gemeenten waarna er nog maar 50% van de zorguren aan Solace werden toebedeeld. De uitbetaling van het vakantiegeld bleek de nekslag voor de liquiditeit. Thuiszorgmedewerksters werden vriendelijk verzocht om over te stappen naar BiOns, waarvan Zwienenberg eveneens eigenaresse is. Ook cliënten zouden in de afgelopen tijd zijn overgeheveld naar BiOns Het duurdere personeel bleef achter in de failliete boedel. Een pensioenfonds vorderde een bedrag van in totaal ruim 900.000 euro in drie procedures. Solace sloot in 2012 een akkoord met zowel de crediteuren als het pensioenfonds. Vervolgens stuurde het pensioenfonds nog enkele facturen met correcties over de jaren 2010, 2011 en 2012. Naast deze procedure, waarin het pensioenfonds bijna zes ton eist, lopen er nog twee procedures rond premiefacturen van februari 2016 en juli 2015. De thuiszorgorganisatie telde 3.500 cliënten en 225 medewerkers. Solace bedrijf ging failliet aan de schulden bij het pensioenfonds en bij de Belastingdienst. De fiscus heeft een vordering van 624.210 euro. Thuiszorgorganisatie Tzorg nam de activiteiten van Solace over en met een groot deel van de werknemers is een overeenkomst gesloten. Sinds 2014 daalde de omzet van 4,5 miljoen euro naar 2,1 miljoen euro. Trees Zwienenberg blijkt achteraf privé verantwoordelijk voor de schade rond het faillissement van Solace ACT. De totale schade is becijferd op 1,2 miljoen. Dit moet ze binnen 14 dagen aan de curator voldoen. Bovendien draait ze ook op voor zo’n 20.000 euro aan bijkomende kosten, waaronder de nota van de advocaat van de curator en de griffiekosten. Vooruitlopend daarop moet ze alvast binnen 14 dagen een voorschot van ruim 7,5 ton betalen. Dat blijkt uit een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Voordat Solace in 2016 op de fles ging, timmerde de zorgonderneemster al enkele jaren weer aan de weg met haar huidige zorgbedrijf BiOns, dat in het verleden ook al eens onder vuur kwam te liggen. Het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden komt er na een jaren slepende procedure tussen zorgonderneemster Zwienenberg en Jacques Daniëls, die als curator het faillissement van Solace heeft onderzocht. Solace had een kantoor in Rijssen. Door het faillissement, medio 2016, kwamen ruim tweehonderd thuishulpen op straat te staan. Solace ATC telde op dat moment ruim achthonderd cliënten, voornamelijk in de regio Twente. Curator Daniëls hield Zwienenberg verantwoordelijk voor de schade, maar de zorgdirectrice wist die aansprakelijkheidsstelling met succes aan te vechten. De rechtbank oordeelde dat het faillissement in belangrijke mate is veroorzaakt door de bezuinigingen in de WMO-financiering en de directrice daarom niet kan worden aangerekend. Curator Daniëls liet het er echter niet bij zitten en ging tegen deze uitspraak in hoger beroep. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is nu tot een hele andere conclusie gekomen en heeft bepaald dat de directrice het bankroet wel degelijk kan worden aangerekend, zo blijkt uit het gepubliceerde arrest. Het Hof oordeelt – in tegenstelling tot de rechtbank – dat niet de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) oorzaak was van het faillissement, maar dat de onderneming voordien al niet meer levensvatbaar was. Onder meer door financiële en administratieve problemen. Volgens het Hof had de zorgdirectrice daar “onvoldoende zicht op”. De curator heeft volgens het Hof tijdens de procedure aannemelijk weten te maken dat dit een belangrijke reden was voor het faillissement en dus niet de invoering van de WMO.   Curator Jacques Daniëls laat in een reactie weten dat hij Zwienenberg intussen heeft aangeschreven, maar nog geen reactie heeft gehad. In aanloop naar de procedure had de curator al beslag laten leggen op bezittingen van Zwienenberg. Los van deze procedure met de curator lag Zwienenberg ook nog juridisch in de clinch met het pensioenfonds PFZW, dat 9,1 ton aan achterstallige premies van haar had geëist. Nadat de rechtbank de vordering toewees, ging Zwienenberg in hoger beroep, maar ook het gerechtshof oordeelde dat ze de premies moest betalen. Voordat Solace ATC in 2016 failliet ging, was Zwienenberg al enkele jaren daarvoor begonnen met de nieuwe thuiszorgorganisatie BiOns. Daarover ontstond later beroering. De gemeente Almelo had dusdanige twijfels over de zorgorganisatie dat het contract werd opgezegd. Trees Zwienenberg werd veroordeeld tot het betalen van 1,2 miljoen euro vanwege de schade bij het faillissement van het thuiszorgbureau. In februari 2023 ging ze in cassatie bij de Hoge Raad. Destijds had Solace ATC een kantoor in Rijssen. Het faillissement van het bureau zorgde ervoor dat ruim tweehonderd thuishulpen zonder werk kwamen te zitten. Op dat moment telde Solace ATC ruim achthonderd cliënten, voornamelijk in de regio Twente. Nadat de curator Zwienenberg persoonlijk aansprakelijk had gesteld voor de schade, wist de zakenvrouw dit in eerste instantie nog met succes bij de rechtbank aan te vechten. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof echter alsnog dat de zorgdirectrice wel degelijk privé aansprakelijk kan worden gehouden voor de financiële schade. Die was becijferd op circa 1,2 miljoen euro. Vooruitlopend daarop moest ze alvast binnen 14 dagen een voorschot van 7,5 ton betalen. Bovendien draaide ze op voor nog eens circa 20.000 euro aan bijkomende kosten. Het arrest van het gerechtshof was uitvoerbaar bij voorraad, wat inhoudt dat er alvast betaald diende te worden, los van een eventuele cassatie. De proceskosten zouden intussen zijn voldaan. Los van het ingestelde cassatie is de zorgdirectrice twee procedures begonnen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de gemeente Almelo. Nadat ze daar nul op rekest kreeg, is ze daar vorige week in beroep gegaan. Naast de procedure met de curator lag Zwienenberg loopt ook nog een procedure met het pensioenfonds PFZW, dat 9,1 ton aan achterstallige premies van haar had geëist. Nadat de rechtbank de vordering toewees, ging Zwienenberg in hoger beroep, maar ook het gerechtshof oordeelde in deze zaak dat ze de premies moest betalen. Voordat Solace ATC in 2016 failliet ging, was Zwienenberg al begonnen met de nieuwe thuiszorgorganisatie BiOns. Deze zorgorganisatie kwam onder vuur te liggen nadat de gemeente Almelo twijfels had over de kwaliteit van de zorg en het contract opzegde. De Almelose PVV-fractie uitte kritiek op BiOns omdat uit de jaarcijfers zou blijken dat de organisatie ‘bankje speelt’ door zorggeld als leningen aan collega-zorgorganisaties te verstrekken.

Solar groep

SAolar Groep het zonnepanelbedrijf in Twente Enschede is begin 2022 failliet gegaan. De Belastingdienst krijgt nog 900.000 euro en samen met de claims van de andere schuldeisers, bedraagt de totale schuldenlast nu zo’n anderhalf miljoen euro. De directie wees behalve een personeelstekort ook de hogere prijzen van materialen en een tekort aan omvormers aan. Het faillissement werd echter ook omgeven door geruchten rond directeur Richard Hoekstra. In regionale kranten beschuldigden voormalige werknemers hun baas ervan financiële middelen aan de zaak te hebben onttrokken om daarmee de bouw van zijn eigen huis te betalen. Hoekstra sprak de verwijten ten stelligste tegen. ‘Ik heb een jaar lang geen management fee voor mezelf genomen en heb elke cent nog in mijn bedrijf gepompt.’ Solar Group Twente werd een maand na het faillissement overgenomen. Onder de naam Zolarius maakte de onderneming een doorstart. De doorstart – onder een nieuwe eigenaar – leidde tot een reeks boze reacties van klanten die hun aanbetaling in de boedel hadden zien verdwijnen. Zij hoeven hun hoop op terugbetaling nog niet helemaal op te geven. Het faillissement wordt nog steeds onderzocht door curator Hendrie Aarnink van het Enschedese KienhuisHoving Advocaten. Ruim tien dagen geleden publiceerde Aarnink zijn derde faillissementsverslag. Hieruit blijkt dat de totale schuldenlast is opgelopen tot ongeveer 1,5 miljoen.

SO Natural

Smaal orchideeen, ofwel SO Natural uit het Zuid-Hollandse Moerkapelle, de grootste kwekerij ter wereld stopt uiterlijk eind 2022 met het telen omdat de hoge gasprijs onbetaalbaar bleek. Het familiebedrijf werd eind jaren vijftig opgericht door Hendrik Smaal, en in de jaren negentig voortgezet door zijn vijf zoons. Door de fusie van twee van hun bedrijven in Moerkapelle en Bleiswijk in 2008 ontstond SO Natural. Het bedrijf levert aan supermarkten en winkelketens door heel Europa. In 2021 was moederbedrijf SO Group goed voor een omzet van 38,5 miljoen euro, en een nettowinst van 2,7 miljoen euro. Toch stond het bedrijf er door een lastige markt in de jaren voorafgaande aan 2020 niet heel geweldig voor. Volgens de jaarrekening over 2021 was er die jaren sprake van ‘een verslechtering van de netto kasstromen, druk op de liquiditeit en het niet kunnen voldoen aan het convenant en aflossing schema met de banken’. Hierdoor moest het bedrijf in 2021 geherfinancierd worden. De financiering werd gevonden bij het Investeringsbedrijf Watertoren Hazerswoude van de familie Hoogvliet.  Die nam een belang van 80 procent maar liet Martin Smaal directeur blijven en ook de andere familieleden bleven in dienst. Watertoren Hazerswoude is het moederbedrijf van de supermarktketen Hoogvliet, van ondernemer Leen Hoogvliet. Met bedrijfsopbrengsten van 871 miljoen euro, een nettowinst van 9,7 miljoen euro en stevige financiële buffers is de investeerder een solide partij. De onderneming wordt geliquideerd. en de 200 medewerkers van het bedrijf zullen uiteindelijk ander werk moeten zoeken. Het bedrijf kan wel zonder verlies de balans opmaken omdat een voordelig energiecontract kon worden verkocht.

Solinox

Kookwinkel KookComfort in Doetinchem is 7 februari 2023 failliet verklaard door de rechtbank. De winkel is een van de vijf kookwinkels die vallen onder Solinox. De curator Daniels uit Almelo onderzoekt een doorstart. Het bedrijf had zeventien werknemers en behalve in Doetinchem ook winkels in Almere, Delft, Roosendaal en Veenendaal.  De winkel was al twintig jaar in Doetinchem gevestigd. Aanvankelijk onder de naam Sola op De Veentjes en sinds begin 2012 in het toen gloednieuwe onderkomen in het Lyceumkwartier. Het merk Solinox kent al een lange traditie. Solinox was als warehouseorganisatie gespecialiseerd in kookartikelen, bestek en leverancier van o.a. webshops in kookartikelen en kookwinkels in Nederland. De producten werden aangeboden via Bol.com en via de website kookcomfort.nl.

Speelgoedwinkel.nl

Webwinkel Speelgoedwinkel.nl uit Hoofddorp is half juni 2023 failliet verklaard. De webshop verkocht artikelen via de eigen webshop en via resellers. De curator meldt dat er voorheen ook een fysieke winkel bestond, maar dat deze de deuren al ‘geruime tijd’ voor het faillissement had gesloten. De te grote voorraad is de webshop fataal geworden. Een doorstart of een losse verkoop wordt onderzocht.  De webshop had één medewerker in vaste dienst en een aantal oproepkrachten. 

Speksnijder

Dinsdag 27 december is uitstel van betaling verleend aan familiebedrijf Speksnijder Logistiek uit Hazerswoude-Dorp. Het transportbedrijf heeft vestigingen in Hazerswoude en Tilburg. Dinsdag 27 december werd uitstel van betaling verleend aan familiebedrijf Speksnijder Logistiek uit Hazerswoude-Dorp. Het transportbedrijf heeft vestigingen in Hazerswoude en Tilburg. Op 24 maart kwamen de crediteuren van de onderneming bijeen. Speksnijder moet de verleende voorlopige surseance van betaling gebruiken om zijn zaken financieel weer op orde te krijgen. Als curator is Jan Dorrepaal van Wille Donker Advocaten aangesteld.Sinds de crisis in 2008 kwamen de winstmarges onder druk te staan. en nieuwe wet- en regelgeving maakten nieuwe dure investeringen noodzakelijk. In januari 2016 werd al een deel van de activiteiten verkocht. In 2016 failleerde Vers en Fijn BV waardoor het bedrijf een forse vordering moest afschrijven. Ook het hoge ziekteverzuim was debet aan de ondergang.

Spyker

Op 23 maart 2020 is Spyker Services B.V. te Groot-Brittannië ((Nederland)) door de rechtbank in Midden-Nederland failliet verklaard. Als curator is aangesteld mr D. Steffens. De merken worden binnenkort geveild.

Stairway

Trappenfabrikant Stairway in Hengelo ging 8 juni 2023 na 32 jaar failliet ondanks een eerder goedgevulde orderportefeuille en vele glamoureuze projecten. Door de oorlog in Oekraïne en de explosieve prijsstijging van grondstoffen raakte het bedrijf echter in liquiditeitsproblemen waarna  de 18 medewerkers naar huis werden gestuurd. Het in 1991 opgerichte familiebedrijf was gespecialiseerd in luxe trappen en balustrades. Door extreme prijsstijgingen van de materialen was er over 2022 ineens verlies. Vervolgens liepen de orders terug en bleek zelfs een doorstart niet haalbaar. De curator verkocht voor ruim 3 ton de inventaris en de handelsvoorraad en een partij ijzer werd als oud ijzer aan een opkoper verkocht. Stairway had nog ruim twee ton tegoed aan debiteuren, waarvan 85.000 al werd overgemaakt naar de curator. Er zijn 25 schuldeisers met een totale claim van ruim 5,8 ton. De totale schuld zou zelfs bijna 8,2 ton zijn, inclusief een vordering van de fiscus van bijna 70.000 euro. De drie geleasete Mercedes-bedrijfsbussen gingen retour naar de leasemaatschappij.

SteFoS bv

Steenbergen Foil Solutions (SteFoS), leverancier van mestopslagsilo’s en afdekkingen bestond al ruim 30 jaar maar werd 1 maart 2017 failliet verklaard door de rechtbank in Assen nadat de RABObank het krediet had ingetrokken. Advocaat Jolanda Vreugdenhil van advocatenkantoor Heuzeveldt, vertelt desgevraagd dat de directie van het bedrijf het faillissement zelf heeft aangevraagd. In 1984 heeft Jan Steenbergen, Jan Steenbergen BV opgericht dat later overging in SteFoS bv. Eerst begonnen als dealer van verschillende mestopslag / wateropslag en afdeksystemen en nadien op de markt met een zelf ontwikkeld systeem voorzien van een Kiwa Komo certificaat. Stefos werkte in verschillende divisies: Landbouw, Industrie & Tuinbouw. Elke divisie met zijn eigen specialismen. Ook verzorgde het bedrijf de keuring van mestopslagsystemen via zusterbedrijf Appelbouw.

Steinhof

Meubelketen Steinhoff is nog niet failliet maar het wereldconcern wankelt na een boekhoudschandaal wat het bedrijf al meer dan 15 miljard euro aan beurswaarde heeft gekost. Het concern zou geschoven hebben met mistige constructies van Brits vastgoed. Steinhoff is na IKEA de grootste meubelketen ter wereld met ongeveer 6.500 winkels in 30 landen, onder 40 merknamen. In Europa opereert Steinhoff onder meer met de merken Conforama, Kika en Pepco. Steinhoff is van oorsprong Duits, verhuisde het hoofdkantoor eind jaren negentig naar Zuid-Afrika na een fusie en heeft beursnoteringen in Zuid-Afrika en Duitsland. De statutaire vestiging van de holding Steinhoff International ligt sinds 2015 in Nederland bij een trustkantoor in Amsterdam, maar het management opereert nog vanuit Zuid-Afrika. De jaarrekeningen voor 2015 en 2016 werden ingetrokken nadat bleek  dat Steinhoff tussen 2004 en 2009 diverse constructies heeft gebruikt om de werkelijke eigenaar van zijn vastgoed in het Verenigd Koninkrijk te verhullen. Ook wisselden diverse offshore vennootschappen in 2014 binnen enkele dagen af als eigenaar. Steinhoff zou waarschijnlijk heimelijk vastgoed hebben verkocht om verliezen op te vangen en dit via complexe fiscale constructies verdoezeld hebben. Accountant Deloitte lijkt meegezogen te worden in de ondergang van het concern omdat de jaarrekeningen door hen werden goedgekeurd, waarvoor ze door de VEB voor de rechter zijn gedaagd. Steinhof kreeg de financiers zover dat ze akkoord gingen met opschorting van de rentebetalingen en verlenging van de looptijd van de schuld wat het concern ruimte geeft voor een forse reorganisatie. Er zou een netto schuld van 9,36 miljard euro zijn en een eigen vermogenspositie van 10,7%. 2018 en 2019 zullen moeten worden gebruikt om nog meer bedrijfsonderdelen te verkopen en daarmee de schuld af te bouwen. Het totale bedrijfsresultaat van circa 1 miljard dit jaar zal hiervoor moeten worden ingezet.

Stella

Stella Fietsen in Nunspeet heeft de bankschuld in een jaar tijd laten oplopen van 7 tot € 35 miljoen. Mede-oprichter Wilco van der Kamp vertrekt als bestuurder. De grote voorraden e-bikes blijven onverkocht en het bedrijf moet reorganiseren. Aandeelhouders, waaronder CEO Daan van Renselaar en de investeringsmaatschappij DM Equity Partners van Ben Mandemakers hebben 8 miljoen euro extra moeten investeren om een surseance te voorkomen. Toen in 2022 de vraag naar e-bikes instortte werd het concern noodgedwongen gaan stunten met prijzen om van de duur ingekochte voorraad e-bikes en onderdelen af te komen waardoor het jaar 2022 minder slecht verliep dan werd verwacht. Door het minimaliseren van de overhead, automatisering en het samenvoegen van afdelingen hoopt het bedrijf er weer bovenop te komen. De focus ligt nu op de verkoop van nieuwe e-bikes en het in rekening brengen van diensten, die nu nog gratis zijn. Investeringsfonds DM Equity Partners, van keukenondernemer Ben Mandemakers, nam in 2018 nog een substantieel minderheidsbelang. Niet alleen de financieel bestuurder en het hoofd marketing zijn vertrokken, ook het hoofd assemblage en medewerkers van IT vertrekken . De voorraden waren bijna verdrievoudigd naar zo’n 48 miljoen euro. Daardoor ontstaat druk op de liquiditeit, en de noodzaak om fietsen snel uit te leveren. Voor verdere voorraadfinanciering heeft Stella met  ING een verruiming van de kredietfaciliteit afgesproken voor een periode van twee jaar. Bij Stella werken ongeveer 600 mensen.

Steps zie FNG

Steur Het autoschadeherstelbedrijf (Jack) Steur aan de Nijverheidsweg in Oudenbosch is eind augustus 2020 failliet gegaan, na het kwijtraken van haar grootste opdrachtgever en de gevolgen van de coronacrisis. Bij Steur zijn alle tien werknemers ontslagen en van een doorstart of voortzetting van het bedrijf is geen sprake. Het faillissement werd door Steur zelf aangevraagd. Ruim vijftig jaar was Steur Oudenbosch toonaangevend en innovatief op het gebied van autoschadeherstel, truckcoating en industrial coating. Het wegvallen van hoogwerker fabrikant Genie/Terex was de nekslagen kostte vijftig procent van de omzet. De samenwerking tussen Steur en Genie/Terex leek hecht. Jaarlijks werden tussen de 500 en 700 machines behandeld. Sommige hoogwerkers zijn wel zestig meter hoog. In Oudenbosch werd de laatste jaren flink geïnvesteerd om de grote klant optimaal van dienst te kunnen zijn. Zo werd er een laboratorium ingericht om de juiste kleuren voor de machines te mengen. De machineonderdelen werden schoongemaakt met droogijs, waarna ze in dezelfde ruimte meteen de volgende behandeling ondergaan. Dat betekent een enorme tijdsbesparing. Corona was de 2e nekslag die indirect al snel vat kreeg op het bedrijf. Minder auto‘s op de weg en dus ook minder blikschade waardoor de bedrijfsactiviteiten praktisch helemaal kwamen stil te liggen.

Stint

Eigenaar Edwin Renzen van Stint Urban Mobility uit Putten vroeg 29 oktober 2018 het faillissement aan, maar trok dit op de dag van de gerechtelijke afhandeling weer in. Renzen wilde eerst de procedures afwachten, maar die duurden tot oktober 2020, waarna hij alsnog zijn onderneming failliet moest laten verklaren en al het personeel moest ontslaan. Maar ook dat liep anders omdat de minister na publiciteit hierover ineens alsnog de knoop doorhakte en de nieuwe BSO bus van het bedrijf goedkeurde. De elektrische Stint bakfietsen mochten na een dodelijk ongeval niet meer de weg op en Minister Van Nieuwenhuizen gelastte een verkennend onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), waaruit potentiële veiligheidsrisico’s naar voren kwamen. Er werkten circa dertig mensen bij het bedrijf en bij toeleveringsbedrijven  circa twintig. Een bestuurster van een elektrische Stints bakfiets met 5 kinderen sloeg 20 september 2018 op hol bij een spoorwegovergang in Oss. Remmen bleek onmogelijk en de bakfiets reed dwars door de slagboom heen en raakte de passerende trein. Vier kinderen overleefden het niet en een van hen raakte net als de bestuurster zwaar gewond. In juli 2020 concludeerde het Openbaar Ministerie (OM) en de politie dat de oorzaak van het ongeluk niet te achterhalen viel. Uit onderzoek bleek dat de bestuurder er tijdens het ongeval alles aan heeft gedaan om de stint tot stilstand te brengen. Daar slaagde ze niet in en de stint was nog in beweging toen die onder de spoorboom doorging en ook toen het voertuig in botsing kwam met een trein. Er zijn op of in de stint geen sporen gevonden die duiden op een defect of storing kort voor het ongeluk. Er waren een kleine 3500 Stints in Nederland waarmee wekelijks tussen de 50.000 tot 60.000 kinderen werden vervoerd. Uit de eerste onderzoeksresultaten bleek dat de Stint stil kan vallen of niet meer remt. Wanneer een stroomkabel breekt, versnelt het apparaat, terwijl de gashendel niet meer werkt. De handrem is dan niet sterk genoeg om te stoppen en alleen door het contact om te draaien, kwam de Stint dan tot stilstand. Een nieuwe generatie elektrische Stints was zo goed als klaar, maar goedkeuring van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat liet te lang op zich wachten. Volgens Renzen heeft minister Cora van Nieuwenhuizen “aan het eind van de wedstrijd plotseling de spelregels veranderd”. Het bedrijf werkte aan een terugkeer van het voertuig op de openbare weg met een nieuwe versie, de BSO Bus. In zijn loods in Nijkerk stonden al zestig van de 1.500 bestelde BSO Bussen klaar om in gebruik te worden genomen. De nieuwe elektrische BSO beschikt onder meer over een stalen rolkooi, zijspiegels en een ‘black box’. De Rijksdienst voor het Wegverkeer en onderzoeksinstituut TNO waren tevreden en het wachten was op de goedkeuring van het ministerie.  Van Nieuwenhuizen stuurde op 16 juli 2020 een brief naar de Tweede Kamer waarin ze het besluit uitstelde, ze wilde eerst van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) een nieuwe methodiek die laat zien hoeveel risico’s voertuigen in het verkeer lopen. Edwin Renzen heeft in de laatste week van september 2020 zijn negentien overgebleven personeelsleden ontslagen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) constateerde dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onvoldoende aandacht had gehad voor de veiligheid bij de toelating van de stints, maar dsat zou te wijten zijn aan verkeerd opgegeven specficaties. De nieuwe BSO-bus is vrijwel identiek aan de eerdere Stint, maar allerlei veiligheidsaspecten, zoals plotselinge versnellingen, afwijkend rijgedrag en gps-posities worden bij de BSOo steeds gemonitord. De bestuurder moet een rijvaardigheidstraining hebben gevolgd. De BSO moet zoveel mogelijk gebruikmaken van vrij liggende fietspaden en 30 km/uur-zones. Er zouden zo’n 1.500 van de nieuwe bussen al besteld zijn. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft na een grondig onderzoek besloten om 0m de twee bedrijven die verantwoordelijk waren voor de productie en de verkoop van de eerste stint en tevens twee leidinggevenden van deze bedrijven voor het plegen van meerdere strafbare feiten te vervolgen omdat zij wisten dat de stint een schadelijk product was en dat de bedrijven en de leidinggevenden hiervan afwisten, maar hierover zwegen. De twee hoofdverdachten worden ook vervolgt voor valsheid in geschrifte. De verdachten wisten van de gebreken, maar namen niet genoeg actie waardoor de Stint met gebreken bij vele kinderdagverblijven in gebruik, bleef, met alle risico’s van dien. De Stint voldeed niet aan de veiligheidseisen, zoals die zijn vastgelegd in de Machinerichtlijn, een Europese richtlijn met veiligheidscriteria waaraan machines dienen te voldoen. Ook aan criteria die zijn vastgelegd in de zogeheten EMC-richtlijn werd niet voldaan. Uit onderzoek is gebleken dat de stint geen degelijke remconstructie had, geen remschakelaar, een ondeugdelijke gashendel, geen opstartbeveiliging en geen aanwezigheidsdetectie. De stint zou het CE-markeringstraject hebben doorlopen, maar dit bleek niet juist. Ook werd in de handleiding onterecht gesteld dat de stint voldeed aan de veiligheidseisen van de Machinerichtlijn, net als in de zogeheten Verklaringen van overeenstemming. De verdachten worden dan ook vervolgd voor het vervalsen van de eigen handleiding, omdat zij deze verwijzingen kort na het ongeluk in 2018 uit de handleiding haalden en deze gewijzigde versie opstuurden naar het ministerie en de ILT.

Stiphout

Van Stiphout Badkamers Den Bosch B.V. is 30 augustus 2023 in staat van faillissement verklaard. Mr. C.P.M. Kerkers is de curator. Het bedrijf had de grootste badkamershowroom in de regio Den Bosch. De onderneming aan de Rietveldenweg 70 D te ‘s-Hertogenbosch heeft definitief de deuren gesloten. De klant had de keuze uit een ruim assortiment sanitair én tegels in iedere stijl en in vele prijsklassen. Van Stiphout Badkamers was een van de weinige badkamershowrooms in Nederland die alleen A-merken zoals GROHE, Hansgrohe, Dornbracht, Villeroy & Boch, Laufen, Sunshower, Vasco, Jaga, Geesa, Bette, Novellini, RIHO, Axor, Detremmerie, Geberit, Vola, Damixa, Cleopatra, Duravit en Emco verkocht. De laatste maand was er een uit/leegverkoop. Van Stiphout Badkamers Den Bosch was CBW erkend en had badkamer showrooms in aan de Rietveldenweg 70D in Den Bosch en aan de Dijnselburgerlaan 1-21 in Zeist. 

Stolk Audiovisueeel Beheer BV

Bijna 33 jaar na de oprichting is Stolk Audiovisueeel Beheer van Niels Stolk failliet. Vanaf eind juni tot 12 juli wordt de inboedel van het mediabedrijf geveild. Er is een behalve bij de crediteuren een schuld bij de Belastingdienst en de bank. Ook twee SNG’s (auto’s met een schotel op het dak voor satellietverbindingen) staan te koop, evenals diverse camera’s, beeldschermen, drones, kabels en montagesets. Stolk leverde behalve cameramensen tevens video- en satellietverbindingen en verzorgde de montage, animaties en fotografie.

Stork

De verkoop van Olie- en chemiedienstverlener Stork door het Amerikaanse moederbedrijf Fluor stokt nadat bleek dat het bedrijf opnieuw grote verliezen maakt.Fluor kocht Stork Technical Services eind 2015 voor 642 miljoen euro en had destijds grote plannen met het bedrijf. De overname liep uit op een kostbare mislukking nadat verwachte synergievoordelen tussen de ontwerp-, bouw en onderhoudstakken uitbleven en de omzet inzakte t Fluor heeft ondertussen honderden miljoenen moeten afschrijven op het verliesgevende Stork. Begin 2021 werd Stork door Fluor vergeefs weer in de verkoop gezet en de afronding van de verkoop zou begin 2022 rond zijn. Dat is echter tot dusver mislukt. Fluor wacht nu de presentatie van de kwartaalcijfers op 6 mei 2022 af. Stork schrapte driehonderd vaste banen en de omzet van het bedrijfsonderdeel herstelde enigszins met een stijging van 6,5 procent tot bijna 1,6 miljard dollar. Ook het bruto-resultaat verbeterde, van ruim 5 miljoen negatief in 2020 naar ruim 40 miljoen dollar positief in 2021. Maar door nieuwe eenmalige afschrijvingen, reorganisatiekosten en andere exit-kosten maakte Stork opnieuw een zwaar verlies. In 2021 bedroeg het verlies zo’n 153 miljoen euro. In 2020 bedroeg het nettoverlies 195 miljoen euro. Bij Stork werken wereldwijd zo’n 17.000 mensen, waarvan 3000 in Nederland.

Suittruck

Suittruck van de 41 jarige Rutger Vlaming ging 5 april 2022 failliet. Het bedrijf werd in 2016 opgericht. Vlaming werd vier jaar eerder bekend door zijn deelname aan het televisieprogramma The Bachelor en was al sinds 2013 actief in de modewereld, met zijn eigen kledingmerken Frederik George en later W. Oak. Tijdens een bezoek aan een festival met foodtrucks kwam de ondernemer op het idee om met een mobiel kledingatelier naar bedrijven te rijden, om daar werknemers een maatpak aan te meten. Het initiatief voor de zogenoemde Suittruck leverde veel publiciteit op, en een prijs voor de beste retail-innovatie van 2019. Het plan was om via franchisenemers snel door te groeien van twee tot acht trucks, en ook naar elders in Europa. In 2023 wilde hij ook in Amerika zo’n truck laten rijden. Eind 20190, nog voor het coronatijdperk, was het bedrijf met een negatief eigen vermogen van 320.000 euro feitelijk al technisch failliet. In 2020 was er een verlies van bijna 115.000 euro. Daardoor zakte het eigen vermogen nog verder weg, tot bijna 435.000 euro negatief. Corona bracht het bedrijf de genadeslag toe. Een investeerder trok zich terug evenals PwC en ABN Amro. Ook verschoof de hele markt in die periode naar ‘smart casual’, dus geen pakken maar alleen een net jasje. De trucks werden via een veiling verkocht en een doorstart zit er dus niet in. Curator is Zeki Korkmaz van Houthoff Advocaten.

Supercar Experience

Supercar Experience werd in 2014 opgericht door Niels Keizer en Michiel van der Schaaff. Lamborghini Gallardo, en bouwden hun stal uit met een Ferrari F430 F1 Spider en twee Audi’s. Een ritje van 20 minuten kostte vanaf 99 euro en een uur kostte 199 euro en vanaf 700 euro voor een dag. Het bedrijf had in 2016 al een negatieve eigen vermogen. Het bedrijf raakte in een neerwaartse spiraal en er waren veelvuldig geannuleerde afspraken en het bedrijf was vaak onbereikbaar. Aanbetalingen voor huur kwamen na annuleringen door het bedrijf niet retour. De daghuur voor huwelijken en evenementen gaat nog door en de curator onderzoekt de mogelijkheden van een doorstart.

Supertrash

Supertrash werd gered door een aantal investeerders die miljoenen stopten in het bedrijf maar ging 20 maart 2018 alsnog failliet. De winkels bleven open om bestaande voorraden te verkopen en om een doorstart mogelijk te maken. Het merk was al sinds december al technisch failliet vanwege de tegenvallende resultaten bij het nieuwe onderdeel ST. De huisbankier werd ingewisseld voor een buitenlandse bank en het hoofdkantoor in de Bijlmer werd voor 1,1 miljoen euro verkocht aan een Belgische zakenpartner. Een aantal winkels, waaronder de vestiging in Haarlem werd gesloten en er ontstond een negatief eigen vermogen van twee miljoen euro. Olcay heeft de meeste aandelen in haar bezit, maar moest opstappen op als CEO. Gulsen won in 2010 de ‘Marie Claire Prix de La Mode’ voor de beste mode-ondernemer en de Amsterdam Business Award en wist het merk uit te bouwen met ST.Studio, Olcay Gulsen en Kemist. Tussen 2014 en 2016 ging het steeds slechter onder andere door het nieuwe label: ST.studio, dat zich richtte op een iets oudere, vermogende vrouw en Gulsen kreeg last van een burn-out. De omzet van moederbedrijf Wayahead was ondertussen gekelderd van ruim 32 miljoen euro in 2015 tot 15,5 miljoen euro in 2017, een ruimschootse halvering in drie jaar. Tot en met 2015 richtte het bedrijf zich vooral op groothandel. Dat jaar werd een aantal retailwinkels teruggekocht. In 2016 blijkt er een verlies van bijna 8,5 miljoen euro en in 2017 een verlies van 2,7 miljoen euro. Een groep investeerders in de vennootschap ST.Art BV nam in april 2018 de voorraden, inventaris, het merkrecht en de winkels in Breda en Roermond over. ​ST.Art wordt bestuurd door Tim Everts. Gulsen is zelf niet bij de doorstart betrokken. Dankzij de doorstart blijft een aantal winkels open, en houden 20 van de 69 werknemers hun baan. ST.Art betaalde 700.000 euro voor de voorraden in de winkels met een inkoopwaarde van 1,4 miljoen euro. In het bedrag zitten ook de merkrechten van onder meer Supertrash, ST Studio en Olcay Gulsen, het orderboek, de webshop en de overige goodwill. Een aantal winkels, waaronder de vestiging in Haarlem werd gesloten en er ontstond een negatief eigen vermogen van twee miljoen euro. Het retailimperium draaide in 2016 een verlies van ruim 3 miljoen euro en moest stoppen met de slecht renderende kinderlijn. Haar opvolger Charles Paape werkte eerder als CFO en CEO bij Free Record Shop, The Phone House en Dixons. Gulsen won in 2010 de ‘Marie Claire Prix de La Mode’ voor de beste mode-ondernemer en de Amsterdam Business Award en wist het merk uit te bouwen met ST.Studio, Olcay Gulsen en Kemist. Na haar vertrek richtte Gulsen een aparte vennootschap op met de naam ‘Newahead’ voor de opbrengsten van haar tv- en andere werkzaamheden. Gulsen woont in een huurhuis van 4500 euro per maand en huisvest haar vader, een schizofrene man met een ernstig drugsprobleem. Olcay had veel geld geïnvesteerd in ST.Studio waar circa 150 mensen werkten. Ze laat een totale schuld na van 11 miljoen euro. De Belastingdienst van de verschillende SuperTrash-bedrijven vordert een bedrag van om en nabij de 3,8 miljoen euro en het UWV 400.000. De huisbank krijgt nog ruim 2,6 miljoen euro en de andere schuldeisers hebben claims die oplopen tot 4,6 miljoen euro. De curator verkocht SuperTrash’s merkrechten en voorraden aan een doorstarter voor 700.000 en de debiteurenportfolio bedraagt 2,2 miljoen euro. Gulcay geeft het zakendoen nog niet op en start binnenkort met een geurlijn  met geurkaarsen, geurstokjes en douchezeep. Het in Waalwijk zetelende Unlimited Footwear Group startte het merk door en verkoopt de producten via het Kruidvat. UFG ontwerpt en produceert al dertig jaar schoenen voor dames, heren en kinderen. Schoenen van de Group worden verkocht via winkelketens in Europa en Noord-Amerika onder private labels, onder het eigen merk Bullboxer en Rehab Footwear en onder licenties als Björn Borg Footwear en Gaastra Footwear. In 2016 kocht Unlimited Footwear Group de winkelformules Invito en Le Ballon. Olcay heeft geschikt voor een bedrag van € 120.000 en koopt Olcay haar aansprakelijkheid in het faillissement af. Volgens curator Stephan Voermans van Levenbach Advocaten kan Gulsen verantwoordelijk gehouden worden voor het faillissement omdat onder meer de administratie ontoereikend zou zijn en jaarrekeningen niet juist en/of niet tijdig gedeponeerd werden. Ondertussen loopt er ook nog een onderzoek naar mogelijk paulianeus handelen (het voortrekken van schuldeisers) door de eigenaresse van het modemerk. Daarnaast is er vlak voor het faillissement een lening van 140 duizend euro teruggestort aan een aandeelhouder. Die storting zou niet volgens de regels geboekt zijn. Gulsen mag de 120 duizend euro in drie jaar betalen aan de boedel.  SuperTrash laat in totaal een schuld na van dertien miljoen euro. Unlimited Footwear Group (UFG) heeft de IP rechten gekocht, waardoor het bedrijf de licentie heeft gekregen voor de ontwikkeling, productie en distributie van Supertrash-schoenen.

Swoop (zie ook Fixers)

Swoop, een verkoper van refurbished Apple-apparatuur ging in oktober 2018 failliet. Partner Awin zou het faillissement hebben aangevraagd. Swoop verkocht refurbished Apple-artikelen zoals iPhones en MacBooks.  In juni 2018 werd ook Leapp, failliet verklaard. Beide bedrijven werden doorgestart. Fixers van Mol na, Swoop over, die op haart beurt in 2023 failliet ging na eerst miljoenen te hebben opgehaald . Leap werd doorgestart door Nobel Capital

Sylver

Damesmodebedrijf Sylver uit Weesp heeft surseance van betaling gekregen en hoopt op een doorstart. Sylver levert vooral aan kledingwinkels van derden, maar exploiteerde sinds 2013 ook acht eigen vestigingen in Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Haarlem, Maastricht, Nijmegen en Utrecht.  Sylver werd in 2006 opgericht door