Tata Steel

De Tata Steel fabriek, die tussen de 17.000 en 20.000 ton staal van hoge kwaliteit per dag produceert, onder andere voor Volvo en Tesla, is al sinds de ingebruikname in 1920 een van de grootste industriële werkgevers van het land, met ongeveer 10.000 werknemers en nog meer banen indirect. Tata Steel nam daarom 25 januari 2024 een nieuwe ontstoffingsinstallatie in gebruik. Door het filter van 80 bij 35 meter moet er 80 procent minder fijnstof, lood en andere zware metalen worden uitgestoten door de pelletfabriek, waar ijzererts wordt bewerkt tot kleinere stukken (pellets) om er later staal van te kunnen maken. Het zorgt er onder andere voor dat er minder lood wordt uitgestoten dat vooral slecht voor jonge kinderen en hun ontwikkeling. Er is zeker 50 jaar lang jaarlijks 60.000 kilo lood in de omgeving uitgestoten, gedoogd door de overheid. De rol van het bedrijf als economische moloch heeft het onaantastbaar gemaakt voor politieke partijen en vakbonden, en heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse regering zich soepel opstelt tegenover de regulering van het bedrijf. Dat werd duidelijk in een ander rapport van het gezondheidsagentschap in april, waarin werd geconcludeerd dat zowel de overheid als Tata prioriteit gaven aan het voldoen aan de technische details van emissievergunningen boven de veiligheid van de lokale bevolking. Bij de pelletfabriek komt ook een installatie die de uitstoot van stikstof sterk moet verminderen. Deze installatie en de nieuwe ontstoffingsinstallatie kostten samen 200 miljoen euro.

De recente ontwikkelingen en de behoefte aan veel wapentuig maakt Tata Steel onmisbaar

Tata Steel houdt zich niet aan milieuafspraken die ze in 1992 maakten met de overheid. De Nederlandse basismetaalindustrie sloot in 1992 een milieuconvenant met de Rijksoverheid. De sector beloofde de uitstoot van vervuilende stoffen sterk terug te dringen. Per stof werden doelen gesteld voor de uitstoot in 2000 en 2010. In veel gevallen moest de uitstoot met 90 procent of meer omlaag.

Het RIVM heeft een directe relatie tussen de uitstoot van Tata Steel en de gezondheidseffecten voor de omgeving aangetoond. Bewoners van de gemeente Beverwijk schakelde  in 1992 het RIVM al vergeefs in om onderzoek te doen naar de grafietregens, die ook toen veel overlast hadden veroorzaakt in Wijk aan Zee. De omwonenden hebben extra kans om (ernstig) ziek te worden en door de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden. Ook de verwachte levensduur is  voor hen 2,5 maand korter en de kans op longkanker is in Wijk aan Zee groter. Ongeveer 4 procent van de nieuwe gevallen per jaar wordt veroorzaakt door deze uitstoot. Het lang verwachte rapport van het RIVM baseert zich op bestaande data en eerdere onderzoeken van het RIVM, de GGD en Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg). De Provincie wil na eventuele sluiting van Tata de stikstofruimte die dan ontstaat gebruiken voor uitbreiding van Schiphol. Per saldo zou sluiting van de fabriek dus weinig milieuvoordeel opleveren. 

Tata Steel Nederland produceert, bewerkt en distribueert hoogwaardig staal. Het bestaat uit een aantal Nederlandse vestigingen, die weer deel uitmaken van de Tata-groep. De nieuwe organisatie bestaat uit twee bedrijfstakken: IJmuiden en Downstream, bestaande uit Tubes (buizen), Plating (plateren), Colors (kleuren), Distribution (distributie) en Building Systems (constructie).
Het grootste bedrijf van Tata Steel Nederland is Tata Steel IJmuiden waar vooral rollen hoogwaardig en bekleed staal worden gemaakt. Er werkten zo’n 9.000 mensen in 2021 en er werd jaarlijks circa zeven miljoen ton staal geproduceerd. Tata Steel heeft ook fabrieken in IJsselstein, Geldermalsen, Maastricht, Nieuwegein, Oosterhout en Zwijndrecht. Het bedrijf had aangekondigd in 2023 de neerslag van stof in de directe woonomgeving met 65% te verminderen. Daarnaast zou  het plan zijn om voor 2026 de uitstoot van fijnstof te verminderen met 35% en die van zware metalen met 55%. Tata Steel werkt aan een ontstoffingsinstallatie voor de palletfabriek, die moet eind 2023 klaar zijn. Er moet een extra afzuiginstallatie komen en dit jaar nog wordt waarschijnlijk gestart met de bouw van een groot windscherm om de verspreiden van stoffen verder te beperken. Er worden ondertussen ten behoeve van een reorganisatie 500 banen van eigen medewerkers geschrapt en nog eens 300 banen  van inhuurkrachten en vacatures, waarbij gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten. Bij Tata IJmuiden werken 9000 werknemers. De 3600 mensen die in ploegendiensten werken, worden ontzien bij de reorganisatie. Van de overige 5400 werknemers in dienst gaat dus bijna 10 procent zijn of haar baan verliezen. Het gaat voornamelijk om managers, ondersteunende functies en stafleden. De vergroening zou hierbij niet in het geding komen. De centrale ondernemingsraad (COR) van Tata Steel is zeer kritisch over het besluit van de directie. “De huidige situatie van het bedrijf zou niet alleen een gevolg van de enorm slechte marktomstandigheden van dit moment zijn, maar ook resultaat van het gevoerde beleid in de afgelopen jaren.

Onderzoekers voerden in 1975 metingen uit op tien verschillende meetpunten. Met name in Wijk aan Zee was de concentratie paks vijf keer hoger dan buiten het gebied rond Tata Steel. “Bij winden over het Tata terrein zijn op de meetpunten Wijk aan Zee en IJmuiden sterk verhoogde en in Beverwijk enigszins verhoogde concentraties gemeten, die wijzen op een duidelijke invloed van de hoogovens van Tata op het concentratieniveau ter plaatse.” Het hele jaar door zat er in Wijk aan Zee gemiddeld twintig keer meer paks in de lucht dan tegenwoordig als maximaal toelaatbaar wordt gezien. Maar de onderzoekers concludeerden in 1977 dat deze metingen niet écht abnormaal waren, omdat de luchtkwaliteit in buitenlandse industriesteden vergelijkbaar of nog slechter was. Toen het onderzoek werd gepubliceerd, leverde dat slechts weinig publiciteit op. De onderzoekers legden destijds al een direct verband met de kooksfabrieken van de Hoogovens, waarin kolen worden verwerkt tot brandstof voor het staalproces. De metingen “wekken de sterke indruk dat beide kooksfabrieken een niet-geringe invloed hebben op de pak-concentraties in het IJmondgebied. In de afgelopen vijftien jaar is regelmatig onderzoek gedaan naar de gezondheid van omwonenden van Tata Steel. Rond de fabriek komen asbestkanker en longkanker vaker dan gemiddeld voor, maar het blijkt lastig om een direct verband met de fabriek aan te wijzen.  Uit eerdere RIVM-onderzoeken bleek al dat in het stof dat rond Tata Steel neerdaalt zware metalen en paks zitten. Hoewel de uitstoot van die stoffen volgens Tata Steel daalt, ziet het RIVM nog geen verbetering in de stofmetingen. Met name voor buitenspelende kinderen vormt het stof een risico. In Wijk aan Zee worden de speeltuinen daarom dagelijks schoongemaakt door Tata Steel. De hoeveelheid paks in de lucht bij Wijk aan Zee is wel al sterk gedaald. In 2022 was de concentratie van de kankerverwekkende stoffen honderd keer lager dan in de metingen uit 1975. Wel komen ze nog drie keer zoveel voor als in een controle gebied buiten de IJmond. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO benadrukt dat er geen veilig niveau bestaat voor pak-stoffen, en dat de uitstoot zo ver mogelijk moet worden teruggedrongen.

Op dit moment is Tata Steel de grootste CO2-uitstoter van Nederland, verantwoordelijk voor 7 procent van het nationale totaal. De werkelijke uitstoot van metalen en PAK’s op het terrein van Tata Steel is vermoedelijk veel groter dan de gerapporteerde uitstoot. Dat concludeert het RIVM in een nieuw rapport. Het RIVM vergeleek GGD-metingen van metalen en PAK’s (moleculen uit met name steenkool en teer) in de omgeving van de fabriek met de hoeveelheden die je zou verwachten op basis van de uitstoot die door de fabriek is gerapporteerd. Daaruit blijkt volgens de onderzoekers soms een groot verschil. Zo is de uitstoot van sommige PAK’s gemiddeld per jaar een factor duizend hoger dan je zou verwachten op basis van de gerapporteerde uitstoot. Onder de niet meegerekende uitstoot valt ook het stof dat vrijkomt bij onderaannemers, die hun uitstoot niet hoeven te rapporteren. Daaronder valt ook restproductverwerker Harsco Metals, dat enkele jaren geleden geregeld grote stofwolken met grafiet veroorzaakte.

Tata Steel werd in februari 2023 veroordeeld tot twee geldboetes van in totaal 110.000 euro, vanwege de verspreiding van gevaarlijke stofwolken en andere overtredingen van milieuregels van 2018 tot in 2022. Tata Steel had de omgeving van de fabrieken  onvoldoende beschermd tegen schadelijke stoffen en zou de vergunningen en regelgeving niet zorgvuldig hebben nageleefd. De omgevingsdienst heeft Tata Steel de afgelopen tijd al meerdere malen dwangsommen opgelegd vanwege incidenten met ongare cokes (de onvoldoende verhitte gemalen steenkool). In vier maanden tijd constateerde de toezichthouder drie overtredingen. Het bedrijf kreeg de boetes onder andere omdat het stofverspreiding niet voorkwam en afvalspoelwater in de buitenhaven bij IJmuiden loosde. Ook had het bedrijf te weinig maatregelen  getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft 22 februari 203 camera’s geïnstalleerd die het toezicht op de uitstoot van Tata Steel moeten monitoren. De camera’s filmen  om opvallende rookwolken te kunnen signaleren.

Tata Steel ziet nu ineens meer in een toekomst waarin ze niet langer zelf staal maken met behulp van ijzererts, maar zich willen beperken tot het omsmelten van schroot en daarmee meer een recyclebedrijf willen worden. Tata schetst dit scenario in een eerste rapportage over de discussiebijeenkomsten die het bedrijf heeft gehouden met omwonenden, over de toekomstplannen van het bedrijf.

Twee jaar geleden maakte Tata nog bekend dat ze wilden overgaan op gebruik van  groene waterstof in plaats van kolen. Daarvoor is Overheidssteun nodig, waarover het inmiddels demissionaire kabinet niet meer mag beslissen. Met name de twee cokes-gasfabrieken die kolen ontgassen voor ze gebruikt worden voor de staalproductie in de hoogovens zorgen voor overlast en boetes.

Tata Steel heeft succesvolle testen gedaan voor een nieuwe techniek als alternatief voor hoogovens. De grafietregens van Tata Steel in Wijk aan Zee leidden al jarenlang tot veel overlast. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bleek dat de grafietregens “ongewenste” hoeveelheden lood, mangaan en vanadium bevatten. Er vonden de afgelopen jaren 10.231 “ongewone voorvallen” plaats waarbij fijnstof en schadelijke stoffen werden uitgestoten. Getroffen maatregelen om de overlast te stoppen hielpen niet met een vervolging door het OM tot gevolg. De verantwoordelijke directie kan tegen een celstraf van maximaal twaalf jaar oplopen, of zelfs vijftien jaar als kan worden aangetoond dat door het gedrag een of meerdere personen zijn overleden.

De staalfabriek (ruim 9.000 medewerkers) bestaat uit uit een zeventiental deelfabrieken waarvan de uitstoot in modellen niet werd meegerekend. De werkelijke uitstoot blijkt in de praktijk vele malen hoger. In september 2022 beloofde Tata Steel om het productieproces de komende jaren volledig om te gooien. In september 2021 werd na een aangifte van Mr. Ficq in mei 2021 door RIVM-onderzoek vastgesteld dat de hoeveelheid zware metalen en PAK’s in de leefomgeving van de fabriek schadelijk kan zijn voor kinderen. Omwonenden maken zich al jaren grote zorgen over wat er precies uit de fabriek komt en welke gevolgen dat heeft voor de gezondheid en namen hiervoor Mr Ficq in de arm. De scherpe resultaten van verschillende RIVM-rapporten hebben ertoe geleid dat het bestaansrecht van de fabriek onder druk staat: in september vroeg gedeputeerde Jeroen Olthof (gezondheid en milieu, PvdA), zich hardop af of er nog plaats was voor de staalindustrie in de regio. Het Openbaar Ministerie is na een aangifte van raadsvrouw mr. Ficq, namens ruim 800 natuurlijke personen en een aantal rechtspersonen, tegen de genoemde bedrijven een strafrechtelijk onderzoek gestart en neemt daar ook restproductverwerker Harsco Metals Holland in mee. Het OM wil onderzoeken of de bedrijven opzettelijk gevaarlijke stoffen in de bodem, lucht of het oppervlaktewater hebben gebracht en onderzoekt ook meteen de rol van de directie binnen de twee bedrijven. Dit onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt uitgevoerd door een team dat wordt samengesteld uit meerdere opsporingsinstanties. Gedurende het onderzoek zullen er vanuit het Openbaar Ministerie geen verdere mededelingen worden gedaan. 3 februari 2022 moest onderaannemer Harsco Metals Holland voor de rechtbank Amsterdam verschijnen vanwege mogelijke overtredingen van de vergunningsvoorschriften. Later dit jaar moet ook Tata voor de rechter verantwoording afleggen voor vier overtredingen, waaronder de ‘zwarte sneeuw’ die vermoedelijk is ontstaan door kolenstof in februari 2021. In grondwater op het terrein van staalfabrikant Tata Steel is in juni 2022 ook de giftige en kankerverwekkende stof chroom-6 ontdekt. De stof werd gevonden in grondwatermonsters die zijn genomen door toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) heeft ten onrechte niet getoetst of de verleende vergunning aan Tata Steel voor een nieuwe oven in de warmbandwalserij tot een andere uitstoot van zwaveldioxide kan leiden. Ook heeft GS ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van de toename van uitstoot van lood en nikkel. Dat volgt uit de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. De rechtbank vernietigde daarom de verleende vergunning. Tata Steel krijgt een “fors hogere” dwangsom opgelegd, meldt Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), maar de hoogte van het bedrag is nog niet bekend. De staalfabriek stoot soms zogeheten rauwe cokes uit, wat schadelijk is voor mens en milieu. Tata ontving al twee keer eerder een dwangsom voor het uitstoten van de ongare cokes, in totaal ging het om 650.000 euro. De afgelopen vijf jaar is personeel van Tata Steel 35 keer blootgesteld aan het kankerverwekkende materiaal asbest. Bij vijf incidenten die vorig jaar plaatsvonden, werden 61 Tata Steel-werknemers aan asbest blootgesteld. Daarbij ging het om een situatie waarbij werd gezaagd. In 2017 werkten vijfhonderd werknemers met het asbesthoudend straalgrit, en is er een incident bij de verpakkingslijn geweest. Eind november deden de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD), de DCMR Milieudienst Rijnmond en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoek op de locatie van Tata Steel om meer inzicht te krijgen in het productieproces van staal en de werking van de kooks- en gasfabrieken. Zowel Tata Steel als het bedrijf Harsco Metals, dat op het terrein van Tata is gevestigd worden opzettelijk gevaarlijke stoffen in de lucht, in de bodem en in het oppervlaktewater gebracht. En dat zou een gevaar opleveren voor de openbare gezondheid. Begin februari 2022 liet het OM al weten met een onderzoek begonnen te zijn. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft 8 februari 2023 opnieuw aangifte gedaan tegen het concern omdat tijdens een controle bleek dat de stofmonitoren van het staalbedrijf niet aan de wettelijke eisen voldeden. In de omgeving worden ook nog steeds veel te hoge concentraties schadelijke stoffen gemeten. Onderzoeksresultaten laten zien dat er nog geen duidelijk meetbaar effecten zijn van door Tata Steel genomen maatregelen. Het stof in de omgeving bevat onder meer metalen lood, mangaan, vanadium, chroom en PAK. De twee kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden komen onder verscherpt toezicht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De maatregel werd genomen omdat er sprake is van een ’toename van het aantal meldingen van ongewone voorvallen en het onvoldoende naleven van vergunningsvoorschriften en wet- en regelgeving’. Inspecteurs zagen dat de problemen bij de kooksgasfabrieken zich opstapelen en dat het aantal emissies het afgelopen jaar bijna vervijfvoudigde. De kooksgasfabrieken zijn gedateerd en een is zelfs nog van 1924, de tweede is van 1972. De fabriek wel in de jaren zeventig nog wel volledig gereviseerd. Cokes zijn de brandstof voor de hoogovens waar het bedrijf ijzererts in verwerkt om staal te maken. Tata Steel werd in februari 2023 al veroordeeld tot twee geldboetes van in totaal 110.000 euro, vanwege de verspreiding van gevaarlijke stofwolken en andere overtredingen van milieuregels van 2018 tot in 2022. Tata Steel had de omgeving van de fabrieken  onvoldoende beschermd tegen schadelijke stoffen en zou de vergunningen en regelgeving niet zorgvuldig hebben nageleefd. De omgevingsdienst heeft Tata Steel de afgelopen tijd al meerdere malen dwangsommen opgelegd vanwege incidenten met ongare cokes (de onvoldoende verhitte gemalen steenkool). In vier maanden tijd constateerde de toezichthouder drie overtredingen. Het bedrijf kreeg de boetes onder andere omdat het stofverspreiding niet voorkwam en afvalspoelwater in de buitenhaven bij IJmuiden loosde. De afgelopen vijf jaar is personeel van Tata Steel 35 keer blootgesteld aan het kankerverwekkende materiaal asbest. Bij vijf incidenten die vorig jaar plaatsvonden, werden 61 Tata Steel-werknemers aan asbest blootgesteld. Daarbij ging het om een situatie waarbij werd gezaagd. In 2017 werkten vijfhonderd werknemers met het asbesthoudend straalgrit, en is er een incident bij de verpakkingslijn geweest. Eind november deden de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD), de DCMR Milieudienst Rijnmond en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoek op de locatie van Tata Steel om meer inzicht te krijgen in het productieproces van staal en de werking van de kooks- en gasfabrieken. Zowel Tata Steel als het bedrijf Harsco Metals, dat op het terrein van Tata is gevestigd worden opzettelijk gevaarlijke stoffen in de lucht, in de bodem en in het oppervlaktewater gebracht. En dat zou een gevaar opleveren voor de openbare gezondheid. Begin februari 2022 liet het OM al weten met een onderzoek begonnen te zijn. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft 8 februari 2023 opnieuw aangifte gedaan tegen het concern omdat tijdens een controle bleek dat de stofmonitoren van het staalbedrijf niet aan de wettelijke eisen  voldoen. De Kooksgasfabriek 2, waarmee Tata de uitstootregels herhaaldelijk overtrad, moet in 2029 sluiten. De speciale steenkool waarop de staalfabrieken draaien kunnen worden ingevoerd, maar dat is veel duurder. Tata heeft de eigen steenkoolfabriek nodig om de overstap naar groen staal te kunnen financieren. Zonder 1 miljard euro aan Overheidssubsidie gaat het schoner produceren volgens Tata echter niet lukken. De afgelopen jaren is er geen sprake geweest van een duidelijke verbetering, melde het RIVM eind maart 2023 na herhaling van eerder onderzoek. Er kwam een massaschadeclaim  van  1.400 omwonenden en FrisseWind.nu, dat optreedt als collectieve belangenbehartiger. In een brief en een hoorzitting op 1 september 2023 eisten ze een schadevergoeding voor al het stof, het geluid, de slechte luchtkwaliteit en de geur die wordt veroorzaakt.

Volgens de stichting “Frisse Wind Nu” komt in het IJmond-gebied longkanker 25 procent vaker voor dan in de rest van Nederland. In sommige postcodegebieden in Beverwijk en Velsen is dat percentage nog veel hoger. Qua ultrafijnstof zou de hele regio te zelfs vergeleken zijn met een druk verkeersplein. Bovendien ging het RIOVM uit van modellen met gegevens die door Tata zelf werden aangeleverd en die incompleet bleken. Volgens het RIVM is het lastig om precies inzichtelijk te maken welke delen van de productieprocessen van Tata Steel voor de uitstoot verantwoordelijk zijn.

In 2015 kondigde Tata Steel de voorgenomen sluiting aan van haar Long Products-divisie in Europa. Greybull Capital kocht het bedrijf,  en doopte het om tot “British Steel”. Greybull verstrekte en regelde een financieringspakket van meer dan 400 miljoen pond.  In 2019 hadden de Brexit-complicaties ernstige gevolgen voor het bedrijf, waaronder een duidelijke daling van het aantal bestellingen van Europese klanten en het verlies van toegang tot bepaalde financiële markten. In maart 2020 werd het concern verkocht aan de Chinese staalfabrikant Jingye. 

Tata Steel in Wales krijgt 584 miljoen euro (500 miljoen pond) van de Britse overheid en investeert zelf 700 miljoen om de staalproductie daar te vergroenen. Tata Steel beschikt daar nu nog over twee hoogovens die 24 uur per dag staal produceren. In de fabriek, een van de grootste vervuilers van het Verenigd Koninkrijk, werken ongeveer vierduizend mensen. Tata Steel gaat twee hoogovens in Port Talbot sluiten en vervangen door een elektrische vlamboogoven. De komende achttien maanden kost dat daar 2500 van de pakweg 4000 werknemers hun baan. De fabriek is sinds 2021 zelfstandig. De totale CO₂-emissies moet met de ingreep 1,5% dalen en kost in totaal 1,45 miljard euro. Later zullen nog eens 300 banen verdwijnen. Tijdens de verbouwing zal Tata Steel IJmuiden harder moeten draaien. De fabriek verliest momenteel 1 miljoen pond per dag en sommige installaties zijn vrijwel afgeschreven. Tata is in het Verenigd Koninkrijk tevens eigenaar van Jaguar Land Rover. In november 2023 had British Steel al aangekondigd dat ook de twee andere hoogovens van het land zullen worden vervangen door vlamboogovens. De volledige productiecapaciteit voor nieuw staal verdwijnt in het VK omdat de elektrische installaties alleen geschikt zijn voor het omsmelten van bestaand staal, waardoor VK daarna het enige land in de G20 is dat voor staal afhankelijk is van anderen.

Tata Steel Nederland (TSN) is sinds de afsplitsing in 2021 de Nederlandse afdeling van de Indiase Tata-groep. De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken, ook wel Hoogovens of KNHS genoemd, werd opgericht op 20 september 1918.  In 1972 fuseerden Hoogovens en Hoesch tot Estel. In 1999 fuseerden ze met British Steel en noemden het Corus. Op 31 januari 2007 werd Corus overgenomen door Tata Steel Europe ( de Indiase Tata-groep). De Tata-groep bezat al sinds 1907 Tata Steel in India en werd in 2002 actief in Zuidoost-Azië. Door de aankoop van Corus is het uitgebreid naar Europa. Met ingang van 27 september 2010 verdween de naam Corus officieel en ging het Tata Steel Europe heten. In 2021 werd na jaren overleg besloten dat Tata Steel Europe werd gesplitst in een Britse en een Nederlandse tak: Tata Steel UK en Tata Steel Nederland. Deze twee dochterbedrijven vallen rechtstreeks onder het Indiase moederbedrijf Tata Steel en Tata Steel Europe hield op te bestaan. 

De Indiase Tata-groep is opgericht door Jamsetji Nusserwanji Tata in 1868. Tata’s verre, geadopteerde neef Ratanji Dadabhoy Tata, speelde ook een belangrijke rol in de oprichting van de Tata-groep. Sinds de oprichting zijn de nakomelingen en familie van Jamsetji Tata nog steeds bestuursleden van het bedrijf.

Harsco Metals Holland

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ook  een geldboete van 135.000 euro geëist tegen Harsco vanwege zogenoemde grafietregens die ontstonden vanaf het terrein van Tata Steel. 35.000 euro hiervan is voorwaardelijk. Op het terrein van Tata Steel verwerkt Harsco slak, een restproduct van de staalproducent. Bij het verwerken zijn explosies ontstaan, waardoor stofwolken in de lucht kwamen. Volgens het OM heeft het bedrijf in 2018, 2019 en 2020 overtredingen begaan door deze explosies niet te voorkomen. Ook werd een incident met een steekvlam niet gemeld.


Tata Steel heeft op 3 november haar herziene plannen in het kader van het lopende maatwerktraject met de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland (PNH) en de Staatsecretaris gedeeld. In deze plannen presenteert Tata Steel ook mogelijke extra milieumaatregelen, waaronder overkappingen van grondstoffenopslagen, onder voorbehoud van financiering en vergunningen. Deze plannen zijn door de Staatsecretaris nog niet gevalideerd. De komende tijd zal hij deze plannen uitgebreid beoordelen, met behulp van interne en externe expertise. Tata Steel heeft inmiddels ook een toelichting op deze plannen en de effecten daarvan openbaar gemaakt.  Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de afspraak uit de Expression of Principles dat Tata Steel onderzoek doet naar het verder verbeteren van de milieu- en gezondheidssituatie vóórafgaand aan de transitie in 2030, bijvoorbeeld door het al eerder sluiten van bedrijfsactiviteiten, zoals de Kooksfabriek 2, en/of het uitvoeren van extra maatregelen boven op de Roadmap+. Hiermee wordt de motie Hagen c.s. die verzocht om dit te onderzoeken en de kamer te informeren afgedaan.

Afgelopen jaar zijn door de 2e Kamer twee moties van het lid Van Esch aangenomen die de regering vragen om in gesprek te gaan met de Provincie Noord-Holland over onafhankelijke emissiemetingen en cameratoezicht bij Tata Steel. De Provincie is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en het vrijmaken van middelen uit het provinciefonds voor uitvoering hiervan. De Provincie Noord-Holland heeft recent het uitvoeringsprogramma 2024 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vastgesteld. Via dit jaarlijkse budget worden middelen beschikbaar gesteld voor de inzet die nodig is voor de vergunningen, toezicht en handhavingstaken bij Tata Steel. Waaronder de meldingen, handhavings- en Woo-verzoeken vanuit de omgeving van Tata Steel, het aanscherpen van de vergunningsvoorschriften bij Tata Steel en de transitie naar groen staal. Voor aankomend jaar zijn er meer middelen beschikbaar gesteld dan vorig jaar. Bovendien heeft de provincie Noord-Holland vorig jaar al aanvullend budget gegeven aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voor het uit laten voeren van additionele emissiemetingen bij Tata Steel.

De OD NZKG voert aanvullende emissiemetingen uit bij onder andere de Kooksfabrieken van Tata Steel. Dit vanwege de behoefte vanuit verschillende partijen om de betrouwbaarheid te kunnen toetsen van metingen door het geaccrediteerde meetbureau van Tata Steel en door andere geaccrediteerde meetbureaus in opdracht van Tata Steel. Daarnaast is het doel om niet-genormeerde emissies in kaart te brengen. Na uitvoering van de metingen zal worden geëvalueerd of vervolg of aanpassing in deze meetstrategie nodig is.  De OD NZKG houdt sinds februari 2023 cameratoezicht op Kooksfabriek 2. Sinds eind december is ook een tweede camera operationeel met zicht op Kooksfabriek 1. Het is en blijft echter onmogelijk incidenten met rauwe kooks op basis van enkel het cameratoezicht te beoordelen. Hiervoor zijn altijd aanvullende gegevens nodig. Ook kunnen de beelden van de camera’s van de OD NZKG niet zondermeer real-time openbaar gemaakt worden omdat er rekening gehouden dient te worden met de privacyregelgeving.  Verder heeft de OD NZKG eind 2023 de implementatie van de BBT-conclusies voor IJzer en Staal kunnen completeren. Hiermee zet de OD een belangrijke stap in het zo scherp mogelijk vergunnen van Tata Steel. De OD NZKG doet momenteel onderzoek naar de mogelijkheid voor het intrekken van de vergunning voor de kooks-en gasfabrieken. De verwachting is dat de provincie Noord-Holland hier in het eerste kwartaal van 2024 meer informatie over bekend maakt.  

Wetgeving stikstofnorm Kooksfabriek 1

De eerste stap van het wetgevingstraject, het invullen van het beleidskompas, wordt op dit moment uitgevoerd. In de komende maanden zal er nader onderzoek worden gedaan naar de verschillende onderzoeksvragen die bij het opstellen van dit kompas naar voren zijn gekomen. Een voorbeeld hiervan is de vraag hoe elders in Europa met deze norm wordt omgegaan en de vraag wat een redelijke overgangstermijn is bij de aanpassing van regelgeving. Mede op basis hiervan is het mogelijk om de impact van verschillende beleidsopties in kaart te brengen en daarmee ook een voorkeursoptie te bepalen. De Staatsecretaris  streeft er naar het beleidskompas in het eerste kwartaal van 2024 af te ronden.

 Expertgroep gezondheid IJmond

De Staatsecretaris heeft recent de Expertgroep Gezondheid IJmond formeel ingesteld die hem onafhankelijk zal adviseren over de gezondheidsvraagstukken in de IJmond en ook advies geven over de vraag hoeveel milieu- en gezondheidswinst nodig is om de gezondheidsrisico’s in te perken. Deze adviezen worden openbaar.

Momenteel werkt de expertgroep aan een eerste position paper. Om hiervoor voldoende kennis te vergaren, is onder andere gesproken met omwonenden, de GGD, de OD NZKG en met Tata Steel. De Staatsecretaris verwacht dat het position paper in het eerste kwartaal van dit jaar gereed is en zal dit stuk aan de 2e Kamer aanbieden.


 

This domain is for sale

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *