ABP

Meer blogs

Het ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland en heeft 3,1 miljoen actieve, slapende of gewezen deelnemers, die werken of gewerkt hebben bij de overheid zoals ministeries, gemeenten, provincies, waterschappen, stadsvervoer, onderwijs, politie of defensie en veel andere sectoren die aan overheidstaken zijn verbonden. Zowel in het 1e kwartaal als kin het 2e kwartaal van 2023 verbeterde de financiële positie van ABP licht. Ze boekten een positief rendement van 1,1%. Hierdoor steeg het beschikbare vermogen met 5 miljard euro naar 475 miljard euro. Doordat de rente in het 2e kwartaal steeg (0,1%), hoefden ze  2 miljard euro minder in kas te hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Deze daling van de verplichtingen en de stijging van het vermogen zorgden voor een stijging van de actuele dekkingsgraad: van 111,9% naar 113,6%. De beleidsdekkingsgraad daalde van 118,6% naar 116,0%.

Nadat ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet toekomst pensioenen, ging deze 1 juli 2023 in. Per 2027 zal ook ABP volledig onder deze wet vallen. De wet kent 3 doelen: een aanvullend pensioen dat sneller stijgt, een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw, en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij dat mensen niet meer 40 jaar bij 1 baas werken. Het uitgangspunt blijft dat het pensioen gezamenlijk wordt opgebouwd en dat financiële risico’s met elkaar gedeeld worden. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenuitvoerders de opbrengst van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het flink tegenzit, kunnen de  pensioenen ook omlaag. De nieuwe pensioenwet regelt wel dat er buffers zijn om dat zo veel mogelijk op te vangen. De nieuwe pensioenwet zorgt er ook voor dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Het pensioen van een deelnemer is voortaan alle premie die namens die deelnemer is betaald, plus het rendement dat dit geld heeft opgeleverd. De premie die werknemers betalen op elke leeftijd komt ten gunste komt van hun eigen pensioen. In het vorige systeem werd het meeste pensioen opgebouwd aan het einde van de loopbaan en was er een impliciete subsidie van jong naar oud. Een andere baan of werkloosheid had aan het eind van de loopbaan daardoor extra grote gevolgen. 

Het falende beleggingsbeleid van pensioenfonds ABP heeft geleid tot zeer omvangrijke verliezen. In de periode 2008-2018 werd 53 miljard euro aan vermogen verloren door ondoordachte beleggingen en het bestuurlijk verzet tegen het advies om renterisico’s af te dekken. Het fonds heeft 9,2 miljard euro in Italië uitstaan en of dat geld ooit nog terug komt is onzeker. ABP investeerde ook via Sun Capital in het failliete Neckerman, het V&D concern en het nu ook failliete Scotch & Soda. De Nederlandse divisie van Scotch & Soda ging half maart 2023 failliet. Sun Capital investeerde in 2022 zo’n 55 miljoen euro in het concern. 

Er werd 124 miljoen euro belegd in Petrobas en door PGGM ook nog eens zo’n 61,5 miljoen euro. 43% van de waarde hiervan ging in rook op. De marktwaarde van Petrobras werd gehalveerd door een wereldwijd corruptieschandaal.

ABP daagde samen met Robeco het Amerikaanse beursfonds Peloton Interactive voor de rechter omdat ze tientallen miljoenen verlies leden op hun belegging in hometrainerfabrikant Peleton, omdat deze de beurskoers ‘kunstmatig zou hebben opgeblazen’ met ‘onjuiste en misleidende verklaringen’. ABP zegt een kleiner verlies te hebben geleden dan Robeco. ABP had eind september 2021 23 miljoen euro in Peloton belegd. 

Van begin 2008 tot en met september 2008 verloor het ABP 22 miljard euro en de dekkingsgraad zakte met bijna 60% naar een dieptepunt van 83% in februari 2009. Het ABP leed zware verliezen bij investeringsmaatschappij Alpinvest. Het ABP moest daarom stoppen met indexatie van de pensioenen en de premies verhogen met 3 %, wat zoveel betekende dat van het inkomen van de werknemers vanaf dat moment 23% aan het ABP moest worden afgedragen.

ABP verloor sinds 2006 zo’n 40 procentpunt van zijn dekkingsgraad en de tweeënhalf miljoen pensioendeelnemers zijn hierdoor zwaar gedupeerd. Jaar in jaar uit presteert ABP op gebied van rendementen op beleggingen beneden de benchmark. Hoewel de wettelijk verplichte rekenrente mede een rol heeft gespeeld, had dit tot gevolg dat bij ABP de pensioenen vanaf 2010 tot 2022 niet meer zijn geïndexeerd, waardoor voor deelnemers en gepensioneerden een inkomensverlies op hun pensioen is ontstaan van 20 procent. Pas in 2022 werd er onder druk van de inflatie een verhoging van 11,96% ingecalculeerd. In 2023 ging ook veel geld verloren aan het faillissement van de Sillicon Valley Bank die op haar beurt investeerde in Start-ups.  Toen de bank omviel gingen er ongeveer 130 miljoen euro aan pensioengeld verloren. ABP was een van de 20 grootste aandeelhouders. De omzetting van het fonds naar een Europees fonds met andere uitkeringstrajecten moet het fonds overeind houden. De pensioenregeling gaat in 2023 van een uitkeringsregeling over naar een solidaire premieregeling.  In deze nieuwe pensioenregeling krijgt iedere deelnemer een eigen pensioenspaarpotje dat meebeweegt met de economie. Ook worden de tot nu toe opgebouwde rechten voor alle leeftijdsgeneraties per deelnemer toegevoegd aan de nieuwe regeling. 

ABP heeft over 2020 1,5 miljoen euro aan prestatievergoedingen betaald aan private equity beleggingsmaatschappijen en hedgefondsen zoals Sun Capital. In 2019 ging het om 1.058 miljard. Het vermogen van ABP is zo’n 475 miljard euro waarover zo’n 6,6 procent rendement werd gehaald.

Naast banken enverzekeraars  belegde ABP tussen 2015 en 2020 samen met Alianz 2,1 miljard euro in bedrijven die betrokken zijn bij de ontbossing van het Amazonegebied en de Braziliaanse Cerrado-savanne. De voornaamste reden voor de ontbossing: productie van rundvlees en soja voor de vee-industrie. In oktober 2021 besloot het ABP pas te stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. ABP verkocht uiteindelijk de aandelen in de Braziliaanse vleesbedrijven Minerva en Marfrig. Deze bedrijven lagen lang onder vuur vanwege de schade die ze toebrengen aan milieu en biodiversiteit. Voor veeteelt en soja wordt in Brazilië veel regenwoud gekapt. Eind september 2022 werd 18,1 miljoen euro belegd in Minerva en 5 miljoen euro in Marfrig.

Om de tekorten te dekken werden de pensioenpremies in 2021 verhoogd van 24,9 naar 25,9%. ABP had ultimo 2019 circa 466 miljard euro vermogen en het fonds ontvangt jaarlijks 11 miljard aan premie. Er werd 12 miljard aan pensioenen uitgekeerd maar daar stond tegenover dat er een rendement werd behaald van 16 procent. Het gemiddeld rendement bij het ABP is de laatste 20 jaar gemiddeld 7% en het vermogen van het ABP groeide van 2007 tot 2018 van 216 miljard naar 430 miljard euro.

ABP moest 100 miljoen euro reserveren om onterecht niet uitgekeerde en achterstallige pensioenen uit te keren aan tweeverdieners die destijds vaak jarenlang een te laag pensioen kregen. De tweeverdieners die vóór 1995 gelijktijdig met hun partner pensioen hadden opgebouwd konden aanspraak maken op een aanvulling op hun pensioen. Die werd automatisch verstrekt, maar niet als de partner pensioen opbouwde bij een ander fonds dan ABP. De aanvulling van gemiddeld 900 per jaar moest echter apart worden aangevraagd, maar dat wist haast niemand.  Veel rechthebbenden misten zo tot wel 10 jaar lang hun pensioenuitkeringen die opliepen tot wel meer dan 10.000 euro per gepensioneerde. Omroep MAX bracht deze omissie aan het licht, waarna 22.000 rechthebbenden zich meldden bij ABP. Tot nu toe is al bij zo’n zesduizend cliënten vastgesteld dat ze geld tegoed hebben. En er is inmiddels al zo’n 30 miljoen euro uitgekeerd. ABP denkt nog een jaar nodig te hebben om alle aanvragen te kunnen verwerken.  De gedupeerden hebben ook nog recht op rente over hun tegoed. Wie de pensioenaanvulling al ontvangen heeft kan deze rente nog apart opvragen bij ABP. Nieuwe aanvragen krijgen de rente automatisch uitgekeerd.

Het ABP heeft ongeveer 1,1 miljoen premiebetalers, 913 duizend slapers (mensen die ooit pensioen opbouwden bij het ABP en die nog pensioen tegoed hebben) en 780 duizend gepensioneerden. In totaal zijn er 3,1 miljoen deelnemers. (5 miljard aan pensioenen per jaar). Er wordt onderzocht hoe het ABP ontmanteld en in stukken opgeknipt kan worden. De pensioenen werden in 2019 opnieuw niet geïndexeerd. Half november werd door minister Koolmees onder druk van vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen tijdelijk een dekkingsgraad van minimaal 90 procent toegestaan. De gemiste indexatie van 2009 tot en met 2018 is maximaal 15,82%. De indexatie werd tot en met 2015 berekend op basis van de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs en vanaf 2016 op basis van de prijzen. Hiervoor gebruiken ze de Consumentenprijsindex zoals die geldt voor alle huishoudens. Deze wordt in de maand september gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ze nemen de index van het voorafgaande jaar en kijken vervolgens naar de stijging of daling van deze index in de periode van 1 september het voorafgaande jaar tot 1 september het jaar erop. Voor 2022 was per juli een indexatie van 2,39 procent gepland. Daarnaast werd een nabetaling gedaan van 1,2 procent over het 1e halfjaar. Dat dekte echter bij lange na niet de inflatie van ongeveer 8%.

ABP doet als eerste pensioenfonds mee met de Seed-regeling. ABP investeert via belegger APG een bescheiden 7,5 miljoen in het Rockstart Energy Fund, dat zich richt op startups die zich bezighouden met de energietransitie. Het geld wordt verdeeld over 50 verschillende startups die door Rockstart worden geselecteerd.

Het ABP dat eerder voor investeringsmaatschappij INKEF Capital 200 miljoen vrijmaakte verhoogde de investering met 300 miljoen euro. INKEF is een investeringsfonds voor jonge technologiebedrijven. Ook werd voor 700 miljoen euro aan infrastructuur- en duurzame energieprojecten van investeerder DIF aangekocht. Het betreft een sinds 2008 samengesteld pakket aan investeringen in ziekenhuizen, scholen, bruggen, wegen, kantoren en duurzame energieprojecten. APG, de pensioengeldbeheerder die namens ABP de aankoop doet, bood op het gehele project. In totaal werden 48 projecten overgenomen, waaronder het in aanbouw zijnde 160 meter hoge gerechtsgebouw in Parijs, een participatie in de M25 snelweg rond Londen, ziekenhuizen, het DUO-hoofdkantoor in Groningen, de Montaigne school in Den Haag en de toegangsweg tot de haven van Rotterdam (A15 tussen de Maasvlakte en Vaanplein). De portefeuille bevat ook 18 projecten voor zonne- en windenergie in Frankrijk en Duitsland voor 125 miljoen euro. Dat de prijs voor wind energie door overcapaciteit vaak negatief is blijkt voor ABP  geen issue.

In de ‘Visie 2020′ die door het ABP werd gepresenteerd werd de beleggingsportefeuille tot 2020 aangepast naar verantwoord beleggen. 58 miljard van het totaal belegd vermogen gaat voortaan naar beleggingen die bijdragen aan een betere en schonere toekomst. De drie thema’s zijn daarbij veiligheid, onderwijs en economische structuurversterkingen, waaronder een verbetering van de communicatie-infrastructuur en een verduurzaming van de energiesector vallen.

ABP wil de komende vijf jaar de beleggingsportefeuille verder verduurzamen. En zo’n 15 miljard euro beleggen in duurzame en betaalbare energie. De beleggingen in kolenmijnen en teerzand moeten worden afgebouwd. De CO2-uitstoot in de aandelenportefeuille moet 40 procent lager liggen dan in 2015. 20 procent van het vermogen gaat naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.  In 2050 wil ABP dan een klimaat neutrale portefeuille hebben. Het doel is om in 2020 350 miljoen extra te investeren in schoolgebouwen en 150 miljoen euro extra in onderwijs gerelateerde infrastructuur. Beleggingen in communicatie-infrastructuur gaan met 500 miljoen euro omhoog en de belangen in hernieuwbare energie met 5 miljard euro. ABP en PFZW zijn de grootste pensioenfondsen van Nederland; het ondernemingspensioenfonds PFUWV behoort tot de kleinere fondsen. De sociale partners in de overheidssectoren stellen de pensioenregeling vast, die vervolgens ter uitvoering wordt aangeboden aan het ABP.

Geschiedenis

De overheid “leent” stelselmatig geld van het ABP wanneer de overheidsfinanciën tekortschieten. En dat is tot nog toe elk jaar wel het geval, met als gevolg dat meer dan de helft van de Nederlandse Staatsschuld is betaald uit de “gespaarde” pensioenpot. Begin jaren negentig werd daar door het volk nog wel eens een probleem van gemaakt bijvoorbeeld toen er een tekort bleek van dertig miljard gulden en uitkwam dat driekwart van de afgedragen premie rechtstreeks naar de Staatskas ging. (geïndexeerd zou de Staat nu circa 60 miljard euro moeten terugbetalen)

Het ABP werd daarom formeel op afstand van de overheid geplaatst en in 1996 geprivatiseerd. De organisatie werd omgezet in een “zelfstandige” stichting. Geschrokken van de publiciteit rondom de verduistering door de staat leende (“belegde”) de stichting vanaf 1996 nog maar zo’n veertig procent van het vermogen aan de Staat (obligaties). Om toch zoveel mogelijk rente en bonussen te krijgen op het geïnvesteerde vermogen wordt sindsdien  risicovol belegd in hedgefondsen CoCo’s en private equity.

Om de tekorten bij het fonds op te vangen werd er gewerkt aan “oplossingen” zoals het opheffen van de VUT en de FPU-regeling. Toen dit niet genoeg bleek werd de pensioenleeftijd opgetrokken en werden er verplichte verzekeringen opgelegd.

Toen de andere verzekeringsmaatschappijen dit niet pikten heeft het ABP de constructie opgesplitst. De uitvoering van de pensioenregeling werd per 1 maart 2008 ondergebracht in een zelfstandige uitvoeringsorganisatie de Algemene Pensioen Groep N.V. Die organisatie bestaat weer uit drie dochterorganisaties: APG, Loyalis en Inadmin. Dick Sluimers stopt 1 januari 2016 als bestuursvoorzitter van APG Group, Sluimers was voorzitter sinds 2008 en al vijfentwintig jaar werkzaam bij ABP en APG, onder andere als chief financial officer en voorzitter van het ABP-bestuur. Oud-staatssecretaris van Financiën Menno Snel (D66) die eind 2019 moest aftreden als staatssecretaris vanwege de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst is nu bestuurslid bij ABP.

Het ABP zette vervolgens samen met het Pensioenfonds Zorg en Welzijn  AlpInvest op, een eigen investeringsfirma die zich onder andere bezig hield met risicovolle beleggen met private equity. Natuurlijk werden vanwege dit gevaarlijke werk enorme bonussen uitgekeerd aan de bestuurders. AlpInvest werd na enig rumoer vervolgens in 2011 verkocht aan de Carlyle Group, waarna het ABP ging deelnemen in Vastgoedfonds Vesteda en tientallen hedgefondsen.

Iedereen die voor de Overheid werkt betaalt sinds 1922 vanwege een speciaal hiervoor bedachte Pensioenwet pensioenpremie aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Dat geld wordt uitgeleend aan de Overheid, die daar leuke dingen mee doet. Een deel wordt geïnvesteerd in onroerend goed en aandelen om een reserve te hebben voor het geval er een ambtenaar daadwerkelijk pensioen uitgekeerd moet krijgen. De bij het ABP aangesloten werkgevers dragen jaarlijks ruim 7 miljard euro aan pensioenpremie af.

Het ABP kwam in 1986 voor het eerst in het nieuws nadat het Rijk te veel subsidie had betaald voor woningbouwprojecten van het pensioenfonds, hetgeen leidde tot een Parlementaire enquête naar bouwsubsidies.

Woningverhuurder Vesteda is met bijna 3,6 miljard c.q. 23.000 woningen de grootste commerciële woningbezitter van vooral duurdere appartementen in Nederland. Hiervoor werd in juni bij ABN Amro, Rabobank en BNP Paribas een nieuwe lening afgesloten van 600 miljoen euro bovenop de nog lopende 135 miljoen. Vesteda heeft hiervoor een interne ruim 20 miljoen euro per jaar kostende managementorganisatie die “goed zorgt” voor de bestuurders. Vorig jaar werd in totaal 742.000 euro betaald aan ex-bestuurder Luurt van der Ploeg voor drie maanden werk. Van der Ploeg was registeraccountant en werkte sinds 2010 als financieel bestuurder bij Vesteda. Vanaf juni 2013 was hij zeven maanden interim topman waarna hij in maart 2014 onder bedenkelijke omstandigheden plotseling opstapte. Van der Ploeg begon met zijn gemaakte fortuin een eigen vastgoedadviesbureau.

Eind 2000 daalde het rendement van het ABP ook al naar een gemiddelde van -1,6 procent en de dekkingsgraad zakte onder de honderd procent. Sindsdien eisten politieke partijen meer zekerheid en moest er voortaan minstens 105 procent dekking zijn met beleggingen in veilige obligaties. Voor beleggingen met meer risico eist De Nederlandsche Bank een hogere buffer van 125 procent.

In 2005 steeg deze dekkingsgraad naar 119 procent. De pensioenen waren toen al vijf jaar vrijwel niet geïndexeerd en ook de premies stegen omdat indexatie van bestaande pensioenen en premieverlaging pas is toegestaan bij een dekkingsgraad van 125 procent. En pas boven een dekkingsgraad van 140 procent mag het ABP de pensioenen weer volledig aanpassen aan de loonontwikkeling. In de tweede helft van 2007 werd de toestand opnieuw kritiek toen het ABP 25% op zijn belegde vermogen moest afschrijven.

In 2010 toen Griekenland haar schulden niet meer kon financieren bleek dat het ABP op dat moment 2,3 miljard euro Griekse staatsschulden bezat die niets meer waard bleken. Het zat ABP niet mee want in hetzelfde jaar was de olieramp in de Golf van Mexico voor. BP was verantwoordelijk voor deze ramp en laat ABP nu juist daarin 570 miljoen euro geïnvesteerd hebben.

De investeringen in Griekenland en BP en de daling van de waarde van de euro, maakten dat de dekkingsgraad van het ABP in mei 2010 daalde naar 96 procent. Dat betekende dat de pensioenen weer niet werden geïndexeerd. In 2011 zakte de Nederlandse tienjaarsrente verder weg en viel de rekenrente terug naar 2,38%, waardoor de pensioenen weer niet werden geïndexeerd.

ABP wist in 2013 van Goldman Sachs, Credit Suisse en Morgan Stanley via schikkingen nog wel een geheim gehouden bedrag terug te halen voor beleggingen in hypotheken die via Alpinvest waren aangekocht op basis van valse en misleidende informatie. De leiding van AlpInvest ontving wel eerst nog een bonus van 112 miljoen euro voor de aankoop van deze achteraf slechte producten. Het bedrag was niet genoeg om de dekkingsgraad weer op peil te krijgen dus bedachten ze wat anders. In januari 2010 kwam het ABP met het bericht dat na onderzoek was gebleken dat de levensverwachting van ambtenaren de afgelopen drie jaar zoveel was gestegen dat het ABP haar vermogen met 11 miljard moest verlagen. De pensioenuitkeringen die het fonds in de toekomst moet verrichten zouden door deze stijgende levensverwachting toenemen, wat een drukkend effect heeft op de dekkingsgraad. Dankzij dit geniale plan kon het ABP de premie toch verhogen en kon het fonds eveneens afzien van indexering van de bestaande pensioenen.

Er werden steeds politiek relevante figuren op de bestuurdersplekken gezet. Elco Brinkman is lange tijd bestuursvoorzitter geweest en daarna werd hij tijdelijk opgevolgd door Harry Borghouts, toen een “besproken” Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. Als gevolg van de affaire Icesave/Landsbanki binnen de provincie Noord-Holland (die de provincie 78 miljoen euro kostte) besloot Borghouts op aandrang van de leden op te stappen om daarna opgevolgd te worden door Ed Nijpels, de voormalige VVD-fractieleider, minister, burgemeester en Commissaris van de Koningin van Friesland. De vicevoorzitter van het ABP, Xander den Uyl (zoon van wijlen Joop den Uyl en naast vicevoorzitter van het ABP tevens bestuurssecretaris van de ABVAKABO FNV), verdedigde Nijpels en beklemtoonde nog maar eens dat er vooral iemand uit politiek Den Haag de functie moest bekleden. Nijpels had op het moment weliswaar al 25 andere functies, maar dat mocht de pret niet drukken. Medio februari 2010 werd ook voor Nijpels de grond te heet onder zijn voeten vanwege de perikelen rond de DSB.

ABP heeft op papier een beschikbaar vermogen van 539 miljard euro, maar de vereiste beleidsdekkingsgraad is desondanks onder het wettelijk minimum gedaald. Er is dus 40 miljard meer in kas dan er aan verplichtingen uit staat. Er werd de afgelopen tien jaar ruim 15 miljard uitgegeven om de vut af te wikkelen.

Financiële specialisten schuiven 1800 miljard pensioen euro’s over de wereld. Geld van Nederlandse werknemers en gepensioneerden. In het beheer ervan gaat van alles mis. De ‘Wolves of Wall Street’ hebben er meer over te zeggen dan Nederlandse werknemers. Journalist Cees Grimbergen maakte er een serie over op MAX

MAX Ombudsman

Rogier de Haan en Jeanine Janssen MAX hebben in 2013 MAX Ombudsman opgericht en hebben een miljoenenclaim ingediend tegen ABP voor ongeveer 7.700 oud ABP-deelnemers, die vanaf 2007 of later arbeidsongeschikt zijn geraakt en in verband daarmee uiteindelijk zijn ontslagen. Deze voormalige politieagenten, leraren en ambtenaren hadden zonder het te weten recht op een aanvulling van ABP op hun UWV-uitkering: een zogenoemd arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP). ABP had de wettelijke plicht hen hierover te informeren. Maar in plaats van te melden hoe ze het AOP konden aanvragen, meldde ABP dat ze vanwege hun ontslag juist géén recht hadden op een AOP. Pas in 2019 gaf ABP hen wél de juiste informatie, waarna deze 7.700 oud-deelnemers het AOP alsnog aanvroegen, en kregen.
ABP keerde de aanvulling met terugwerkende kracht uit. Het gevolg: enorme nabetalingen, oplopend tot tienduizenden euro’s. Deze nabetalingen waren zeer welkom. Want jarenlang konden velen van deze 7.700 door hun arbeidsongeschiktheid maar nauwelijks rondkomen. Een deel zat zelfs onder het bestaansminimum en kreeg een extra uitkering van het UWV. Velen waren afhankelijk van huur- en zorgtoeslag, en diegenen met jonge kinderen van een kindgebonden budget. Doordat ABP het achterstallige AOP in één keer nabetaalde, zag de Belastingdienst de ontvangers het jaar erna als grootverdieners met tot gevolg torenhoge belastingaanslagen, toeslagen en kindgebonden budget dat werd teruggevorderd. Personen met een extra toeslag van het UWV moesten dit volledig terugbetalen. Onderaan de streep bleef er daardoor vaak weinig tot niets over van de nabetaling. Wat er wel overbleef: nieuwe schulden bij de Belastingdienst en het UWV.
De problemen zijn feitelijk veroorzaakt doordat ABP zijn wettelijke informatieverplichting niet is nagekomen. En daarom wil MAX ombudsman dat ABP zijn verantwoordelijkheid neemt, en de schade vergoed, inclusief de wettelijke rente vanwege de te late uitbetaling van het AOP.
Eerdere schadeclaims die ze tegen ABP indienden, waren succesvol. Zo kregen in 2022 zo’n 25.000 gepensioneerde tweeverdieners een schadevergoeding, nadat zij een claim hadden ingediend. De betrokkenen leden schade doordat zij een aanvulling op hun pensioen pas uitbetaald kregen nadat zij hen hadden gewezen op het bestaan van die aanvulling. Ook een andere groep van ongeveer 1.500 ABP’ers kreeg inmiddels een schadevergoeding; ABP had hen door een fout jarenlang een te laag pensioen uitbetaald. In totaal keerde ABP al meer dan 20 miljoen euro aan schadevergoedingen uit, nog exclusief de wettelijke rente.


This domain is for sale