Volksbank

Meer blogs

SNS Bank NV noemt zich vanaf 2017 Volksbank NV. Alle merken behielden hun eigen koers en marktpositie. Het nieuwe logo werd 27 september 2016 door minister Jeroen Dijsselbloem onthuld. De naam past alvast bij de ambitie van de SNS om een Nutsbank te worden. Martijn Gribnau is de directievoorzitter.

Over 2022 werd een hogere winst behaald. De nettowinst van de in 2013 genationaliseerde bank steeg met 29 procent tot 191 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. De inkomsten stegen 17 procent naar 965 miljoen euro. 

De Volksbank heeft in september 2021 taxatiebureau Fitrex overgenomen. Rembrandt Fusies & Overnames heeft de verkopers begeleid bij het realiseren van deze transactie. Fitrex is een onafhankelijk taxatiebureau dat taxaties centraal vanuit één punt kan regelen voor zowel intermediairs (o.a. hypotheekverstrekkers) als particulieren. Fitrex heeft meer dan 350 taxateurs aan zich verbonden en kan naast taxaties ook bouwkundige keuringen en energielabels regelen, evenals taxaties voor bedrijfs onroerend goed.

Demissionair Minister Sigrid Kaag (Financiën) zou dit jaar een besluit nemen over mogelijke verkoop van de Volksbank, maar dat wordt nu vooruitgeschoven naar de nieuwe minister die dit in 2024 moet heroverwegen. Het moederbedrijf van SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen is nu tien jaar in staatshanden via NLFI, de stichting die namens de Nederlandse Staat de belangen in de diverse financiële instellingen beheert. De bank, het moederbedrijf van de ASN Bank, RegioBank en SNS, kan een boete van De Nederlandsche Bank verwachten omdat ze niet genoeg doet om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. Als Overheidsbank beheerd door NLFI zo’n aanwijzing krijgen is een brevet van onvermogen voor de bestuurders.

De Volksbank moet van de ECB een boete van 4,5 miljoen euro betalen omdat ze de risico’s rond bepaalde leningen jarenlang te laag heeft ingeschat.  Het gaat om risico’s rond leningen aan bepaalde Zwitserse kantons en regionale banken in het Alpenland. De Volksbank schatte die risico’s tussen 2014 en 2021 veel te laag in. De boete werd al in juli aangekondigd.Het analyseren en beoordelen van risico’s op witwassen en financieren van terrorisme is voor banken een eerste noodzakelijke stap voor het nemen van maatregelen ter beheersing van deze risico’s. Bij het analyseren en beoordelen moet een bank rekening houden met verschillende risicofactoren, zoals het type dienstverlening, maar ook met risico’s die voorvloeien uit het klantenbestand. De intensiteit van de risicobeoordeling wordt afgestemd op de mate waarin de risico’s voorzienbaar zijn, en ook op de aard en omvang van de bank. Hiermee wordt de bank de ruimte geboden om maatregelen te nemen die in verhouding staan tot het type bancaire dienstverlening dat wordt aangeboden.

Uit onderzoek van DNB is gebleken dat de risicobeoordeling van de Volksbank ernstige tekortkomingen bevat waardoor de Volksbank onvoldoende zicht heeft op haar blootstellingen aan mogelijke risico’s op witwassen en financieren van terrorisme. Zo is uit het onderzoek van DNB gebleken dat de Volksbank deze risico’s onvoldoende heeft vastgesteld en beoordeeld. Daarnaast bleek de risicobeoordeling niet actueel. Bovendien bleek dat de Volksbank bij de vaststelling en beoordeling van haar risico’s onvoldoende rekening heeft gehouden met verschillende risicofactoren (zoals het type cliënt, product, dienst, transactie en distributiekanaal en met landen of geografische gebieden). Hierdoor is door de Volksbank de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) overtreden.

DNB heeft hiervoor op 12 juni 2023 een aanwijzing aan de Volksbank gegeven. Een aanwijzing is een handhavingsmaatregel met een opdracht aan de instelling om binnen een gestelde termijn een bepaalde gedragslijn te volgen, gericht op het beëindigen of ongedaan maken van de overtreding. De gedragslijn aan de Volksbank houdt in dat de Volksbank uiterlijk 1 april 2024 haar risico’s op witwassen en financieren van terrorisme moet vaststellen en beoordelen. Hierbij moet de Volksbank rekening houden met de hierboven genoemde risicofactoren. De resultaten van het vaststellen en beoordelen van haar risico’s moet de Volksbank vastleggen en actueel houden. Ook moet de Volksbank rapporteren aan DNB over de voortgang van het opvolgen van deze gedragslijn.

De verplichtingen uit de Wwft hebben onder meer tot doel om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan. Banken fungeren daarbij als poortwachters. Alleen als banken de voor hen relevante risico’s identificeren en deze naar hun aard en omvang goed begrijpen, kunnen zij effectief procedures en maatregelen in stelling brengen. Met het voorhanden hebben van procedures omtrent de naleving van de Wwft en door middel van voorafgaande en doorlopende controle van hun cliënten leveren zij een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van witwassen van geld uit misdrijven en het financieren van terrorisme. Door bovengenoemde overtreding brengt de Volksbank de doelstellingen van de Wwft in gevaar. (bron DNB).

Er was in de eerste helft van 2023 een stijging van het aantal actieve multiklanten naar 1.126.000 (eind 2022: 1.087.000) en een verbetering van de klimaatneutrale balans tot 66% (eind 2022: 62%).

Het aantal particuliere hypotheekportefeuilles nam toe naar € 48,5 miljard (eind 2022: € 48,3 miljard), maar er was een forse daling van nieuwe hypotheekproducties tot € 2,2 miljard (1HJ22: € 4,3 miljard). Het aantal mkb-leningen groeide met € 78 miljoen (1HJ22: € 145 miljoen) naar € 1.163 miljoen. Het particulier spaargeld bleef stabiel op € 44,5 miljard. Het Assets under management (AuM) ging met € 0,3 miljard omhoog naar € 4,2 miljard, voornamelijk door aantrekkende aandelenkoersen.

De nettowinst ging met € 153 miljoen omhoog naar € 248 miljoen; rendement op eigen vermogen van 13,6% (1HJ22: 5,5%) en de totale baten eindigden 59% hoger op € 735 miljoen. De netto rentebaten waren 78% hoger. De inkomsten uit provisies en beheervergoedingen steeg met 38%. Verder was er een daling bij de overige baten met 40% vanwege een forse winst op swaptions in de eerste helft van 2022.

De operationele lasten stegen met 20% naar € 389 miljoen, voornamelijk als gevolg van investeringen met betrekking tot klantintegriteit, regelgeving voor banken en het IT-fundament, ter ondersteuning van onze doelstelling om op operationeel vlak robuuster en veerkrachtiger te worden. 

  • Tier 1-kernkapitaalratio vrijwel stabiel op 20,4% (end 2022: 20,3%), waarbij de impact van hogere risicogewogen activa teniet werd gedaan door een toename in Tier 1-kernkapitaal
  • Leverage ratio hoger op 4,8% (eind 2022: 4,7%), als gevolg van de toename in Tier 1-kernkapitaal 

In mei 2023 eindigden ASN Bank, RegioBank en SNS voor het tweede jaar op rij op de 1e, 2e en 3e plaats in het onderzoek naar klantvriendelijkste bank van Nederland. BLG Wonen bleef zich richten op het uitbreiden van haar distributiebereik en de dienstverlening aan onafhankelijke financieel adviseurs. En in het meest recente onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer scoorde de Volksbank het best, met een score van 9 uit 10 op zeven ESG thema’s.

De netto rentebaten stegen sterk. Bovendien droeg de in 2022 geïntroduceerde vergoeding voor Basis Bankieren bij aan een aanhoudende stijging van inkomsten uit provisies en beheervergoedingen. Onder de streep was er een sterk gestegen nettowinst.